Organizacja służby weterynaryjnej podległej prezydiom rad narodowych. - M.P.1966.10.66 - OpenLEX

Organizacja służby weterynaryjnej podległej prezydiom rad narodowych.

Monitor Polski

M.P.1966.10.66

Akt utracił moc
Wersja od: 16 marca 1966 r.

UCHWAŁA Nr 52
RADY MINISTRÓW
z dnia 1 marca 1966 r.
w sprawie organizacji służby weterynaryjnej podległej prezydiom rad narodowych.

Na podstawie art. 70 pkt 2 ustawy z dnia 25 stycznia 1958 r. o radach narodowych (Dz. U. z 1963 r. Nr 29, poz. 172) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
1.
Służba weterynaryjna jest organizowana w ramach zakładów weterynarii podległych prezydiom rad narodowych.
2.
Wojewódzkie zakłady weterynarii są organizowane przez prezydia wojewódzkich rad narodowych. Powiatowe zakłady weterynarii są organizowane przez prezydia powiatowych rad narodowych.
3.
Za zgodą Ministra Rolnictwa działającego w porozumieniu z Ministrem Finansów prezydium rady narodowej miasta wyłączonego z województwa lub prezydium rady narodowej miasta stanowiącego powiat może utworzyć miejski zakład weterynarii.
1.
Wojewódzki zakład weterynarii działa na obszarze województwa, powiatowy zakład weterynarii - na obszarze powiatu, a miejski zakład weterynarii - na obszarze miasta wyłączonego z województwa lub miasta stanowiącego powiat.
2.
Prezydium wojewódzkiej rady narodowej stosownie do potrzeb lokalnych może rozszerzyć terytorialny zakres działania:
1)
wojewódzkiego zakładu weterynarii na obszar miasta wyłączonego z województwa - za zgodą prezydium rady narodowej tego miasta,
2)
powiatowego (miejskiego) zakładu weterynarii na obszary sąsiednich miast stanowiących powiaty lub na dzielnice w miastach wyłączonych z województw - za zgodą prezydiów zainteresowanych rad narodowych.
1.
W skład wojewódzkiego zakładu weterynarii wchodzą w szczególności:
1)
zakład higieny weterynaryjnej,
2)
ośrodki specjalistyczne,
3)
kolumna dezynfekcyjna,
4)
wojewódzki weterynaryjny inspektorat sanitarny,
5)
weterynaryjne inspektoraty sanitarne,
6)
graniczny (portowy) lekarz weterynarii.
2.
W skład powiatowego zakładu weterynarii wchodzą w szczególności:
1)
państwowe zakłady lecznicze dla zwierząt (lecznice i przychodnie dla zwierząt oraz punkty weterynaryjne),
2)
powiatowy weterynaryjny inspektorat sanitarny,
3)
ekipy dezynfekcyjne w powiatach określonych przez kierownika wojewódzkiego zakładu weterynarii.
1.
Do zakresu działania wojewódzkiego zakładu weterynarii należy w szczególności:
1)
organizowanie profilaktyki, lecznictwa weterynaryjnego i opieki weterynaryjnej nad hodowlą na terenie województwa,
2)
przeprowadzanie dla potrzeb weterynaryjnych i nadzoru sanitarno-weterynaryjnego badań laboratoryjnych i badań rozpoznawczych oraz prowadzenie pod kierunkiem naukowym Instytutu Weterynarii badań w zakresie zagadnień weterynaryjnych ważnych dla danego terenu,
3)
organizowanie lub wykonywanie specjalistycznych czynności weterynaryjnych, sprawowanie specjalistycznej opieki weterynaryjnej nad niektórymi państwowymi gospodarstwami rolnymi określonymi przez Ministra Rolnictwa oraz organizowanie akcji o charakterze specjalnym, jak zwalczanie gruźlicy i brucelozy u bydła, zwalczanie u zwierząt chorób przenoszących się na ludzi, a w szczególności włośnicy, zwalczanie chorób pasożytniczych, zwalczanie niepłodności zwierząt, chorób przychówka oraz chorób wymienia,
4)
organizowanie lub przeprowadzanie odkażania sposobem mechanicznym miejsc postoju lub spędu zwierząt, środków transportu do przewożenia zwierząt oraz innych obiektów wymagających odkażenia ze względów sanitarno-weterynaryjnych,
5)
wykonywanie nadzoru sanitarno-weterynaryjnego, w zakresie określonym odrębnymi przepisami, w przedsiębiorstwach przemysłu kluczowego,
6)
badanie artykułów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych na eksport, w zakresie określonym odrębnymi przepisami, w przedsiębiorstwach przemysłu kluczowego,
7)
organizowanie badania zwierząt rzeźnych i mięsa na terenie województwa i przeprowadzanie urzędowego badania zwierząt rzeźnych i mięsa w przedsiębiorstwach przemysłu kluczowego,
8)
przeprowadzanie kontroli weterynaryjnej w portach i na stacjach granicznych,
9)
instruktaż i nadzór nad działalnością powiatowych zakładów weterynarii oraz miejskich zakładów weterynarii w miastach stanowiących powiaty.
2.
Do zakresu działania zakładów weterynarii mających swą siedzibę w miastach, w których są wydziały weterynaryjne wyższych szkół rolniczych lub zakłady naukowe Instytutu Weterynarii, mogą należeć, stosownie do wytycznych Ministrów Rolnictwa oraz Szkolnictwa Wyższego, również zadania związane z doskonaleniem lekarzy weterynarii lub ze szkoleniem studentów wydziałów weterynaryjnych.
Do zakresu działania powiatowego zakładu weterynarii należy w szczególności:
1)
realizowanie zadań z zakresu profilaktyki weterynaryjnej, przeprowadzanie masowych zabiegów profilaktycznych, leczenie zwierząt oraz zwalczanie chorób hodowlanych i pasożytniczych zgodnie z odrębnymi przepisami,
2)
przeprowadzanie odkażania sposobem mechanicznym obiektów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 4,
3)
wykonywanie zadań określonych w § 4 ust. 1 pkt 5-7 w zakresie nie należącym do wojewódzkich zakładów weterynarii, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej.
Kierownikiem wojewódzkiego zakładu weterynaryjnego jest wojewódzki lekarz weterynarii, a kierownikiem powiatowego zakładu weterynarii - powiatowy lekarz weterynarii.
Przepisy §§ 2-6 stosuje się odpowiednio do miejskich zakładów weterynarii.
1.
Organami nadrzędnymi nad zakładami weterynarii są wydziały rolnictwa i leśnictwa prezydiów właściwych rad narodowych.
2.
Działalność zakładów weterynarii podlega nadzorowi Ministra Rolnictwa.
Szczegółową organizację i zakres działania zakładów weterynarii ustalają prezydia właściwych rad narodowych na podstawie wytycznych Ministra Rolnictwa.
Traci moc uchwała nr 360 Rady Ministrów z dnia 26 września 1958 r. w sprawie organizacji terenowej służby weterynaryjnej podległej prezydiom rad narodowych (Monitor Polski Nr 75, poz. 440).
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.