Wysokość prowizji i opłat pobieranych przez banki oraz ponoszenie opłat od niektórych wpłat na rachunki bankowe.

Monitor Polski

M.P.1975.37.220

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 marca 1976 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 26 listopada 1975 r.
w sprawie wysokości prowizji i opłat pobieranych przez banki oraz ponoszenia opłat od niektórych wpłat na rachunki bankowe.

Na podstawie art. 91 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 25 listopada 1970 r. - Prawo budżetowe (Dz. U. Nr 29, poz. 244) i art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. - Prawo bankowe (Dz. U. Nr 20, poz. 108) zarządza się, co następuje:
Wprowadza się taryfy prowizji i opłat pobieranych przez banki za czynności bankowe:
1)
w obrocie krajowym, stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia,
2)
w zakresie obrotu wartościami dewizowymi, stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia.
1.
Nie pobiera się prowizji i opłat:
1)
od wpłat dokonywanych na rachunek bankowy przez posiadacza rachunku lub w jego imieniu w bankach prowadzących ten rachunek oraz w ich oddziałach (ekspozyturach, ajencjach, punktach kasowych), z wyjątkiem wpłat utargów sklepowych;
2)
od wpłat dokonywanych w bankach i ich oddziałach (ekspozyturach, ajencjach, punktach kasowych) na rachunki bankowe dochodów budżetowych:
-
wydziałów finansowych urzędów wojewódzkich (miast stopnia wojewódzkiego),
-
urzędów miast,
-
urzędów gmin (miasta i gminy);
3)
od wypłat gotówkowych dokonywanych przez banki z rachunków jednostek gospodarki uspołecznionej na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej, z wyjątkiem wypłat dokonywanych z rachunków organizacji społecznych, politycznych i zawodowych w bankach spółdzielczych.
2.
Przepisy ust. 1 pkt 1 i 3 co do niepobierania prowizji nie dotyczą wpłat na rachunki pomocnicze w bankach spółdzielczych oraz wypłat z tych rachunków.
1.
Przepisy § 2 ust. 1 pkt 1 i 3 dotyczą również wpłat i wypłat dokonywanych w jednostkach organizacyjnych banków i bankach spółdzielczych, którym bank prowadzący rachunek zlecił wykonywanie obsługi kasowej posiadacza rachunku na podstawie art. 12 ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. - Prawo bankowe (Dz. U. Nr 20, poz. 108).
2.
Bank zlecający obowiązany jest w wypadku, o którym mowa w ust. 1, do pokrycia kosztów obsługi kasowej w wysokości wzajemnie uzgodnionej.
W razie zlecenia przez bank wykonywania określonych czynności bankowych innej uprawnionej jednostce organizacyjnej bank może przekazywać tej jednostce w całości lub w części należną prowizję za wykonanie zleconych czynności.
Bank może za zgodą Ministra Finansów nie pobierać prowizji i opłat przewidzianych w zarządzeniu od określonych osób lub jednostek, jak również pobierać należną prowizję od wpłat na rachunek bankowy od posiadacza rachunku, a nie od wpłacającego.
1.
Opłaty od wpłat, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, dokonanych w placówkach pocztowych na rachunki prowadzone w Narodowym Banku Polskim, ponosi Narodowy Bank Polski.
2.
Opłaty od wpłat dokonywanych przez ludność w bankach i ich oddziałach (ekspozyturach, ajencjach, punktach kasowych) oraz w placówkach pocztowych z tytułu składek ubezpieczeniowych za ubezpieczenia majątkowe i osobowe i spłaty udzielonych kredytów ponoszą instytucje, na których rzecz dokonano wpłaty.
3.
Wysokość opłat, sposób dokonywania rozliczeń z tytułu tych opłat oraz przyjętych wpłat, o których mowa w ust. 1 i 2, określą porozumienia zawarte między zainteresowanymi instytucjami a Ministerstwem Łączności.
Zarządzenie nie dotyczy prowizji od przyznanego i wykorzystanego kredytu, określonych odrębnymi przepisami.
Tracą moc:
1)
zarządzenie Ministra Finansów z dnia 3 października 1974 r. w sprawie wysokości prowizji i opłat pobieranych przez banki i spółdzielnie oszczędnościowo-pożyczkowe (Monitor Polski Nr 36, poz. 211),
2)
zarządzenie Ministra Finansów z dnia 22 marca 1967 r. w sprawie ponoszenia opłat od niektórych wpłat dokonywanych w placówkach pocztowych i Powszechnej Kasy Oszczędności (Monitor Polski z 1967 r. Nr 18, poz. 92 i z 1968 r. Nr 35, poz. 247),
3)
zarządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 1969 r. w sprawie opłat od wpłat na rachunki niektórych instytucji finansowych (Monitor Polski Nr 50, poz. 384).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

  1 TARYFA

prowizji i opłat pobieranych za czynności bankowe przez banki w obrocie krajowym.

A. Prowizje bankowe

1. Od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe z tytułu utargów sklepowych:

do zł 100zł 2,
ponad zł 100do zł 500zł 4,
" zł 500do zł 1.000zł 6,
" zł 1.000do zł 5.000zł 9,
" zł 5.000do zł 10.000zł 13,
" zł 10.000do zł 30.000zł 17,
" zł 30.000do zł 50.000zł 28,
" zł 50.000do zł 100.000zł 45,
" zł 100.000zł 50.

Prowizje uiszcza wpłacający przy dokonywaniu wpłaty.

2. Od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe z innych tytułów niż wymieniony w ust. 1 oraz od przekazów:

do zł 50zł 2,
ponad zł 50do zł 100zł 3,
" zł 100do zł 500zł 6,
" zł 500do zł 1.000zł 10,
" zł 1.000do zł 5.000zł 20,
" zł 5.000do zł10.000zł 30,
" zł10.000do zł30.000zł 40,
" zł30.000do zł50.000zł 50,
" zł50.000zł 100.

Prowizję od wpłat gotówkowych uiszcza wpłacający przy dokonywaniu wpłaty, a prowizję od przekazów - obliczoną oddzielnie od każdego przekazu - pobiera bank z rachunku bankowego zleceniodawcy.

3. Od wypłat czeków gotówkowych z rachunków bankowych od kwoty czeku 1‰, nie mniej jednak niż zł 1,50 i nie więcej niż zł 30.

4. Za sporządzenie odpisu wyciągu z rachunku bankowego lub odpisu dowodu do wyciągu zł 3.

5. Od wypłat gotówkowych na rzecz osób fizycznych i osób prawnych nie mających rachunków w bankach spółdzielczych banki te pobierają prowizję w wysokości 2‰, nie mniej jednak niż zł 3.

6. Od wypłat dokonywanych na zlecenie instytucji skupujących na rzecz dostawców produktów rolnych:

- do zł 500zł 3,
- powyżej zł 500 do zł 3.000zł 6,
- powyżej zł 3.000 2‰.

Prowizje uiszcza instytucja skupująca od kwoty zleconej do wypłaty. Od wypłat za skup, dokonywanych przez banki spółdzielcze ze środków własnych, banki te pobierają od instytucji skupującej prowizję dodatkową w wysokości 1‰, a za każdy dzień zwłoki w zrefundowaniu należności ponadto prowizję w wysokości 0,7‰.

7. Za likwidację książeczki oszczędnościowej lub wystawienie nowej książeczki zamiast zniszczonej zł 10.

8. Za usługi bankowe wykonywane w ramach obsługi kasowej jednostek gospodarki uspołecznionej banki pobierają prowizje za obsługę kasową w wysokości wzajemnie uzgodnionej z tymi jednostkami na podstawie wytycznych Prezesa Narodowego Banku Polskiego; przy ustalaniu wysokości prowizji należy kierować się stawkami podanymi w ust. 1, 3 i 6.

9. Banki spółdzielcze pobierają prowizję za inkaso:

- należności jednostek gospodarki uspołecznionej oraz składek za ubezpieczenie upraw ziemiopłodów kontraktowanych i opłat plantatorskich od każdej przyjętej wpłaty:

do zł 50zł 1,
powyżej zł 50do zł 100zł 2,
" zł 100do zł 1.500zł 3,
" zł 1.500 2‰,

- weksla bez względu na kwotę zł 5,

- czeku bez względu na kwotę zł 4,

- żądania zapłaty w rozliczeniach inkasowych bez względu na kwotę zł 5.

10. Za przyjęte do depozytu papiery wartościowe z dyspozycją administrowania nimi - od wartości nominalnej rocznie 5‰. Prowizję pobiera się z góry za co najmniej kalendarzowy okres kwartalny w wysokości nie niższej niż zł 20.

11. Nie pobiera się prowizji od obciążeń i uznań rachunków bankowych z tytułu przelewów, wpłat na książeczki oszczędnościowe i rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe oraz wypłat z tych książeczek i rachunków. Również nie pobiera się prowizji od przelewów z książeczek oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych na inne książeczki oszczędnościowe i rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe lub na inne rachunki bankowe oraz prowizji za sporządzenie i przesłanie wyciągu z rachunku bankowego.

B. Opłaty bankowe

1. Za usługi powodujące dodatkowe koszty (koszty przewozu gotówki oraz koszty telegramów, telefonów, przesyłek poleconych, koszty poniesione z winy klientów) oraz za wydane klientom formularze, druki, woreczki do monet itp. banki mogą pobierać tytułem zwrotu tych kosztów opłaty, których wysokość ustalają we własnym zakresie.

2. Na pokrycie kosztów obsługi bankowej banki mogą pobierać opłatę za administrację w wysokości 0,2%:

- od przyjętych do administracji należności funduszów mieszkaniowych rad narodowych z tytułu reszty ceny kupna sprzedanych przez Państwo nieruchomości lub lokali i opłat za wieczyste użytkowanie działek; opłatę pobiera się raz w roku od najwyższego stanu należności wykazanego w danym roku operacyjnym;

- od rat spłaty bezprocentowych pożyczek udzielanych na podstawie przepisów szczególnych; opłatę pobiera się przy spłacie każdej raty.

3. Za dodatkowe czynności (usługi) związane z udzielaniem i administrowaniem kredytami, usługi nietypowe nie przewidziane w niniejszej taryfie, jak również za usługi przewidziane w taryfie, ale wymagające szczególnego nakładu pracy, banki mogą pobierać opłaty, których wysokość ustalają we własnym zakresie.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

  2 Taryfa

prowizji i opłat pobieranych za czynności bankowe przez banki w zakresie obrotu wartościami dewizowymi.

A. Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych

1. Przez użyte w taryfie określenia:

1) "zleceniodawcy krajowi" rozumie się krajowe przedsiębiorstwa, instytucje i organizacje oraz osoby fizyczne zamieszkałe w kraju, a ponadto placówki dyplomatyczne i inne przedstawicielstwa państw obcych w Polsce oraz obywateli państw obcych przebywających czasowo w Polsce,

2) "zleceniodawcy zagraniczni" rozumie się zagraniczne banki i inne osoby prawne mające siedzibę za granicą oraz osoby fizyczne przebywające za granicą.

2. Banki pobierają od zleceniodawców krajowych nie będących wykonawcami narodowych planów społeczno-gospodarczych oraz od zleceniodawców zagranicznych prowizje za usługi według stawek określonych w częściach "B" i "C" niniejszej taryfy. Od wykonania zleceń zleceniodawców krajowych - wykonawców narodowych planów społeczno-gospodarczych banki nie pobierają prowizji. Jeżeli jednak zleceniodawca krajowy - wykonawca narodowych planów społeczno-gospodarczych przejmie obowiązek zapłaty prowizji należnych bankowi od zleceniodawcy zagranicznego zgodnie z częścią "C" taryfy, kwotę tych prowizji (równowartość w złotych według obowiązującej relacji) banki pobierają od zleceniodawcy krajowego - wykonawcy narodowych planów społeczno-gospodarczych.

3. Banki mają prawo podwyższać lub obniżać stawki prowizyjne przewidziane w niniejszej taryfie, dostosowując je do aktualnego poziomu stawek stosowanych przez banki zagraniczne.

Ponadto w stosunkach z poszczególnymi korespondentami zagranicznymi banki mogą na zasadzie wzajemności stosować stawki prowizyjne, liczone za analogiczne usługi przez tych korespondentów, lub odstąpić od pobierania prowizji, jeżeli korespondenci zagraniczni za analogiczne usługi nie pobierają prowizji.

4. Za usługi nietypowe nie przewidziane w taryfie banki mogą pobierać prowizję, której wysokość określają we własnym zakresie odpowiednio do nakładu pracy związanego z wykonaniem usługi.

5. Niezależnie od prowizji banki pobierają:

1) od zleceniodawców krajowych - koszty opłat telekomunikacyjnych, zryczałtowane koszty opłat pocztowych oraz prowizje i koszty banku zagranicznego pośredniczącego przy wykonywaniu zlecenia,

2) od zleceniodawców zagranicznych - koszty opłat telekomunikacyjnych oraz koszty pocztowe za wysyłkę dokumentów.

6. Prowizje i koszty związane z wykonaniem zleceń inkasowych oraz windykacyjnych potrąca się z kwot zainkasowanych lub wywindykowanych.

7. Od zleceniodawców krajowych będących obywatelami obcych krajów nie pobiera się prowizji, jeżeli pobieranie prowizji wyłączają postanowienia umów międzypaństwowych lub porozumień międzybankowych.

8. Taryfa nie ma zastosowania do zleceniodawców krajowych, w stosunku do których obowiązują szczególne przepisy o pobieraniu prowizji i opłat.

9. Banki krajowe mające uprawnienia dewizowe nie liczą sobie nawzajem prowizji i kosztów pocztowo-telekomunikacyjnych od zleceń w obrocie zagranicznym.

B. Stawki prowizyjne stosowane wobec zleceniodawców krajowych nie będących wykonawcami narodowych planów społeczno-gospodarczych

Stawka
podstawowaminimalnamaksymalna
1. Skup i sprzedaż pieniędzy zagranicznych

(pokrycie kosztów bankowych związanych ze

skupem i sprzedażą stanowi różnica pomiędzy

kursem kupna a kursem sprzedaży)

bez prowizji
2. Skup czeków zagranicznych1%--
2a. Skup poleceń wypłaty oraz

wypłaty z akredytyw pieniężnych

bez prowizji
3. Sprzedaż czeków płatnych za granicą1%zł 10zł 500
4. Sprzedaż nie uwarunkowanych poleceń

wypłat za granicę oraz akredytyw pieniężnych

- od jednego polecenia wypłaty lub akredytywyzł 10--
5. Sprzedaż poleceń wypłat za granicę

uwarunkowanych nadesłaniem pokwitowania

dokonanej wypłaty

- od jednego polecenia wypłatyzł 15--
6. Sprzedaż poleceń wypłat za granicę

uwarunkowanych przedstawieniem dokumentów

towarowych lub usługowych

- od kwoty polecenia wypłaty1/8%zł 25-
7. Wydanie zaświadczenia - promesy oraz

zaświadczenia uprawniającego do wywozu

wartości dewizowych za granicę

zł 25--
8. Inkaso czeków, weksli, asygnat, kwitów

depozytowych, pieniędzy zagranicznych oraz

faktur i innych dokumentów (akredytywy

dokumentowe, gwarancje)

- od zainkasowanej kwoty1%zł 10zł 500
9. Czynności windykacyjne w zakresie:
1) polis ubezpieczeniowych i depozytów innych

niż bankowe, z wyjątkiem kwitów depozytowych

urzędów celnych

- od kwoty wywindykowanej21/2%--
2) wkładów bankowych, depozytów bankowych,

książeczek wkładowych, oszczędnościowych

itp.

- od kwoty wywindykowanej1%--
10. Prowadzenie dla krajowców dewizowych

rachunków walutowych oraz rachunków dewizowych

w złotych (w tym wpłaty na rachunek i wypłaty z

rachunku)

bez prowizji
11. Prowadzenie dla cudzoziemców dewizowych

rachunków walutowych

- wpłaty na rachunekbez prowizji
- wypłaty z rachunkuzł 10--
12. Wydanie zezwolenia na opłacenie

w złotych kosztów przewozu osób i mienia na

trasach zagranicznych

zł 100--
13. Zwrot kosztów wydania książeczki

walutowej

zł 20--

C. Stawki prowizyjne stosowane wobec zleceniodawców zagranicznych

I. Polecenia wypłaty z zagranicy
1. Polecenia wypłaty nie przewidujące

nadesłania pokwitowania beneficjenta

bez prowizji
2. Polecenia wypłaty za pobraniem

pokwitowania i przesłaniem go zleceniodawcy

- od jednego polecenia wypłaty$ 2--
3. Zwrot nie podjętej kwoty polecenia

wypłaty

$ 1--
II. Inkaso
1. Inkaso pieniędzy, czeków, przekazów i

weksli

- od zainkasowanej kwoty1/2$ 2$ 15
2. Inkaso innych dokumentów
- od zainkasowanej kwoty1/8%$ 3$ 25
3. Wydanie dokumentów w zamian za dokumenty

lub za zaakceptowanie traty

- od kwoty dokumentów lub zaakceptowanej traty1/8%$ 3$ 25
4. Wydanie dokumentów franco$ 2--
5. Zwrot dokumentu nie zainkasowanego$ 2--
W razie zainkasowania należności tylko za

niektóre dokumenty nadesłane przy jednym

zleceniu pobiera się prowizję od kwoty

zainkasowanej oraz prowizję od zwrotu

dokumentów nie zainkasowanych.

III. Akredytywy
1. Awizowanie lub doręczenie beneficjentowi

obcej akredytywy dokumentowej oraz awizowanie

akredytywy pieniężnej

- od kwoty akredytywy za cały okres jej ważności1/2$ 5-
2. Otwarcie akredytywy własnej lub

potwierdzenie akredytywy obcej

- od kwoty akredytywy za pierwszy rozpoczęty lub pełny 3-miesięczny okres ważności akredytywy1/8%$ 5-
Za dalsze rozpoczęte lub pełne 3-miesięczne

okresy ważności akredytywy prowizję liczy się

według tej samej stawki od nie wykorzystanej

części kwoty otwarcia akredytywy.

3. Podwyższenie kwoty akredytywy:
1) obcej awizowanej lub doręczonej

beneficjentowi

- od sumy podwyższenia1/2$ 5-
2) własnej lub obcej potwierdzonej
- prowizję pobiera się od kwoty podwyższenia

na analogicznych zasadach, jak w ust. 2

1/8%$ 5-
4. Przedłużenie terminu ważności akredytywy

własnej lub obcej potwierdzonej

- od salda akredytywy za każdy rozpoczęty okres

3-miesięczny (z wyjątkiem wypadku określonego

w ust. 5), licząc od następnego dnia po

upływie okresu, za który pobrano prowizję

1/8%$ 5-
5. Inna zmiana warunków akredytywy$ 5--
w tym również:
1) przedłużenie terminu jej ważności, jeżeli

przedłużenie to mieści się w okresie, za

który już pobrano prowizję, oraz

2) przedłużenie terminu ważności akredytywy

awizowanej lub doręczonej beneficjentowi.

W razie jednoczesnych zmian warunków

akredytywy określonych w ust 3-5 pobiera się

jedną prowizję wyższą.

6. Wypłata z akredytywy własnej lub obcej

potwierdzonej oraz negocjowanie dokumentów

- od kwoty wypłaty1/8%$ 5-
7. Wypłata z akredytywy pieniężnej
- od kwoty wypłaty$ 1--
Uwaga do ust. 1-7: W razie unieważnienia akredytywy bądź niewykorzystania jej w całości lub w części prowizje nie podlegają zwrotowi.
IV. Gwarancje
1. Awizowanie lub doręczenie beneficjentowi

obcej gwarancji

- od kwoty gwarancji za cały okres jej ważności1/2$ 5-
2. Wystawienie gwarancji własnej lub

potwierdzenie gwarancji obcej

- od kwoty gwarancji za pierwszy rozpoczęty lub

pełny 3-miesięczny okres jej ważności

1/4%$ 5-
Uwaga: Za dalsze rozpoczęte lub pełne 3-miesięczne okresy ważności gwarancji prowizję liczy się według tej samej stawki od nie wykorzystanej części kwoty gwarancji.
3. Podwyższenie kwoty gwarancji:
1) obcej awizowanej lub doręczonej

beneficjentowi

- od kwoty podwyższenia1/2$ 5-
2) własnej lub obcej potwierdzonej
- prowizję pobiera się od kwoty podwyższenia

na analogicznych zasadach jak w ust. 2

1/4%$ 5-
4. Przedłużenie terminu ważności gwarancji

własnej lub obcej potwierdzonej

- od salda gwarancji za każdy rozpoczęty okres

3-miesięczny (z wyjątkiem wypadku

określonego w ust. 5) licząc od następnego

dnia po upływie okresu, za który pobrano

prowizję

1/4$ 5-
5. Inna zmiana warunków gwarancji$ 5--
w tym również: .
1) przedłużenie terminu jej ważności, jeżeli

przedłużenie to mieści się w okresie, za

który już pobrano prowizję, oraz

2) przedłużenie terminu ważności

gwarancji awizowanej lub doręczonej

beneficjentowi.

Uwaga: W razie jednoczesnych zmian warunków gwarancji określonych w ust. 3-5 pobiera się jedną prowizję wyższą. W razie unieważnienia gwarancji lub niewykorzystania jej w całości lub w części prowizje nie podlegają zwrotowi.
6. Negocjowanie dokumentów w ramach

gwarancji

- od kwoty dokumentów1/8%$ 5-
1 Załącznik nr 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 6 lutego 1976 r. (M.P.76.7.41) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 marca 1976 r.
2 Załącznik nr 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 6 lutego 1976 r. (M.P.76.7.41) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 marca 1976 r.