Monitor Polski

M.P.2018.183

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 lutego 2018 r.

KOMUNIKAT
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 19 stycznia 2018 r.
w sprawie ogłoszenia rocznego planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2018 r.

Na podstawie art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.) ogłasza się komunikat w sprawie rocznego planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2018 r., zatwierdzonego przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Finansów w dniu 11 stycznia 2018 r., stanowiący załącznik do komunikatu.

ZAŁĄCZNIK

ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2018 ROK

Przychody i koszty Narodowego Funduszu Zdrowia - łącznie
w tys. zł
Poz.WyszczególnieniePlan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2018
123
1Składka należna brutto w roku planowania równa przypisowi składki (1.1 + 1.2)79 137 176
1.1od ZUS75 773 210
1.2od KRUS3 363 966
2Planowany odpis aktualizujący składkę należną (2.1 + 2.2)0
2.1w stosunku do ZUS0
2.2w stosunku do KRUS0
3Przychody ze składek z lat ubiegłych (3.1+3.2)150 000
3.1od ZUS150 000
3.2od KRUS0
4Koszt poboru i ewidencjonowania składek (4.1 + 4.2)154 550
4.1koszty poboru i ewidencjonowania składek przez ZUS151 546
4.2koszty poboru i ewidencjonowania składek przez KRUS3 004
5Odpis na taryfikację świdczeń, o którym mowa w art. 31t ust. 5-8 ustawy26 148
APrzychody netto z działalności

(1-2+3-4-5) + A1 + A2 + A3 + A4

82 646 579
A1przychody wynikające z przepisów o koordynacji241 860
A2przychody z tytułu realizacji zadań zleconych0
A3dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań, o których mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2a-2c, 3 i 3b ustawy1 412 558
A4dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zespołów ratownictwa medycznego1 885 683
BKoszty realizacji zadań (B1 + B2 + B3 + B4 + B5)81 903 009
B1Obowiązkowy odpis na rezerwę ogólną791 372
B2Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1 + ... + B2.20)78 582 654
B2.1podstawowa opieka zdrowotna10 545 505
B2.2ambulatoryjna opieka specjalistyczna4 487 150
B2.3leczenie szpitalne, w tym:40 081 827
B2.3.1programy terapeutyczne (lekowe), w tym:3 598 038
B2.3.1.1leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi3 274 983
B2.3.2chemioterapia, w tym:1 447 100
B2.3.2.1leki stosowane w chemioterapii683 143
B2.1opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień2 849 649
B2.5rehabilitacja lecznicza2 43 1 900
B2.6świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej1 569 735
B2.7opieka paliatywna i hospicyjna712 183
B2.8leczenie stomatologiczne1 901 028
B2.9lecznictwo uzdrowiskowe684 894
B2.10pomoc doraźna i transport sanitarny49 909
B2.11koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu204 288
B2.12świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie2 052 132
B2.13zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji1 077 272
B2.14refundacja, z tego:8 177 586
B2.14.1refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę8 144 075
B2.14.2refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy20 622
B2.14.3refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy12 889
B2.15rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji668 390
B2.16rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:315 824
B2.16.1rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy33 649
B2.17rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych0
B2.18koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych345 506
B2.19rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej404 999
B2.20rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy22 877
B3Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie0
B4Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego1 885 683
B5Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy643 300
BnCałkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)12 169 361
CWYNIK NA DZIAŁALNOŚCI (A - B)743 570

Przychody i koszty Narodowego Funduszu Zdrowia - łącznie

w tys. zł
Poz.WyszczególnieniePlan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2018
123
DKoszty administracyjne (D1 + ... + D8)785 843
D1zużycie materiałowi energii25 347
D2usługi obce193 922
D3podatki i opłaty, z tego:5 009
D3.1podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:687
D3.1.1podatek od nieruchomości684
D3.2opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego679
D3.3VAT19
D3.4podatek akcyzowy0
D3.5wpłaty na PFRON2 980
D3.6inne644
D4wynagrodzenia, w tym:358 573
D4.1wynagrodzenia bezosobowe1 432
D5ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:81 158
D5.1składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych61 394
D5.2składki na Fundusz Pracy8 605
D5.3składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych0
D5.4pozostałe świadczenia11 159
D6koszty funkcjonowania Rady Funduszu50
D7amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych114 861
D8pozostałe koszty administracyjne6 923
EPozostałe przychody327 598
FPozostałe koszty (F1+ ... +F4)256 924
F1wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept1 282
F2rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych192 338
F3inne rezerwy21 335
F4inne koszty41 969
GPrzychody finansowe (G1 + G2)54 670
G1odsetki uzyskane z lokat47 837
G2inne przychody finansowe6 833
HKoszty finansowe83 071
IWYNIK FINANSOWY OGÓŁEM NETTO

(C - D + E - F + G - H)

0
JPRZYCHODY - ogółem83 183 397
KKOSZTY - ogółem83 183 397

Koszty Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł
Poz.WyszczególnieniePlan finansowy Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2018
123
B2Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.20)1 073 389
B2.1podstawowa opieka zdrowotna0
B2.2ambulatoryjna opieka specjalistyczna0
B2.3leczenie szpitalne, w tym:0
B2.3.1programy terapeutyczne (lekowe), w tym0
B2.3.1.1leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi0
B2.3.2chemioterapia, w tym0
B2.3.2.1leki stosowane w chemioterapii0
B2.4opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień0
B2.5rehabilitacja lecznicza0
B2.6świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej0
B2.7opieka paliatywna i hospicyjna0
B2.8leczenie stomatologiczne0
B2.9lecznictwo uzdrowiskowe0
B2.10pomoc doraźna i transport sanitarny0
B2.11koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu0
B2.12świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie0
B2.13zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji0
B2.14refundacja, z tego:0
B2.14.1refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę0
B2.14.2refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy0
B2.14.3refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy0
B2.15rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji668 390
B2.16rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:0
B2.16.1rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy0
B2.17rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych0
B2.18koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych0
B2.19rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej404 999
B2.20rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy0
B3Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie0
B4Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego0
B5Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy0
BnCałkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)0
DKoszty administracyjne (D1+...+D8)262 413
D1zużycie materiałów i energii3 688
D2usługi obce120 484
D3podatki i opłaty, z tego1 024
D3.1podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym100
D3.1.1podatek od nieruchomości100
D3.2opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego94
D3.3VAT17
D3.4podatek akcyzowy0
D3.5wpłaty na PFRON452
D3.6inne361
D4wynagrodzenia, w tym:47 166
D4.1wynagrodzenia bezosobowe323
D5ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:11 347
D5.1składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych8 111
D5.2składki na Fundusz Pracy1 157
D5.3składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych0
D5.4pozostałe świadczenia2 079
D6koszty funkcjonowania Rady Funduszu50
D7amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych76 277
D8pozostałe koszty administracyjne2 377
FPozostałe koszty (F1+...+F4)29 017
F1wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept875
F2rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych1 180
F3inne rezerwy21 335
F4inne koszty5 627
HKoszty finansowe30 182

Koszty oddziałów wojewódzkich NFZ - łącznie

w tys. zł
Poz.WyszczególnieniePlan finansowy OW NFZ łącznie na rok 2018
123
B2Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.20)77 509 265
B2.1podstawowa opieka zdrowotna10 545 505
B2.2ambulatoryjna opieka specjalistyczna4 487 150
B2.3leczenie szpitalne, w tym:40 081 827
B2.3.1programy terapeutyczne (lekowe), w tym3 598 038
B2.3.1.1leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi3 274 983
B2.3.2chemioterapia, w tym1 447 100
B2.3.2.1leki stosowane w chemioterapii683 143
B2.4opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień2 849 649
B2.5rehabilitacja lecznicza2 431 900
B2.6świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej1 569 735
B2.7opieka paliatywna i hospicyjna712 183
B2.8leczenie stomatologiczne1 901 028
B2.9lecznictwo uzdrowiskowe684 894
B2.10pomoc doraźna i transport sanitarny49 909
B2.11koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu204 288
B2.12świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie2 052 132
B2.13zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji1 077 272
B2.14refundacja, z tego:8 177 586
B2.14.1refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę8 144 075
B2.14.2refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy20 622
B2.14.3refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy12 889
B2.15rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji0
B2.16rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:315 824
B2.16.1rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy33 649
B2.17rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych0
B2.18koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych345 506
B2.19rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej0
B2.20rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy22 877
B3Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie0
B4Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego1 885 683
B5Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy643 300
BnCałkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)12 169 361
DKoszty administracyjne (D1+...+D8)523 430
D1zużycie materiałów i energii21 659
D2usługi obce73 438
D3podatki i opłaty, z tego3 985
D3.1podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym587
D3.1.1podatek od nieruchomości584
D3.2opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego585
D3.3VAT2
D3.4podatek akcyzowy0
D3.5wpłaty na PFRON2 528
D3.6inne283
D4wynagrodzenia, w tym:311 407
D4.1wynagrodzenia bezosobowe1 109
D5ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:69 811
D5.1składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych53 283
D5.2składki na Fundusz Pracy7 448
D5.3składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych0
D5.4pozostałe świadczenia9 080
D6koszty funkcjonowania Rady Funduszu0
D7amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych38 584
D8pozostałe koszty administracyjne4 546
FPozostałe koszty (F1+...+F4)227 907
F1wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept407
F2rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych191 158
F3inne rezerwy0
F4inne koszty36 342
HKoszty finansowe52 889

Koszty Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł
Poz.WyszczególnieniePlan finansowy oddziału wojewózkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2018
123
B2Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.20)5 826 647
B2.1podstawowa opieka zdrowotna765 250
B2.2ambulatoryjna opieka specjalistyczna374 077
B2.3leczenie szpitalne, w tym:2 987 027
B2.3.1programy terapeutyczne (lekowe), w tym263 422
B2.3.1.1leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi238 273
B2.3.2chemioterapia, w tym107 905
B2.3.2.1leki stosowane w chemioterapii49 131
B2.4opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień231 588
B2.5rehabilitacja lecznicza179 329
B2.6świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej125 330
B2.7opieka paliatywna i hospicyjna65 697
B2.8leczenie stomatologiczne123 104
B2.9lecznictwo uzdrowiskowe67 828
B2.10pomoc doraźna i transport sanitarny4 892
B2.11koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu15 974
B2.12świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie135 181
B2.13zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji88 100
B2.14refundacja, z tego:610 761
B2.14.1refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę608 761
B2.14.2refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy1 000
B2.14.3refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy1 000
B2.15rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji0
B2.16rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:36 588
B2.16.1rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy25 649
B2.17rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych0
B2.18koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych15 821
B2.19rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej0
B2.20rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy100
B3Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie0
B4Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego140 808
B5Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy49 029
BnCałkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)923 814
DKoszty administracyjne (D1+...+D8)36 228
D1zużycie materiałów i energii1 429
D2usługi obce4 911
D3podatki i opłaty, z tego359
D3.1podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym55
D3.1.1podatek od nieruchomości55
D3.2opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego68
D3.3VAT1
D3.4podatek akcyzowy0
D3.5wpłaty na PFRON233
D3.6inne2
D4wynagrodzenia, w tym:22 376
D4.1wynagrodzenia bezosobowe100
D5ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:5 019
D5.1składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych3 739
D5.2składki na Fundusz Pracy448
D5.3składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych0
D5.4pozostałe świadczenia832
D6koszty funkcjonowania Rady Funduszu0
D7amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych1 933
D8pozostałe koszty administracyjne201
FPozostałe koszty (F1+...+F4)16 705
F1wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept0
F2rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych15 045
F3inne rezerwy0
F4inne koszty1 660
HKoszty finansowe1 981

Koszty Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł
Poz.WyszczególnieniePlan finansowy oddziału wojewózkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2018
123
B2Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.20)4 143 375
B2.1podstawowa opieka zdrowotna570 824
B2.2ambulatoryjna opieka specjalistyczna199 461
B2.3leczenie szpitalne, w tym:2 136 023
B2.3.1programy terapeutyczne (lekowe), w tym185 296
B2.3.1.1leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi167 652
B2.3.2chemioterapia, w tym69 455
B2.3.2.1leki stosowane w chemioterapii38 995
B2.4opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień153 154
B2.5rehabilitacja lecznicza118 002
B2.6świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej68 182
B2.7opieka paliatywna i hospicyjna47 060
B2.8leczenie stomatologiczne102 087
B2.9lecznictwo uzdrowiskowe37 732
B2.10pomoc doraźna i transport sanitarny3 050
B2.11koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu13 770
B2.12świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie113 620
B2.13zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji53 000
B2.14refundacja, z tego:439 358
B2.14.1refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę438 325
B2.14.2refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy600
B2.14.3refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy433
B2.15rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji0
B2.16rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:55 675
B2.16.1rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy0
B2.17rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych0
B2.18koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych32 177
B2.19rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej0
B2.20rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy200
B3Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie0
B4Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego110 541
B5Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy32 446
BnCałkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)646 005
DKoszty administracyjne (D1+...+D8)32 984
D1zużycie materiałów i energii1 660
D2usługi obce5 217
D3podatki i opłaty, z tego302
D3.1podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym82
D3.1.1podatek od nieruchomości82
D3.2opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego25
D3.3VAT0
D3.4podatek akcyzowy0
D3.5wpłaty na PFRON180
D3.6inne15
D4wynagrodzenia, w tym:15 779
D4.1wynagrodzenia bezosobowe0
D5ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:3 538
D5.1składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych2 641
D5.2składki na Fundusz Pracy305
D5.3składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych0
D5.4pozostałe świadczenia592
D6koszty funkcjonowania Rady Funduszu0
D7amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych6 070
D8pozostałe koszty administracyjne418
FPozostałe koszty (F1+...+F4)45 001
F1wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept0
F2rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych38 601
F3inne rezerwy0
F4inne koszty6 400
HKoszty finansowe18 259

Koszty Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł
Poz.WyszczególnieniePlan finansowy oddziału wojewózkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2018
123
B2Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.20)4 343 519
B2.1podstawowa opieka zdrowotna568 716
B2.2ambulatoryjna opieka specjalistyczna228 285
B2.3leczenie szpitalne, w tym:2 261 285
B2.3.1programy terapeutyczne (lekowe), w tym194 028
B2.3.1.1leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi174 326
B2.3.2chemioterapia, w tym95 775
B2.3.2.1leki stosowane w chemioterapii44 369
B2.4opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień173 991
B2.5rehabilitacja lecznicza132 636
B2.6świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej88 730
B2.7opieka paliatywna i hospicyjna32 413
B2.8leczenie stomatologiczne130 071
B2.9lecznictwo uzdrowiskowe42 622
B2.10pomoc doraźna i transport sanitarny3 513
B2.11koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu11 300
B2.12świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie120 488
B2.13zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji54 113
B2.14refundacja, z tego:473 388
B2.14.1refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę470 888
B2.14.2refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy2 200
B2.14.3refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy300
B2.15rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji0
B2.16rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:0
B2.16.1rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy0
B2.17rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych0
B2.18koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych20 968
B2.19rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej0
B2.20rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy1 000
B3Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie0
B4Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego114 331
B5Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy38 608
BnCałkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)692 083
DKoszty administracyjne (D1+...+D8)25 539
D1zużycie materiałów i energii893
D2usługi obce2 867
D3podatki i opłaty, z tego271
D3.1podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym32
D3.1.1podatek od nieruchomości32
D3.2opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego0
D3.3VAT0
D3.4podatek akcyzowy0
D3.5wpłaty na PFRON225
D3.6inne14
D4wynagrodzenia, w tym:16 466
D4.1wynagrodzenia bezosobowe144
D5ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:3 692
D5.1składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych2 828
D5.2składki na Fundusz Pracy404
D5.3składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych0
D5.4pozostałe świadczenia460
D6koszty funkcjonowania Rady Funduszu0
D7amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych966
D8pozostałe koszty administracyjne384
FPozostałe koszty (F1+...+F4)41 500
F1wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept0
F2rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych40 500
F3inne rezerwy0
F4inne koszty1 000
HKoszty finansowe5 000

Koszty Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł
Poz.WyszczególnieniePlan finansowy oddziału wojewózkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2018
123
B2Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.20)1 978 861
B2.1podstawowa opieka zdrowotna281 753
B2.2ambulatoryjna opieka specjalistyczna111 258
B2.3leczenie szpitalne, w tym:1 022 750
B2.3.1programy terapeutyczne (lekowe), w tym84 280
B2.3.1.1leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi78 007
B2.3.2chemioterapia, w tym38 889
B2.3.2.1leki stosowane w chemioterapii15 940
B2.4opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień94 869
B2.5rehabilitacja lecznicza55 557
B2.6świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej31 269
B2.7opieka paliatywna i hospicyjna15 992
B2.8leczenie stomatologiczne40 282
B2.9lecznictwo uzdrowiskowe14 400
B2.10pomoc doraźna i transport sanitarny1 693
B2.11koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu5 581
B2.12świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie56 879
B2.13zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji28 665
B2.14refundacja, z tego:202 785
B2.14.1refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę202 235
B2.14.2refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy350
B2.14.3refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy200
B2.15rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji0
B2.16rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:3 765
B2.16.1rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy0
B2.17rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych0
B2.18koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych10 363
B2.19rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej0
B2.20rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy1 000
B3Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie0
B4Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego66 976
B5Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy14 878
BnCałkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)296 732
DKoszty administracyjne (D1+...+D8)17 641
D1zużycie materiałów i energii829
D2usługi obce2 203
D3podatki i opłaty, z tego80
D3.1podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym15
D3.1.1podatek od nieruchomości15
D3.2opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego0
D3.3VAT0
D3.4podatek akcyzowy0
D3.5wpłaty na PFRON41
D3.6inne24
D4wynagrodzenia, w tym:9 491
D4.1wynagrodzenia bezosobowe43
D5ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:2 124
D5.1składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych1 628
D5.2składki na Fundusz Pracy232
D5.3składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych0
D5.4pozostałe świadczenia264
D6koszty funkcjonowania Rady Funduszu0
D7amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych2 600
D8pozostałe koszty administracyjne314
FPozostałe koszty (F1+...+F4)2 623
F1wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept0
F2rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych1 523
F3inne rezerwy0
F4inne koszty1 100
HKoszty finansowe750

Koszty Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł
Poz.WyszczególnieniePlan finansowy oddziału wojewózkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2018
123
B2Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.20)5 287 979
B2.1podstawowa opieka zdrowotna701 671
B2.2ambulatoryjna opieka specjalistyczna280 906
B2.3leczenie szpitalne, w tym:2 813 021
B2.3.1programy terapeutyczne (lekowe), w tym284 417
B2.3.1.1leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi259 200
B2.3.2chemioterapia, w tym92 152
B2.3.2.1leki stosowane w chemioterapii37 285
B2.4opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień196 090
B2.5rehabilitacja lecznicza138 942
B2.6świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej77 698
B2.7opieka paliatywna i hospicyjna36 771
B2.8leczenie stomatologiczne130 292
B2.9lecznictwo uzdrowiskowe44 500
B2.10pomoc doraźna i transport sanitarny2 506
B2.11koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu12 258
B2.12świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie145 182
B2.13zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji69 421
B2.14refundacja, z tego:562 630
B2.14.1refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę560 917
B2.14.2refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy889
B2.14.3refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy824
B2.15rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji0
B2.16rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:49 753
B2.16.1rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy0
B2.17rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych0
B2.18koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych20 838
B2.19rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej0
B2.20rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy5 500
B3Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie0
B4Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego125 077
B5Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy45 730
BnCałkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)859 115
DKoszty administracyjne (D1+...+D8)32 499
D1zużycie materiałów i energii1 279
D2usługi obce5 394
D3podatki i opłaty, z tego273
D3.1podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym11
D3.1.1podatek od nieruchomości11
D3.2opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego10
D3.3VAT0
D3.4podatek akcyzowy0
D3.5wpłaty na PFRON248
D3.6inne4
D4wynagrodzenia, w tym:19 187
D4.1wynagrodzenia bezosobowe90
D5ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:4 303
D5.1składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych3 294
D5.2składki na Fundusz Pracy470
D5.3składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych0
D5.4pozostałe świadczenia539
D6koszty funkcjonowania Rady Funduszu0
D7amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych1 780
D8pozostałe koszty administracyjne283
FPozostałe koszty (F1+...+F4)16 800
F1wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept0
F2rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych14 800
F3inne rezerwy0
F4inne koszty2 000
HKoszty finansowe5 000

Koszty Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł
Poz.WyszczególnieniePlan finansowy oddziału wojewózkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2018
123
B2Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.20)6 744 465
B2.1podstawowa opieka zdrowotna968 060
B2.2ambulatoryjna opieka specjalistyczna391 735
B2.3leczenie szpitalne, w tym:3 378 753
B2.3.1programy terapeutyczne (lekowe), w tym335 287
B2.3.1.1leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi308 108
B2.3.2chemioterapia, w tym102 794
B2.3.2.1leki stosowane w chemioterapii52 652
B2.4opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień214 686
B2.5rehabilitacja lecznicza237 787
B2.6świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej169 064
B2.7opieka paliatywna i hospicyjna71 395
B2.8leczenie stomatologiczne199 620
B2.9lecznictwo uzdrowiskowe54 000
B2.10pomoc doraźna i transport sanitarny1 876
B2.11koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu14 982
B2.12świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie208 855
B2.13zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji80 000
B2.14refundacja, z tego:727 678
B2.14.1refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę723 678
B2.14.2refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy3 000
B2.14.3refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy1 000
B2.15rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji0
B2.16rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:0
B2.16.1rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy0
B2.17rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych0
B2.18koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych25 274
B2.19rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej0
B2.20rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy700
B3Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie0
B4Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego148 702
B5Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy57 136
BnCałkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)1 088 438
DKoszty administracyjne (D1+...+D8)41 250
D1zużycie materiałów i energii1 790
D2usługi obce5 961
D3podatki i opłaty, z tego296
D3.1podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym25
D3.1.1podatek od nieruchomości25
D3.2opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego55
D3.3VAT0
D3.4podatek akcyzowy0
D3.5wpłaty na PFRON155
D3.6inne61
D4wynagrodzenia, w tym:24 201
D4.1wynagrodzenia bezosobowe24
D5ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:5 436
D5.1składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych4 154
D5.2składki na Fundusz Pracy593
D5.3składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych0
D5.4pozostałe świadczenia689
D6koszty funkcjonowania Rady Funduszu0
D7amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych3 250
D8pozostałe koszty administracyjne316
FPozostałe koszty (F1+...+F4)19 360
F1wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept0
F2rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych16 095
F3inne rezerwy0
F4inne koszty3 265
HKoszty finansowe300

Koszty Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł
Poz.WyszczególnieniePlan finansowy oddziału wojewózkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2018
123
B2Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.20)11 381 744
B2.1podstawowa opieka zdrowotna1 560 000
B2.2ambulatoryjna opieka specjalistyczna630 755
B2.3leczenie szpitalne, w tym:6 136 688
B2.3.1programy terapeutyczne (lekowe), w tym543 168
B2.3.1.1leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi490 428
B2.3.2chemioterapia, w tym220 444
B2.3.2.1leki stosowane w chemioterapii104 669
B2.4opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień417 219
B2.5rehabilitacja lecznicza445 075
B2.6świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej213 649
B2.7opieka paliatywna i hospicyjna87 771
B2.8leczenie stomatologiczne223 614
B2.9lecznictwo uzdrowiskowe102 936
B2.10pomoc doraźna i transport sanitarny8 598
B2.11koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu25 496
B2.12świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie193 501
B2.13zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji160 000
B2.14refundacja, z tego:1 147 984
B2.14.1refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę1 140 378
B2.14.2refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy3 058
B2.14.3refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy4 548
B2.15rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji0
B2.16rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:0
B2.16.1rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy0
B2.17rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych0
B2.18koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych26 466
B2.19rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej0
B2.20rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy1 992
B3Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie0
B4Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego234 280
B5Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy96 569
BnCałkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)1 743 081
DKoszty administracyjne (D1+...+D8)71 032
D1zużycie materiałów i energii2 073
D2usługi obce12 436
D3podatki i opłaty, z tego238
D3.1podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym20
D3.1.1podatek od nieruchomości20
D3.2opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego12
D3.3VAT0
D3.4podatek akcyzowy0
D3.5wpłaty na PFRON203
D3.6inne3
D4wynagrodzenia, w tym:44 250
D4.1wynagrodzenia bezosobowe71
D5ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:9 912
D5.1składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych7 598
D5.2składki na Fundusz Pracy1 084
D5.3składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych0
D5.4pozostałe świadczenia1 230
D6koszty funkcjonowania Rady Funduszu0
D7amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych1 719
D8pozostałe koszty administracyjne404
FPozostałe koszty (F1+...+F4)21 751
F1wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept0
F2rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych13 828
F3inne rezerwy0
F4inne koszty7 923
HKoszty finansowe9 640

Koszty Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł
Poz.WyszczególnieniePlan finansowy oddziału wojewózkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2018
123
B2Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.20)1 862 066
B2.1podstawowa opieka zdrowotna258 158
B2.2ambulatoryjna opieka specjalistyczna97 793
B2.3leczenie szpitalne, w tym:945 972
B2.3.1programy terapeutyczne (lekowe), w tym74 400
B2.3.1.1leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi68 348
B2.3.2chemioterapia, w tym33 958
B2.3.2.1leki stosowane w chemioterapii14 948
B2.4opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień68 142
B2.5rehabilitacja lecznicza55 380
B2.6świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej59 866
B2.7opieka paliatywna i hospicyjna20 231
B2.8leczenie stomatologiczne44 051
B2.9lecznictwo uzdrowiskowe13 000
B2.10pomoc doraźna i transport sanitarny1 329
B2.11koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu4 891
B2.12świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie47 603
B2.13zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji29 000
B2.14refundacja, z tego:193 097
B2.14.1refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę192 227
B2.14.2refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy650
B2.14.3refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy220
B2.15rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji0
B2.16rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:9 903
B2.16.1rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy0
B2.17rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych0
B2.18koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych13 152
B2.19rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej0
B2.20rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy498
B3Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie0
B4Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego53 187
B5Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy17 354
BnCałkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)276 393
DKoszty administracyjne (D1+...+D8)16 557
D1zużycie materiałów i energii845
D2usługi obce2 465
D3podatki i opłaty, z tego169
D3.1podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym0
D3.1.1podatek od nieruchomości0
D3.2opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego8
D3.3VAT0
D3.4podatek akcyzowy0
D3.5wpłaty na PFRON155
D3.6inne6
D4wynagrodzenia, w tym:9 669
D4.1wynagrodzenia bezosobowe31
D5ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:2 165
D5.1składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych1 659
D5.2składki na Fundusz Pracy237
D5.3składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych0
D5.4pozostałe świadczenia269
D6koszty funkcjonowania Rady Funduszu0
D7amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych1 055
D8pozostałe koszty administracyjne189
FPozostałe koszty (F1+...+F4)8 200
F1wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept0
F2rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych5 700
F3inne rezerwy0
F4inne koszty2 500
HKoszty finansowe1 238

Koszty Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł
Poz.WyszczególnieniePlan finansowy oddziału wojewózkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2018
123
B2Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.20)4 113 63
B2.1podstawowa opieka zdrowotna552 707
B2.2ambulatoryjna opieka specjalistyczna230 808
B2.3leczenie szpitalne, w tym:2 114 835
B2.3.1programy terapeutyczne (lekowe), w tym179 101
B2.3.1.1leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi163 641
B2.3.2chemioterapia, w tym73 625
B2.3.2.1leki stosowane w chemioterapii34 136
B2.4opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień136 593
B2.5rehabilitacja lecznicza152 358
B2.6świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej125 412
B2.7opieka paliatywna i hospicyjna47 897
B2.8leczenie stomatologiczne118 035
B2.9lecznictwo uzdrowiskowe37 570
B2.10pomoc doraźna i transport sanitarny3 286
B2.11koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu8 540
B2.12świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie99 074
B2.13zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji54 447
B2.14refundacja, z tego:396 788
B2.14.1refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę393 043
B2.14.2refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy2 675
B2.14.3refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy1 070
B2.15rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji0
B2.16rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:21 622
B2.16.1rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy8 000
B2.17rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych0
B2.18koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych12 591
B2.19rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej0
B2.20rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy1 000
B3Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie0
B4Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego109 052
B5Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy35 502
BnCałkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)602 565
DKoszty administracyjne (D1+...+D8)26 489
D1zużycie materiałów i energii1 381
D2usługi obce2 881
D3podatki i opłaty, z tego122
D3.1podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym28
D3.1.1podatek od nieruchomości28
D3.2opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego13
D3.3VAT0
D3.4podatek akcyzowy0
D3.5wpłaty na PFRON44
D3.6inne37
D4wynagrodzenia, w tym:14 974
D4.1wynagrodzenia bezosobowe10
D5ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:3 358
D5.1składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych2 570
D5.2składki na Fundusz Pracy367
D5.3składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych0
D5.4pozostałe świadczenia421
D6koszty funkcjonowania Rady Funduszu0
D7amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych3 500
D8pozostałe koszty administracyjne273
FPozostałe koszty (F1+...+F4)4 000
F1wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept0
F2rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych3 000
F3inne rezerwy0
F4inne koszty1 000
HKoszty finansowe810

Koszty Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł
Poz.WyszczególnieniePlan finansowy oddziału wojewózkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2018
123
B2Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.20)2 322 229
B2.1podstawowa opieka zdrowotna324 000
B2.2ambulatoryjna opieka specjalistyczna137 040
B2.3leczenie szpitalne, w tym:1 231 030
B2.3.1programy terapeutyczne (lekowe), w tym91 500
B2.3.1.1leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi83 501
B2.3.2chemioterapia, w tym45 960
B2.3.2.1leki stosowane w chemioterapii24 250
B2.4opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień90 000
B2.5rehabilitacja lecznicza62 810
B2.6świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej38 040
B2.7opieka paliatywna i hospicyjna22 420
B2.8leczenie stomatologiczne64 200
B2.9lecznictwo uzdrowiskowe20 500
B2.10pomoc doraźna i transport sanitarny1 730
B2.11koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu5 004
B2.12świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie65 400
B2.13zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji30 500
B2.14refundacja, z tego:222 700
B2.14.1refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę221 000
B2.14.2refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy1 200
B2.14.3refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy500
B2.15rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji0
B2.16rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:0
B2.16.1rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy0
B2.17rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych0
B2.18koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych6 755
B2.19rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej0
B2.20rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy100
B3Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie0
B4Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego70 646
B5Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy22 301
BnCałkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)330 451
DKoszty administracyjne (D1+...+D8)17 334
D1zużycie materiałów i energii695
D2usługi obce1 172
D3podatki i opłaty, z tego251
D3.1podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym19
D3.1.1podatek od nieruchomości19
D3.2opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego55
D3.3VAT0
D3.4podatek akcyzowy0
D3.5wpłaty na PFRON171
D3.6inne6
D4wynagrodzenia, w tym:10 635
D4.1wynagrodzenia bezosobowe0
D5ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:2 388
D5.1składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych1 825
D5.2składki na Fundusz Pracy261
D5.3składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych0
D5.4pozostałe świadczenia302
D6koszty funkcjonowania Rady Funduszu0
D7amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych2 043
D8pozostałe koszty administracyjne150
FPozostałe koszty (F1+...+F4)1 650
F1wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept0
F2rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych700
F3inne rezerwy0
F4inne koszty950
HKoszty finansowe360

Koszty Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł
Poz.WyszczególnieniePlan finansowy oddziału wojewózkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2018
123
B2Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.20)4 505 427
B2.1podstawowa opieka zdrowotna655 715
B2.2ambulatoryjna opieka specjalistyczna258 891
B2.3leczenie szpitalne, w tym:2 248 862
B2.3.1programy terapeutyczne (lekowe), w tym225 118
B2.3.1.1leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi206 499
B2.3.2chemioterapia, w tym88 928
B2.3.2.1leki stosowane w chemioterapii49 264
B2.4opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień180 328
B2.5rehabilitacja lecznicza134 165
B2.6świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej62 218
B2.7opieka paliatywna i hospicyjna44 478
B2.8leczenie stomatologiczne119 266
B2.9lecznictwo uzdrowiskowe32 000
B2.10pomoc doraźna i transport sanitarny1 539
B2.11koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu11 145
B2.12świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie131 794
B2.13zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji60 000
B2.14refundacja, z tego:514 806
B2.14.1refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę513 109
B2.14.2refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy931
B2.14.3refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy766
B2.15rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji0
B2.16rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:36 362
B2.16.1rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy0
B2.17rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych0
B2.18koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych13 808
B2.19rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej0
B2.20rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy50
B3Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie0
B4Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego106 506
B5Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy34 757
BnCałkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)770 569
DKoszty administracyjne (D1+...+D8)31 912
D1zużycie materiałów i energii1 636
D2usługi obce3 365
D3podatki i opłaty, z tego155
D3.1podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym53
D3.1.1podatek od nieruchomości53
D3.2opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego37
D3.3VAT0
D3.4podatek akcyzowy0
D3.5wpłaty na PFRON45
D3.6inne20
D4wynagrodzenia, w tym:20 572
D4.1wynagrodzenia bezosobowe100
D5ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:4 613
D5.1składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych3 532
D5.2składki na Fundusz Pracy504
D5.3składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych0
D5.4pozostałe świadczenia577
D6koszty funkcjonowania Rady Funduszu0
D7amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych1 300
D8pozostałe koszty administracyjne271
FPozostałe koszty (F1+...+F4)2 967
F1wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept57
F2rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych1 210
F3inne rezerwy0
F4inne koszty1 700
HKoszty finansowe1 000

Koszty Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł
Poz.WyszczególnieniePlan finansowy oddziału wojewózkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2018
123
B2Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.20)9 414 330
B2.1podstawowa opieka zdrowotna1 236 418
B2.2ambulatoryjna opieka specjalistyczna628 394
B2.3leczenie szpitalne, w tym:4 722 255
B2.3.1programy terapeutyczne (lekowe), w tym455 346
B2.3.1.1leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi411 460
B2.3.2chemioterapia, w tym169 779
B2.3.2.1leki stosowane w chemioterapii74 937
B2.4opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień351 700
B2.5rehabilitacja lecznicza294 390
B2.6świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej260 702
B2.7opieka paliatywna i hospicyjna81 687
B2.8leczenie stomatologiczne210 244
B2.9lecznictwo uzdrowiskowe73 014
B2.10pomoc doraźna i transport sanitarny4 975
B2.11koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu32 868
B2.12świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie263 371
B2.13zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji164 381
B2.14refundacja, z tego:1 040 221
B2.14.1refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę1 038 631
B2.14.2refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy1 029
B2.14.3refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy561
B2.15rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji0
B2.16rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:0
B2.16.1rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy0
B2.17rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych0
B2.18koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych46 710
B2.19rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej0
B2.20rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy3 000
B3Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie0
B4Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego202 473
B5Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy77 355
BnCałkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)1 526 618
DKoszty administracyjne (D1+...+D8)68 571
D1zużycie materiałów i energii2 479
D2usługi obce9 107
D3podatki i opłaty, z tego475
D3.1podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym130
D3.1.1podatek od nieruchomości130
D3.2opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego10
D3.3VAT1
D3.4podatek akcyzowy0
D3.5wpłaty na PFRON310
D3.6inne24
D4wynagrodzenia, w tym:40 897
D4.1wynagrodzenia bezosobowe250
D5ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:9 168
D5.1składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych7 015
D5.2składki na Fundusz Pracy1 002
D5.3składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych0
D5.4pozostałe świadczenia1 151
D6koszty funkcjonowania Rady Funduszu0
D7amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych6 136
D8pozostałe koszty administracyjne309
FPozostałe koszty (F1+...+F4)15 522
F1wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept300
F2rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych11 108
F3inne rezerwy0
F4inne koszty4 114
HKoszty finansowe1 355

Koszty Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł
Poz.WyszczególnieniePlan finansowy oddziału wojewózkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2018
123
B2Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.20)2 574 942
B2.1podstawowa opieka zdrowotna322 518
B2.2ambulatoryjna opieka specjalistyczna148 225
B2.3leczenie szpitalne, w tym:1 345 223
B2.3.1programy terapeutyczne (lekowe), w tym114 152
B2.3.1.1leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi102 152
B2.3.2chemioterapia, w tym58 603
B2.3.2.1leki stosowane w chemioterapii27 103
B2.4opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień90 028
B2.5rehabilitacja lecznicza82 422
B2.6świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej60 180
B2.7opieka paliatywna i hospicyjna30 335
B2.8leczenie stomatologiczne69 548
B2.9lecznictwo uzdrowiskowe26 757
B2.10pomoc doraźna i transport sanitarny1 660
B2.11koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu6 079
B2.12świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie56 052
B2.13zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji34 500
B2.14refundacja, z tego:254 313
B2.14.1refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę253 523
B2.14.2refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy590
B2.14.3refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy200
B2.15rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji0
B2.16rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:19 393
B2.16.1rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy0
B2.17rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych0
B2.18koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych27 180
B2.19rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej0
B2.20rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy529
B3Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie0
B4Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego57 750
B5Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy23 614
BnCałkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)383 568
DKoszty administracyjne (D1+...+D8)17 716
D1zużycie materiałów i energii632
D2usługi obce2 215
D3podatki i opłaty, z tego61
D3.1podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym7
D3.1.1podatek od nieruchomości7
D3.2opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego17
D3.3VAT0
D3.4podatek akcyzowy0
D3.5wpłaty na PFRON20
D3.6inne17
D4wynagrodzenia, w tym:11 567
D4.1wynagrodzenia bezosobowe36
D5ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:2 596
D5.1składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych1 986
D5.2składki na Fundusz Pracy284
D5.3składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych0
D5.4pozostałe świadczenia326
D6koszty funkcjonowania Rady Funduszu0
D7amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych460
D8pozostałe koszty administracyjne185
FPozostałe koszty (F1+...+F4)10 795
F1wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept0
F2rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych10 239
F3inne rezerwy0
F4inne koszty556
HKoszty finansowe3 885

Koszty Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł
Poz.WyszczególnieniePlan finansowy oddziału wojewózkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2018
123
B2Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.20)2 692 333
B2.1podstawowa opieka zdrowotna372 944
B2.2ambulatoryjna opieka specjalistyczna158 133
B2.3leczenie szpitalne, w tym:1 394 800
B2.3.1programy terapeutyczne (lekowe), w tym106 344
B2.3.1.1leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi95 519
B2.3.2chemioterapia, w tym48 395
B2.3.2.1leki stosowane w chemioterapii21 530
B2.4opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień105 383
B2.5rehabilitacja lecznicza76 217
B2.6świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej46 098
B2.7opieka paliatywna i hospicyjna24 113
B2.8leczenie stomatologiczne84 345
B2.9lecznictwo uzdrowiskowe22 265
B2.10pomoc doraźna i transport sanitarny2 925
B2.11koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu6 704
B2.12świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie66 785
B2.13zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji34 984
B2.14refundacja, z tego:281 372
B2.14.1refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę280 702
B2.14.2refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy520
B2.14.3refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy150
B2.15rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji0
B2.16rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:0
B2.16.1rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy0
B2.17rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych0
B2.18koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych15 057
B2.19rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej0
B2.20rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy208
B3Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie0
B4Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego94 591
B5Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy21 132
BnCałkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)398 421
DKoszty administracyjne (D1+...+D8)20 079
D1zużycie materiałów i energii795
D2usługi obce2 125
D3podatki i opłaty, z tego135
D3.1podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym31
D3.1.1podatek od nieruchomości28
D3.2opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego5
D3.3VAT0
D3.4podatek akcyzowy0
D3.5wpłaty na PFRON96
D3.6inne3
D4wynagrodzenia, w tym:12 291
D4.1wynagrodzenia bezosobowe30
D5ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:2 742
D5.1składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych2 111
D5.2składki na Fundusz Pracy301
D5.3składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych0
D5.4pozostałe świadczenia330
D6koszty funkcjonowania Rady Funduszu0
D7amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych1 822
D8pozostałe koszty administracyjne169
FPozostałe koszty (F1+...+F4)946
F1wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept0
F2rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych209
F3inne rezerwy0
F4inne koszty737
HKoszty finansowe45

Koszty Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł
Poz.WyszczególnieniePlan finansowy oddziału wojewózkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2018
123
B2Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.20)6 959 843
B2.1podstawowa opieka zdrowotna955 000
B2.2ambulatoryjna opieka specjalistyczna428 589
B2.3leczenie szpitalne, w tym:3 579 771
B2.3.1programy terapeutyczne (lekowe), w tym327 979
B2.3.1.1leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi306 369
B2.3.2chemioterapia, w tym138 738
B2.3.2.1leki stosowane w chemioterapii65 734
B2.4opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień238 367
B2.5rehabilitacja lecznicza184 351
B2.6świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej90 921
B2.7opieka paliatywna i hospicyjna65 162
B2.8leczenie stomatologiczne153 815
B2.9lecznictwo uzdrowiskowe66 000
B2.10pomoc doraźna i transport sanitarny3 809
B2.11koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu19 263
B2.12świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie220 254
B2.13zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji92 161
B2.14refundacja, z tego:728 307
B2.14.1refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę726 057
B2.14.2refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy1 500
B2.14.3refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy750
B2.15rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji0
B2.16rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:82 763
B2.16.1rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy0
B2.17rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych0
B2.18koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych46 310
B2.19rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej0
B2.20rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy5 000
B3Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie0
B4Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego148 532
B5Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy50 651
BnCałkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)1 100 410
DKoszty administracyjne (D1+...+D8)45 137
D1zużycie materiałów i energii2 414
D2usługi obce8 149
D3podatki i opłaty, z tego567
D3.1podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym53
D3.1.1podatek od nieruchomości53
D3.2opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego246
D3.3VAT0
D3.4podatek akcyzowy0
D3.5wpłaty na PFRON262
D3.6inne6
D4wynagrodzenia, w tym:24 835
D4.1wynagrodzenia bezosobowe123
D5ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:5 569
D5.1składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych4 264
D5.2składki na Fundusz Pracy608
D5.3składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych0
D5.4pozostałe świadczenia697
D6koszty funkcjonowania Rady Funduszu0
D7amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych3 073
D8pozostałe koszty administracyjne530
FPozostałe koszty (F1+...+F4)19 850
F1wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept50
F2rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych18 600
F3inne rezerwy0
F4inne koszty1 200
HKoszty finansowe3 200

Koszty Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł
Poz.WyszczególnieniePlan finansowy oddziału wojewózkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2018
123
B2Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.20)3 357 942
B2.1podstawowa opieka zdrowotna451 771
B2.2ambulatoryjna opieka specjalistyczna182 800
B2.3leczenie szpitalne, w tym:1 763 532
B2.3.1programy terapeutyczne (lekowe), w tym134 200
B2.3.1.1leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi121 500
B2.3.2chemioterapia, w tym61 700
B2.3.2.1leki stosowane w chemioterapii28 200
B2.4opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień107 511
B2.5rehabilitacja lecznicza82 479
B2.6świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej52 376
B2.7opieka paliatywna i hospicyjna18 761
B2.8leczenie stomatologiczne88 454
B2.9lecznictwo uzdrowiskowe29 770
B2.10pomoc doraźna i transport sanitarny2 528
B2.11koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu10 433
B2.12świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie128 093
B2.13zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji44 000
B2.14refundacja, z tego:381 398
B2.14.1refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę380 601
B2.14.2refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy430
B2.14.3refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy367
B2.15rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji0
B2.16rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:0
B2.16.1rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy0
B2.17rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych0
B2.18koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych12 036
B2.19rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej0
B2.20rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy2 000
B3Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie0
B4Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego102 231
B5Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy26 238
BnCałkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)531 098
DKoszty administracyjne (D1+...+D8)22 462
D1zużycie materiałów i energii829
D2usługi obce2 970
D3podatki i opłaty, z tego231
D3.1podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym26
D3.1.1podatek od nieruchomości26
D3.2opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego24
D3.3VAT0
D3.4podatek akcyzowy0
D3.5wpłaty na PFRON140
D3.6inne41
D4wynagrodzenia, w tym:14 217
D4.1wynagrodzenia bezosobowe57
D5ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:3 188
D5.1składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych2 439
D5.2składki na Fundusz Pracy348
D5.3składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych0
D5.4pozostałe świadczenia401
D6koszty funkcjonowania Rady Funduszu0
D7amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych877
D8pozostałe koszty administracyjne150
FPozostałe koszty (F1+...+F4)237
F1wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept0
F2rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych0
F3inne rezerwy0
F4inne koszty237
HKoszty finansowe66