§ 2. - Przekazanie prezydiom wojewódzkich rad narodowych niektórych uprawnień.

Monitor Polski

M.P.1957.46.284

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 maja 1957 r.
§  2.
Traci moc zarządzenie Ministra Budownictwa Miast i Osiedli z dnia 22 kwietnia 1954 r. w sprawie przekazania prezydiom wojewódzkich rad narodowych uprawnień Ministra Budownictwa Miast i Osiedli w zakresie wyrażania zgody na powoływanie i odwoływanie dyrektorów i zastępców dyrektorów budowlanych przedsiębiorstw powiatowych (Monitor Polski Nr 44, poz. 634).