Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej.

Monitor Polski

M.P.2021.711

| Akt jednorazowy
Wersja od: 2 sierpnia 2021 r.

ZARZĄDZENIE Nr 125
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 28 lipca 2021 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu nr 82 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej (M.P. z 2015 r. poz. 32, z 2016 r. poz. 481, z 2018 r. poz. 226 oraz z 2020 r. poz. 818) w załączniku w § 2 w ust. 1 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

"3a) Departament Cyberbezpieczeństwa;".

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.