Nadanie statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego.

Monitor Polski

M.P.1961.9.53

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 sierpnia 1989 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 20 stycznia 1961 r.
w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego.

Na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 1960 r. o prawie bankowym (Dz. U. Nr 20, poz. 121) zarządza się, co następuje:
Nadaje się Bankowi Gospodarstwa Krajowego statut w brzmieniu podanym w załączniku do niniejszego zarządzenia.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 26 czerwca 1960 r.

ZAŁĄCZNIK

STATUT BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

Rozdział  I.

Postanowienia ogólne.

§  1.
1.
Bank Gospodarstwa Krajowego, działający na podstawie art. 46 ustawy z dnia 13 kwietnia 1960 r. o prawie bankowym (Dz. U. Nr 20, poz. 121) i przepisów niniejszego statutu, jest bankiem państwowym.
2.
W dalszych przepisach statutu Bank Gospodarstwa Krajowego zwany jest "Bankiem".
§  2. 1
Bank posiada osobowość prawną.
§  3. 2
Bank działa na obszarze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i za granicą. Siedzibą Banku jest m.st. Warszawa.
§  4.
Nadzór nad działalnością Banku sprawuje Minister Finansów.

Rozdział  II.

Podstawowe czynności Banku.

§  5. 3
1.
Przedmiotem działalności Banku jest:
1)
wykonywanie czynności o charakterze likwidacyjno windykacyjnym, dotyczących:
a)
własnej działalności prowadzonej do czasu nadania niniejszego statutu,
b)
instytucji kredytowych zlikwidowanych lub uznanych za zlikwidowane na podstawie dekretów: z dnia 25 października 1948 r. o zasadach i trybie likwidacji niektórych przedsiębiorstw bankowych (Dz. U. Nr 52, poz. 410, z 1949 r. Nr 35, poz. 256 i z 1951 r. Nr 31, poz. 240), z dnia 25 października 1948 r. o zasadach i trybie likwidacji kredytu długoterminowego (Dz. U. Nr 52, poz. 411 i z 1951 r. Nr 31, poz. 241) oraz z dnia 25 października 1948 r. o reformie bankowej (Dz. U. z 1951 r. Nr 36, poz. 279 i z 1957 r. Nr 31, poz. 136),
2)
gromadzenie środków budżetowych i środków jednostek gospodarczych,
3)
finansowanie, w drodze udzielania kredytów i pożyczek oraz wnoszenia udziałów:
a)
efektywnych inwestycji podejmowanych przez wszelkie podmioty gospodarcze,
b)
tworzenia nowych podmiotów gospodarczych,
c)
przedsięwzięć o podwyższonym stopniu ryzyka,
4)
nabywanie i zbywanie oraz emitowanie papierów wartościowych w imieniu i na rachunek Skarbu Państwa,
5)
wykonywanie czynności bankowych na rzecz Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego,
6)
wykonywanie innych czynności zleconych przez Ministra Finansów.
2.
Ponadto Bank:
1)
prowadzi działalność w zakresie doradztwa ekonomicznego, finansowego i prawnego,
2)
administruje funduszami powierzonymi przez organy państwowe i osoby prawne,
3)
może tworzyć spółki prawa handlowego i cywilnego oraz spółdzielnie, a także nabywać i zbywać udziały w bankach i spółkach prawa handlowego w kraju i za granicą,
4)
może podejmować inną działalność gospodarczą.
§  5a. 4
Do zakresu działania Banku należy:
1)
otwieranie i prowadzenie rachunków bankowych,
2)
udzielanie i zaciąganie kredytów i pożyczek,
3)
przyjmowanie i dokonywanie lokat w bankach krajowych i zagranicznych,
4)
udzielanie i przyjmowanie poręczeń i gwarancji bankowych,
5)
wykonywanie operacji czekowych i wekslowych,
6)
emitowanie i dokonywanie obrotu papierami wartościowymi na rachunek własny i osób trzecich,
7)
wykonywanie innych czynności bankowych.
§  5b. 5
Bank jest bankiem dewizowym w rozumieniu ustawy - Prawo dewizowe.

Rozdział  III. 6

Organy i organizacja Banku oraz tryb składania oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków.

§  6.
Prezes Banku, wiceprezesi i pozostali członkowie Zarządu są powoływani zgodnie z ustawą z dnia 31 stycznia 1989 r. - Prawo bankowe (Dz. U. Nr 4, poz. 21).
§  7.
1.
Prezes Banku kieruje działalnością Banku na podstawie uchwał Zarządu.
2.
Zarząd Banku podejmuje uchwały w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania zadań Banku, a w szczególności w sprawach dotyczących:
1)
planu finansowego, kredytowego oraz planów emisji obligacji Banku,
2)
polityki depozytów i lokat,
3)
taryfy prowizji i opłat bankowych,
4)
bilansu i wyników działalności Banku,
5)
organizacji rachunkowości, rozliczeń, gospodarki kasowej i skarbcowej,
6)
inwestycji i programów rozwoju bazy materialnej Banku,
7)
projektów zarządzeń prezesa Banku,
8)
innych spraw wniesionych przez prezesa lub wiceprezesów Banku.
§  8.
Zarząd Banku składa się z prezesa, wiceprezesa - pierwszego zastępcy prezesa, 3 wiceprezesów oraz do 3 członków Zarządu.
§  9.
1.
Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów obecnych, przy czym w razie równego rozłożenia się głosów, decyduje głos przewodniczącego obrad Zarządu.
2.
Szczegółowy zakres i tryb działania Zarządu Banku oraz tryb podejmowania uchwał i wyrażania opinii określa regulamin uchwalony przez Zarząd.
§  10.
Prezes Banku:
1)
przewodniczy Zarządowi Banku,
2)
reprezentuje Bank na zewnątrz,
3)
jest przełożonym wszystkich pracowników Banku,
4)
udziela Pełnomocnictw oraz ustala sposób podpisywania dokumentów Banku,
5)
wydaje zarządzenia wewnętrzne, instrukcje i inne przepisy regulujące wewnętrzną działalność Banku,
6)
organizuje i nadzoruje działalność Banku w zakresie zadań wynikających z przepisów o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz w zakresie ochrony mienia.
§  11.
1.
Wiceprezes - pierwszy zastępca prezesa Banku zastępuje prezesa Banku w czasie jego nieobecności.
2.
Wiceprezesi Zarządu Banku, w zakresie ustalonym w drodze zarządzenia przez prezesa Banku i zgodnie z jego wytycznymi, kierują działalnością Banku oraz reprezentują Bank na zewnątrz.
3.
Członkom Zarządu może być powierzony przez prezesa Banku nadzór nad wyznaczonymi odcinkami pracy.
§  12.
1.
Bank wykonuje zadania przez centralę, oddziały oraz inne jednostki organizacyjne.
2.
W skład centrali Banku wchodzą departamenty oraz inne komórki organizacyjne.
3.
Decyzje o powołaniu, przekształceniu i likwidacji departamentów i innych komórek organizacyjnych centrali, oddziałów oraz innych jednostek organizacyjnych podejmuje prezes Banku.
4.
Szczegółowy zakres działania oraz organizację wewnętrzną centrali i innych jednostek organizacyjnych Banku, jak również rodzaje i sposób używania pieczęci urzędowych określają regulaminy wydawane przez prezesa Banku.
§  13.
Do zadań centrali Banku należy w szczególności:
1)
planowanie, organizowanie i prowadzenie prac związanych z wykonywaniem zadań Banku oraz koordynowaniem działalności oddziałów i innych jednostek organizacyjnych,
2)
nadzór nad działalnością oddziałów oraz nad wykonywaniem zadań przez inne jednostki organizacyjne,
3)
współpraca z organami władzy i administracji państwowej w zakresie działalności Banku, a także z centralami innych banków,
4)
wydawanie przepisów normujących działalność Banku,
5)
opracowywanie wieloletnich programów rozwoju oraz rocznych planów finansowych Banku,
6)
sporządzanie dokumentów sprawozdawczych Banku,
7)
prowadzenie rewizji i kontroli działalności jednostek organizacyjnych Banku.
§  14.
Oddziały Banku wykonują zadania Banku w przedmiocie i zakresie określonym w § 5 i § 5a, jeśli nie zostały one powierzone przez prezesa Banku innym jednostkom organizacyjnym.
§  15.
Rewizję działalności jednostek organizacyjnych Banku przeprowadzają komórki organizacyjne określone przez prezesa Banku, który ustala ich organizację, zadania oraz zakres działalności.
§  16.
Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Banku są upoważnieni: prezes Banku samodzielnie oraz dwie osoby łącznie spośród pozostałych członków Zarządu lub pełnomocników działających w granicach swego umocowania.

Rozdział  IV. 7

Zasady gospodarki finansowej, fundusze własne, gospodarka wewnętrzna, rachunkowość i sprawozdawczość Banku.

§  17.
Bank prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową i zgodnie z zasadą samofinansowania pokrywa z uzyskanych przychodów koszty działalności oraz zobowiązania z tytułu zawartych umów, a także wydatki na rozwój i inne potrzeby.
§  18.
Wynik finansowy stanowi różnicę między przychodami z działalności Banku a kosztami ich uzyskania.
§  19.
1.
Roczny bilans Banku i wykazany w nim wynik finansowy, po rozpatrzeniu przez Zarząd Banku, prezes Banku w terminie do 30 kwietnia roku następnego po okresie sprawozdawczym przedstawia do zatwierdzenia Ministrowi Finansów.
2.
Minister Finansów w porozumieniu z Prezesem Narodowego Banku Polskiego powołuje komisję rewizji bilansu, której zadaniem jest zbadanie oraz ocena bilansu rocznego i wyniku finansowego Banku.
§  20.
1.
Zysk Banku po opodatkowaniu stanowi zysk do podziału.
2.
Z zysku do podziału jest dokonywany odpis obowiązkowy:
1)
na fundusz statutowy w wysokości nie niższej niż 10% zysku,
2)
na fundusz rezerwowy w wysokości co najmniej równej odpisowi na fundusz statutowy, z zastrzeżeniem § 24.
§  21.
Funduszami własnymi Banku są: fundusz statutowy, fundusz środków trwałych, fundusz rezerwowy i fundusze specjalne.
§  22.
Fundusz statutowy Banku wynosi 200 mln zł.
§  23.
Fundusz środków trwałych Banku stanowi pokrycie wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz innych wartości trwałych, pomniejszonych o wartość ich zużycia. Zwiększenie lub zmniejszenie stanu tego funduszu następuje w wyniku zmiany wartości środków trwałych.
§  24.
Fundusz rezerwowy Banku służy pokryciu mogących powstać strat bilansowych. Tworzy się go z odpisów z rocznego zysku do podziału do wysokości funduszu statutowego. Dalsze wpływy na fundusz rezerwowy mogą być dokonywane tylko wówczas, gdy fundusz rezerwowy został w całości lub w części zużyty na sfinansowanie powstałych strat.
§  25.
1.
Funduszami specjalnymi Banku są:
1)
fundusz inwestycyjny,
2)
fundusz dewizowy,
3)
fundusz premiowy,
4)
zakładowy fundusz socjalny,
5)
zakładowy fundusz mieszkaniowy.
2.
Fundusz inwestycyjny tworzy się z odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, likwidacji i sprzedaży środków trwałych, odpisów z rocznego zysku do podziału oraz innych źródeł określonych w innych przepisach. Fundusz inwestycyjny jest przeznaczony na finansowanie nakładów inwestycyjnych związanych z uruchomieniem nowych, modernizacją bądź reorganizacją oddziałów oraz na zakup maszyn i urządzeń. Inwestycje Banku nie są limitowane, z wyjątkami wynikającymi z przepisów ogólnie obowiązujących.
3.
Fundusz dewizowy jest tworzony z wpływów uzyskiwanych przez Bank z tytułu własnych operacji walutowych. Fundusz dewizowy jest przeznaczony na zakup niezbędnych dla Banku maszyn specjalistycznych, urządzeń, części do maszyn i zakup materiałów eksploatacyjnych oraz na inne wydatki dewizowe.
4.
Fundusz premiowy tworzy się z odpisów z zysku do podziału. Fundusz premiowy przeznacza się na premie regulaminowe oraz nagrody dla pracowników.
5.
Zakładowy fundusz socjalny i zakładowy fundusz mieszkaniowy są tworzone i wykorzystywane na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
§  26.
1.
Wielkość środków finansowych na wynagrodzenia określa Minister Finansów.
2.
Zasady wynagrodzenia pracowników Banku określa regulamin wynagradzania, wydany przez prezesa Banku na podstawie odrębnych przepisów.
§  27.
Bank prowadzi księgowość własną według własnego planu kont i zasad dostosowanych do ogólnie obowiązujących przepisów.
§  28.
Bank prowadzi wewnętrzną gospodarkę finansową na podstawie planu finansowego. Plan finansowy na każdy rok uchwala Zarząd Banku.

Rozdział  V. 8

(skreślony).

1 Załącznik § 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 28 lipca 1989 r. (M.P.89.30.232) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 31 sierpnia 1989 r.
2 Załącznik § 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 28 lipca 1989 r. (M.P.89.30.232) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 31 sierpnia 1989 r.
3 Załącznik § 5 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 28 lipca 1989 r. (M.P.89.30.232) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 31 sierpnia 1989 r.
4 Załącznik § 5a dodany przez § 1 pkt 4 zarządzenia z dnia 28 lipca 1989 r. (M.P.89.30.232) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 31 sierpnia 1989 r.
5 Załącznik § 5b dodany przez § 1 pkt 4 zarządzenia z dnia 28 lipca 1989 r. (M.P.89.30.232) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 31 sierpnia 1989 r.
6 Załącznik Rozdział III zmieniony przez § 1 pkt 6 zarządzenia z dnia 28 lipca 1989 r. (M.P.89.30.232) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 31 sierpnia 1989 r.
7 Załącznik Rozdział IV zmieniony przez § 1 pkt 6 zarządzenia z dnia 28 lipca 1989 r. (M.P.89.30.232) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 31 sierpnia 1989 r.
8 Załącznik Rozdział V skreślony przez § 1 pkt 7 zarządzenia z dnia 28 lipca 1989 r. (M.P.89.30.232) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 31 sierpnia 1989 r.