§ 3. - Krajowe normy ubytków naturalnych niektórych przetworów mleczarskich podczas przechowywania.

Monitor Polski

M.P.1987.10.94

Akt utracił moc
Wersja od: 4 kwietnia 1987 r.
§  3.
W załączniku do zarządzenia Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 25 października 1969 r. w sprawie norm ubytków naturalnych niektórych artykułów w obrocie towarowym (Monitor Polski Nr 49, poz. 379 i z 1987 r. Nr 2, poz. 16) skreśla się tabelę nr 2 norm ubytku naturalnego podczas przechowywania w magazynach obrotu towarowego przetworów mleczarskich.