Krajowe normy ubytków naturalnych niektórych przetworów mleczarskich podczas przechowywania.

Monitor Polski

M.P.1987.10.94

Akt utracił moc
Wersja od: 4 kwietnia 1987 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA, LEŚNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
z dnia 12 marca 1987 r.
w sprawie krajowych norm ubytków naturalnych niektórych przetworów mleczarskich podczas przechowywania.

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 dekretu z dnia 29 października 1952 r. o gospodarowaniu artykułami obrotu towarowego i zaopatrzenia (Dz. U. Nr 44, poz. 301, z 1956 r. Nr 54, poz. 244 i z 1971 r. Nr 12, poz. 115) i § 8 ust. 1 pkt 1 zarządzenia nr 27 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1983 r. w sprawie zasad i trybu oraz organów właściwych do ustalania norm ubytków naturalnych (Monitor Polski Nr 30, poz. 161) oraz w związku z § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1985 r. w sprawie określenia kompetencji niektórych naczelnych i centralnych organów administracji państwowej zastrzeżonych w przepisach szczególnych dla organów zniesionych (Dz. U. Nr 63, poz. 334) zarządza się, co następuje:
1.
Ustala się krajowe normy ubytków naturalnych następujących przetworów mleczarskich:
1)
serów (podpuszczkowych dojrzewających twardych i półtwardych w powłokach z parafiny lub tworzyw sztucznych i innych powłokach oraz bryndzy) podczas przechowywania w magazynach z wyposażeniem technicznym i w magazynach bez takiego wyposażenia, określone w załącznikach nr 1 i 2 do zarządzenia,
2)
masła świeżego i topionego w blokach podczas przechowywania w magazynach z wyposażeniem technicznym, określone w załączniku nr 1 do zarządzenia.
2.
Za magazyny z wyposażeniem technicznym uważa się magazyny, w których istnieje możliwość utrzymywania temperatury w granicach od 4 do 7°C oraz wilgotności powietrza na poziomie od 90% do 92% w przypadku przechowywania serów oraz temperatury poniżej 0°C w przypadku przechowywania masła.
3.
Za magazyny bez wyposażenia technicznego uważa się magazyny, w których istnieje możliwość otrzymywania temperatury od 7 do 10°C i nie ma możliwości regulowania wilgotności powietrza.
Ubytki naturalne obejmują zmniejszenie masy przechowywanych przetworów mleczarskich w wyniku wysychania.
W załączniku do zarządzenia Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 25 października 1969 r. w sprawie norm ubytków naturalnych niektórych artykułów w obrocie towarowym (Monitor Polski Nr 49, poz. 379 i z 1987 r. Nr 2, poz. 16) skreśla się tabelę nr 2 norm ubytku naturalnego podczas przechowywania w magazynach obrotu towarowego przetworów mleczarskich.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1

KRAJOWE NORMY UBYTKÓW NATURALNYCH PRZETWORÓW MLECZARSKICH PODCZAS PRZECHOWYWANIA W MAGAZYNACH Z WYPOSAŻENIEM TECHNICZNYM

Lp.Rodzaj przetworówKrajowe normy ubytków naturalnych (w procentach) w odniesieniu do masy przetworów przechowywanych w określonym czasie
dni przechowywania do:za każdy następny
25101530miesiąc dodaje się
12345678
Sery podpuszczkowe dojrzewające
Sery twarde i półtwarde w powłokach z parafiny o masie:
1do 1,0 kg-0,150,300,450,650,10
2powyżej 1,0 do 5,0 kg-0,100,140,200,300,10
3powyżej 5,0 do 10,0 kg-0,060,110,170,250,08
4powyżej 10,0 kg-0,050,090,150,200,05
Sery twarde i półtwarde w powłokach z tworzyw sztucznych o masie:
5do 5,0 kg-0,040,050,100,120,02
6powyżej 5,0 do 10,0 kg-0,040,050,090,100,01
7powyżej 10,0 kg-0,030,050,070,080,01
8sery cheddar - bez względu na masę-0,010,010,020,02-
Sery w innych powłokach:
9ementalski i typu ementalskiego-0,140,300,400,500,15
10sery parzone wędzone-0,351,802,403,60-
11sery miękkie oraz parzone, smażone i harceńskie0,120,200,300,400,60-
12Bryndza luzem-0,100,150,200,40-
13Masło świeże w blokach*)-0,030,050,080,120,02
14Masło topione w blokach*)-0,020,030,040,060,02
*) Podane w tabeli normy ubytków masła w blokach stosuje się przy przechowywaniu masła w temperaturze poniżej 0°C do -12°C.

ZAŁĄCZNIK Nr 2

KRAJOWE NORMY UBYTKÓW NATURALNYCH PRZETWORÓW MLECZARSKICH PODCZAS PRZECHOWYWANIA W MAGAZYNACH BEZ WYPOSAŻENIA TECHNICZNEGO

Lp.Rodzaj przetworówKrajowe normy ubytków naturalnych (w procentach) w odniesieniu do masy przetworów przechowywanych w określonym czasie
dni przechowywania do:za każdy następny miesiąc
5101530dodaje się
1234567
Sery podpuszczkowe dojrzewające
Sery twarde i półtwarde w powłokach z parafiny o masie:
1do 1,0 kg0,200,300,500,750,10
2powyżej 1,0 do 5,0 kg0,100,250,400,500,10
3powyżej 5,0 do 10,0 kg0,100,150,250,350,10
4powyżej 10,0 kg0,100,150,200,300,08