Monitor Polski

M.P.1958.75.440

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 października 1958 r.

UCHWAŁA NR 360
RADY MINISTRÓW
z dnia 26 września 1958 r.
w sprawie organizacji terenowej służby weterynaryjnej podległej prezydiom rad narodowych.

W celu ujednolicenia organizacji służby weterynaryjnej podległej prezydiom rad narodowych Rada Ministrów na podstawie art. 67 pkt 2 ustawy z dnia 25 stycznia 1958 r. o radach narodowych (Dz. U. Nr 5, poz. 16) oraz w związku z § 13 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 1958 r. w sprawie zasad tworzenia wydziałów przez prezydia rad narodowych (Dz. U. Nr 25, poz. 103) uchwala, co następuje:
§  1.
1. Prezydia wojewódzkich rad narodowych utworzą wojewódzkie zakłady weterynarii, a prezydia powiatowych rad narodowych powiatowe zakłady weterynarii.
2. Za zgodą Ministra Rolnictwa, działającego w porozumieniu z Ministrem Finansów, prezydium rady narodowej miasta wyłączonego z województwa lub prezydium rady narodowej miasta stanowiącego powiat może utworzyć miejski zakład weterynarii.
3. Nadzór nad wojewódzkimi, powiatowymi i miejskimi zakładami weterynarii sprawują wydziały rolnictwa i leśnictwa prezydiów właściwych rad narodowych.
§  2.
1. Obszar działania wojewódzkiego zakładu weterynarii obejmuje teren województwa, obszar działania powiatowego zakładu weterynarii - teren powiatu, a obszar działania miejskiego zakładu weterynarii - teren miasta.
2. Prezydium wojewódzkiej rady narodowej, stosownie do potrzeb lokalnych, może rozszerzyć terytorialny zakres działania:
1) powiatowego lub miejskiego zakładu weterynarii na sąsiednie miasta - za zgodą prezydiów obu zainteresowanych rad narodowych,
2) wojewódzkiego zakładu weterynarii na miasto wyłączone z województwa - za zgodą prezydium rady narodowej tego miasta.
§  3.
1. W skład wojewódzkiego zakładu weterynarii wchodzi weterynaryjna kolumna dezynfekcyjna, komórka głównego granicznego (portowego) lekarza weterynarii oraz ośrodki specjalistyczne obejmujące swym zakresem działania teren całego województwa.
2. W skład powiatowego i miejskiego zakładu weterynarii wchodzą lecznice i przychodnie dla zwierząt, punkty weterynaryjne oraz rzeźniane i terenowe obwody urzędowego badania zwierząt rzeźnych i mięsa.
3. Prezydia właściwych rad narodowych (§ 1) mogą za zgodą Ministra Rolnictwa oraz Ministra Finansów włączyć w skład wojewódzkich, powiatowych i miejskich zakładów weterynarii także inne weterynaryjne jednostki organizacyjne, nie wymienione w ust. 1 lub 2.
§  4.
1. Do zakresu działania wojewódzkiego zakładu weterynarii należy:
1) przeprowadzanie sposobem mechanicznym dezynfekcji pomieszczeń dla zwierząt przez samochodowe kolumny dezynfekcyjne,
2) weterynaryjna kontrola graniczna zwierząt i surowców pochodzenia zwierzęcego przez granicznych (portowych) lekarzy weterynarii,
3) wykonywanie specjalistycznych zabiegów weterynaryjnych i organizowanie w zakresie ustalonym odrębnymi przepisami zwalczania chorób drobiu, zwierząt futerkowych, pszczół i ryb, z wyjątkiem chorób zaraźliwych zwalczanych z urzędu,
4) opracowywanie zbiorczych zestawień z zakresu działalności wojewódzkiego i powiatowych zakładów weterynarii.
2. Do zakresu działania powiatowego (miejskiego) zakładu weterynarii należy:
1) przeprowadzanie akcji profilaktycznych, zwalczanie chorób hodowlanych i pasożytniczych oraz leczenie zwierząt zgodnie z przepisami o państwowych zakładach leczniczych dla zwierząt,
2) badanie zwierząt rzeźnych i mięsa zgodnie z przepisami o urzędowym badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa,
3) zaopatrzenie służby weterynaryjnej powiatu (miasta) w środki farmaceutyczne, sprzęt i urządzenia.
§  5. Szczegółową organizację zakładów weterynarii ustalają prezydia właściwych rad narodowych na podstawie wytycznych Ministra Rolnictwa.
§  6. Kierownikiem zakładu weterynarii jest każdorazowy kierownik komórki weterynaryjnej wydziału rolnictwa i leśnictwa prezydium właściwej rady narodowej.
§  7. Do czasu uregulowania systemu płac w zakładach weterynarii w stosunku do pracowników przeniesionych do tych zakładów z zarządów rolnictwa obowiązują stawki uposażenia określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 maja 1958 r. w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i uposażenia pracowników prezydiów rad narodowych (Dz. U. Nr 33, poz. 148).
§  8.
1. Wojewódzkie, powiatowe i miejskie zakłady weterynarii przejmują z dotychczasowych zarządów weterynarii zarządów rolnictwa sprawy należące w myśl niniejszej uchwały do zakresu działania tych zakładów.
2. Pracownicy zatrudnieni dotychczas w zarządach weterynarii zarządów rolnictwa w komórkach, które przechodzą do wojewódzkich i powiatowych (miejskich) zakładów weterynarii, przechodzą do pracy w tych zakładach.
§  9. Traci moc uchwała nr 589 Rady Ministrów z dnia 17 lipca 1952 r. w sprawie organizacji terenowej służby weterynaryjnej (Monitor Polski Nr A-65, poz. 998).
§  10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1959 r.