Monitor Polski

M.P.1952.A-96.1473

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 listopada 1952 r.

INSTRUKCJA
MINISTRA ROLNICTWA
z dnia 20 września 1952 r.
w sprawie organizacji wewnętrznej wojewódzkich i powiatowych zarządów weterynarii (Zarządów Weterynarii m. st. Warszawy i m. Łodzi).

Na podstawie § 8 uchwały Nr 589 Rady Ministrów z dnia 17 lipca 1952 r. w sprawie organizacji terenowej służby weterynaryjnej (Monitor Polski Nr A-65, poz. 996) zarządza się, co następuje:
§  1. Ustala się następującą organizację wewnętrzną wojewódzkich zarządów weterynarii: Wojewódzkim zarządem weterynarii (W.Z.W.) kieruje dyrektor, który odpowiada za całokształt działalności zarządu. Dyrektorowi podlegają bezpośrednio:
1) starszy planista, który załatwia sprawy: zbiorczych planów weterynaryjnych rocznych i długofalowych, analizy wykonania tych planów; sprawozdawczości; opiniowania planów zaopatrzenia; nadzoru nad zaopatrzeniem służby weterynaryjnej w środki farmaceutyczne, instrumenty i sprzęt; ewidencji biopreparatów; organizacyjne, płac i etatów W.Z.W. i jednostek podległych;
2) starszy referent personalny, który załatwia sprawy: osobowe pracowników W.Z.W. i jednostek podległych; ewidencji i statystyki lekarzy weterynarii i pracowników pomocniczej służby weterynaryjnej; nadzoru nad rejestracją pracowników służby weterynaryjnej; rozmieszczenia kadr weterynaryjnych; dyscypliny pracy; akcji socjalnej; doszkalania pracowników i gromadzkich przodowników weterynaryjnych; skarg i zażaleń;
3) referat budżetowo-rachunkowy, który załatwia sprawy: planowania budżetowego; księgowości; budżetowo-finansowe; bankowej sprawozdawczości; obsługi rachunkowo-kasowej W.Z.W.; nadzoru i instruktażu oraz preliminarzy budżetowych jednostek podległych;
4) starszy technik inwestycji i remontów, który załatwia sprawy: planowania inwestycji; nadzoru nad wykonawstwem i sprawozdawczości; przydziału obiektów inwestycyjnych; lokalizacji ogólnej i szczegółowej; założeń projektów inwestycyjnych; zleceń dokumentacji technicznej i budowy; remontów;
5) starszy referent administracyjno-gospodarczy, który załatwia sprawy: administracji, zagospodarowania, wywłaszczeń i konserwacji nieruchomości; zaopatrzenia w sprzęt, urządzenia i odzież ochronną oraz środki lokomocji; konserwacji i remontów środków lokomocji; administracji środków transportowych służby weterynaryjnej na terenie województwa; ochrony przeciwpożarowej; gospodarcze i kancelaryjne W.Z.W.;
6) wojewódzki inspektor weterynarii, który załatwia sprawy: nadzoru administracyjnego w dziedzinie weterynarii w zakresie działania Ministra Rolnictwa; inspekcji weterynaryjnych jednostek terenowych; ochrony zwierząt; nadzoru nad ubojem humanitarnym; ponadto do zakresu działania wojewódzkiego inspektora weterynarii należy udział w terenowych akcjach weterynaryjnych, szczególnie w zakresie zwalczania zaraźliwych chorób i lecznictwa;
7) główny lekarz weterynarii, który jako zastępca dyrektora bezpośrednio kieruje i odpowiada za sprawy wchodzące w zakres działania podległych mu stanowisk pracy; głównemu lekarzowi weterynarii podlegają bezpośrednio:
a) starszy lekarz weterynarii do spraw profilaktyki i lecznictwa, który załatwia sprawy: profilaktyki, higieny i lecznictwa; nadzoru nad stanem zdrowia zwierząt, szczególnie w spółdzielniach produkcyjnych; eliminacji rozpłodników nie uznanych; ubezpieczeń zwierząt; nadzoru nad podkownictwem i działalnością gromadzkich przodowników weterynaryjnych; nadzoru oraz analizy i wytycznych w zakresie pracy zakładów leczniczych, opłat ordynacyjnych za zabiegi; planowania i rejonizacji zakładów leczniczych oraz typowanie obiektów na te zakłady; popularyzacji wiedzy weterynaryjnej, postępu technicznego, racjonalizacji i współzawodnictwa; kontroli seryjnej surowic, szczepionek i środków rozpoznawczych oraz nadzoru nad zakładami w resorcie rolnictwa produkującymi te środki;
b) starszy lekarz weterynarii chorób hodowlanych i pasożytniczych, który załatwia sprawy: zwalczania chorób zaraźliwych nie objętych ustawą; zwalczania chorób inwazyjnych, gruźlicy, brucelozy, jałowości i chorób wymienia u bydła; zwalczania chorób przychówka;
c) starszy lekarz weterynarii chorób zaraźliwych, który załatwia sprawy zwalczania objętych ustawą zaraźliwych chorób zwierzęcych oraz sprawy masowych akcji zwalczania tych chorób; sprawy: odszkodowań, zapomóg i nagród przewidzianych w przepisach o zwalczaniu zaraźliwych chorób zwierzęcych; statystyki chorób zaraźliwych; współpracy z wojewódzkimi zakładami higieny weterynaryjnej;
d) starszy lekarz weterynarii do spraw inseminacji, który załatwia sprawy: lokalizacji i wyposażenia stacji inseminacyjnych, organizacji i popularyzacji sztucznej inseminacji, instruktażu i nadzoru nad działalnością stacji;
e) starszy lekarz weterynarii nadzoru sanitarno-weterynaryjnego, który załatwia sprawy: nadzoru weterynaryjnego nad ubojem i nad badaniem zwierząt rzeźnych i mięsa, nad rzeźniami i obrotem zwierzętami rzeźnymi i produktami zwierzęcymi, nad targami, zakładami utylizacyjnymi, rakarniami, grzebowiskami i wydawaniem świadectw miejsca pochodzenia; obwodów urzędowego badania zwierząt rzeźnych i mięsa; nadzoru sanitarno-weterynaryjnego w portach.
§  2. Ramowy schemat organizacyjny W.Z.W. przedstawia w formie graficznej załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji.
§  3. Ustala się następującą organizację wewnętrzną Zarządu Weterynarii m. st. Warszawy: Zarządem Weterynarii m. st. Warszawy kieruje dyrektor, który odpowiada za całokształt działalności Zarządu. Dyrektorowi podlegają bezpośrednio:
1) starszy planista, który załatwia sprawy: zbiorczych planów rocznych i długofalowych, analizy wykonania tych planów; sprawozdawczości; organizacyjne, etatów i płac;
2) starszy referent personalny, który załatwia sprawy: osobowe pracowników Zarządu Weterynarii m. st. Warszawy, zakładów leczniczych i organów urzędowego badania zwierząt rzeźnych i mięsa; ewidencji i statystyki lekarzy weterynarii i pracowników pomocniczej służby weterynaryjnej; nadzoru nad rejestracją pracowników służby weterynaryjnej; rozmieszczenia kadr; dyscypliny pracy; doszkalania pracowników; skarg i zażaleń;
3) referat budżetowo-rachunkowy, który załatwia sprawy: planowania budżetowego; księgowości; budżetowo-finansowe; bankowe; sprawozdawczości; obsługi rachunkowo-kasowej Zarządu Weterynarii; nadzoru i instruktażu podległych jednostek;
4) starszy referent zaopatrzenia, który załatwia sprawy: planów zaopatrzenia w środki farmaceutyczne, instrumenty i sprzęt; zamówień, magazynowania, ewidencji i rozprowadzenia środków zaopatrzenia weterynaryjnego; gospodarki materiałowej;
5) starszy referent administracyjno-gospodarczy, który załatwia sprawy: administracji, zagospodarowania, wywłaszczeń i konserwacji nieruchomości; inwestycji i remontów; zaopatrzenia w sprzęt, odzież ochronną; środków lokomocji; ochrony przeciwpożarowej; gospodarcze i kancelaryjne Zarządu;
6) inspektorzy weterynarii prezydiów dzielnicowych rad narodowych, którzy załatwiają sprawy: nadzoru administracyjnego w dziedzinie weterynarii w zakresie działania Ministra Rolnictwa; zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych na obszarze administracyjnym dzielnicowej rady narodowej; współpracy w dziedzinie weterynarii z prezydium dzielnicowej rady narodowej; nadzoru nad badaniem zwierząt rzeźnych i mięsa w terenowych obwodach badania, nad obrotem zwierzętami oraz nad lecznictwem; organizacji ochrony zwierząt; wykonawstwa w zakresie odkażania w przypadku wybuchu chorób zaraźliwych;
7) starszy lekarz weterynarii do spraw lecznictwa i chorób hodowlanych, który załatwia sprawy: profilaktyki, higieny i lecznictwa; nadzoru oraz analizy i wytycznych w zakresie pracy zakładów leczniczych; nadzoru nad podkownictwem; popularyzacji wiedzy weterynaryjnej; zwalczania chorób hodowlanych i pasożytniczych; współzawodnictwa;
8) starszy lekarz weterynarii chorób zaraźliwych, który załatwia sprawy: organizacji zwalczania zaraźliwych chorób, akcji masowych; odszkodowań, zapomóg i nagród, przewidzianych w przepisach o zwalczaniu zaraźliwych chorób zwierzęcych; statystyki chorób zaraźliwych;
9) starszy lekarz weterynarii nadzoru sanitarno-weterynaryjnego, który załatwia sprawy: organizacji, instruktażu i nadzoru w zakresie badania zwierząt rzeźnych i mięsa oraz uboju zwierząt; przeprowadzania badań ponownych; organizacji nadzoru nad obrotem zwierzętami i produktami zwierzęcymi, kierownictwa i nadzoru nad obwodami urzędowego badania; statystyki wyników urzędowego badania; ochrony zwierząt.
§  4. Ramowy schemat organizacyjny Zarządu Weterynarii m. st. Warszawy przedstawia w formie graficznej załącznik nr 2 do niniejszej instrukcji.
§  5. Ustala się następującą organizację wewnętrzną Zarządu Weterynarii m. Łodzi: Zarządem Weterynarii m. Łodzi kieruje dyrektor, który odpowiada za całokształt działalności Zarządu. Dyrektorowi podlegają bezpośrednio:
1) starszy planista, który załatwia sprawy: zbiorczych planów rocznych i długofalowych, analizy wykonania tych planów; sprawozdawczości; organizacyjne; etatów i płac;
2) starszy referent personalny, który załatwia sprawy: osobowe pracowników Zarządu Weterynarii m. Łodzi, zakładów leczniczych i organów urzędowego badania zwierząt rzeźnych i mięsa; ewidencji i statystyki lekarzy weterynarii i pracowników pomocniczej służby weterynaryjnej; nadzoru nad rejestracją pracowników służby weterynaryjnej; rozmieszczenia kadr; dyscypliny pracy; doszkalania pracowników; skarg i zażaleń;
3) starszy księgowy, który załatwia sprawy: planowania budżetowego, księgowości; budżetowo-finansowe; bankowe; sprawozdawczości; obsługi rachunkowo-kasowej Zarządu Weterynarii; nadzoru i instruktażu podległych jednostek;
4) starszy referent zaopatrzenia, który załatwia sprawy: planów zaopatrzenia w środki farmaceutyczne, instrumenty i sprzęt; zamówień, magazynowania, ewidencji i rozprowadzenia środków zaopatrzenia weterynaryjnego; gospodarki materiałowej;
5) starszy referent administracyjno-gospodarczy, który załatwia sprawy: administracji, zagospodarowania, wywłaszczania i konserwacji nieruchomości; inwestycji i remontów; zaopatrzenia w sprzęt i w odzież ochronną; środków lokomocji; ochrony przeciwpożarowej; gospodarcze i kancelaryjne Zarządu;
6) inspektorzy weterynarii prezydiów dzielnicowych rad narodowych, którzy załatwiają sprawy: nadzoru administracyjnego w dziedzinie weterynarii w zakresie działania Ministra Rolnictwa; zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych na obszarze administracyjnym dzielnicowej rady narodowej; współpracy w dziedzinie weterynarii z prezydium dzielnicowej rady narodowej; nadzoru nad badaniem zwierząt rzeźnych i mięsa w terenowych obwodach badania, nad obrotem zwierzętami oraz nad lecznictwem; organizacji ochrony zwierząt; wykonawstwa w zakresie odkażania w przypadku wybuchu chorób zaraźliwych;
7) starszy lekarz weterynarii chorób zwierzęcych, który załatwia sprawy: profilaktyki, higieny i lecznictwa, nadzoru oraz analizy i wytycznych w zakresie pracy zakładów leczniczych; nadzoru nad podkownictwem; zwalczania chorób hodowlanych, pasożytniczych i zaraźliwych; akcji masowych; współzawodnictwa;
8) starszy lekarz weterynarii nadzoru sanitarno-weterynaryjnego, który załatwia sprawy: organizacji, instruktażu i nadzoru w zakresie badania zwierząt rzeźnych i mięsa oraz uboju zwierząt; przeprowadzania badań ponownych; organizacji nadzoru nad obrotem zwierzętami i produktami zwierzęcymi; kierownictwa i nadzoru nad obwodami urzędowego badania; statystyki wyników urzędowego badania; ochrony zwierząt.
§  6. Ramowy schemat organizacyjny Zarządu Weterynarii m. Łodzi przedstawia w formie graficznej załącznik nr 3 do niniejszej instrukcji.
§  7. Ustala się następującą organizację wewnętrzną powiatowych zarządów weterynarii: Powiatowym zarządem weterynarii (P.Z.W.) kieruje kierownik P.Z.W. – powiatowy lekarz weterynarii, który odpowiada za całokształt działalności zarządu i bezpośrednio załatwia sprawy: planowania, organizacyjne, etatów i płac, osobowe pracowników P.Z.W., lecznic, przychodni i punktów weterynaryjnych oraz organów urzędowego badania zwierząt rzeźnych i mięsa, z wyjątkiem spraw należących do W.Z.W., szkolenia gromadzkich przodowników weterynaryjnych i współzawodnictwa. Kierownikowi P.Z.W. podlegają bezpośrednio:
1) starszy lekarz weterynarii chorób zaraźliwych, który załatwia sprawy: zwalczania chorób zaraźliwych, statystyki, akcji masowych; odszkodowań, zapomóg i nagród przewidzianych w przepisach o zwalczaniu zaraźliwych chorób zwierzęcych; nadzoru nad obrotem zwierzętami w kraju oraz nad eksportem, importem, tranzytem zwierząt, nad wydawaniem świadectw miejsca pochodzenia oraz nad targowiskami, mleczarniami, wspólnymi pastwiskami, zakładami utylizacyjnymi, rakarniami i grzebowiskami; wykonawstwa w zakresie odkażania w przypadku wybuchu zaraźliwych chorób;
2) starszy lekarz weterynarii do spraw lecznictwa i inseminacji, który załatwia sprawy: organizowania, kierownictwa, instruktażu i nadzoru w zakresie profilaktyki, higieny i lecznictwa; zwalczania chorób hodowlanych i pasożytniczych; nadzoru oraz analizy i wytycznych w zakresie pracy zakładów leczniczych dla zwierząt; inseminacji i nadzoru nad punktami kopulacyjnymi; przeglądów zwierząt w spółdzielniach produkcyjnych; organizacji pracy i nadzoru nad gromadzkimi przodownikami weterynaryjnymi; współpracy ze służbą zootechniczną w zakresie ochrony hodowli; podkownictwa i ubezpieczeń zwierząt;
3) starszy lekarz weterynarii nadzoru sanitarno-weterynaryjnego, który załatwia sprawy: organizowania, kierownictwa, instruktażu i nadzoru w zakresie urzędowego badania zwierząt rzeźnych i mięsa; kierownictwa i nadzoru nad terenowymi obwodami urzędowego badania; statystyki wyników urzędowego badania; nadzoru nad obrotem produktami pochodzenia zwierzęcego, nad rzeźniami, bekoniarniami, chłodniami, przetwórniami mięsnymi, tuczarniami rzeźniami drobiu; ochrony zwierząt; przeprowadzania badań ponownych zwierząt rzeźnych i mięsa; w P.Z.W., na których terenie działania znajdują się porty nadmorskie (a w szczególności w Szczecinie, Świnoujściu, Gdańsku, Gdyni i Kołobrzegu) – sprawy nadzoru weterynaryjnego w portach, wykonywanego przez portowego lekarza weterynarii;
4) starszy księgowy, który załatwia sprawy: księgowości, budżetowo-finansowe, bankowe; ewidencji kredytów, sprawozdawczości; nadzoru nad gospodarką finansową podległych jednostek; inspekcji i zarządzeń polustracyjnych w dziedzinie finansowo-księgowej;
5) starszy referent zaopatrzenia, który załatwia sprawy: planowania, zamówień, magazynowania, ewidencji rozprowadzenia środków farmaceutycznych, instrumentów i sprzętu oraz gospodarki materiałowej;
6) referent administracyjno-gospodarczy, który załatwia sprawy: administracji, zagospodarowania, wywłaszczeń i konserwacji nieruchomości; inwestycji i remontów; środków lokomocji; ochrony przeciwpożarowej; gospodarcze i kancelaryjne P.Z.W.
§  8. Ramowy schemat organizacyjny P.Z.W. przedstawia w formie graficznej załącznik nr 4 do niniejszej instrukcji.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1.

WOJEWÓDZKI ZARZĄD WETERYNARII

Schemat organizacyjny
..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

Dyrektor W.Z.W.

Główny lekarz weterynarii (zastępca dyrektora)

Starszy lekarz weterynarii do spraw profilaktyki i lecznictwa

Starszy lekarz weterynarii chorób hodowlanych i pasożytniczych

Starszy lekarz weterynarii chorób zaraźliwych

Starszy lekarz weterynarii do spraw inseminacji

Starszy lekarz weterynarii nadzoru sanitarno-weterynaryjnego

Wojewódzki inspektor weterynarii

Starszy planista

Starszy referent personalny

Referat budżetowo-rachunkowy

Starszy technik inwestycji i remontów

Starszy referent administracyjno-gospodarczy

ZAŁĄCZNIK  Nr 2.

ZARZĄD WETERYNARII M.ST. WARSZAWY

Schemat organizacyjny
..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

Dyrektor Z.W. m. st. Warszawy

Starszy lekarz weterynarii do spraw lecznictwa i chorób hodowlanych

Starszy lekarz weterynarii chorób zaraźliwych

Starszy lekarz weterynarii nadzoru sanitarno-weterynaryjnego

Organy urzędowego badania

Organy urzędowego badania

Rejon weterynaryjny

Rejon weterynaryjny

Rejon weterynaryjny

Inspektorzy weterynarii prezydiów dzielnicowych rad narodowych

Starszy planista

Starszy referent personalny

Referat budżetowo-rachunkowy

Starszy referent zaopatrzenia

Starszy referent administracyjno-gospodarczy

ZAŁĄCZNIK  Nr 3.

ZARZĄD WETERYNARII m. ŁODZI

Schemat organizacyjny
..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

Dyrektor Z.W. m. Łodzi

Starszy lekarz weterynarii chorób zwierzęcych

Starszy lekarz weterynarii nadzoru sanitarno-weterynaryjnego

Organy urzędowego badania

Organy urzędowego badania

Rejon weterynaryjny

Rejon weterynaryjny

Rejon weterynaryjny

Inspektorzy weterynarii prezydiów dzielnicowych rad narodowych

Starszy planista

Starszy referent personalny

Starszy księgowy

Starszy referent zaopatrzenia

Starszy referent administracyjno-gospodarczy

ZAŁĄCZNIK  Nr 4.

POWIATOWY ZARZĄD WETERYNARII

Schemat organizacyjny
..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

Kierownik P.Z.W.

Starszy lekarz weterynarii chorób zaraźliwych

Starszy lekarz weterynarii do spraw lecznictwa i inseminacji

Starszy lekarz weterynarii nadzoru sanitarno-weterynaryjnego

Organy urzędowego badania

Organy urzędowego badania

Rejon weterynaryjny

Rejon weterynaryjny

Rejon weterynaryjny

Starszy księgowy

Starszy referent zaopatrzenia

Referent administracyjno-gospodarczy