Opłaty od wpłat na rachunki niektórych instytucji finansowych.

Monitor Polski

M.P.1969.50.384

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 grudnia 1969 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 27 listopada 1969 r.
w sprawie opłat od wpłat na rachunki niektórych instytucji finansowych.

Na podstawie § 1 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1950 r. w sprawie zakresu działania Ministra Finansów i zmiany zakresu działania Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego (Dz. U. z 1950 r. Nr 22, poz. 188, z 1951 r. Nr 25, poz. 185 i z 1969 r. Nr 20, poz. 148) zarządza się, co następuje:
Opłaty od wpłat dokonywanych przez ludność w placówkach pocztowych i Powszechnej Kasy Oszczędności:
1)
na rachunki Banku Rolnego i Państwowego Zakładu Ubezpieczeń w Narodowym Banku Polskim,
2)
na rzecz Powszechnej Kasy Oszczędności z tytułu spłaty udzielonych kredytów

- ponoszą instytucje, na których rzecz dokonano wpłaty.

Przepis § 1 ma zastosowanie również do wpłat przyjmowanych przez spółdzielnie oszczędnościowo-pożyczkowe na rachunki Banku Rolnego.
Wysokość opłat, sposób dokonywania rozliczeń z tytułu tych opłat oraz z tytułu przyjętych wpłat określą porozumienia zawarte między zainteresowanymi instytucjami a Ministerstwem Łączności, Powszechną Kasą Oszczędności i Centralnym Związkiem Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowych.
Traci moc zarządzenie Ministra Finansów z dnia 9 sierpnia 1968 r. w sprawie ponoszenia opłat od wpłat dokonywanych w placówkach pocztowych, Powszechnej Kasy Oszczędności i spółdzielniach oszczędnościowo-pożyczkowych na rachunki niektórych instytucji finansowych (Monitor Polski Nr 37, poz. 262).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 1969 r., z tym że w okresie do dnia 31 grudnia 1969 r. przepis § 1 ma zastosowanie również do wpłat dokonywanych na rachunki Banku Rolnego w Powszechnej Kasie Oszczędności.