§ 4. - Opłaty od wpłat na rachunki niektórych instytucji finansowych.

Monitor Polski

M.P.1969.50.384

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 grudnia 1969 r.
§  4.
Traci moc zarządzenie Ministra Finansów z dnia 9 sierpnia 1968 r. w sprawie ponoszenia opłat od wpłat dokonywanych w placówkach pocztowych, Powszechnej Kasy Oszczędności i spółdzielniach oszczędnościowo-pożyczkowych na rachunki niektórych instytucji finansowych (Monitor Polski Nr 37, poz. 262).