Przekazanie prezydiom wojewódzkich rad narodowych niektórych uprawnień.

Monitor Polski

M.P.1957.46.284

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 maja 1957 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA BUDOWNICTWA I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
z dnia 29 kwietnia 1957 r.
w sprawie przekazania prezydiom wojewódzkich rad narodowych niektórych uprawnień.

Na podstawie art. 23 ust. 2 dekretu z dnia 26 października 1950 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. Nr 49, poz. 439) zarządza się, co następuje:
Przekazuje się prezydiom wojewódzkich rad narodowych uprawnienia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, wynikające z art. 14 ust. 3 i 4 dekretu z dnia 26 października 1950 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. Nr 49, poz. 439) w zakresie wyrażania zgody na powoływanie i odwoływanie dyrektorów i zastępców dyrektorów przedsiębiorstw budownictwa terenowego, podległych prezydiom powiatowych rad narodowych.
Traci moc zarządzenie Ministra Budownictwa Miast i Osiedli z dnia 22 kwietnia 1954 r. w sprawie przekazania prezydiom wojewódzkich rad narodowych uprawnień Ministra Budownictwa Miast i Osiedli w zakresie wyrażania zgody na powoływanie i odwoływanie dyrektorów i zastępców dyrektorów budowlanych przedsiębiorstw powiatowych (Monitor Polski Nr 44, poz. 634).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 2 maja 1957 r.
1 § 1 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 2 sierpnia 1957 r. (M.P.57.67.411) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 2 maja 1957 r.