Monitor Polski

M.P.2019.425

| Akt obowiązujący
Wersja od: 14 maja 2019 r.
§  2.  Traci moc zarządzenie nr 13 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów (M.P. poz. 213 i 887 oraz z 2018 r. poz. 401).