Monitor Polski

M.P.2019.425

| Akt utracił moc
Wersja od: 3 marca 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 51
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 7 maja 2019 r.
w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064, z 2018 r. poz. 1669 oraz z 2019 r. poz. 271 i 730) zarządza się, co następuje:
§  1.  Ministerstwu Finansów nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2.  Traci moc zarządzenie nr 13 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów (M.P. poz. 213 i 887 oraz z 2018 r. poz. 401).
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

STATUT MINISTERSTWA FINANSÓW

§  1.  1  Ministerstwo Finansów, zwane dalej "Ministerstwem", zapewnia obsługę Ministra Finansów, zwanego dalej "Ministrem", właściwego, na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 2265), do spraw objętych działami:
1) budżet;
2) finanse publiczne;
3) instytucje finansowe.
§  2.  W skład Ministerstwa wchodzą Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące komórki organizacyjne:
1) Departament Audytu Środków Publicznych;
2) Departament Analiz;
2a) 2  Departament Analiz Podatkowych;
3) Departament Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji;
4) Departament Budżetu Państwa;
5) Departament Ceł;
6) Departament Cen Transferowych i Wycen;
7) Departament Długu Publicznego;
7a) 3  Departament Efektywności Wydatków Publicznych i Rachunkowości;
8) Departament Finansowania Sfery Budżetowej;
9) Departament Finansowania Sfery Gospodarczej;
10) Departament Finansów i Księgowości;
11) Departament Finansów Samorządu Terytorialnego;
12) Departament Gwarancji i Poręczeń;
13) Departament Informacji Finansowej;
14) Departament Informatyzacji;
15) Departament Instytucji Płatniczej;
16) Departament Kluczowych Podmiotów;
17) Departament Nadzoru nad Kontrolami;
18) Departament Organizacji Krajowej Administracji Skarbowej;
19) Departament Poboru Podatków;
20) Departament Podatków Dochodowych;
21) Departament Podatków Sektorowych, Lokalnych oraz Podatku od Gier;
22) Departament Podatku Akcyzowego;
23) Departament Podatku od Towarów i Usług;
24) Departament Polityki Makroekonomicznej;
25) 4  (uchylony);
26) Departament Prawny;
27) 5  (uchylony);
28) Departament Rozwoju Rynku Finansowego;
29) Departament Systemu Podatkowego;
30) Departament Wspierania Polityk Gospodarczych;
31) Departament Współpracy Międzynarodowej;
32) Departament Zarządzania Strategicznego;
33) Departament Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej;
33a) 6  Biuro Administracyjne;
34) Biuro Dyrektora Generalnego;
35) Biuro Dyscypliny Finansów Publicznych;
36) Biuro Inspekcji Wewnętrznej;
37) Biuro Komunikacji i Promocji;
38) Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego;
39) 7  (uchylony);
40) Biuro Ministra;
41) 8  (uchylony);
42) Samodzielne Stanowisko do Spraw Informatyzacji.
§  3.  Obsługę zadań Ministra zapewniają w szczególności:
1) w zakresie działu budżet:
a) Departament Budżetu Państwa,
b) Departament Długu Publicznego,
c) Departament Finansowania Sfery Budżetowej,
d) Departament Finansowania Sfery Gospodarczej,
e) Departament Finansów Samorządu Terytorialnego,
f) Departament Gwarancji i Poręczeń;
2) w zakresie działu finanse publiczne:
a) Departament Audytu Środków Publicznych,
b) Departament Analiz,
ba) 9  Departament Analiz Podatkowych,
c) Departament Ceł,
d) Departament Cen Transferowych i Wycen,
da) 10  Departament Efektywności Wydatków Publicznych i Rachunkowości,
e) Departament Informacji Finansowej,
f) Departament Instytucji Płatniczej,
g) Departament Kluczowych Podmiotów,
h) Departament Nadzoru nad Kontrolami,
i) Departament Organizacji Krajowej Administracji Skarbowej,
j) Departament Poboru Podatków,
k) Departament Podatków Dochodowych,
l) Departament Podatków Sektorowych, Lokalnych oraz Podatku od Gier,
m) Departament Podatku Akcyzowego,
n) Departament Podatku od Towarów i Usług,
o) Departament Polityki Makroekonomicznej,
p) 11  (uchylona),
q) 12  (uchylona),
r) Departament Systemu Podatkowego,
s) Departament Wspierania Polityk Gospodarczych,
t) Departament Współpracy Międzynarodowej,
u) Departament Zarządzania Strategicznego,
v) Departament Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej;
3) w zakresie działu instytucje finansowe: Departament Rozwoju Rynku Finansowego.
§  4.  Bezpośredni nadzór nad Gabinetem Politycznym Ministra sprawuje Minister.
1 Załącznik § 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 254 z dnia 9 grudnia 2019 r. (M.P.2019.1160) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 grudnia 2019 r.
2 Załącznik § 2 pkt 2a dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 254 z dnia 9 grudnia 2019 r. (M.P.2019.1160) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 grudnia 2019 r.
3 Załącznik § 2 pkt 7a dodany przez § 1 pkt 1 lit. a zarządzenia nr 27 z dnia 28 lutego 2020 r. (M.P.2020.229) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 marca 2020 r.
4 Załącznik § 2 pkt 25 uchylony przez § 1 pkt 1 lit. b zarządzenia nr 27 z dnia 28 lutego 2020 r. (M.P.2020.229) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 marca 2020 r.
5 Załącznik § 2 pkt 27 uchylony przez § 1 pkt 1 lit. b zarządzenia nr 27 z dnia 28 lutego 2020 r. (M.P.2020.229) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 marca 2020 r.
6 Załącznik § 2 pkt 33a dodany przez § 1 pkt 1 lit. c zarządzenia nr 27 z dnia 28 lutego 2020 r. (M.P.2020.229) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 marca 2020 r.
7 Załącznik § 2 pkt 39 uchylony przez § 1 pkt 1 lit. d zarządzenia nr 27 z dnia 28 lutego 2020 r. (M.P.2020.229) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 marca 2020 r.
8 Załącznik § 2 pkt 41 uchylony przez § 1 pkt 1 lit. d zarządzenia nr 27 z dnia 28 lutego 2020 r. (M.P.2020.229) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 marca 2020 r.
9 Załącznik § 3 pkt 2 lit. ba dodana przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 254 z dnia 9 grudnia 2019 r. (M.P.2019.1160) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 grudnia 2019 r.
10 Załącznik § 3 pkt 2 lit. da dodana przez § 1 pkt 2 lit. a zarządzenia nr 27 z dnia 28 lutego 2020 r. (M.P.2020.229) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 marca 2020 r.
11 Załącznik § 3 pkt 2 lit. p uchylona przez § 1 pkt 2 lit. b zarządzenia nr 27 z dnia 28 lutego 2020 r. (M.P.2020.229) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 marca 2020 r.
12 Załącznik § 3 pkt 2 lit. q uchylona przez § 1 pkt 2 lit. b zarządzenia nr 27 z dnia 28 lutego 2020 r. (M.P.2020.229) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 marca 2020 r.