Monitor Polski

M.P.2015.1256

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 grudnia 2015 r.

KOMUNIKAT
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 26 listopada 2015 r.
w sprawie ogłoszenia rocznego planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2016 r.

Na podstawie art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.) ogłasza się komunikat w sprawie rocznego planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2016 r., zatwierdzonego przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Finansów w dniu 18 września 2015 r., stanowiący załącznik do komunikatu.

ZAŁĄCZNIK

ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2016

Koszty Narodowego Funduszu Zdrowia - łącznie
Poz.WyszczególnieniePlan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2016
123
1Składka należna brutto w roku planowania równa przypisowi składki (1.1 +1.2)69 273 291
1.1od ZUS65 844 312
1.2od KRUS3 428 979
2Planowany odpis aktualizujący składkę należną (2.1 + 2.2)0
2.1w stosunku do ZUS0
2.2w stosunku do KRUS0
3Przychody ze składek z lat ubiegłych (3.l+3.2)185 000
3.1od ZUS200 000
3.2od KRUS-15 000
4Koszt poboru i ewidencjonowania składek (4.1 + 4.2)134 823
4.1koszty poboru i ewidencjonowania składek przez ZUS131 689
4.2koszty poboru i ewidencjonowania składek przez KRUS3 134
5Odpis na taryfikację świdczeń, o którym mowa w art. 31t ust. 5-8 ustawy48 492
APrzychody netto z działalności

(1-2+3-4-5) + A1 + A2 + A3 + A4

71 963 357
A1przychody wynikające z przepisów o koordynacji157 873
A2przychody z tytułu realizacji zadań zleconych0
A3dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań, o których mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2a, 2b, 3 i 3b ustawy688 444
A4dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zespołów ratownictwa medycznego1 842 064
BKoszty realizacji zadań (B1 + B2 + B3 + B4)72 038 663
B1Obowiązkowy odpis na rezerwę ogólną692 733
B2Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1 + ... + B2.19)69 503 866
B2.1podstawowa opieka zdrowotna9 401 953
B2.2ambulatoryjna opieka specjalistyczna5 461 431
B2.3leczenie szpitalne, w tym:29 863 378
B2.3.1programy terapeutyczne (lekowe), w tym:2 658 880
B2.3.1.1leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi2 416 386
B2.3.2chemioterapia, w tym:1 240 254
B2.3.2.1leki stosowane w chemioterapii523 266
B2.4opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień2 214 099
B2.5rehabilitacja lecznicza2 057 285
B2.6świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej1 136 369
B2.7opieka paliatywna i hospicyjna414 660
B2.8leczenie stomatologiczne1 785 557
B2.9lecznictwo uzdrowiskowe639 017
B2.10pomoc doraźna i transport sanitarny46 999
B2.11koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu187 630
B2.12świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie1 696 248
B2.13zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji913 384
B2.14refundacja, z tego:7 640 834
B2.14.1refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę7 610 878
B2.14.2refundacja leków, o których mowa w art 15 ust. 2 pkt 17 ustawy22 369
B2.14.3refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art 15 ust. 2 pkt 18 ustawy7 587
B2.15rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji535 079
B2.16rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:603 060
B2.16.1rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy265 000
B2.17rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych4 133 027
B2.18koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych387 996
B2.19rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej385 860
B3Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie0
B4Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego1 842 064
BnCałkowity budżet na refundację

(B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)

10 845 486
CWynik na działalności (A - B)-75 306
DKoszty administracyjne (D1 + ... + D8)734 789
D1zużycie materiałów i energii29 085
D2usługi obce185 702
D3podatki i opłaty, z tego:5 457
D3.1podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:689
D3.1.1podatek od nieruchomości660
D3.2opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego670
D3.3VAT20
D3.4podatek akcyzowy0
D3.5wpłaty na PFRON3 705
D3.6inne373
D4wynagrodzenia, w tym:320 184
D4.1wynagrodzenia bezosobowe1 366
D5ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:72 745
D5.1składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych54 825
D5.2składki na Fundusz Pracy7 671
D5.3składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych0
D5.4pozostałe świadczenia10 249
D6koszty funkcjonowania Rady Funduszu50
D7amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych113 861
D8pozostałe koszty administracyjne7 705
EPozostałe przychody211 413
FPozostałe koszty (F1+ ... +F4)293 358
F1wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept952
F2rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych205 568
F3inne rezerwy64 045
F4inne koszty22 793
GPrzychody finansowe (G1 + G2)56 090
G1odsetki uzyskane z lokat56 090
G2inne przychody finansowe0
HKoszty finansowe90 266
IWynik brutto na całokształcie działalności

(C - D + E - F + G - H)

-926 216
JZyski i straty nadzwyczajne (J1 - J2)0
J1zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia0
J2straty nadzwyczajne - wielkość ujemna0
KWynik fiansowy ogółem brutto (I + J)-926 216
LInne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego

(w tym CIT)

0
MWynik finansowy ogółem netto (K-L)-926 216
NPrzychody - ogółem72 365 683
OKoszty - ogółem73 291 899

Koszty Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia

Poz.WyszczególnieniePlan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2016
123
B2Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.19)920 939
B2.1podstawowa opieka zdrowotna0
B2.2ambulatoryjna opieka specjalistyczna0
B2.3leczenie szpitalne, w tym:0
B2.3.1programy terapeutyczne (lekowe), w tym:0
B2.3.1.1leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi0
B2.3.2chemioterapia, w tym:0
B2.3.2.1leki stosowane w chemioterapii0
B2.4opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień0
B2.5rehabilitacja lecznicza0
B2.6świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej0
B2.7opieka paliatywna i hospicyjna0
B2.8leczenie stomatologiczne0
B2.9lecznictwo uzdrowiskowe0
B2.10pomoc doraźna i transport sanitarny0
B2.11koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu0
B2.12świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie0
B2.13zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji0
B2.14refundacja, w tym:0
B2.14.1refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę0
B2.14.2refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy0
B2.14.3refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy0
B2.15rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji535 079
B2.16rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:0
B2.16.1rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy0
B2.17rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych0
B2.18koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych0
B2.19rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej385 860
B3Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie0
B4Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego0
BnCałkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)0
D.Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym225 834
D1zużycie materiałów i energii5 183
D2usługi obce111 823
D3podatki i opłaty, w tym:728
D3.1podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:100
D3.1.1podatek od nieruchomości100
D3.2opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego94
D3.3VAT17
D3.4podatek akcyzowy0
D3.5wpłaty na PFRON402
D3.6inne115
D4wynagrodzenia, w tym:33 177
D4.1wynagrodzenia bezosobowe256
D5ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:8 378
D5.1składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych5 705
D5.2składki na Fundusz Pracy815
D5.3składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych0
D5.4pozostałe świadczenia1 858
D6koszty funkcjonowania Rady Funduszu50
D7amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych64 368
D8pozostałe koszty administracyjne2 127
F.Pozostałe koszty (F1+...+F4)66 174
F1wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept625
F2rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych1 182
F3inne rezerwy64 045
F4inne koszty322
H.Koszty finansowe30 182

Koszty Oddziałów Wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia - łącznie

Poz.WyszczególnieniePlan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2016
123
B2Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.19)68 582 927
B2.1podstawowa opieka zdrowotna9 401 953
B2.2ambulatoryjna opieka specjalistyczna5 461 431
B2.3leczenie szpitalne, w tym:29 863 378
B2.3.1programy terapeutyczne (lekowe), w tym:2 658 880
B2.3.1.1leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi2 416 386
B2.3.2chemioterapia, w tym:1 240 254
B2.3.2.1leki stosowane w chemioterapii523 266
B2.4opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień2 214 099
B2.5rehabilitacja lecznicza2 057 285
B2.6świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej1 136 369
B2.7opieka paliatywna i hospicyjna414 660
B2.8leczenie stomatologiczne1 785 557
B2.9lecznictwo uzdrowiskowe639 017
B2.10pomoc doraźna i transport sanitarny46 999
B2.11koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu187 630
B2.12świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie1 696 248
B2.13zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji913 384
B2.14refundacja, w tym:7 640 834
B2.14.1refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę7 610 878
B2.14.2refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy22 369
B2.14.3refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy7 587
B2.15rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji0
B2.16rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:603 060
B2.16.1rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy265 000
B2.17rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych4 133 027
B2.18koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych387 996
B2.19rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej0
B3Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie0
B4Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego1 842 064
BnCałkowity budżet na refundację

(B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)

10 845 486
D.Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym508 955
D1zużycie materiałów i energii23 902
D2usługi obce73 879
D3podatki i opłaty, w tym:4 729
D3.1podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:589
D3.1.1podatek od nieruchomości560
D3.2opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego576
D3.3VAT3
D3.4podatek akcyzowy0
D3.5wpłaty na PFRON3 303
D3.6inne258
D4wynagrodzenia, w tym:287 007
D4.1wynagrodzenia bezosobowe1 110
D5ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:64 367
D5.1składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych49 120
D5.2składki na Fundusz Pracy6 856
D5.3składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych0
D5.4pozostałe świadczenia8 391
D6koszty funkcjonowania Rady Funduszu0
D7amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych49 493
D8pozostałe koszty administracyjne5 578
F.Pozostałe koszty (F1+...+F4)227 184
F1wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept327
F2rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych204 386
F3inne rezerwy0
F4inne koszty22 471
H.Koszty finansowe60 084

Koszty Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Poz.WyszczególnieniePlan finansowy oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2016
123
B2Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.19)5 141 639
B2.1podstawowa opieka zdrowotna707 500
B2.2ambulatoryjna opieka specjalistyczna405 255
B2.3leczenie szpitalne, w tym:2 254 177
B2.3.1programy terapeutyczne (lekowe), w tym:195 682
B2.3.1.1leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi177 411
B2.3.2chemioterapia, w tym:106 925
B2.3.2.1leki stosowane w chemioterapii42 014
B2.4opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień168 680
B2.5rehabilitacja lecznicza154 996
B2.6świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej96 453
B2.7opieka paliatywna i hospicyjna36 200
B2.8leczenie stomatologiczne122 650
B2.9lecznictwo uzdrowiskowe60 632
B2.10pomoc doraźna i transport sanitarny4 476
B2.11koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu14 727
B2.12świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie119 607
B2.13zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji71 300
B2.14refundacja, w tym:609 239
B2.14.1refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę607 239
B2.14.2refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy1 000
B2.14.3refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy1 000
B2.15rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji0
B2.16rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:22 362
B2.16.1rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy20 840
B2.17rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych264 072
B2.18koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych29 313
B2.19rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej0
B3Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie0
B4Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego139 214
BnCałkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)849 504
D.Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym36 699
D1zużycie materiałów i energii1 913
D2usługi obce4 377
D3podatki i opłaty, w tym:496
D3.1podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:97
D3.1.1podatek od nieruchomości71
D3.2opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego72
D3.3VAT1
D3.4podatek akcyzowy0
D3.5wpłaty na PFRON325
D3.6inne1
D4wynagrodzenia, w tym:20 748
D4.1wynagrodzenia bezosobowe100
D5ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:4 654
D5.1składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych3 423
D5.2składki na Fundusz Pracy415
D5.3składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych0
D5.4pozostałe świadczenia816
D6koszty funkcjonowania Rady Funduszu0
D7amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych4 158
D8pozostałe koszty administracyjne353
F.Pozostałe koszty (F1+...+F4)17 712
F1wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept0
F2rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych16 052
F3inne rezerwy0
F4inne koszty1 660
H.Koszty finansowe1 981

Koszty Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Poz.WyszczególnieniePlan finansowy oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2016
123
B2Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+-...+B2.19)3 688 560
B2.1podstawowa opieka zdrowotna524 004
B2.2ambulatoryjna opieka specjalistyczna276 468
B2.3leczenie szpitalne, w tym:1 646 914
B2.3.1programy terapeutyczne (lekowe), w tym:142 958
B2.3.1.1leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi127 031
B2.3.2chemioterapia, w tym:73 973
B2.3.2.1leki stosowane w chemioterapii40 902
B2.4opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień113 739
B2.5rehabilitacja lecznicza89 566
B2.6świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej50 961
B2.7opieka paliatywna i hospicyjna30 080
B2.8leczenie stomatologiczne93 325
B2.9lecznictwo uzdrowiskowe34 000
B2.10pomoc doraźna i transport sanitarny3 443
B2.11koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu12 543
B2.12świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie101 503
B2.13zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji46 043
B2.14refundacja, w tym:446 846
B2.14.1refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę446 020
B2.14.2refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy559
B2.14.3refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy267
B2.15rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji0
B2.16rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:15 409
B2.16.1rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy5 478
B2.17rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych188 374
B2.18koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych15 342
B2.19rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej0
B3Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie0
B4Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego109 515
BnCałkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)620 257
D.Koszty administracyjne ( D1+...-+D9 ), w tym28 082
D1zużycie materiałów i energii1 151
D2usługi obce3 995
D3podatki i opłaty, w tym:224
D3.1podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:38
D3.1.1podatek od nieruchomości38
D3.2opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego16
D3.3VAT0
D3.4podatek akcyzowy0
D3.5wpłaty na PFRON160
D3.6inne10
D4wynagrodzenia, w tym:14 562
D4.1wynagrodzenia bezosobowe20
D5ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:3 266
D5.1składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych2 432
D5.2składki na Fundusz Pracy275
D5.3składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych0
D5.4pozostałe świadczenia559
D6koszty funkcjonowania Rady Funduszu0
D7amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych4 500
D8pozostałe koszty administracyjne384
F.Pozostałe koszty (F1+...-+F4)40 101
F1wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept0
F2rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych38 601
F3inne rezerwy0
F4inne koszty1 500
H.Koszty finansowe19 735

Koszty Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Poz.WyszczególnieniePlan finansowy oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2016
123
B2Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.19)3 875 055
B2.1podstawowa opieka zdrowotna524 500
B2.2ambulatoryjna opieka specjalistyczna281 600
B2.3leczenie szpitalne, w tym:1 696 549
B2.3.1programy terapeutyczne (lekowe), w tym:133 966
B2.3.1.1leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi120 200
B2.3.2chemioterapia, w tym:74 116
B2.3.2.1leki stosowane w chemioterapii27 939
B2.4opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień128 735
B2.5rehabilitacja lecznicza109 400
B2.6świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej57 300
B2.7opieka paliatywna i hospicyjna17 300
B2.8leczenie stomatologiczne122 700
B2.9lecznictwo uzdrowiskowe40 600
B2.10pomoc doraźna i transport sanitarny3 300
B2.11koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu9 700
B2.12świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie84 000
B2.13zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji47 000
B2.14refundacja, w tym:431 338
B2.14.1refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę428 838
B2.14.2refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy2 200
B2.14.3refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy300
B2.15rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji0
B2.16rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:31 135
B2.16.1rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy15 885
B2.17rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych272 898
B2.18koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych17 000
B2.19rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej0
B3Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie0
B4Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego112 856
BnCałkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)595 362
D.Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym25 102
D1zużycie materiałów i energii862
D2usługi obce3 323
D3podatki i opłaty, w tym:256
D3.1podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:31
D3.1.1podatek od nieruchomości31
D3.2opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego0
D3.3VAT0
D3.4podatek akcyzowy0
D3.5wpłaty na PFRON217
D3.6inne8
D4wynagrodzenia, w tym:15 211
D4.1wynagrodzenia bezosobowe144
D5ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:3 410
D5.1składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych2 615
D5.2składki na Fundusz Pracy373
D5.3składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych0
D5.4pozostałe świadczenia422
D6koszty funkcjonowania Rady Funduszu0
D7amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych1 670
D8pozostałe koszty administracyjne370
F.Pozostałe koszty (F1+...+F4)41 705
F1wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept5
F2rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych40 500
F3inne rezerwy0
F4inne koszty1 200
H.Koszty finansowe5 000

Koszty Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Poz.WyszczególnieniePlan finansowy oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2016
123
B2Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.19)1 782 200
B2.1podstawowa opieka zdrowotna246 200
B2.2ambulatoryjna opieka specjalistyczna149 000
B2.3leczenie szpitalne, w tym:657 633
B2.3.1programy terapeutyczne (lekowe), w tym:56 700
B2.3.1.1leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi51 600
B2.3.2chemioterapia, w tym:27 800
B2.3.2.1leki stosowane w chemioterapii9 000
B2.4opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień84 000
B2.5rehabilitacja lecznicza47 940
B2.6świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej21 500
B2.7opieka paliatywna i hospicyjna10 800
B2.8leczenie stomatologiczne43 350
B2.9lecznictwo uzdrowiskowe14 200
B2.10pomoc doraźna i transport sanitarny1 634
B2.11koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu5 500
B2.12świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie41 840
B2.13zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji26 000
B2.14refundacja, w tym:172 075
B2.14.1refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę171 575
B2.14.2refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy300
B2.14.3refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy200
B2.15rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji0
B2.16rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:43 174
B2.16.1rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy15 348
B2.17rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych215 354
B2.18koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych2 000
B2.19rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej0
B3Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie0
B4Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego65 338
BnCałkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)248 023
D.Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym18 143
D1zużycie materiałów i energii750
D2usługi obce2 850
D3podatki i opłaty, w tym:83
D3.1podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:14
D3.1.1podatek od nieruchomości14
D3.2opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego0
D3.3VAT0
D3.4podatek akcyzowy0
D3.5wpłaty na PFRON46
D3.6inne23
D4wynagrodzenia, w tym:8 622
D4.1wynagrodzenia bezosobowe43
D5ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:1 935
D5.1składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych1 482
D5.2składki na Fundusz Pracy211
D5.3składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych0
D5.4pozostałe świadczenia242
D6koszty funkcjonowania Rady Funduszu0
D7amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych3 600
D8pozostałe koszty administracyjne303
F.Pozostałe koszty (F1+...+F4)4 280
F1wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept0
F2rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych3 730
F3inne rezerwy0
F4inne koszty550
H.Koszty finansowe750

Koszty Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Poz.WyszczególnieniePlan finansowy oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2016
123
B2Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+-...+B2.19)4 692 601
B2.1podstawowa opieka zdrowotna612 216
B2.2ambulatoryjna opieka specjalistyczna321 578
B2.3leczenie szpitalne, w tym:2 081 906
B2.3.1programy terapeutyczne (lekowe), w tym:184 672
B2.3.1.1leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi165 973
B2.3.2chemioterapia, w tym:73 119
B2.3.2.1leki stosowane w chemioterapii26 909
B2.4opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień142 669
B2.5rehabilitacja lecznicza113 911
B2.6świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej51 456
B2.7opieka paliatywna i hospicyjna23 348
B2.8leczenie stomatologiczne114 925
B2.9lecznictwo uzdrowiskowe43 000
B2.10pomoc doraźna i transport sanitarny2 420
B2.11koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu10 773
B2.12świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie106 339
B2.13zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji61 391
B2.14refundacja, w tym:570 816
B2.14.1refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę569 433
B2.14.2refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy945
B2.14.3refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy438
B2.15rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji0
B2.16rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:25 345
B2.16.1rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy9 010
B2.17rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych347 315
B2.18koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych63 193
B2.19rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej0
B3Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie0
B4Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego121 112
BnCałkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)772 708
D.Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym30 323
D1zużycie materiałów i energii1 216
D2usługi obce5 423
D3podatki i opłaty, w tym:314
D3.1podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:14
D3.1.1podatek od nieruchomości14
D3.2opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego18
D3.3VAT0
D3.4podatek akcyzowy0
D3.5wpłaty na PFRON278
D3.6inne4
D4wynagrodzenia, w tym:17 725
D4.1wynagrodzenia bezosobowe90
D5ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:3 974
D5.1składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych3 047
D5.2składki na Fundusz Pracy434
D5.3składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych0
D5.4pozostałe świadczenia493
D6koszty funkcjonowania Rady Funduszu0
D7amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych1 385
D8pozostałe koszty administracyjne286
F.Pozostałe koszty (F1+...+F4)15 800
F1wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept0
F2rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych15 000
F3inne rezerwy0
F4inne koszty800
H.Koszty finansowe5 000

Koszty Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Poz.WyszczególnieniePlan finansowy oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2016
123
B2Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.19)5 874 004
B2.1podstawowa opieka zdrowotna805 502
B2.2ambulatoryjna opieka specjalistyczna502 695
B2.3leczenie szpitalne, w tym:2 563 919
B2.3.1programy terapeutyczne (lekowe), w tym:266 532
B2.3.1.1leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi239 371
B2.3 2chemioterapia, w tym:108 053
B2.3.2.1leki stosowane w chemioterapii54 411
B2.4opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień167 865
B2.5rehabilitacja lecznicza187 496
B2.6świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej125 022
B2.7opieka paliatywna i hospicyjna39 682
B2.8leczenie stomatologiczne188 831
B2.9lecznictwo uzdrowiskowe51 000
B2.10pomoc doraźna i transport sanitarny1 701
B2.11koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu13 463
B2.12świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie156 137
B2.13zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji76 000
B2.14refundacja, w tym:645 697
B2.14.1refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę641 697
B2.14.2refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy3 000
B2.14.3refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy1 000
B2.15rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji0
B2.16rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:34 022
B2.16.1rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy12 095
B2.17rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych306 819
B2.18koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych8 153
B2.19rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej0
B3Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie0
B4Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego141 204
BnCałkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)951 574
D.Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym42 695
D1zużycie materiałów i energii1 728
D2usługi obce7 173
D3podatki i opłaty, w tym:286
D3.1podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:24
D3.1.1podatek od nieruchomości24
D3.2opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego53
D3.3VAT0
D3.4podatek akcyzowy0
D3.5wpłaty na PFRON150
D3.6inne59
D4wynagrodzenia, w tym:22 461
D4.1wynagrodzenia bezosobowe24
D5ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:5 042
D5.1składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych3 861
D5.2składki na Fundusz Pracy550
D5.3składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych0
D5.4pozostałe świadczenia631
D6koszty funkcjonowania Rady Funduszu0
D7amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych5 700
D8pozostałe koszty administracyjne305
F.Pozostałe koszty (F1+...+F4)19 360
F1wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept0
F2rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych16 095
F3inne rezerwy0
F4inne koszty3 265
H.Koszty finansowe300

Koszty Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Poz.WyszczególnieniePlan finansowy oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2016
123
B2Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.19)9 954 428
B2.1podstawowa opieka zdrowotna1 355 573
B2.2ambulatoryjna opieka specjalistyczna791 226
B2.3leczenie szpitalne, w tym:4 639 799
B2.3.1programy terapeutyczne (lekowe), w tym:436 942
B2.3.1.1leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi408 609
B2.3.2chemioterapia, w tym:217 406
B2.3.2.1leki stosowane w chemioterapii81 679
B2.4opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień334 744
B2.5rehabilitacja lecznicza394 110
B2.6świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej149 374
B2.7opieka paliatywna i hospicyjna43 587
B2.8leczenie stomatologiczne208 290
B2.9lecznictwo uzdrowiskowe102 890
B2.10pomoc doraźna i transport sanitarny7 936
B2.11koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu23 102
B2.12świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie255 968
B2.13zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji120 000
B2.14refundacja, w tym:1 028 010
B2.14.1refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę1 023 657
B2.14.2refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy2 884
B2.14.3refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy1 469
B2.15rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji0
B2.16rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:152 174
B2.16.1rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy54 095
B2.17rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych329 645
B2.18koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych18 000
B2.19rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej0
B3Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie0
B4Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego228 771
BnCałkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)1 572 393
D.Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym68 410
D1zużycie materiałów i energii2 982
D2usługi obce12 353
D3podatki i opłaty, w tym:489
D3.1podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:29
D3.1.1podatek od nieruchomości29
D3.2opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego43
D3.3VAT0
D3.4podatek akcyzowy0
D3.5wpłaty na PFRON388
D3.6inne29
D4wynagrodzenia, w tym:41 165
D4.1wynagrodzenia bezosobowe71
D5ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:9 208
D5.1składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych7 076
D5.2składki na Fundusz Pracy1 009
D5.3składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych0
D5.4pozostałe świadczenia1 123
D6koszty funkcjonowania Rady Funduszu0
D7amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych1 008
D8pozostałe koszty administracyjne1 205
F.Pozostałe koszty (F1+...+F4)26 090
F1wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept0
F2rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych21 967
F3inne rezerwy0
F4inne koszty4 123
H.Koszty finansowe12 260

Koszty Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Poz.WyszczególnieniePlan finansowy oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2016
123
B2Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.19)1 669 070
B2.1podstawowa opieka zdrowotna227 309
B2.2ambulatoryjna opieka specjalistyczna120 402
B2.3leczenie szpitalne, w tym:662 670
B2.3.1programy terapeutyczne (lekowe), w tym:50 024
B2.3.1.1leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi44 869
B2.3.2chemioterapia, w tym:18 130
B2.3.2.1leki stosowane w chemioterapii5 673
B2.4opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień51 073
B2.5rehabilitacja lecznicza47 949
B2.6świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej44 455
B2.7opieka paliatywna i hospicyjna11 539
B2.8leczenie stomatologiczne44 801
B2.9lecznictwo uzdrowiskowe12 700
B2.10pomoc doraźna i transport sanitarny1 325
B2.11koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu4 655
B2.12świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie33 625
B2.13zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji24 000
B2.14refundacja, w tym:192 440
B2.14.1refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę191 730
B2.14.2refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy600
B2.14.3refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy110
B2.15rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji0
B2.16rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:9 482
B2.16.1rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy3 371
B2.17rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych178 645
B2.18koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych2 000
B2.19rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej0
B3Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie0
B4Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego51 973
BnCałkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)246 353
D.Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym16 185
D1zużycie materiałów i energii1 015
D2usługi obce2 277
D3podatki i opłaty, w tym:174
D3.1podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:0
D3.1.1podatek od nieruchomości0
D3.2opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego8
D3.3VAT0
D3.4podatek akcyzowy0
D3.5wpłaty na PFRON160
D3.6inne6
D4wynagrodzenia, w tym:8 789
D4.1wynagrodzenia bezosobowe20
D5ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:1 972
D5.1składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych1 511
D5.2składki na Fundusz Pracy215
D5.3składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych0
D5.4pozostałe świadczenia246
D6koszty funkcjonowania Rady Funduszu0
D7amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych1 755
D8pozostałe koszty administracyjne203
F.Pozostałe koszty (F1+...+F4)7 678
F1wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept0
F2rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych5 700
F3inne rezerwy0
F4inne koszty1 978
H.Koszty finansowe1 238

Koszty Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Poz.WyszczególnieniePlan finansowy oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2016
123
B2Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.19)3 631 193
B2.1podstawowa opieka zdrowotna493 400
B2.2ambulatoryjna opieka specjalistyczna277 017
B2.3leczenie szpitalne, w tym:1 499 770
B2.3.1programy terapeutyczne (lekowe), w tym:134 382
B2.3.1.1leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi123 777
B2.3.2chemioterapia, w tym:46 862
B2.3.2.1leki stosowane w chemioterapii19 699
B2.4opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień105 920
B2.5rehabilitacja lecznicza138 661
B2.6świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej94 202
B2.7opieka paliatywna i hospicyjna27 000
B2.8leczenie stomatologiczne104 593
B2.9lecznictwo uzdrowiskowe32 594
B2.10pomoc doraźna i transport sanitarny3 166
B2.11koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu7 750
B2.12świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie83 029
B2.13zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji46 500
B2.14refundacja, w tym:360 000
B2.14.1refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę354 000
B2.14.2refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy5 000
B2.14.3refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy1 000
B2.15rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji0
B2.16rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:31 000
B2.16.1rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy18 213
B2.17rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych281 591
B2.18koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych45 000
B2.19rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej0
B3Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie0
B4Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego106 590
BnCałkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)521 689
D.Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym26 293
D1zużycie materiałów i energii1 333
D2usługi obce3 757
D3podatki i opłaty, w tym:141
D3.1podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:27
D3.1.1podatek od nieruchomości27
D3.2opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego13
D3.3VAT0
D3.4podatek akcyzowy0
D3.5wpłaty na PFRON65
D3.6inne36
D4wynagrodzenia, w tym:13 801
D4.1wynagrodzenia bezosobowe10
D5ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:3 097
D5.1składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych2 372
D5.2składki na Fundusz Pracy338
D5.3składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych0
D5.4pozostałe świadczenia387
D6koszty funkcjonowania Rady Funduszu0
D7amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych3 900
D8pozostałe koszty administracyjne264
F.Pozostałe koszty (F1+...+F4)7 194
F1wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept0
F2rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych6 394
F3inne rezerwy0
F4inne koszty800
H.Koszty finansowe810

Koszty Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Poz.WyszczególnieniePlan finansowy oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2016
123
B2Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.19)2 086 052
B2.1podstawowa opieka zdrowotna286 500
B2.2ambulatoryjna opieka specjalistyczna190 800
B2.3leczenie szpitalne, w tym:890 614
B2.3.1programy terapeutyczne (lekowe), w tym:75 977
B2.3.1.1leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi67 659
B2.3.2chemioterapia, w tym:36 030
B2.3.2.1leki stosowane w chemioterapii17 623
B2.4opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień82 500
B2.5rehabilitacja lecznicza57 750
B2.6świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej28 420
B2.7opieka paliatywna i hospicyjna12 910
B2.8leczenie stomatologiczne64 000
B2.9lecznictwo uzdrowiskowe20 000
B2.10pomoc doraźna i transport sanitarny1 475
B2.11koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu6 000
B2.12świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie42 200
B2.13zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji28 200
B2.14refundacja, w tym:223 400
B2.14.1refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę221 430
B2.14.2refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy1 550
B2.14.3refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy420
B2.15rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji0
B2.16rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:0
B2.16.1rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy0
B2.17rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych146 283
B2.18koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych5 000
B2.19rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej0
B3Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie0
B4Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego69 050
BnCałkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)308 682
D.Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym16 207
D1zużycie materiałów i energii710
D2usługi obce1 088
D3podatki i opłaty, w tym:243
D3.1podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:19
D3.1.1podatek od nieruchomości19
D3.2opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego53
D3.3VAT0
D3.4podatek akcyzowy0
D3.5wpłaty na PFRON165
D3.6inne6
D4wynagrodzenia, w tym:9 778
D4.1wynagrodzenia bezosobowe0
D5ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:2 199
D5.1składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych1 681
D5.2składki na Fundusz Pracy240
D5.3składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych0
D5.4pozostałe świadczenia278
D6koszty funkcjonowania Rady Funduszu0
D7amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych1 917
D8pozostałe koszty administracyjne272
F.Pozostałe koszty (F1+...+F4)2 016
F1wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept0
F2rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych1 110
F3inne rezerwy0
F4inne koszty906
H.Koszty finansowe372

Koszty Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Poz.WyszczególnieniePlan finansowy oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2016
123
B2Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.19)3 956 005
B2.1podstawowa opieka zdrowotna551 334
B2.2ambulatoryjna opieka specjalistyczna331 400
B2.3leczenie szpitalne, w tym:1 669 660
B2.3.1programy terapeutyczne (lekowe), w tym:136 207
B2.3.1.1leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi124 702
B2.3.2chemioterapia, w tym:59 831
B2.3.2.1leki stosowane w chemioterapii30 589
B2.4opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień140 394
B2.5rehabilitacja lecznicza106 965
B2.6świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej43 666
B2.7opieka paliatywna i hospicyjna23 500
B2.8leczenie stomatologiczne103 548
B2.9lecznictwo uzdrowiskowe26 500
B2.10pomoc doraźna i transport sanitarny1 485
B2.11koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu11 429
B2.12świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie103 455
B2.13zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji51 000
B2.14refundacja, w tym:489 257
B2.14.1refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę488 257
B2.14.2refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy800
B2.14.3refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy200
B2.15rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji0
B2.16rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:33 282
B2.16.1rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy11 832
B2.17rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych258 324
B2.18koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych10 806
B2.19rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej0
B3Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie0
B4Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego104 110
BnCałkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)656 380
D.Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym32 795
D1zużycie materiałów i energii1 827
D2usługi obce3 498
D3podatki i opłaty, w tym:300
D3.1podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:51
D3.1.1podatek od nieruchomości51
D3.2opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego25
D3.3VAT0
D3.4podatek akcyzowy0
D3.5wpłaty na PFRON204
D3.6inne20
D4wynagrodzenia, w tym:18 723
D4.1wynagrodzenia bezosobowe100
D5ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:4 205
D5.1składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych3 218
D5.2składki na Fundusz Pracy459
D5.3składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych0
D5.4pozostałe świadczenia528
D6koszty funkcjonowania Rady Funduszu0
D7amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych3 980
D8pozostałe koszty administracyjne262
F.Pozostałe koszty (F1+...+F4)8 813
F1wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept27
F2rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych6 273
F3inne rezerwy0
F4inne koszty2 513
H.Koszty finansowe3 970

Koszty Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Poz.WyszczególnieniePlan finansowy oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2016
123
B2Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.19)8 375 214
B2.1podstawowa opieka zdrowotna1 135 000
B2.2ambulatoryjna opieka specjalistyczna721 938
B2.3leczenie szpitalne, w tym:3 707 702
B2.3.1programy terapeutyczne (lekowe), w tym:339 706
B2.3.1.1leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi309 110
B2.3.2chemioterapia, w tym:158 734
B2.3.2.1leki stosowane w chemioterapii64 704
B2.4opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień287 438
B2.5rehabilitacja lecznicza240 068
B2.6świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej189 401
B2.7opieka paliatywna i hospicyjna49 820
B2.8leczenie stomatologiczne201 890
B2.9lecznictwo uzdrowiskowe70 000
B2.10pomoc doraźna i transport sanitarny4 372
B2.11koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu28 305
B2.12świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie216 316
B2.13zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji129 910
B2.14refundacja, w tym:945 540
B2.14.1refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę944 403
B2.14.2refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy966
B2.14.3refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy171
B2.15rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji0
B2.16rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:56 209
B2.16.1rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy25 656
B2.17rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych331 305
B2.18koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych60 000
B2.19rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej0
B3Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie0
B4Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego198 241
BnCałkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)1 345 010
D.Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym63 567
D1zużycie materiałów i energii2 962
D2usługi obce8 177
D3podatki i opłaty, w tym:742
D3.1podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:120
D3.1.1podatek od nieruchomości120
D3.2opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego10
D3.3VAT2
D3.4podatek akcyzowy0
D3.5wpłaty na PFRON587
D3.6inne23
D4wynagrodzenia, w tym:37 610
D4.1wynagrodzenia bezosobowe250
D5ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:8 428
D5.1składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych6 465
D5.2składki na Fundusz Pracy921
D5.3składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych0
D5.4pozostałe świadczenia1 042
D6koszty funkcjonowania Rady Funduszu0
D7amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych5 353
D8pozostałe koszty administracyjne295
F.Pozostałe koszty (F1+...+F4)2 751
F1wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept245
F2rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych1 828
F3inne rezerwy0
F4inne koszty678
H.Koszty finansowe1 355

Koszty Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Poz.WyszczególnieniePlan finansowy oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2016
123
B2Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.19)2 306 191
B2.1podstawowa opieka zdrowotna286 747
B2.2ambulatoryjna opieka specjalistyczna160 282
B2.3leczenie szpitalne, w tym:915 047
B2.3.1programy terapeutyczne (lekowe), w tym:80 948
B2.3.1.1leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi68 360
B2.3.2chemioterapia, w tym:43 245
B2.3.2.1leki stosowane w chemioterapii18 201
B2.4opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień63 701
B2.5rehabilitacja lecznicza71 256
B2.6świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej43 710
B2.7opieka paliatywna i hospicyjna17 848
B2.8leczenie stomatologiczne61 213
B2.9lecznictwo uzdrowiskowe25 425
B2.10pomoc doraźna i transport sanitarny1 526
B2.11koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu5 874
B2.12świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie50 176
B2.13zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji30 040
B2.14refundacja, w tym:259 996
B2.14.1refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę259 606
B2.14.2refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy190
B2.14.3refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy200
B2.15rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji0
B2.16rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:18 817
B2.16.1rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy12 503
B2.17rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych224 869
B2.18koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych69 664
B2.19rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej0
B3Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie0
B4Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego56 428
BnCałkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)359 060
D.Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym18 319
D1zużycie materiałów i energii962
D2usługi obce2 103
D3podatki i opłaty, w tym:61
D3.1podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:7
D3.1.1podatek od nieruchomości7
D3.2opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego17
D3.3VAT0
D3.4podatek akcyzowy0
D3.5wpłaty na PFRON37
D3.6inne0
D4wynagrodzenia, w tym:10 573
D4.1wynagrodzenia bezosobowe35
D5ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:2 391
D5.1składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych1 817
D5.2składki na Fundusz Pracy259
D5.3składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych0
D5.4pozostałe świadczenia315
D6koszty funkcjonowania Rady Funduszu0
D7amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych2 050
D8pozostałe koszty administracyjne179
F.Pozostałe koszty (F1+...+F4)10 839
F1wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept0
F2rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych10 239
F3inne rezerwy0
F4inne koszty600
H.Koszty finansowe3 885

Koszty Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Poz.WyszczególnieniePlan finansowy oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2016
123
B2Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.19)2 417 487
B2.1podstawowa opieka zdrowotna344 149
B2.2ambulatoryjna opieka specjalistyczna197 672
B2.3leczenie szpitalne, w tym:950 661
B2.3.1programy terapeutyczne (lekowe), w tym:71 255
B2.3.1.1leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi64 711
B2.3.2chemioterapia, w tym:39 718
B2.3.2.1leki stosowane w chemioterapii18 283
B2.4opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień76 043
B2.5rehabilitacja lecznicza68 115
B2.6świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej34 599
B2.7opieka paliatywna i hospicyjna15 227
B2.8leczenie stomatologiczne81 797
B2.9lecznictwo uzdrowiskowe20 876
B2.10pomoc doraźna i transport sanitarny2 900
B2.11koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu6 858
B2.12świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie60 142
B2.13zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji32 000
B2.14refundacja, w tym:262 013
B2.14.1refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę261 343
B2.14.2refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy520
B2.14.3refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy150
B2.15rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji0
B2.16rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:14 096
B2.16.1rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy6 040
B2.17rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych250 339
B2.18koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych0
B2.19rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej0
B3Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie0
B4Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego91 814
BnCałkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)351 047
D.Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym19 141
D1zużycie materiałów i energii903
D2usługi obce2 070
D3podatki i opłaty, w tym:118
D3.1podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:38
D3.1.1podatek od nieruchomości35
D3.2opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego5
D3.3VAT0
D3.4podatek akcyzowy0
D3.5wpłaty na PFRON72
D3.6inne3
D4wynagrodzenia, w tym:11 076
D4.1wynagrodzenia bezosobowe30
D5ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:2 478
D5.1składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych1 904
D5.2składki na Fundusz Pracy271
D5.3składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych0
D5.4pozostałe świadczenia303
D6koszty funkcjonowania Rady Funduszu0
D7amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych2 333
D8pozostałe koszty administracyjne163
F.Pozostałe koszty (F1+...+F4)946
F1wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept0
F2rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych209
F3inne rezerwy0
F4inne koszty737
H.Koszty finansowe45

Koszty Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Poz.WyszczególnieniePlan finansowy oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2016
123
B2Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.19)6 148 343
B2.1podstawowa opieka zdrowotna886 783
B2.2ambulatoryjna opieka specjalistyczna491 369
B2.3leczenie szpitalne, w tym:2 678 529
B2.3.1programy terapeutyczne (lekowe), w tym:224 722
B2.3.1.1leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi204 799
B2.3.2chemioterapia, w tym:106 206
B2.3.2.1leki stosowane w chemioterapii45 224
B2.4opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień188 777
B2.5rehabilitacja lecznicza157 950
B2.6świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej68 021
B2.7opieka paliatywna i hospicyjna43 681
B2.8leczenie stomatologiczne143 903
B2.9lecznictwo uzdrowiskowe61 500
B2.10pomoc doraźna i transport sanitarny3 400
B2.11koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu17 631
B2.12świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie171 189
B2.13zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji86 000
B2.14refundacja, w tym:670 002
B2.14.1refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę668 002
B2.14.2refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy1 500
B2.14.3refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy500
B2.15rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji0
B2.16rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:97 537
B2.16.1rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy47 874
B2.17rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych342 071
B2.18koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych40 000
B2.19rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej0
B3Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie0
B4Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego145 896
BnCałkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)967 899
D.Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym45 836
D1zużycie materiałów i energii2 563
D2usługi obce8 828
D3podatki i opłaty, w tym:547
D3.1podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:51
D3.1.1podatek od nieruchomości51
D3.2opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego237
D3.3VAT0
D3.4podatek akcyzowy0
D3.5wpłaty na PFRON253
D3.6inne6
D4wynagrodzenia, w tym:23 153
D4.1wynagrodzenia bezosobowe123
D5ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:5 186
D5.1składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych3 980
D5.2składki na Fundusz Pracy567
D5.3składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych0
D5.4pozostałe świadczenia639
D6koszty funkcjonowania Rady Funduszu0
D7amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych5 048
D8pozostałe koszty administracyjne511
F.Pozostałe koszty (F1+...+F4)20 800
F1wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept50
F2rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych20 000
F3inne rezerwy0
F4inne koszty750
H.Koszty finansowe3 200

Koszty Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Poz.WyszczególnieniePlan finansowy oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2016
123
B2Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.19)2 984 885
B2.1podstawowa opieka zdrowotna415 236
B2.2ambulatoryjna opieka specjalistyczna242 729
B2.3leczenie szpitalne, w tym:1 347 828
B2.3.1programy terapeutyczne (lekowe), w tym:128 207
B2.3.1.1leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi118 204
B2.3.2chemioterapia, w tym:50 106
B2.3.2.1leki stosowane w chemioterapii20 416
B2.4opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień77 821
B2.5rehabilitacja lecznicza71 152
B2.6świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej37 829
B2.7opieka paliatywna i hospicyjna12 138
B2.8leczenie stomatologiczne85 741
B2.9lecznictwo uzdrowiskowe23 100
B2.10pomoc doraźna i transport sanitarny2 440
B2.11koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu9 320
B2.12świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie70 722
B2.13zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji38 000
B2.14refundacja, w tym:334 165
B2.14.1refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę333 648
B2.14.2refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy355
B2.14.3refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy162
B2.15rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji0
B2.16rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:19 016
B2.16.1rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy6 760
B2.17rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych195 123
B2.18koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych2 525
B2.19rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej0
B3Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie0
B4Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego99 952
BnCałkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)479 545
D.Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym21 158
D1zużycie materiałów i energii1 025
D2usługi obce2 587
D3podatki i opłaty, w tym:255
D3.1podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:29
D3.1.1podatek od nieruchomości29
D3.2opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego6
D3.3VAT0
D3.4podatek akcyzowy0
D3.5wpłaty na PFRON196
D3.6inne24
D4wynagrodzenia, w tym:13 010
D4.1wynagrodzenia bezosobowe50
D5ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:2 922
D5.1składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych2 236
D5.2składki na Fundusz Pracy319
D5.3składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych0
D5.4pozostałe świadczenia367
D6koszty funkcjonowania Rady Funduszu0
D7amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych1 136
D8pozostałe koszty administracyjne223
F.Pozostałe koszty (F1+...+F4)1 099
F1wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept0
F2rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych688
F3inne rezerwy0
F4inne koszty411
H.Koszty finansowe183