Monitor Polski

M.P.2018.641

| Akt jednorazowy
Wersja od: 2 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 101
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 26 czerwca 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 180 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (M.P. poz. 1079) w załączniku w § 2:
1) pkt 20 otrzymuje brzmienie:

"20) Biuro Ministra;";

2) w pkt 21 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 22 w brzmieniu:

"22) Biuro Promocji".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.