Monitor Polski

M.P.2015.32

| Akt obowiązujący
Wersja od: 27 lutego 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 82
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 19 grudnia 2014 r.
w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189 i 852 oraz z 2014 r. poz. 932) zarządza się, co następuje:
§  1.  Ministerstwu Obrony Narodowej nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2.  Traci moc zarządzenie nr 160 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 października 2006 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej (M.P. z 2013 r. poz. 776 i 1014).
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2015 r.

ZAŁĄCZNIK

STATUT MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ

§  1.  Ministerstwo Obrony Narodowej, zwane dalej "Ministerstwem", jest urzędem administracji rządowej obsługującym Ministra Obrony Narodowej, zwanego dalej "Ministrem", działającym zgodnie z jego rozporządzeniami, zarządzeniami, decyzjami, poleceniami i wytycznymi oraz pod jego bezpośrednim kierownictwem i nadzorem.
§  2. 
1.  W skład Ministerstwa wchodzi Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące komórki organizacyjne:
1) Centrum Operacyjne Ministra Obrony Narodowej;
2) Departament Administracyjny;
3) Departament Budżetowy;
4) Departament Infrastruktury;
5) Departament Kadr;
6) Departament Kontroli;
7) Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego;
8) Departament Ochrony Informacji Niejawnych;
9) Departament Polityki Bezpieczeństwa Międzynarodowego;
10) Departament Polityki Zbrojeniowej;
11) Departament Prawny;
12) Departament Wojskowej Służby Zdrowia;
13) Departament Spraw Socjalnych;
14) Departament Strategii i Planowania Obronnego;
15) Departament Wojskowych Spraw Zagranicznych;
16) 1  Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa;
17) Zarząd Organizacji i Uzupełnień - P1;
18) Zarząd Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych - P2;
19) Zarząd Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia - P3/P7;
20) Zarząd Logistyki - P4;
21) Zarząd Planowania i Programowania Rozwoju Sił Zbrojnych - P5;
22) Zarząd Kierowania i Dowodzenia - P6;
23) Zarząd Planowania Rzeczowego - P8;
24) 2  (uchylony);
25) Biuro Dyrektora Generalnego;
26) 3  (uchylony);
27) 4  (uchylony);
28) Biuro do Spraw Umów Offsetowych;
29) 5  Biuro Ministra Obrony Narodowej.
2.  Komórki organizacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 17-23, tworzą Sztab Generalny Wojska Polskiego.
§  3.  Bezpośredni nadzór nad Gabinetem Politycznym Ministra sprawuje Minister.
1 Załącznik § 2 ust. 1 pkt 16 zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 65 z dnia 31 maja 2016 r. (M.P.2016.481) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 czerwca 2016 r.
2 Załącznik § 2 ust. 1 pkt 24 uchylony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 22 z dnia 26 lutego 2018 r. (M.P.2018.226) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 27 lutego 2018 r.
3 Załącznik § 2 ust. 1 pkt 26 uchylony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 22 z dnia 26 lutego 2018 r. (M.P.2018.226) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 27 lutego 2018 r.
4 Załącznik § 2 ust. 1 pkt 27 uchylony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 22 z dnia 26 lutego 2018 r. (M.P.2018.226) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 27 lutego 2018 r.
5 Załącznik § 2 ust. 1 pkt 29 dodany przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 22 z dnia 26 lutego 2018 r. (M.P.2018.226) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 27 lutego 2018 r.