§ 1. - Nadanie statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego.

Monitor Polski

M.P.1961.9.53

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 sierpnia 1989 r.
§  1.
Nadaje się Bankowi Gospodarstwa Krajowego statut w brzmieniu podanym w załączniku do niniejszego zarządzenia.