[Zakres działania Funduszu; dotacja na finansowanie świadczeń gwarantowanych; dotacja z Funduszu Medycznego; dofinansowanie... - Dz.U.2021.1285 t.j. - OpenLEX

Art. 97. - [Zakres działania Funduszu; dotacja na finansowanie świadczeń gwarantowanych; dotacja z Funduszu Medycznego; dofinansowanie zadań dotyczących informatyzacji w ochronie zdrowia] - Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1285 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  97.  [Zakres działania Funduszu; dotacja na finansowanie świadczeń gwarantowanych; dotacja z Funduszu Medycznego; dofinansowanie zadań dotyczących informatyzacji w ochronie zdrowia]
1. 
Fundusz zarządza środkami finansowymi, o których mowa w art. 116.
2. 
W zakresie środków pochodzących ze składek na ubezpieczenie zdrowotne Fundusz działa w imieniu własnym na rzecz ubezpieczonych oraz osób uprawnionych do tych świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji.
3. 
Do zakresu działania Funduszu należy również w szczególności:
1)
określanie jakości i dostępności oraz analiza kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie niezbędnym dla prawidłowego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;
2)
przeprowadzanie konkursów ofert, rokowań i zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, a także monitorowanie ich realizacji i rozliczanie;
2a)
finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych osobom, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz w art. 12 pkt 2-4, 6 i 9;
2b)
finansowanie świadczeń gwarantowanych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 31d w zakresie określonym w art. 15 ust. 2 pkt 12;
2c)
finansowanie leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych przysługujących świadczeniobiorcom, o których mowa w art. 43a ust. 1;
2d) 342
 organizacja wspólnych postępowań na zakup leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych przysługujących świadczeniobiorcom, w przypadku, o którym mowa w art. 132 ust. 2a, prowadzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych;
2e)
finansowanie leków przysługujących świadczeniobiorcom, o których mowa w art. 43b ust. 1;
2f) 343
 finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych osobom do ukończenia 18. roku życia, w zakresie zwiększonych kwot zobowiązania Funduszu wobec świadczeniodawców z tytułu udzielania tych świadczeń zgodnie z art. 136 ust. 2 pkt 1c;
2g) 344
 finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych poza granicami kraju, przysługujących świadczeniobiorcom na podstawie art. 42d, 42i i 42j;
3)
finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni spełniającym kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, co do których nie stwierdzono okoliczności, o której mowa w art. 12 tej ustawy;
3a)
finansowanie medycznych czynności ratunkowych świadczeniobiorcom;
3b) 345
 (uchylony);
3c)
dokonywanie zwrotu kosztów w przypadku świadczeń gwarantowanych finansowanych z budżetu państwa, z zastrzeżeniem art. 42b ust. 2, w tym medycznych czynności ratunkowych wykonanych przez zespoły ratownictwa medycznego, o których mowa w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym;
4)
opracowywanie, wdrażanie, realizowanie, finansowanie, monitorowanie, nadzorowanie i kontrolowanie programów zdrowotnych;
4a)
wdrażanie, finansowanie, monitorowanie i ewaluacja programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ust. 5;
4b)
opracowywanie, ustalanie, wdrażanie, finansowanie, monitorowanie, ewaluacja oraz nadzór i kontrola programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ust. 7;
4c) 346
 finansowanie informatyzacji świadczeniodawców, której celem jest udzielanie przez nich świadczeń opieki zdrowotnej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, prowadzenie i wymiana elektronicznej dokumentacji medycznej, w tym digitalizacja dokumentacji medycznej prowadzonej w postaci papierowej oraz udostępnianie elektronicznych usług świadczeniobiorcom lub innym podmiotom;
5)
wykonywanie zadań zleconych, w tym finansowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, w szczególności realizacja programów polityki zdrowotnej;
6)
monitorowanie ordynacji lekarskich;
7)
promocja zdrowia i profilaktyka chorób, w tym dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d;
8)
prowadzenie Centralnego Wykazu Ubezpieczonych;
9)
prowadzenie działalności promocyjnej i informacyjnej w zakresie ochrony zdrowia, w tym promowanie Internetowego Konta Pacjenta, o którym mowa w art. 7a ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia;
10)
wyliczanie kwot, o których mowa w art. 4 i art. 34 ustawy o refundacji oraz w art. 102 ust. 5 pkt 29;
11)
monitorowanie i koordynowanie realizacji uprawnień wynikających z art. 24a-24c. art. 44 ust. 1a-1c, art. 46 ust. 7-9, art. 47 ust. 2 i 2a, art. 47c oraz art. 57 ust. 2 pkt 10, 12 i 13;
12)
wykonywanie zadań Krajowego Punktu Kontaktowego do spraw Transgranicznej Opieki Zdrowotnej, zwanego dalej "KPK";
13)
realizacja programów rządowych, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. poz. 2192, z 2019 r. poz. 1622, 1696 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 321), w zakresie wsparcia zdrowotnego osób niepełnosprawnych;
14) 347
 finansowanie zadań, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 5 i 6 oraz ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Agencji Badań Medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2150 oraz z 2021 r. poz. 1559), przez przekazywanie środków finansowych Agencji Badań Medycznych w postaci odpisu, o którym mowa w ust. 3e;
15)
finansowanie wydawania zaświadczeń, o których mowa w art. 133 § 2b ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego, oraz czynności związanych z ich wydawaniem;
16) 348
 wspieranie zadań finansowanych w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, o którym mowa w art. 86 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 847 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 1492);
17) 349
 wspieranie zadań z zakresu zdrowia publicznego dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych realizowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, o którym mowa w art. 88 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych;
18) 350
 przygotowywanie i przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia danych i analiz niezbędnych do sporządzenia mapy.
3a.  351
 Do zadań Funduszu należy rozliczanie z instytucjami właściwymi lub instytucjami miejsca zamieszkania w państwach członkowskich UE lub EFTA, lub Zjednoczonym Królestwie:
1)
kosztów świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych z budżetu państwa z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 4;
2)
kosztów medycznych czynności ratunkowych wykonanych przez zespoły ratownictwa medycznego, o których mowa w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, z wyłączeniem kosztów medycznych czynności ratunkowych wykonywanych przez lotnicze zespoły ratownictwa medycznego

- w stosunku do osób uprawnionych do tych świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji.

3b.  352
 Minister właściwy do spraw zdrowia, po ostatecznym rozliczeniu ze świadczeniodawcą świadczeń, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 4, obciąża Fundusz kosztami tych świadczeń oraz przekazuje niezbędną dokumentację dotyczącą udzielonych świadczeń wraz z kopią dokumentu potwierdzającego prawo do tych świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji. Środki zwrócone przez instytucję państwa członkowskiego UE lub EFTA, lub Zjednoczonego Królestwa Fundusz przekazuje na rachunek urzędu ministra właściwego do spraw zdrowia w terminie 21 dni od dnia zidentyfikowania podstawy zwrotu.
3c.  353
 W przypadku rozliczania przez Fundusz kosztów medycznych czynności ratunkowych udzielonych osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji przez zespoły ratownictwa medycznego, Fundusz powiadamia właściwego wojewodę o należnościach przysługujących mu z tego tytułu. Środki zwrócone przez instytucję państwa członkowskiego UE lub EFTA, lub Zjednoczonego Królestwa Fundusz przekazuje na rachunek urzędu właściwego wojewody w terminie 21 dni od dnia zidentyfikowania podstawy zwrotu. Przepisu nie stosuje się do lotniczych zespołów ratownictwa medycznego, o których mowa w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
3d.  354
 Fundusz jest instytucją właściwą, instytucją miejsca zamieszkania, instytucją miejsca pobytu oraz instytucją łącznikową w zakresie rzeczowych świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu przepisów o koordynacji, oraz prowadzi, w centrali Funduszu, punkt kontaktowy, o którym mowa w przepisach o koordynacji.
3e. 
W celu realizacji zadania, o którym mowa w ust. 3 pkt 14, Fundusz przekazuje Agencji Badań Medycznych środki finansowe w postaci odpisu w wysokości 0,3% planowanych należnych przychodów z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne na ten rok określonych w planie finansowym Funduszu zatwierdzonym w trybie, o którym mowa w art. 121 ust. 4, albo ustalonym w trybie, o którym mowa w art. 121 ust. 5, albo w trybie, o którym mowa w art. 123 ust. 3.
3f. 
Odpis jest przekazywany do Agencji Badań Medycznych przez Fundusz do dnia 30 stycznia roku kalendarzowego. Od kwoty nieprzekazanego przez Fundusz w terminie odpisu dla Agencji przysługują odsetki za zwłokę, na zasadach i w wysokości określonych dla zaległości podatkowych.
3g.  355
 W celu realizacji zadania, o którym mowa w ust. 3 pkt 16, Fundusz w terminach nie później niż do 31 stycznia oraz 31 lipca roku kalendarzowego przekazuje, w dwóch równych transzach, na rachunek Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej środki finansowe w łącznej wysokości 117 mln zł, uwzględniane w planie finansowym Funduszu zatwierdzonym w trybie, o którym mowa w art. 121 ust. 4, albo ustalonym w trybie, o którym mowa w art. 121 ust. 5, albo w trybie, o którym mowa w art. 123 ust. 3. Od kwoty nieprzekazanych przez Fundusz środków przysługują odsetki za zwłokę na zasadach i w wysokości określonych jak dla zaległości podatkowych.
3h.  356
 W celu realizacji zadania, o którym mowa w ust. 3 pkt 17, Fundusz, przekazuje na rachunek Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych środki finansowe w wysokości nie wyższej niż 8% środków uzyskiwanych przez Fundusz w poprzednim roku kalendarzowym zgodnie z art. 92 ust. 19 i 20 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 oraz z 2020 r. poz. 1492), uwzględniane w planie finansowym Funduszu zatwierdzonym w trybie, o którym mowa w art. 121 ust. 4, albo ustalonym w trybie, o którym mowa w art. 121 ust. 5, albo w trybie, o którym mowa w art. 123 ust. 3.
4. 
Fundusz prowadzi Centralny Wykaz Ubezpieczonych w celu:
1)
potwierdzenia prawa do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego;
2)
przetwarzania danych o ubezpieczonych w Funduszu;
3)
przetwarzania danych o osobach uprawnionych do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji;
4)
przetwarzania danych o osobach innych niż ubezpieczeni uprawnionych do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów ustawy;
5)
wydawania poświadczeń i zaświadczeń w zakresie swojej działalności;
6)
rozliczania kosztów świadczeń opieki zdrowotnej, w tym udzielanych na podstawie przepisów o koordynacji.
5. 
Fundusz nie wykonuje działalności gospodarczej.
6. 
Fundusz nie może być właścicielem podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej.
7. 
Zadania Funduszu określone w ust. 3 pkt 1, 2, 4, 6 i 11 w odniesieniu do podmiotów leczniczych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Agencji Wywiadu oraz Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego realizuje komórka organizacyjna oddziału wojewódzkiego Funduszu, o której mowa w art. 96 ust. 4.
8. 
Fundusz otrzymuje dotację z budżetu państwa na finansowanie kosztów realizacji zadań, o których mowa w ust. 3 pkt 2b, 2c i 2e. Dotacja nie uwzględnia kosztów administracyjnych.
8a.  357
 Fundusz otrzymuje dotację z budżetu państwa na finansowanie świadczeń gwarantowanych na podstawie art. 131d. W ramach tej dotacji Fundusz finansuje również zadania, o których mowa w ust. 3 pkt 2a i 3.
8b. 
Fundusz może otrzymywać dotację celową z budżetu państwa na finansowanie części kosztów realizacji zadania, o którym mowa w ust. 3 pkt 4c.
8c.  358
 Fundusz otrzymuje dotację z Funduszu Medycznego na finansowanie kosztów realizacji zadań, o których mowa w ust. 3 pkt 2f i 2g.
9. 
(uchylony).
10.  359
 Środki Funduszu mogą być przeznaczane na dofinansowanie zadań dotyczących informatyzacji w ochronie zdrowia realizowanych przez państwową jednostkę budżetową podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, właściwą w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia.
11.  360
 Fundusz może, po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw zdrowia i ministra właściwego do spraw finansów publicznych, zlecać, w drodze porozumienia, jednostce podległej ministrowi właściwemu do spraw zdrowia właściwej w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia zadania dotyczące informatyzacji w ochronie zdrowia.
12.  361
 Porozumienie, o którym mowa w ust. 11, określa co najmniej zakres, termin realizacji zlecanego zadania i koszt jego realizacji z wyodrębnieniem kosztów wynagrodzeń, kosztów bieżących i inwestycyjnych.
13.  362
 W przypadku zawarcia porozumienia, o którym mowa w ust. 11, Fundusz niezwłocznie przekazuje środki finansowe przeznaczone na realizację zlecanego zadania na rachunek budżetu państwa. Minister właściwy do spraw finansów publicznych niezwłocznie dokonuje zmiany w zakresie budżetu państwa w części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia przez jej zwiększenie o równowartość środków przekazanych przez Fundusz, z uwzględnieniem kosztów wynagrodzeń pracowników, kosztów bieżących i inwestycyjnych, a minister właściwy do spraw zdrowia zwiększa o tę równowartość plan finansowy jednostki, o której mowa w ust. 10.
14.  363
 W budżecie państwa tworzy się rezerwę celową w wysokości odpowiadającej kwocie środków przekazywanych państwowej jednostce budżetowej, o której mowa w ust. 10, przez Fundusz na dochody budżetu państwa.
342 Art. 97 ust. 3 pkt 2d zmieniony przez art. 37 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U.2019.2020) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2021 r.
343 Art. 97 ust. 3 pkt 2f dodany przez art. 34 pkt 12 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 października 2020 r. (Dz.U.2020.1875) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 listopada 2020 r.
344 Art. 97 ust. 3 pkt 2g dodany przez art. 34 pkt 12 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 października 2020 r. (Dz.U.2020.1875) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 listopada 2020 r.
345 Art. 97 ust. 3 pkt 3b uchylony przez art. 34 pkt 12 lit. a tiret drugie ustawy z dnia 7 października 2020 r. (Dz.U.2020.1875) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 listopada 2020 r.
346 Art. 97 ust. 3 pkt 4c zmieniony przez art. 4 pkt 41 lit. a ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. (Dz.U.2020.1493) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 września 2020 r.
347 Art. 97 ust. 3 pkt 14 zmieniony przez art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 24 czerwca 2021 r. (Dz.U.2021.1559) zmieniającej nin. ustawę z dniem 9 września 2021 r.
348 Art. 97 ust. 3 pkt 16 dodany przez art. 5 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 14 lutego 2020 r. (Dz.U.2020.1492) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2021 r.
349 Art. 97 ust. 3 pkt 17 dodany przez art. 5 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 14 lutego 2020 r. (Dz.U.2020.1492) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2021 r.
350 Art. 97 ust. 3 pkt 18 dodany przez art. 1 pkt 16 ustawy z dnia 20 maja 2021 r. (Dz.U.2021.1292) zmieniającej nin. ustawę z dniem 30 lipca 2021 r.
351 Art. 97 ust. 3a zdanie wstępne zmienione przez art. 1 pkt 10 lit. a ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. (Dz.U.2021.2120) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2021 r.
352 Art. 97 ust. 3b:

- zmieniony przez art. 1 pkt 10 lit. b tiret pierwsze ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. (Dz.U.2021.2120) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2021 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 10 lit. b tiret drugie ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. (Dz.U.2021.2120) zmieniającej nin. ustawę z dniem 9 grudnia 2021 r.

353 Art. 97 ust. 3c:

- zmieniony przez art. 1 pkt 10 lit. c tiret pierwsze ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. (Dz.U.2021.2120) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2021 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 10 lit. c tiret drugie ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. (Dz.U.2021.2120) zmieniającej nin. ustawę z dniem 9 grudnia 2021 r.

354 Art. 97 ust. 3d zmieniony przez art. 1 pkt 10 lit. d ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. (Dz.U.2021.2120) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2021 r.
355 Art. 97 ust. 3g dodany przez art. 5 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 14 lutego 2020 r. (Dz.U.2020.1492) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2021 r.
356 Art. 97 ust. 3h:

- dodany przez art. 5 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 14 lutego 2020 r. (Dz.U.2020.1492) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2021 r.

- zmieniony przez art. 8 ustawy z dnia 30 marca 2021 r. (Dz.U.2021.694) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 maja 2021 r.

357 Art. 97 ust. 8a zmieniony przez art. 34 pkt 12 lit. b ustawy z dnia 7 października 2020 r. (Dz.U.2020.1875) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 listopada 2020 r.
358 Art. 97 ust. 8c dodany przez art. 34 pkt 12 lit. c ustawy z dnia 7 października 2020 r. (Dz.U.2020.1875) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 listopada 2020 r.
359 Art. 97 ust. 10 dodany przez art. 4 pkt 41 lit. b ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. (Dz.U.2020.1493) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 września 2020 r.
360 Art. 97 ust. 11 dodany przez art. 4 pkt 41 lit. b ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. (Dz.U.2020.1493) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 września 2020 r.
361 Art. 97 ust. 12 dodany przez art. 4 pkt 41 lit. b ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. (Dz.U.2020.1493) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 września 2020 r.
362 Art. 97 ust. 13 dodany przez art. 4 pkt 41 lit. b ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. (Dz.U.2020.1493) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 września 2020 r.
363 Art. 97 ust. 14 dodany przez art. 4 pkt 41 lit. b ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. (Dz.U.2020.1493) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 września 2020 r.