§ 1. - Przekazanie prezydiom wojewódzkich rad narodowych niektórych uprawnień.

Monitor Polski

M.P.1957.46.284

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 maja 1957 r.
§  1. 1
Przekazuje się prezydiom wojewódzkich rad narodowych uprawnienia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, wynikające z art. 14 ust. 3 i 4 dekretu z dnia 26 października 1950 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. Nr 49, poz. 439) w zakresie wyrażania zgody na powoływanie i odwoływanie dyrektorów i zastępców dyrektorów przedsiębiorstw budownictwa terenowego, podległych prezydiom powiatowych rad narodowych.
1 § 1 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 2 sierpnia 1957 r. (M.P.57.67.411) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 2 maja 1957 r.