Przekazanie prezydiom wojewódzkich rad narodowych uprawnień Ministra Budownictwa Miast i Osiedli w zakresie wyrażania zgody na powoływanie i odwoływanie dyrektorów i zastępców dyrektorów budowlanych przedsiębiorstw powiatowych.

Monitor Polski

M.P.1954.A-44.634

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 maja 1954 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI
z dnia 23 kwietnia 1954 r.
w sprawie przekazania prezydiom wojewódzkich rad narodowych uprawnień Ministra Budownictwa Miast i Osiedli w zakresie wyrażania zgody na powoływanie i odwoływanie dyrektorów i zastępców dyrektorów budowlanych przedsiębiorstw powiatowych.

Na podstawie art. 23 ust. 2 dekretu z dnia 26 października 1950 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. Nr 49, poz. 439) zarządza się, co następuje:
Przekazuje się prezydiom wojewódzkich rad narodowych uprawnienia Ministra Budownictwa Miast i Osiedli wynikające z art. 14 ust. 3 i 4 dekretu z dnia 26 października 1950 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. Nr 49, poz. 439) w zakresie wyrażania zgody na powoływanie i odwoływanie dyrektorów i zastępców dyrektorów budowlanych przedsiębiorstw powiatowych.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 maja 1954 r.