Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego.

Monitor Polski

M.P.1989.30.232

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 sierpnia 1989 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 28 lipca 1989 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego.

Na podstawie art. 46 ustawy z dnia 13 kwietnia 1960 r. o prawie bankowym (Dz. U. Nr 20, poz. 121, z 1964 r. Nr 8, poz. 50, z 1966 r. Nr 24, poz. 151, z 1972 r. Nr 53, poz. 340, z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i z 1975 r. Nr 20, poz. 108), w związku z art. 120 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. - Prawo bankowe (Dz. U. Nr 4, poz. 21) zarządza się, co następuje:
W statucie Banku Gospodarstwa Krajowego stanowiącym załącznik do zarządzenia Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 1961 r. w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego (Monitor Polski Nr 9, poz. 53) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2 zdanie drugie skreśla się,
2)
w § 3 w zdaniu pierwszym dodaje się na końcu wyrazy "i za granicą",
3)
§ 5 otrzymuje brzmienie:

"§ 5. 1. Przedmiotem działalności Banku jest:

1) wykonywanie czynności o charakterze likwidacyjno windykacyjnym, dotyczących:

a) własnej działalności prowadzonej do czasu nadania niniejszego statutu,

b) instytucji kredytowych zlikwidowanych lub uznanych za zlikwidowane na podstawie dekretów: z dnia 25 października 1948 r. o zasadach i trybie likwidacji niektórych przedsiębiorstw bankowych (Dz. U. Nr 52, poz. 410, z 1949 r. Nr 35, poz. 256 i z 1951 r. Nr 31, poz. 240), z dnia 25 października 1948 r. o zasadach i trybie likwidacji kredytu długoterminowego (Dz. U. Nr 52, poz. 411 i z 1951 r. Nr 31, poz. 241) oraz z dnia 25 października 1948 r. o reformie bankowej (Dz. U. z 1951 r. Nr 36, poz. 279 i z 1957 r. Nr 31, poz. 136),

2) gromadzenie środków budżetowych i środków jednostek gospodarczych,

3) finansowanie, w drodze udzielania kredytów i pożyczek oraz wnoszenia udziałów:

a) efektywnych inwestycji podejmowanych przez wszelkie podmioty gospodarcze,

b) tworzenia nowych podmiotów gospodarczych,

c) przedsięwzięć o podwyższonym stopniu ryzyka,

4) nabywanie i zbywanie oraz emitowanie papierów wartościowych w imieniu i na rachunek Skarbu Państwa,

5) wykonywanie czynności bankowych na rzecz Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego,

6) wykonywanie innych czynności zleconych przez Ministra Finansów.

2. Ponadto Bank:

1) prowadzi działalność w zakresie doradztwa ekonomicznego, finansowego i prawnego,

2) administruje funduszami powierzonymi przez organy państwowe i osoby prawne,

3) może tworzyć spółki prawa handlowego i cywilnego oraz spółdzielnie, a także nabywać i zbywać udziały w bankach i spółkach prawa handlowego w kraju i za granicą,

4) może podejmować inną działalność gospodarczą.",

4)
dodaje się § 5a i § 5b w brzmieniu:

"§ 5a. Do zakresu działania Banku należy:

1) otwieranie i prowadzenie rachunków bankowych,

2) udzielanie i zaciąganie kredytów i pożyczek,

3) przyjmowanie i dokonywanie lokat w bankach krajowych i zagranicznych,

4) udzielanie i przyjmowanie poręczeń i gwarancji bankowych,

5) wykonywanie operacji czekowych i wekslowych,

6) emitowanie i dokonywanie obrotu papierami wartościowymi na rachunek własny i osób trzecich,

7) wykonywanie innych czynności bankowych.

§ 5b. Bank jest bankiem dewizowym w rozumieniu ustawy - Prawo dewizowe.",

5)
§ 6 skreśla się,
6)
rozdziały III i IV otrzymują brzmienie:

"Rozdział III

Organy i organizacja Banku oraz tryb składania oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków.

§ 6. Prezes Banku, wiceprezesi i pozostali członkowie Zarządu są powoływani zgodnie z ustawą z dnia 31 stycznia 1989 r. - Prawo bankowe (Dz. U. Nr 4, poz. 21).

§ 7. 1. Prezes Banku kieruje działalnością Banku na podstawie uchwał Zarządu.

2. Zarząd Banku podejmuje uchwały w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania zadań Banku, a w szczególności w sprawach dotyczących:

1) planu finansowego, kredytowego oraz planów emisji obligacji Banku,

2) polityki depozytów i lokat,

3) taryfy prowizji i opłat bankowych,

4) bilansu i wyników działalności Banku,

5) organizacji rachunkowości, rozliczeń, gospodarki kasowej i skarbcowej,

6) inwestycji i programów rozwoju bazy materialnej Banku,

7) projektów zarządzeń prezesa Banku,

8) innych spraw wniesionych przez prezesa lub wiceprezesów Banku.

§ 8. Zarząd Banku składa się z prezesa, wiceprezesa - pierwszego zastępcy prezesa, 3 wiceprezesów oraz do 3 członków Zarządu.

§ 9. 1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów obecnych, przy czym w razie równego rozłożenia się głosów, decyduje głos przewodniczącego obrad Zarządu.

2. Szczegółowy zakres i tryb działania Zarządu Banku oraz tryb podejmowania uchwał i wyrażania opinii określa regulamin uchwalony przez Zarząd.

§ 10. Prezes Banku:

1) przewodniczy Zarządowi Banku,

2) reprezentuje Bank na zewnątrz,

3) jest przełożonym wszystkich pracowników Banku,

4) udziela Pełnomocnictw oraz ustala sposób podpisywania dokumentów Banku,

5) wydaje zarządzenia wewnętrzne, instrukcje i inne przepisy regulujące wewnętrzną działalność Banku,

6) organizuje i nadzoruje działalność Banku w zakresie zadań wynikających z przepisów o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz w zakresie ochrony mienia.

§ 11. 1. Wiceprezes - pierwszy zastępca prezesa Banku zastępuje prezesa Banku w czasie jego nieobecności.

2. Wiceprezesi Zarządu Banku, w zakresie ustalonym w drodze zarządzenia przez prezesa Banku i zgodnie z jego wytycznymi, kierują działalnością Banku oraz reprezentują Bank na zewnątrz.

3. Członkom Zarządu może być powierzony przez prezesa Banku nadzór nad wyznaczonymi odcinkami pracy.

§ 12. 1. Bank wykonuje zadania przez centralę, oddziały oraz inne jednostki organizacyjne.

2. W skład centrali Banku wchodzą departamenty oraz inne komórki organizacyjne.

3. Decyzje o powołaniu, przekształceniu i likwidacji departamentów i innych komórek organizacyjnych centrali, oddziałów oraz innych jednostek organizacyjnych podejmuje prezes Banku.

4. Szczegółowy zakres działania oraz organizację wewnętrzną centrali i innych jednostek organizacyjnych Banku, jak również rodzaje i sposób używania pieczęci urzędowych określają regulaminy wydawane przez prezesa Banku.

§ 13. Do zadań centrali Banku należy w szczególności:

1) planowanie, organizowanie i prowadzenie prac związanych z wykonywaniem zadań Banku oraz koordynowaniem działalności oddziałów i innych jednostek organizacyjnych,

2) nadzór nad działalnością oddziałów oraz nad wykonywaniem zadań przez inne jednostki organizacyjne,

3) współpraca z organami władzy i administracji państwowej w zakresie działalności Banku, a także z centralami innych banków,

4) wydawanie przepisów normujących działalność Banku,

5) opracowywanie wieloletnich programów rozwoju oraz rocznych planów finansowych Banku,

6) sporządzanie dokumentów sprawozdawczych Banku,

7) prowadzenie rewizji i kontroli działalności jednostek organizacyjnych Banku.

§ 14. Oddziały Banku wykonują zadania Banku w przedmiocie i zakresie określonym w § 5 i § 5a, jeśli nie zostały one powierzone przez prezesa Banku innym jednostkom organizacyjnym.

§ 15. Rewizję działalności jednostek organizacyjnych Banku przeprowadzają komórki organizacyjne określone przez prezesa Banku, który ustala ich organizację, zadania oraz zakres działalności.

§ 16. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Banku są upoważnieni: prezes Banku samodzielnie oraz dwie osoby łącznie spośród pozostałych członków Zarządu lub pełnomocników działających w granicach swego umocowania.

Rozdział IV

Zasady gospodarki finansowej, fundusze własne, gospodarka wewnętrzna, rachunkowość i sprawozdawczość Banku.

§ 17. Bank prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową i zgodnie z zasadą samofinansowania pokrywa z uzyskanych przychodów koszty działalności oraz zobowiązania z tytułu zawartych umów, a także wydatki na rozwój i inne potrzeby.

§ 18. Wynik finansowy stanowi różnicę między przychodami z działalności Banku a kosztami ich uzyskania.

§ 19. 1. Roczny bilans Banku i wykazany w nim wynik finansowy, po rozpatrzeniu przez Zarząd Banku, prezes Banku w terminie do 30 kwietnia roku następnego po okresie sprawozdawczym przedstawia do zatwierdzenia Ministrowi Finansów.

2. Minister Finansów w porozumieniu z Prezesem Narodowego Banku Polskiego powołuje komisję rewizji bilansu, której zadaniem jest zbadanie oraz ocena bilansu rocznego i wyniku finansowego Banku.

§ 20. 1. Zysk Banku po opodatkowaniu stanowi zysk do podziału.

2. Z zysku do podziału jest dokonywany odpis obowiązkowy:

1) na fundusz statutowy w wysokości nie niższej niż 10% zysku,

2) na fundusz rezerwowy w wysokości co najmniej równej odpisowi na fundusz statutowy, z zastrzeżeniem § 24.

§ 21. Funduszami własnymi Banku są: fundusz statutowy, fundusz środków trwałych, fundusz rezerwowy i fundusze specjalne.

§ 22. Fundusz statutowy Banku wynosi 200 mln zł.

§ 23. Fundusz środków trwałych Banku stanowi pokrycie wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz innych wartości trwałych, pomniejszonych o wartość ich zużycia. Zwiększenie lub zmniejszenie stanu tego funduszu następuje w wyniku zmiany wartości środków trwałych.

§ 24. Fundusz rezerwowy Banku służy pokryciu mogących powstać strat bilansowych. Tworzy się go z odpisów z rocznego zysku do podziału do wysokości funduszu statutowego. Dalsze wpływy na fundusz rezerwowy mogą być dokonywane tylko wówczas, gdy fundusz rezerwowy został w całości lub w części zużyty na sfinansowanie powstałych strat.

§ 25. 1. Funduszami specjalnymi Banku są:

1) fundusz inwestycyjny,

2) fundusz dewizowy,

3) fundusz premiowy,

4) zakładowy fundusz socjalny,

5) zakładowy fundusz mieszkaniowy.

2. Fundusz inwestycyjny tworzy się z odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, likwidacji i sprzedaży środków trwałych, odpisów z rocznego zysku do podziału oraz innych źródeł określonych w innych przepisach. Fundusz inwestycyjny jest przeznaczony na finansowanie nakładów inwestycyjnych związanych z uruchomieniem nowych, modernizacją bądź reorganizacją oddziałów oraz na zakup maszyn i urządzeń. Inwestycje Banku nie są limitowane, z wyjątkami wynikającymi z przepisów ogólnie obowiązujących.

3. Fundusz dewizowy jest tworzony z wpływów uzyskiwanych przez Bank z tytułu własnych operacji walutowych. Fundusz dewizowy jest przeznaczony na zakup niezbędnych dla Banku maszyn specjalistycznych, urządzeń, części do maszyn i zakup materiałów eksploatacyjnych oraz na inne wydatki dewizowe.

4. Fundusz premiowy tworzy się z odpisów z zysku do podziału. Fundusz premiowy przeznacza się na premie regulaminowe oraz nagrody dla pracowników.

5. Zakładowy fundusz socjalny i zakładowy fundusz mieszkaniowy są tworzone i wykorzystywane na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 26. 1. Wielkość środków finansowych na wynagrodzenia określa Minister Finansów.

2. Zasady wynagrodzenia pracowników Banku określa regulamin wynagradzania, wydany przez prezesa Banku na podstawie odrębnych przepisów.

§ 27. Bank prowadzi księgowość własną według własnego planu kont i zasad dostosowanych do ogólnie obowiązujących przepisów.

§ 28. Bank prowadzi wewnętrzną gospodarkę finansową na podstawie planu finansowego. Plan finansowy na każdy rok uchwala Zarząd Banku.";

7)
rozdział V skreśla się.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.