Nadanie statutu Ministerstwu Rodziny i Polityki Społecznej.

Monitor Polski

M.P.2020.1119

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 kwietnia 2021 r.

ZARZĄDZENIE Nr 234
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 4 grudnia 2020 r.
w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rodziny i Polityki Społecznej

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171 oraz z 2020 r. poz. 568 i 695) zarządza się, co następuje:
Ministerstwu Rodziny i Polityki Społecznej nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
Traci moc zarządzenie nr 180 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (M.P. z 2019 r. poz. 762 oraz z 2020 r. poz. 32 i 323).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

STATUT MINISTERSTWA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

§  1. 
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, zwane dalej "Ministerstwem", zapewnia obsługę Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, zwanego dalej "Ministrem", właściwego, na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 1723), do spraw objętych działami administracji rządowej:
1)
rodzina;
2)
zabezpieczenie społeczne.
§  2. 
W skład Ministerstwa wchodzi Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące komórki organizacyjne:
1)
Departament Analiz Ekonomicznych;
2)
Departament Budżetu;
3)
Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej;
4)
Departament Informatyki;
5)
Departament Komunikacji i Promocji;
6)
Departament Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego;
7)
Departament Polityki Rodzinnej;
8)
Departament Polityki Senioralnej;
9)
Departament Pomocy i Integracji Społecznej;
10)
Departament Prawny;
11)
Departament Ubezpieczeń Społecznych;
11a) 1
 Departament Współpracy Międzynarodowej;
12)
Biuro Administracyjne;
13)
Biuro Dyrektora Generalnego;
14)
Biuro Kontroli i Audytu;
15)
Biuro Ministra;
16)
Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych;
17)
Biuro Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Demograficznej;
18)
Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania.
§  3. 
Obsługę zadań Ministra w zakresie działu administracji rządowej - zabezpieczenie społeczne zapewniają w szczególności:
1)
Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej;
2)
Departament Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego;
3)
Departament Polityki Senioralnej;
4)
Departament Pomocy i Integracji Społecznej;
5)
Departament Ubezpieczeń Społecznych;
6)
Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
§  4. 
Obsługę zadań Ministra w zakresie działu administracji rządowej - rodzina zapewniają w szczególności:
1)
Departament Polityki Rodzinnej;
2)
Biuro Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Demograficznej;
3)
Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania.
§  5. 
Bezpośredni nadzór nad Gabinetem Politycznym Ministra sprawuje Minister.
1 § 2 pkt 11a dodany przez § 1 zarządzenia nr 43 z dnia 26 kwietnia 2021 r. (M.P.2021.402) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 28 kwietnia 2021 r.