Monitor Polski

M.P.2019.762 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 25 marca 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 180
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 23 listopada 2017 r.
w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) zarządza się, co następuje:
§  1.  Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2.  Traci moc zarządzenie nr 153 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (M.P. z 2017 r. poz. 866).
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

STATUT MINISTERSTWA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

§  1.  1  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zwane dalej "Ministerstwem", zapewnia obsługę Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zwanego dalej "Ministrem", właściwego, na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 2267), do spraw objętych działami:
1) praca;
2) zabezpieczenie społeczne;
3) rodzina.
§  2.  W skład Ministerstwa wchodzą Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące komórki organizacyjne:
1) Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz;
2) Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego;
3) Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej;
4) Departament Funduszy;
5) Departament Informatyki;
6) Departament Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego;
7) Departament Polityki Rodzinnej;
8) Departament Polityki Senioralnej;
9) Departament Pomocy i Integracji Społecznej;
10) Departament Prawa Pracy;
11) Departament Prawny;
12) Departament Rynku Pracy;
13) Departament Ubezpieczeń Społecznych;
14) Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego;
15) Departament Współpracy Międzynarodowej;
16) Biuro Administracyjne;
17) Biuro Budżetu i Finansów;
18) Biuro Dyrektora Generalnego;
19) Biuro Kontroli i Audytu;
20) Biuro Ministra;
21) Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych;
21a) 2  Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Polityki Demograficznej;
21b) 3  Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania;
22) Biuro Promocji
§  3.  Obsługę zadań Ministra w zakresie działu praca zapewniają w szczególności:
1) Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego;
2) Departament Funduszy;
3) Departament Prawa Pracy;
4) Departament Rynku Pracy;
5) Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego.
§  4.  Obsługę zadań Ministra w zakresie działu zabezpieczenie społeczne zapewniają w szczególności:
1) Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej;
2) Departament Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego;
3) Departament Polityki Senioralnej;
4) Departament Pomocy i Integracji Społecznej;
5) Departament Ubezpieczeń Społecznych;
6) Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
§  5.  4  Obsługę zadań Ministra w zakresie działu rodzina zapewniają w szczególności:
1) Departament Polityki Rodzinnej;
2) Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Polityki Demograficznej;
3) Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania.
§  6.  Bezpośredni nadzór nad Gabinetem Politycznym Ministra sprawuje Minister.
1 Załącznik § 1 zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 3 z dnia 9 stycznia 2020 r. (M.P.2020.32) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 stycznia 2020 r.
2 Załącznik § 2 pkt 21a dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 3 z dnia 9 stycznia 2020 r. (M.P.2020.32) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 stycznia 2020 r.
3 Załącznik § 2 pkt 21b dodany przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 39 z dnia 24 marca 2020 r. (M.P.2020.323) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 25 marca 2020 r.
4 Załącznik § 5 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 39 z dnia 24 marca 2020 r. (M.P.2020.323) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 25 marca 2020 r.