Monitor Polski

M.P.2020.323

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 marca 2020 r.

ZARZĄDZENIE NR 39
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 24 marca 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 180 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (M.P. z 2019 r. poz. 762 oraz z 2020 r. poz. 32) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 po pkt 21a dodaje się pkt 21b w brzmieniu:

"21b) Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania;";

2) § 5 otrzymuje brzmienie:

"§ 5. Obsługę zadań Ministra w zakresie działu rodzina zapewniają w szczególności:

1) Departament Polityki Rodzinnej;

2) Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Polityki Demograficznej;

3) Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.