Monitor Polski

M.P.2016.800

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 sierpnia 2016 r.

KOMUNIKAT
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 5 sierpnia 2016 r.
w sprawie ogłoszenia rocznego planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2017 r.

Na podstawie art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.) ogłasza się komunikat w sprawie rocznego planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2017 r., zatwierdzonego przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Finansów w dniu 28 lipca 2016 r., stanowiący załącznik do komunikatu.

ZAŁĄCZNIK

ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2017

Przychody i koszty Narodowego Funduszu Zdrowia - łącznie
Poz.WyszczególnieniePlan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2017
123
1Składka należna brutto w roku planowania równa przypisowi składki (1.1 + 1.2)73 780 182
1.1od ZUS70 406 150
1.2od KRUS3 374 032
2Planowany odpis aktualizujący składkę należną (2.1 + 2.2)0
2.1w stosunku do ZUS0
2.2w stosunku do KRUS0
3Przychody ze składek z lat ubiegłych (3.1+3.2)135 000
3.1od ZUS150 000
3.2od KRUS-15 000
4Koszt poboru i ewidencjonowania składek (4.1 + 4.2)143 836
4.1koszty poboru i ewidencjonowania składek przez ZUS140 812
4.2koszty poboru i ewidencjonowania składek przez KRUS3 024
5Odpis na taryfikację świdczeń, o którym mowa w art. 31t ust. 5-8 ustawy25 812
APrzychody netto z działalności (1-2+3-4-5) + A1 + A2 + A3 + A476 584 006
A1przychody wynikające z przepisów o koordynacji199 555
A2przychody z tytułu realizacji zadań zleconych0
A3dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań, o których mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2a, 2b, 3 i 3b ustawy769 258
A4dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zespołów ratownictwa medycznego1 869 659
BKoszty realizacji zadań (B1 + B2 + B3 + B4)76 314 448
B1Obowiązkowy odpis na rezerwę ogólną737 802
B2Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1 +... + B2.19)73 706 987
B2.1podstawowa opieka zdrowotna9 924 407
B2.2ambulatoryjna opieka specjalistyczna5 603 485
B2.3leczenie szpitalne, w tym:31 743 875
B2.3.1programy terapeutyczne (lekowe), w tym:2 941 456
B2.3.1.1leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi2 670 876
B2.3.2chemioterapia, w tym:1 280 525
B2.3.2.1leki stosowane w chemioterapii574 861
B2.4opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień2 395 204
B2.5rehabilitacja lecznicza2 109 804
B2.6świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej1 323 053
B2.7opieka paliatywna i hospicyjna626 221
B2.8leczenie stomatologiczne1 794 605
B2.9lecznictwo uzdrowiskowe655 282
B2.10pomoc doraźna i transport sanitarny48 665
B2.11koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu189 320
B2.12świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie1 854 275
B2.13zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji980 641
B2.14refundacja, z tego:7 896 107
B2.14.1refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę7 865 661
B2.14.2refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy20 414
B2.14.3refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy10 032
B2.15rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji545 092
B2.16rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:1 125 843
B2.16.1rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy0
B2.17rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych4 273 895
B2.18koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych221 706
B2.19rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej395 507
B3Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie0
B4Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego1 869 659
BnCałkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)11 141 844
CWynik na działalności (A - B)269 558

ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2017

Przychody i koszty Narodowego Funduszu Zdrowia - łącznie

Poz.WyszczególnieniePlan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2017
123
DKoszty administracyjne (D1 +... + D8)750 517
D1zużycie materiałów i energii26 412
D2usługi obce183 521
D3podatki i opłaty, z tego:4 611
D3.1podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:622
D3.1.1podatek od nieruchomości619
D3.2opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego650
D3.3VAT22
D3.4podatek akcyzowy0
D3.5wpłaty na PFRON2 952
D3.6inne365
D4wynagrodzenia, w tym:340 260
D4.1wynagrodzenia bezosobowe1 364
D5ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:77 334
D5.1składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych58 241
D5.2składki na Fundusz Pracy8 161
D5.3składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych0
D5.4pozostałe świadczenia10 932
D6koszty funkcjonowania Rady Funduszu50
D7amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych112 033
D8pozostałe koszty administracyjne6 296
EPozostałe przychody748 546
FPozostałe koszty (F1+ ... +F4)233 676
F1wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept1 269
F2rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych192 338
F3inne rezerwy0
F4inne koszty40 069
GPrzychody finansowe (G1 + G2)52 142
G1odsetki uzyskane z lokat44 370
G2inne przychody finansowe7 772
HKoszty finansowe86 053
IWynik brutto na całokształcie działalności (C - D + E- F + G - H)0
JZyski i straty nadzwyczajne (J1 - J2)0
J1zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia0
J2straty nadzwyczajne - wielkość ujemna0
KWynik finansowy ogółem brutto (I + J)0
LInne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego (w tym CIT)0
MWynik finansowy ogółem netto (K-L)0
NPrzychody - ogółem77 528 530
OKoszty - ogółem77 528 530

ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2017

Koszty Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia

Poz.WyszczególnieniePlan finansowy Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2017
123
B2Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.19)1 084 410
B2.1podstawowa opieka zdrowotna0
B2.2ambulatoryjna opieka specjalistyczna0
B2.3leczenie szpitalne, w tym:0
B2.3.1programy terapeutyczne (lekowe), w tym:0
B2.3.1.1leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi0
B2.3.2chemioterapia, w tym:0
B2.3.2.1leki stosowane w chemioterapii0
B2.4opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień0
B2.5rehabilitacja lecznicza0
B2.6świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej0
B2.7opieka paliatywna i hospicyjna0
B2.8leczenie stomatologiczne0
B2.9lecznictwo uzdrowiskowe0
B2.10pomoc doraźna i transport sanitarny0
B2.11koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu0
B2.12świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie0
B2.13zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji0
B2.14refundacja, z tego:0
B2.14.1refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę0
B2.14.2refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy0
B2.14.3refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy0
B2.15rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji545 092
B2.16rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:143 811
B2.16.1rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy0
B2.17rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych0
B2.18koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych0
B2.19rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej395 507
B3Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie0
B4Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego0
BnCałkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)0
DKoszty administracyjne (D1+...+D8)235 940
D1zużycie materiałów i energii3 675
D2usługi obce116 319
D3podatki i opłaty, z tego:708
D3.1podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:100
D3.1.1podatek od nieruchomości100
D3.2opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego94
D3.3VAT17
D3.4podatek akcyzowy0
D3.5wpłaty na PFRON382
D3.6inne115
D4wynagrodzenia, w tym:37 127
D4.1wynagrodzenia bezosobowe256
D5ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:9 219
D5.1składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych6 375
D5.2składki na Fundusz Pracy909
D5.3składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych0
D5.4pozostałe świadczenia1 935
D6koszty funkcjonowania Rady Funduszu50
D7amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych67 110
D8pozostałe koszty administracyjne1 732
FPozostałe koszty (F1+...+F4)7 555
F1wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept875
F2rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych1 180
F3inne rezerwy0
F4inne koszty5 500
HKoszty finansowe30 182

ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2017

Koszty Oddziałów Wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia - łącznie

Poz.WyszczególnieniePlan finansowy OW NFZ łącznie na rok 2017
123
B2Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.19)72 622 577
B2.1podstawowa opieka zdrowotna9 924 407
B2.2ambulatoryjna opieka specjalistyczna5 603 485
B2.3leczenie szpitalne, w tym:31 743 875
B2.3.1programy terapeutyczne (lekowe), w tym:2 941 456
B2.3.1.1leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi2 670 876
B2.3.2chemioterapia, w tym:1 280 525
B2.3.2.1leki stosowane w chemioterapii574 861
B2.4opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień2 395 204
B2.5rehabilitacja lecznicza2 109 804
B2.6świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej1 323 053
B2.7opieka paliatywna i hospicyjna626 221
B2.8leczenie stomatologiczne1 794 605
B2.9lecznictwo uzdrowiskowe655 282
B2.10pomoc doraźna i transport sanitarny48 665
B2.11koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu189 320
B2.12świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie1 854 275
B2.13zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji980 641
B2.14refundacja, z tego:7 896 107
B2.14.1refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę7 865 661
B2.14.2refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy20 414
B2.14.3refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy10 032
B2.15rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji0
B2.16rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:982 032
B2.16.1rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy0
B2.17rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych4 273 895
B2.18koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych221 706
B2.19rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej0
B3Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie0
B4Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego1 869 659
BnCałkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)11 141 844
DKoszty administracyjne (D1+...+D8)514 577
D1zużycie materiałów i energii22 737
D2usługi obce67 202
D3podatki i opłaty, z tego:3 903
D3.1podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:522
D3.1.1podatek od nieruchomości519
D3.2opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego556
D3.3VAT5
D3.4podatek akcyzowy0
D3.5wpłaty na PFRON2 570
D3.6inne250
D4wynagrodzenia, w tym:303 133
D4.1wynagrodzenia bezosobowe1 108
D5ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:68 115
D5.1składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych51 866
D5.2składki na Fundusz Pracy7 252
D5.3składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych0
D5.4pozostałe świadczenia8 997
D6koszty funkcjonowania Rady Funduszu0
D7amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych44 923
D8pozostałe koszty administracyjne4 564
FPozostałe koszty (F1+...+F4)226 121
F1wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept394
F2rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych191 158
F3inne rezerwy0
F4inne koszty34 569
HKoszty finansowe55 871

ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2017

Koszty Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Poz.WyszczególnieniePlan finansowy oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2017
123
B2Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.19)5 445 329
B2.1podstawowa opieka zdrowotna745 068
B2.2ambulatoryjna opieka specjalistyczna412 755
B2.3leczenie szpitalne, w tym:2 447 813
B2.3.1programy terapeutyczne (lekowe), w tym:237 711
B2.3.1.1leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi216 040
B2.3.2chemioterapia, w tym:111 449
B2.3.2.1leki stosowane w chemioterapii46 699
B2.4opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień180 032
B2.5rehabilitacja lecznicza158 270
B2.6świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej108 475
B2.7opieka paliatywna i hospicyjna51 091
B2.8leczenie stomatologiczne119 099
B2.9lecznictwo uzdrowiskowe62 862
B2.10pomoc doraźna i transport sanitarny4 782
B2.11koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu14 927
B2.12świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie129 232
B2.13zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji69 000
B2.14refundacja, z tego:585 561
B2.14.1refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę583 561
B2.14.2refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy1 000
B2.14.3refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy1 000
B2.15rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji0
B2.16rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:77 431
B2.16.1rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy0
B2.17rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych278 731
B2.18koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych200
B2.19rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej0
B3Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie0
B4Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego141 102
BnCałkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)848 300
DKoszty administracyjne (D1+...+D8)36 225
D1zużycie materiałów i energii1 592
D2usługi obce3 970
D3podatki i opłaty, z tego:351
D3.1podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:54
D3.1.1podatek od nieruchomości54
D3.2opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego66
D3.3VAT1
D3.4podatek akcyzowy0
D3.5wpłaty na PFRON228
D3.6inne2
D4wynagrodzenia, w tym:21 910
D4.1wynagrodzenia bezosobowe100
D5ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:4 925
D5.1składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych3 659
D5.2składki na Fundusz Pracy441
D5.3składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych0
D5.4pozostałe świadczenia825
D6koszty funkcjonowania Rady Funduszu0
D7amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych3 232
D8pozostałe koszty administracyjne245
FPozostałe koszty (F1+...+F4)16 705
F1wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept0
F2rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych15 045
F3inne rezerwy0
F4inne koszty1 660
HKoszty finansowe1 981

ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2017

Koszty Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Poz.WyszczególnieniePlan finansowy oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2017
123
B2Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.19)3 898 363
B2.1podstawowa opieka zdrowotna551 824
B2.2ambulatoryjna opieka specjalistyczna291 703
B2.3leczenie szpitalne, w tym:1 738 439
B2.3.1programy terapeutyczne (lekowe), w tym:151 297
B2.3.1.1leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi137 870
B2.3.2chemioterapia, w tym:67 746
B2.3.2.1leki stosowane w chemioterapii34 149
B2.4opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień124 473
B2.5rehabilitacja lecznicza100 592
B2.6świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej57 713
B2.7opieka paliatywna i hospicyjna33 957
B2.8leczenie stomatologiczne95 958
B2.9lecznictwo uzdrowiskowe35 327
B2.10pomoc doraźna i transport sanitarny2 981
B2.11koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu12 891
B2.12świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie104 750
B2.13zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji49 000
B2.14refundacja, z tego:457 041
B2.14.1refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę456 008
B2.14.2refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy600
B2.14.3refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy433
B2.15rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji0
B2.16rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:33 064
B2.16.1rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy0
B2.17rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych193 977
B2.18koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych14 673
B2.19rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej0
B3Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie0
B4Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego111 000
BnCałkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)629 060
DKoszty administracyjne (D1+...+D8)31 291
D1zużycie materiałów i energii2 740
D2usługi obce4 052
D3podatki i opłaty, z tego:236
D3.1podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:33
D3.1.1podatek od nieruchomości33
D3.2opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego26
D3.3VAT0
D3.4podatek akcyzowy0
D3.5wpłaty na PFRON167
D3.6inne10
D4wynagrodzenia, w tym:15 380
D4.1wynagrodzenia bezosobowe0
D5ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:3 460
D5.1składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych2 582
D5.2składki na Fundusz Pracy298
D5.3składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych0
D5.4pozostałe świadczenia580
D6koszty funkcjonowania Rady Funduszu0
D7amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych5 025
D8pozostałe koszty administracyjne398
FPozostałe koszty (F1+...+F4)45 501
F1wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept0
F2rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych38 601
F3inne rezerwy0
F4inne koszty6 900
HKoszty finansowe18 259

ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2017

Koszty Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Poz.WyszczególnieniePlan finansowy oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2017
123
B2Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.19)4 088 784
B2.1podstawowa opieka zdrowotna545 716
B2.2ambulatoryjna opieka specjalistyczna300 737
B2.3leczenie szpitalne, w tym:1 760 743
B2.3.1programy terapeutyczne (lekowe), w tym:147 377
B2.3.1.1leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi132 800
B2.3.2chemioterapia, w tym:75 355
B2.3.2.1leki stosowane w chemioterapii28 974
B2.4opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień145 922
B2.5rehabilitacja lecznicza115 939
B2.6świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej69 514
B2.7opieka paliatywna i hospicyjna27 655
B2.8leczenie stomatologiczne122 990
B2.9lecznictwo uzdrowiskowe41 312
B2.10pomoc doraźna i transport sanitarny3 387
B2.11koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu10 266
B2.12świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie114 465
B2.13zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji53 613
B2.14refundacja, z tego:447 921
B2.14.1refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę445 421
B2.14.2refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy2 200
B2.14.3refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy300
B2.15rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji0
B2.16rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:49 549
B2.16.1rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy0
B2.17rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych273 583
B2.18koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych5 472
B2.19rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej0
B3Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie0
B4Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego114 386
BnCałkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)609 695
DKoszty administracyjne (D1+...+D8)25 624
D1zużycie materiałów i energii873
D2usługi obce2 809
D3podatki i opłaty, z tego:259
D3.1podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:31
D3.1.1podatek od nieruchomości31
D3.2opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego0
D3.3VAT0
D3.4podatek akcyzowy0
D3.5wpłaty na PFRON220
D3.6inne8
D4wynagrodzenia, w tym:16 067
D4.1wynagrodzenia bezosobowe144
D5ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:3 611
D5.1składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych2 759
D5.2składki na Fundusz Pracy394
D5.3składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych0
D5.4pozostałe świadczenia458
D6koszty funkcjonowania Rady Funduszu0
D7amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych1 630
D8pozostałe koszty administracyjne375
FPozostałe koszty (F1+...+F4)41 705
F1wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept5
F2rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych40 500
F3inne rezerwy0
F4inne koszty1 200
HKoszty finansowe5 000

ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2017

Koszty Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Poz.WyszczególnieniePlan finansowy oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2017
123
B2Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.19)1 858 303
B2.1podstawowa opieka zdrowotna259 273
B2.2ambulatoryjna opieka specjalistyczna136 762
B2.3leczenie szpitalne, w tym:699 243
B2.3.1programy terapeutyczne (lekowe), w tym:65 100
B2.3.1.1leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi60 000
B2.3.2chemioterapia, w tym:29 178
B2.3.2.1leki stosowane w chemioterapii11 000
B2.4opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień94 896
B2.5rehabilitacja lecznicza47 068
B2.6świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej25 782
B2.7opieka paliatywna i hospicyjna17 457
B2.8leczenie stomatologiczne39 761
B2.9lecznictwo uzdrowiskowe14 300
B2.10pomoc doraźna i transport sanitarny1 655
B2.11koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu5 203
B2.12świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie41 812
B2.13zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji27 300
B2.14refundacja, z tego:201 000
B2.14.1refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę200 500
B2.14.2refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy300
B2.14.3refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy200
B2.15rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji0
B2.16rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:14 057
B2.16.1rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy0
B2.17rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych227 734
B2.18koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych5 000
B2.19rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej0
B3Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie0
B4Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego66 223
BnCałkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)272 000
DKoszty administracyjne (D1+...+D8)17 516
D1zużycie materiałów i energii810
D2usługi obce2 163
D3podatki i opłaty, z tego:84
D3.1podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:15
D3.1.1podatek od nieruchomości15
D3.2opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego0
D3.3VAT0
D3.4podatek akcyzowy0
D3.5wpłaty na PFRON46
D3.6inne23
D4wynagrodzenia, w tym:9 106
D4.1wynagrodzenia bezosobowe43
D5ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:2 046
D5.1składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych1 562
D5.2składki na Fundusz Pracy222
D5.3składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych0
D5.4pozostałe świadczenia262
D6koszty funkcjonowania Rady Funduszu0
D7amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych3 000
D8pozostałe koszty administracyjne307
FPozostałe koszty (F1+...+F4)4 590
F1wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept0
F2rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych3 730
F3inne rezerwy0
F4inne koszty860
HKoszty finansowe750

ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2017

Koszty Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Poz.WyszczególnieniePlan finansowy oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2017
123
B2Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.19)4 950 517
B2.1podstawowa opieka zdrowotna644 725
B2.2ambulatoryjna opieka specjalistyczna359 939
B2.3leczenie szpitalne, w tym:2 179 109
B2.3.1programy terapeutyczne (lekowe), w tym:199 521
B2.3.1.1leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi178 988
B2.3.2chemioterapia, w tym:74 411
B2.3.2.1leki stosowane w chemioterapii27 186
B2.4opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień167 035
B2.5rehabilitacja lecznicza116 705
B2.6świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej60 013
B2.7opieka paliatywna i hospicyjna32 344
B2.8leczenie stomatologiczne122 042
B2.9lecznictwo uzdrowiskowe43 500
B2.10pomoc doraźna i transport sanitarny3 079
B2.11koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu11 189
B2.12świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie129 075
B2.13zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji67 421
B2.14refundacja, z tego:581 236
B2.14.1refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę579 523
B2.14.2refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy889
B2.14.3refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy824
B2.15rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji0
B2.16rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:61 593
B2.16.1rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy0
B2.17rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych351 360
B2.18koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych20 152
B2.19rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej0
B3Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie0
B4Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego122 754
BnCałkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)787 410
DKoszty administracyjne (D1+...+D8)31 624
D1zużycie materiałów i energii1 256
D2usługi obce5 267
D3podatki i opłaty, z tego:254
D3.1podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:11
D3.1.1podatek od nieruchomości11
D3.2opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego18
D3.3VAT0
D3.4podatek akcyzowy0
D3.5wpłaty na PFRON221
D3.6inne4
D4wynagrodzenia, w tym:18 720
D4.1wynagrodzenia bezosobowe90
D5ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:4 207
D5.1składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych3 213
D5.2składki na Fundusz Pracy459
D5.3składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych0
D5.4pozostałe świadczenia535
D6koszty funkcjonowania Rady Funduszu0
D7amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych1 630
D8pozostałe koszty administracyjne290
FPozostałe koszty (F1+...+F4)17 000
F1wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept0
F2rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych15 000
F3inne rezerwy0
F4inne koszty2 000
HKoszty finansowe5 000

ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2017

Koszty Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Poz.WyszczególnieniePlan finansowy oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2017
123
B2Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.19)6 282 013
B2.1podstawowa opieka zdrowotna871 000
B2.2ambulatoryjna opieka specjalistyczna502 874
B2.3leczenie szpitalne, w tym:2 761 315
B2.3.1programy terapeutyczne (lekowe), w tym:276 288
B2.3.1.1leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi249 837
B2.3.2chemioterapia, w tym:98 101
B2.3.2.1leki stosowane w chemioterapii47 196
B2.4opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień179 568
B2.5rehabilitacja lecznicza178 859
B2.6świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej145 398
B2.7opieka paliatywna i hospicyjna76 171
B2.8leczenie stomatologiczne192 297
B2.9lecznictwo uzdrowiskowe52 380
B2.10pomoc doraźna i transport sanitarny1 750
B2.11koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu14 017
B2.12świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie149 673
B2.13zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji76 000
B2.14refundacja, z tego:673 782
B2.14.1refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę669 782
B2.14.2refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy3 000
B2.14.3refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy1 000
B2.15rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji0
B2.16rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:68 689
B2.16.1rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy0
B2.17rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych323 060
B2.18koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych15 180
B2.19rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej0
B3Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie0
B4Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego146 114
BnCałkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)970 815
DKoszty administracyjne (D1+...+D8)41 929
D1zużycie materiałów i energii1 750
D2usługi obce5 827
D3podatki i opłaty, z tego:290
D3.1podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:24
D3.1.1podatek od nieruchomości24
D3.2opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego54
D3.3VAT0
D3.4podatek akcyzowy0
D3.5wpłaty na PFRON152
D3.6inne60
D4wynagrodzenia, w tym:23 718
D4.1wynagrodzenia bezosobowe24
D5ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:5 335
D5.1składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych4 069
D5.2składki na Fundusz Pracy583
D5.3składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych0
D5.4pozostałe świadczenia683
D6koszty funkcjonowania Rady Funduszu0
D7amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych4 700
D8pozostałe koszty administracyjne309
FPozostałe koszty (F1+...+F4)19 360
F1wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept0
F2rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych16 095
F3inne rezerwy0
F4inne koszty3 265
HKoszty finansowe300

ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2017

Koszty Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Poz.WyszczególnieniePlan finansowy oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2017
123
B2Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.19)10 580 295
B2.1podstawowa opieka zdrowotna1 412 554
B2.2ambulatoryjna opieka specjalistyczna805 388
B2.3leczenie szpitalne, w tym:4 982 336
B2.3.1programy terapeutyczne (lekowe), w tym:516 165
B2.3.1.1leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi471 558
B2.3.2chemioterapia, w tym:222 698
B2.3.2.1leki stosowane w chemioterapii102 049
B2.4opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień356 640
B2.5rehabilitacja lecznicza408 392
B2.6świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej170 576
B2.7opieka paliatywna i hospicyjna72 000
B2.8leczenie stomatologiczne208 720
B2.9lecznictwo uzdrowiskowe102 936
B2.10pomoc doraźna i transport sanitarny8 138
B2.11koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu23 890
B2.12świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie258 042
B2.13zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji140 000
B2.14refundacja, z tego:1 098 477
B2.14.1refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę1 092 871
B2.14.2refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy3 058
B2.14.3refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy2 548
B2.15rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji0
B2.16rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:147 340
B2.16.1rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy0
B2.17rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych367 046
B2.18koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych17 820
B2.19rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej0
B3Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie0
B4Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego231 496
BnCałkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)1 672 084
DKoszty administracyjne (D1+...+D8)69 881
D1zużycie materiałów i energii2 026
D2usługi obce12 156
D3podatki i opłaty, z tego:233
D3.1podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:20
D3.1.1podatek od nieruchomości20
D3.2opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego12
D3.3VAT0
D3.4podatek akcyzowy0
D3.5wpłaty na PFRON198
D3.6inne3
D4wynagrodzenia, w tym:43 485
D4.1wynagrodzenia bezosobowe71
D5ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:9 749
D5.1składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych7 463
D5.2składki na Fundusz Pracy1 065
D5.3składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych0
D5.4pozostałe świadczenia1 221
D6koszty funkcjonowania Rady Funduszu0
D7amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych1 837
D8pozostałe koszty administracyjne395
FPozostałe koszty (F1+...+F4)21 960
F1wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept0
F2rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych13 828
F3inne rezerwy0
F4inne koszty8 132
HKoszty finansowe9 640

ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2017

Koszty Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Poz.WyszczególnieniePlan finansowy oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2017
123
B2Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.19)1 765 973
B2.1podstawowa opieka zdrowotna239 379
B2.2ambulatoryjna opieka specjalistyczna118 495
B2.3leczenie szpitalne, w tym:697 649
B2.3.1programy terapeutyczne (lekowe), w tym:48 142
B2.3.1.1leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi44 038
B2.3.2chemioterapia, w tym:23 778
B2.3.2.1leki stosowane w chemioterapii11 036
B2.4opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień54 597
B2.5rehabilitacja lecznicza48 348
B2.6świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej51 227
B2.7opieka paliatywna i hospicyjna15 909
B2.8leczenie stomatologiczne43 482
B2.9lecznictwo uzdrowiskowe12 700
B2.10pomoc doraźna i transport sanitarny1 299
B2.11koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu3 850
B2.12świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie36 851
B2.13zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji25 375
B2.14refundacja, z tego:192 198
B2.14.1refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę191 488
B2.14.2refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy600
B2.14.3refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy110
B2.15rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji0
B2.16rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:31 712
B2.16.1rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy0
B2.17rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych191 902
B2.18koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych1 000
B2.19rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej0
B3Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie0
B4Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego52 678
BnCałkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)247 272
DKoszty administracyjne (D1+...+D8)16 020
D1zużycie materiałów i energii826
D2usługi obce2 155
D3podatki i opłaty, z tego:166
D3.1podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:0
D3.1.1podatek od nieruchomości0
D3.2opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego8
D3.3VAT0
D3.4podatek akcyzowy0
D3.5wpłaty na PFRON152
D3.6inne6
D4wynagrodzenia, w tym:9 284
D4.1wynagrodzenia bezosobowe31
D5ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:2 085
D5.1składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych1 592
D5.2składki na Fundusz Pracy227
D5.3składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych0
D5.4pozostałe świadczenia266
D6koszty funkcjonowania Rady Funduszu0
D7amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych1 319
D8pozostałe koszty administracyjne185
FPozostałe koszty (F1+...+F4)7 720
F1wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept0
F2rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych5 700
F3inne rezerwy0
F4inne koszty2 020
HKoszty finansowe1238

ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2017

Koszty Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Poz.WyszczególnieniePlan finansowy oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2017
123
B2Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.19)3 852 850
B2.1podstawowa opieka zdrowotna529 361
B2.2ambulatoryjna opieka specjalistyczna282 971
B2.3leczenie szpitalne, w tym:1 588 616
B2.3.1programy terapeutyczne (lekowe), w tym:139 034
B2.3.1.1leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi129 687
B2.3.2chemioterapia, w tym:56 688
B2.3.2.1leki stosowane w chemioterapii26 780
B2.4opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień113 650
B2.5rehabilitacja lecznicza140 212
B2.6świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej106 079
B2.7opieka paliatywna i hospicyjna39 016
B2.8leczenie stomatologiczne101 701
B2.9lecznictwo uzdrowiskowe34 670
B2.10pomoc doraźna i transport sanitarny3 186
B2.11koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu7 783
B2.12świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie96 221
B2.13zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji48 447
B2.14refundacja, z tego:379 259
B2.14.1refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę375 759
B2.14.2refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy2 500
B2.14.3refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy1 000
B2.15rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji0
B2.16rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:77 306
B2.16.1rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy0
B2.17rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych292 537
B2.18koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych11 835
B2.19rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej0
B3Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie0
B4Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego108 034
BnCałkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)535 726
DKoszty administracyjne (D1+...+D8)25 899
D1zużycie materiałów i energii1 350
D2usługi obce2 816
D3podatki i opłaty, z tego:119
D3.1podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:27
D3.1.1podatek od nieruchomości27
D3.2opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego13
D3.3VAT0
D3.4podatek akcyzowy0
D3.5wpłaty na PFRON43
D3.6inne36
D4wynagrodzenia, w tym:14 572
D4.1wynagrodzenia bezosobowe10
D5ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:3 275
D5.1składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych2 499
D5.2składki na Fundusz Pracy357
D5.3składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych0
D5.4pozostałe świadczenia419
D6koszty funkcjonowania Rady Funduszu0
D7amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych3 500
D8pozostałe koszty administracyjne267
FPozostałe koszty (F1+...+F4)4 000
F1wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept0
F2rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych3 000
F3inne rezerwy0
F4inne koszty1 000
HKoszty finansowe810

ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2017

Koszty Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Poz.WyszczególnieniePlan finansowy oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2017
123
B2Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.19)2 192 189
B2.1podstawowa opieka zdrowotna301 713
B2.2ambulatoryjna opieka specjalistyczna190 800
B2.3leczenie szpitalne, w tym:939 311
B2.3.1programy terapeutyczne (lekowe), w tym:72 820
B2.3.1.1leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi64 500
B2.3.2chemioterapia, w tym:37 030
B2.3.2.1leki stosowane w chemioterapii18 180
B2.4opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień82 500
B2.5rehabilitacja lecznicza59 100
B2.6świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej32 820
B2.7opieka paliatywna i hospicyjna22 150
B2.8leczenie stomatologiczne64 100
B2.9lecznictwo uzdrowiskowe20 500
B2.10pomoc doraźna i transport sanitarny1 500
B2.11koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu6 300
B2.12świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie42 200
B2.13zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji29 000
B2.14refundacja, z tego:223 893
B2.14.1refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę221 883
B2.14.2refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy1 550
B2.14.3refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy460
B2.15rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji0
B2.16rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:31 512
B2.16.1rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy0
B2.17rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych139 790
B2.18koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych5 000
B2.19rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej0
B3Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie0
B4Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego69 986
BnCałkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)306 573
DKoszty administracyjne (D1+...+D8)17 825
D1zużycie materiałów i energii679
D2usługi obce950
D3podatki i opłaty, z tego:246
D3.1podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:19
D3.1.1podatek od nieruchomości19
D3.2opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego54
D3.3VAT0
D3.4podatek akcyzowy0
D3.5wpłaty na PFRON167
D3.6inne6
D4wynagrodzenia, w tym:10 323
D4.1wynagrodzenia bezosobowe0
D5ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:2 324
D5.1składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych1 770
D5.2składki na Fundusz Pracy253
D5.3składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych0
D5.4pozostałe świadczenia301
D6koszty funkcjonowania Rady Funduszu0
D7amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych3 088
D8pozostałe koszty administracyjne215
FPozostałe koszty (F1+...+F4)2 289
F1wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept0
F2rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych1 110
F3inne rezerwy0
F4inne koszty1 179
HKoszty finansowe372

ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2017

Koszty Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Poz.WyszczególnieniePlan finansowy oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2017
123
B2Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.19)4 213 822
B2.1podstawowa opieka zdrowotna590 000
B2.2ambulatoryjna opieka specjalistyczna334 209
B2.3leczenie szpitalne, w tym:1 788 446
B2.3.1programy terapeutyczne (lekowe), w tym:180 011
B2.3.1.1leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi166 193
B2.3.2chemioterapia, w tym:76 035
B2.3.2.1leki stosowane w chemioterapii42 456
B2.4opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień154 783
B2.5rehabilitacja lecznicza108 085
B2.6świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej47 177
B2.7opieka paliatywna i hospicyjna40 238
B2.8leczenie stomatologiczne106 995
B2.9lecznictwo uzdrowiskowe27 649
B2.10pomoc doraźna i transport sanitarny1 504
B2.11koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu9 928
B2.12świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie118 403
B2.13zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji58 200
B2.14refundacja, z tego:474 024
B2.14.1refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę472 327
B2.14.2refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy931
B2.14.3refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy766
B2.15rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji0
B2.16rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:92 793
B2.16.1rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy0
B2.17rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych261 388
B2.18koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych0
B2.19rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej0
B3Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie0
B4Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego105 521
BnCałkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)682 673
DKoszty administracyjne (D1+...+D8)32 461
D1zużycie materiałów i energii1 699
D2usługi obce3 189
D3podatki i opłaty, z tego:152
D3.1podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:52
D3.1.1podatek od nieruchomości52
D3.2opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego25
D3.3VAT0
D3.4podatek akcyzowy0
D3.5wpłaty na PFRON55
D3.6inne20
D4wynagrodzenia, w tym:19 778
D4.1wynagrodzenia bezosobowe100
D5ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:4 451
D5.1składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych3 394
D5.2składki na Fundusz Pracy485
D5.3składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych0
D5.4pozostałe świadczenia572
D6koszty funkcjonowania Rady Funduszu0
D7amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych2 927
D8pozostałe koszty administracyjne265
FPozostałe koszty (F1+...+F4)8 332
F1wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept59
F2rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych6 273
F3inne rezerwy0
F4inne koszty2 000
HKoszty finansowe3 970

ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2017

Koszty Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Poz.WyszczególnieniePlan finansowy oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2017
123
B2Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.19)8 859 847
B2.1podstawowa opieka zdrowotna1 195 269
B2.2ambulatoryjna opieka specjalistyczna734 279
B2.3leczenie szpitalne, w tym:3 903 404
B2.3.1programy terapeutyczne (lekowe), w tym:363 337
B2.3.1.1leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi326 941
B2.3.2chemioterapia, w tym:159 465
B2.3.2.1leki stosowane w chemioterapii67 106
B2.4opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień305 122
B2.5rehabilitacja lecznicza249 175
B2.6świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej234 928
B2.7opieka paliatywna i hospicyjna70 656
B2.8leczenie stomatologiczne202 052
B2.9lecznictwo uzdrowiskowe71 496
B2.10pomoc doraźna i transport sanitarny4 794
B2.11koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu29 721
B2.12świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie246 694
B2.13zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji149 437
B2.14refundacja, z tego:962 071
B2.14.1refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę960 934
B2.14.2refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy966
B2.14.3refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy171
B2.15rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji0
B2.16rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:127 600
B2.16.1rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy0
B2.17rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych343 149
B2.18koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych30 000
B2.19rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej0
B3Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie0
B4Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego200 932
BnCałkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)1 356 118
DKoszty administracyjne (D1+...+D8)65 907
D1zużycie materiałów i energii2 584
D2usługi obce8 307
D3podatki i opłaty, z tego:607
D3.1podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:122
D3.1.1podatek od nieruchomości122
D3.2opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego10
D3.3VAT4
D3.4podatek akcyzowy0
D3.5wpłaty na PFRON450
D3.6inne21
D4wynagrodzenia, w tym:39 736
D4.1wynagrodzenia bezosobowe250
D5ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:8 927
D5.1składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych6 822
D5.2składki na Fundusz Pracy973
D5.3składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych0
D5.4pozostałe świadczenia1 132
D6koszty funkcjonowania Rady Funduszu0
D7amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych5 444
D8pozostałe koszty administracyjne302
FPozostałe koszty (F1+...+F4)2 968
F1wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept280
F2rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych1 828
F3inne rezerwy0
F4inne koszty860
HKoszty finansowe1 355

ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2017

Koszty Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Poz.WyszczególnieniePlan finansowy oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2017
123
B2Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.19)2 425 774
B2.1podstawowa opieka zdrowotna307 973
B2.2ambulatoryjna opieka specjalistyczna160 587
B2.3leczenie szpitalne, w tym:968 108
B2.3.1programy terapeutyczne (lekowe), w tym:84 736
B2.3.1.1leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi72 042
B2.3.2chemioterapia, w tym:44 878
B2.3.2.1leki stosowane w chemioterapii19 973
B2.4opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień73 237
B2.5rehabilitacja lecznicza70 893
B2.6świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej48 416
B2.7opieka paliatywna i hospicyjna24 550
B2.8leczenie stomatologiczne63 409
B2.9lecznictwo uzdrowiskowe26 084
B2.10pomoc doraźna i transport sanitarny1 650
B2.11koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu5 751
B2.12świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie50 071
B2.13zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji30 040
B2.14refundacja, z tego:270 240
B2.14.1refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę269 650
B2.14.2refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy390
B2.14.3refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy200
B2.15rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji0
B2.16rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:24 247
B2.16.1rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy0
B2.17rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych238 214
B2.18koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych62 304
B2.19rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej0
B3Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie0
B4Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego57 193
BnCałkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)362 255
DKoszty administracyjne (D1+...+D8)16 819
D1zużycie materiałów i energii569
D2usługi obce1 725
D3podatki i opłaty, z tego:61
D3.1podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:7
D3.1.1podatek od nieruchomości7
D3.2opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego17
D3.3VAT0
D3.4podatek akcyzowy0
D3.5wpłaty na PFRON20
D3.6inne17
D4wynagrodzenia, w tym:11 169
D4.1wynagrodzenia bezosobowe35
D5ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:2 514
D5.1składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych1 917
D5.2składki na Fundusz Pracy274
D5.3składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych0
D5.4pozostałe świadczenia323
D6koszty funkcjonowania Rady Funduszu0
D7amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych600
D8pozostałe koszty administracyjne181
FPozostałe koszty (F1+...+F4)10 839
F1wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept0
F2rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych10 239
F3inne rezerwy0
F4inne koszty600
HKoszty finansowe3 885

ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2017

Koszty Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Poz.WyszczególnieniePlan finansowy oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2017
123
B2Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.19)2 536 946
B2.1podstawowa opieka zdrowotna362 423
B2.2ambulatoryjna opieka specjalistyczna194 608
B2.3leczenie szpitalne, w tym:1 015 800
B2.3.1programy terapeutyczne (lekowe), w tym:74 308
B2.3.1.1leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi66 131
B2.3.2chemioterapia, w tym:35 979
B2.3.2.1leki stosowane w chemioterapii17 634
B2.4opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień81 392
B2.5rehabilitacja lecznicza70 144
B2.6świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej39 998
B2.7opieka paliatywna i hospicyjna26 710
B2.8leczenie stomatologiczne81 405
B2.9lecznictwo uzdrowiskowe21 202
B2.10pomoc doraźna i transport sanitarny2 961
B2.11koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu5 910
B2.12świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie59 259
B2.13zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji34 008
B2.14refundacja, z tego:272 874
B2.14.1refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę272 204
B2.14.2refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy520
B2.14.3refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy150
B2.15rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji0
B2.16rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:19 122
B2.16.1rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy0
B2.17rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych249 130
B2.18koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych0
B2.19rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej0
B3Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie0
B4Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego93 059
BnCałkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)356 639
DKoszty administracyjne (D1+...+D8)19 451
D1zużycie materiałów i energii813
D2usługi obce2 077
D3podatki i opłaty, z tego:96
D3.1podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:30
D3.1.1podatek od nieruchomości27
D3.2opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego5
D3.3VAT0
D3.4podatek akcyzowy0
D3.5wpłaty na PFRON58
D3.6inne3
D4wynagrodzenia, w tym:11 696
D4.1wynagrodzenia bezosobowe30
D5ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:2 624
D5.1składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych2 009
D5.2składki na Fundusz Pracy286
D5.3składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych0
D5.4pozostałe świadczenia329
D6koszty funkcjonowania Rady Funduszu0
D7amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych1 980
D8pozostałe koszty administracyjne165
FPozostałe koszty (F1+...+F4)946
F1wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept0
F2rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych209
F3inne rezerwy0
F4inne koszty737
HKoszty finansowe45

ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2017

Koszty Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Poz.WyszczególnieniePlan finansowy oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2017
123
B2Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.19)6 512 922
B2.1podstawowa opieka zdrowotna930 844
B2.2ambulatoryjna opieka specjalistyczna512 376
B2.3leczenie szpitalne, w tym:2 863 264
B2.3.1programy terapeutyczne (lekowe), w tym:268 967
B2.3.1.1leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi248 309
B2.3.2chemioterapia, w tym:114 397
B2.3.2.1leki stosowane w chemioterapii50 881
B2.4opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień197 898
B2.5rehabilitacja lecznicza165 832
B2.6świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej81 903
B2.7opieka paliatywna i hospicyjna61 839
B2.8leczenie stomatologiczne144 853
B2.9lecznictwo uzdrowiskowe61 500
B2.10pomoc doraźna i transport sanitarny3 527
B2.11koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu17 908
B2.12świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie195 396
B2.13zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji82 000
B2.14refundacja, z tego:714 823
B2.14.1refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę712 573
B2.14.2refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy1 500
B2.14.3refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy750
B2.15rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji0
B2.16rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:100 068
B2.16.1rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy0
B2.17rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych345 821
B2.18koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych33 070
B2.19rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej0
B3Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie0
B4Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego147 874
BnCałkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)1 014 013
DKoszty administracyjne (D1+...+D8)44 272
D1zużycie materiałów i energii2 360
D2usługi obce6 904
D3podatki i opłaty, z tego:554
D3.1podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:52
D3.1.1podatek od nieruchomości52
D3.2opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego240
D3.3VAT0
D3.4podatek akcyzowy0
D3.5wpłaty na PFRON256
D3.6inne6
D4wynagrodzenia, w tym:24 448
D4.1wynagrodzenia bezosobowe123
D5ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:5 488
D5.1składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych4 197
D5.2składki na Fundusz Pracy598
D5.3składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych0
D5.4pozostałe świadczenia693
D6koszty funkcjonowania Rady Funduszu0
D7amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych4 000
D8pozostałe koszty administracyjne518
FPozostałe koszty (F1+...+F4)21 250
F1wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept50
F2rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych20 000
F3inne rezerwy0
F4inne koszty1 200
HKoszty finansowe3 200

ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2017

Koszty Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Poz.WyszczególnieniePlan finansowy oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2017
123
B2Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.19)3 158 650
B2.1podstawowa opieka zdrowotna437 285
B2.2ambulatoryjna opieka specjalistyczna265 002
B2.3leczenie szpitalne, w tym:1 410 279
B2.3.1programy terapeutyczne (lekowe), w tym:116 642
B2.3.1.1leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi105 942
B2.3.2chemioterapia, w tym:53 337
B2.3.2.1leki stosowane w chemioterapii23 562
B2.4opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień83 459
B2.5rehabilitacja lecznicza72 190
B2.6świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej43 034
B2.7opieka paliatywna i hospicyjna14 478
B2.8leczenie stomatologiczne85 741
B2.9lecznictwo uzdrowiskowe26 864
B2.10pomoc doraźna i transport sanitarny2 472
B2.11koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu9 786
B2.12świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie82 131
B2.13zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji41 800
B2.14refundacja, z tego:361 707
B2.14.1refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę361 177
B2.14.2refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy410
B2.14.3refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy120
B2.15rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji0
B2.16rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:25 949
B2.16.1rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy0
B2.17rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych196 473
B2.18koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych0
B2.19rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej0
B3Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie0
B4Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego101 307
BnCałkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)491 211
DKoszty administracyjne (D1+...+D8)21 833
D1zużycie materiałów i energii810
D2usługi obce2 835
D3podatki i opłaty, z tego:195
D3.1podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:25
D3.1.1podatek od nieruchomości25
D3.2opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego8
D3.3VAT0
D3.4podatek akcyzowy0
D3.5wpłaty na PFRON137
D3.6inne25
D4wynagrodzenia, w tym:13 741
D4.1wynagrodzenia bezosobowe57
D5ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:3 094
D5.1składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych2 359
D5.2składki na Fundusz Pracy337
D5.3składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych0
D5.4pozostałe świadczenia398
D6koszty funkcjonowania Rady Funduszu0
D7amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych1 011
D8pozostałe koszty administracyjne147
FPozostałe koszty (F1+...+F4)956
F1wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept0
F2rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych0
F3inne rezerwy0
F4inne koszty956
HKoszty finansowe66