Monitor Polski

M.P.2017.1079

| Akt obowiązujący
Wersja od: 3 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 180
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 23 listopada 2017 r.
w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1.  Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2.  Traci moc zarządzenie nr 153 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (M.P. z 2017 r. poz. 866).
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

STATUT MINISTERSTWA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

§  1.  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zwane dalej "Ministerstwem", zapewnia obsługę Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zwanego dalej "Ministrem", właściwego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 1905), do spraw objętych działami:
1) praca;
2) zabezpieczenie społeczne;
3) rodzina.
§  2.  W skład Ministerstwa wchodzą Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące komórki organizacyjne:
1) Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz;
2) Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego;
3) Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej;
4) Departament Funduszy;
5) Departament Informatyki;
6) Departament Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego;
7) Departament Polityki Rodzinnej;
8) Departament Polityki Senioralnej;
9) Departament Pomocy i Integracji Społecznej;
10) Departament Prawa Pracy;
11) Departament Prawny;
12) Departament Rynku Pracy;
13) Departament Ubezpieczeń Społecznych;
14) Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego;
15) Departament Współpracy Międzynarodowej;
16) Biuro Administracyjne;
17) Biuro Budżetu i Finansów;
18) Biuro Dyrektora Generalnego;
19) Biuro Kontroli i Audytu;
20) 1  Biuro Ministra;
21) Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych;
22) 2  Biuro Promocji
§  3.  Obsługę zadań Ministra w zakresie działu praca zapewniają w szczególności:
1) Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego;
2) Departament Funduszy;
3) Departament Prawa Pracy;
4) Departament Rynku Pracy;
5) Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego.
§  4.  Obsługę zadań Ministra w zakresie działu zabezpieczenie społeczne zapewniają w szczególności:
1) Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej;
2) Departament Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego;
3) Departament Polityki Senioralnej;
4) Departament Pomocy i Integracji Społecznej;
5) Departament Ubezpieczeń Społecznych;
6) Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
§  5.  Obsługę zadań Ministra w zakresie działu rodzina zapewnia w szczególności Departament Polityki Rodzinnej.
§  6.  Bezpośredni nadzór nad Gabinetem Politycznym Ministra sprawuje Minister.
1 Załącznik § 2 pkt 20 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 101 z dnia 26 czerwca 2018 r. (M.P.2018.641) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 lipca 2018 r.
2 Załącznik § 2 pkt 22 dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 101 z dnia 26 czerwca 2018 r. (M.P.2018.641) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 lipca 2018 r.