§ 2. - Nadanie statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego.

Monitor Polski

M.P.1961.9.53

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 sierpnia 1989 r.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 26 czerwca 1960 r.