Normy ubytków naturalnych niektórych artykułów w obrocie towarowym.

Monitor Polski

M.P.1969.49.379

Akt utracił moc
Wersja od: 14 listopada 1987 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA HANDLU WEWNĘTRZNEGO
z dnia 25 października 1969 r.
w sprawie norm ubytków naturalnych niektórych artykułów w obrocie towarowym.

Na podstawie art. 3 ust. 2 dekretu z dnia 29 października 1952 r. o gospodarowaniu artykułami obrotu towarowego i zaopatrzenia (Dz. U. z 1952 r. Nr 44, poz. 301 i z 1956 r. Nr 54, poz. 244) oraz § 1 ust. 3 i § 4 ust. 2 i 3 zarządzenia nr 120 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 października 1963 r. w sprawie norm ubytków naturalnych (Monitor Polski Nr 89, poz. 420) zarządza się, co następuje:
1.
Zarządzenie dotyczy norm ubytków naturalnych w uspołecznionych przedsiębiorstwach obrotu towarowego podczas przechowywania w:
1)
magazynach hurtowych,
2)
jednostkach skupu,
3)
magazynach pomocniczych jednostek handlu detalicznego,
4)
magazynach podręcznych zakładów gastronomicznych,
5)
magazynach rozdzielczych detalu i zakładów gastronomicznych oraz innych przedsiębiorstw,
6)
transporcie drogowym (samochody, zaprzęgi).
2.
Zarządzenie ma również zastosowanie do sklepów handlu detalicznego, dla których nie zostały ustalone limity na pokrycie niedoborów.
1.
Ustala się normy ubytków naturalnych określone w tabelach nr 1-15, stanowiących załącznik do niniejszego zarządzenia, dla artykułów wymienionych w tych tabelach.
2.
Ustalone normy ubytków naturalnych obowiązują w przedsiębiorstwach wymienionych w § 1.
3.
Norm ubytków naturalnych wymienionych w ust. 1 nie stosuje się do towarów:
1)
przyjmowanych i wydawanych (sprzedawanych) na sztuki, pęczki itp. lub w jednostkowych opakowaniach fabrycznych,
2)
przyjmowanych i wydawanych (sprzedawanych) według deklarowanej przez producenta wagi jednostkowej,
3)
których obrót w danej jednostce dokonywany jest w postaci tranzytu, bez fizycznej dostawy i sprzedaży.
1.
Niedobory towarów, dla których nie zostały ustalone normy ubytków naturalnych, oraz niedobory przekraczające te normy - stanowią niedobory nadzwyczajne, rozliczane według zasad określonych odrębnymi przepisami.
2.
Niedozwolone jest odpisywanie ubytków naturalnych:
1)
z góry, a także bez uprzedniego komisyjnego i protokolarnego ich stwierdzenia w sposób przewidziany w obowiązujących w tym przedmiocie przepisach,
2)
w wysokości przekraczającej ubytki rzeczywiście stwierdzone.
Jeżeli ustalone w § 2 ust. 1 normy ubytków naturalnych przewidują oddzielne normy dla poszczególnych pór roku, rozumie się:
1)
jeżeli norma przewiduje tylko porę letnią i porę zimową:
a)
przez porę letnią - okres od dnia 1 kwietnia do dnia 31 października,
b)
przez porę zimową - okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca;
2)
jeżeli norma przewiduje cztery pory roku:
a)
przez porę wiosenną - okres od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca,
b)
przez porę letnią - okres od dnia 1 lipca do dnia 30 września,
c)
przez porę jesienną - okres od dnia 1 października do dnia 31 grudnia,
d)
przez porę zimową - okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca.
Tracą moc zarządzenia Ministra Handlu Wewnętrznego:
1)
z dnia 26 listopada 1956 r. w sprawie ustalenia normy maksymalnego ubytku naturalnego owoców cytrusowych w obrocie detalicznym w okresie letnim (Monitor Polski Nr 105, poz. 1222),
2)
z dnia 12 sierpnia 1957 r. w sprawie ustalenia norm ubytku naturalnego owoców cytrusowych w obrocie hurtowym w okresie letnim oraz przy składowaniu w chłodniach (Monitor Polski Nr 73, poz. 445),
3)
z dnia 14 stycznia 1950 r. w sprawie tymczasowych jednolitych norm ubytku naturalnego mleka i jego przetworów w handlu uspołecznionym (Dz. Urz. MHW Nr 1, poz. 6),
4)
z dnia 11 marca 1950 r. w sprawie tymczasowych jednolitych norm ubytku naturalnego warzyw, owoców, grzybów oraz ich przetworów w handlu uspołecznionym (Dz. Urz. MHW Nr 1, poz. 8),
5)
nr 95 z dnia 26 czerwca 1950 r. w sprawie tymczasowych jednolitych norm ubytku naturalnego zboża i jego przetworów - w części dotyczącej norm ubytków naturalnych przetworów zbożowych w obrocie detalicznym i hurtowym oraz w transporcie, zmienione zarządzeniem nr 148 Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 7 lipca 1951 r.,
6)
nr 3 z dnia 2 stycznia 1951 r. w sprawie tymczasowych jednolitych norm ubytku naturalnego artykułów spożywczych w handlu uspołecznionym,
7)
nr 64 z dnia 3 lutego 1953 r. w sprawie tymczasowych jednolitych norm ubytku naturalnego mięsa oraz przetworów mięsnych w uspołecznionym obrocie detalicznym (Dz. Urz. MHW Nr 4, poz. 7),
8)
nr 173 z dnia 9 grudnia 1950 r. w sprawie tymczasowych jednolitych norm ubytku naturalnego mięsa oraz przetworów mięsnych w obrocie uspołecznionym,
9)
nr 532 z dnia 5 grudnia 1953 r. w sprawie ustalenia tymczasowych maksymalnych norm ubytku naturalnego dla niektórych artykułów spożywczych (Dz. Urz. MHW z 1954 r. Nr 1, poz. 2),
10)
nr 416 z dnia 8 listopada 1954 r. w sprawie tymczasowych maksymalnych norm ubytków naturalnych dla artykułów branż chemii gospodarczej, chemiczno-farbiarskiej, materiałów budowlanych, paliw stałych oraz nawozów sztucznych w obrocie detalicznym (Dz. Urz. MHW Nr 22, poz. 55).
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie jednego miesiąca od daty ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 1

Tabela nr 1

norm ubytku naturalnego różnych artykułów spożywczych podczas przechowywania w magazynach pomocniczych przedsiębiorstw handlu detalicznego oraz w magazynach podręcznych zakładów gastronomicznych i stołówek

(w % od obrotu).

Lp.Nazwa artykułuMagazyny pomocnicze przedsiębiorstw handlu detalicznegoMagazyny podręczne zakładów gastronomicznych i stołówek
latozimalatozima
123456
1Cukier kryształ i kostka0,070,060,020,02
2Cukier puder0,100,100,040,04
3Sól0,200,200,200,20
4Mąka i kasze0,300,30--
5Makaron0,060,040,030,03
6Mączka ziemniaczana0,150,120,050,05
7Syrop ziemniaczany0,400,40--
8Kakao na wagę0,100,100,030,03
9Łom czekoladowy0,100,100,050,05
10Cukierki nadziewane zawijane0,100,080,050,05
11Cukierki nadziewane nie zawijane0,150,100,100,10
12Irysy0,150,100,100,10
13Marmolada0,300,200,150,15
14Miód naturalny i sztuczny na wagę w beczkach--0,100,08
15Czekoladki, pralinki, pomadki0,100,100,100,10
16Cukierki twarde zawijane0,100,080,080,08
17Cukierki twarde nie zawijane0,150,100,080,08
18Herbatniki0,150,100,050,05
19Pierniki0,150,100,120,12
20Wafle suche0,150,100,050,05
21Wyroby waflowe0,200,150,120,12
22Keksy0,150,100,100,10
23Torty i biszkopty0,200,150,100,10
24Sucharki cukiernicze0,150,100,100,10
25Suchary0,150,100,050,05
26Chałwa0,200,15--
27Skórka pomarańczowa, owoce w cukrze i orzechy w cukrze0,100,10--
28Słodycze wschodnie miękkie0,100,08--
29Słodycze wschodnie twarde0,080,06--
30Margaryna i ceres0,150,100,100,10
31Olej0,150,150,100,10
32Drożdże prasowane0,300,300,060,06
33Musztarda na wagę0,200,150,200,20
34Zupy w proszku0,100,100,100,10
35Przyprawy do zup w płynie0,150,150,100,10
36Żelatyna na wagę0,100,100,150,15
37Kawa naturalna palona0,100,080,050,05
38Surogaty kawy0,040,040,050,05
39Herbata luzem0,100,100,050,05
40Pieprz0,100,080,050,05
41Goździki0,100,080,050,05
42Cynamon0,100,100,050,05
43Papryka sucha0,150,100,050,05
44Ziele angielskie0,100,100,050,05
45Liście laurowe0,200,200,050,05
46Gałka muszkatołowa0,100,100,050,05
47Imbir0,100,100,050,05
48Migdały łuskane0,150,100,100,10
49Migdały nie łuskane0,200,20--
50Pestki słonecznikowe 0,100,10--
51Pestki dyni0,100,10--
52Czarnuszka, kminek, koper, kolender0,100,10--
53Figi0,150,10--
54Rodzynki0,150,100,040,04

Dodatkowe postanowienia:

1. Normy wymienione pod lp. 14 w rubryce 6 mają zastosowanie w pozostałej części roku w magazynach podręcznych zakładów gastronomicznych i stołówek posiadających lodówki lub urządzenia chłodnicze przez cały rok.

2. Przez magazyny pomocnicze przedsiębiorstw handlu detalicznego rozumie się magazyny oddzielnie rozliczane przez księgowość przedsiębiorstwa, służące do przechowywania artykułów spożywczych przeznaczonych na zaopatrzenie wielu sklepów bądź działów (stoisk), jak np. magazyny pawilonów handlowych, domów handlowych "Delikatesy" itp.

3. Przez magazyny podręczne zakładów gastronomicznych i stołówek rozumie się magazyny oddzielnie rozliczane przez księgowość przedsiębiorstwa, służące do przechowywania artykułów spożywczych przeznaczonych do bieżącej produkcji (sprzedaży).

4. Normy ubytku naturalnego ustalone są w stosunku procentowym do ilości rozchodowanego towaru bez względu na okres przechowywania.

Tabela nr 2

(skreślona)

Tabela nr 3

norm ubytków naturalnych ryb i przetworów rybnych w sklepach

(w % od obrotu).

Lp.Nazwa artykułuNorma ubytku
latozima
1Ryby świeże i mrożone:
a) sklep branżowy1,000,80
b) sklep wielobranżowy1,601,30
2Ryby wędzone1,301,00
3Marynaty1,000,80
4Śledzie solone0,500,50
5Inne ryby solone0,600,60

Dodatkowe postanowienia:

1. Normy ubytków naturalnych podane pod lp. 2, 3, 4 i 5 mają zastosowanie zarówno w sklepach branżowych, jak również wielobranżowych.

2. Dla uproszczenia wyliczania ubytków naturalnych mogą być stosowane dla poszczególnych sklepów grupowe normy ubytków naturalnych, ustalane w stosunku do udziału poszczególnych grup artykułów w obrocie sklepu.

Tabela nr 4 (uchylona)

Tabela nr 5

norm ubytku naturalnego owoców, warzyw, grzybów oraz ich przetworów podczas przechowywania w magazynach podręcznych zakładów gastronomicznych i stołówek

(w % od obrotu).

Lp.Nazwa artykułuW magazynach podręcznych zakładów gastronomicznych i stołówek
jesieńzimawiosnalato
123456
A. OWOCE
1Jabłka, gruszki0,600,400,500,80
2Czereśnie, wiśnie, morele, brzoskwinie, śliwki1,00--1,40
3Truskawki, maliny, poziomki ogrodowe i leśne1,80--2,00
4Porzeczki, agrest--0,600,80
5Borówki brusznice, żurawiny i inne jagody dzikiego stanu0,600,600,600,60
6Winogrona importowane1,001,001,001,00
7Orzechy:
laskowe0,100,100,100,10
włoskie krajowe0,100,100,100,15
8Grzyby świeże1,802,002,202,00
B. WARZYWA I ZIEMNIAKI
1Kapusta:
późna: biała, czerwona, włoska, brukselka, kalarepa0,700,500,801,00
wczesna: biała, czerwona, włoska1,00--1,80
2Warzywa bez naci (buraki ćwikłowe, marchew, rzepa, rzodkiew, brukiew, pietruszka, selery, chrzan)0,800,500,601,00
3Sałata, szpinak, koper, cykoria sałatkowa, szczaw, natki warzyw, szczypiorek, majeranek świeży, rabarbar1,401,401,502,00
4Cebula zaschnięta, czosnek0,700,500,701,20
5Pory1,001,001,201,40
6Ogórki0,90-0,901,20
7Młode warzywa (buraki, marchew, kalarepa, pietruszka, cebula - na wagę)1,80-1,801,80
8Rzodkiewka na wagę0,80-1,201,20
9Pomidory, pieprz turecki (papryka), oberżyna (gruszka miłosna, bakłażany)1,00--1,40
10Arbuzy (kawony), melony, dynie, dynie szparagowe (kabaczki)0,800,700,901,10
11Ziemniaki:
wczesne1,50--1,50
późne0,500,300,350,50
C. GRZYBY ORAZ PRZETWORY Z OWOCÓW, WARZYW I GRZYBÓW
1Owoce suszone0,030,030,030,04
2Warzywa suszone0,030,030,030,05
3Warzywa solone i kwaszone0,150,150,150,30
4Grzyby suszone0,070,070,070,10
5Grzyby solone i marynowane0,100,100,100,20
6Pasta pomidorowa0,100,100,100,15
7Owoce i warzywa mrożone0,150,150,150,30
8Sok pomidorowy0,100,100,100,20

Tabela nr 6

norm ubytku naturalnego przetworów zbożowych, owoców i warzyw w obrocie hurtowym i w skupie

(w % od obrotu).

Lp.Nazwa artykułuOkres przechowywaniaHurtSkup
12345
I. PRZETWORY ZBOŻOWE
1(skreślona)
2(skreślona)
II. OWOCE
1Czereśnie, wiśnie, śliwki, brzoskwinie, morelew okresie sezonu2,001,50
2Śliwki węgierki i dereń"1,000,80
3Winogrona, porzeczki, agrest i jagody dzikiego stanu"1,100,80
4Truskawki, jeżyny, maliny, poziomki, czarny bez"3,002,00
5Winogrona importowane"1,40-
6Owoce cytrusowe, z wyjątkiem cytrynmiesiące X-XI1,20-
" XII-II0,90-
" III-V1,20-
" VI-IX1,45-
7Orzechy laskowe i włoskie krajowejesień5,005,00
zima1,301,30
wiosna0,800,80
8Orzechy włoskie importowanecały rok0,50-
9Borówki brusznice, żurawinyw okresie sezonu0,500,30
10Gruszkilato1,201,00
jesień1,000,80
11(skreślona)
12(skreślona)
III. WARZYWA I ZIEMNIAKI
1Kapustalato3,502,50
jesień2,001,00
zima, wiosna1,500,50
2Pomidorycały rok2,201,50
3Dyniajesień0,300,30
zima0,200,20
4Ogórkicały rok2,001,50
5Arbuzy (kawony)lato0,40-
jesień0,30-
6Cykoria sałatkowazima, wiosna1,500,60
7Poryjesień3,001,20
zima2,000,80
wiosna2,501,00
8Szparagi, rabarbarcały rok1,000,50
9Buraki, marchew, selery, pietruszka"2,000,50
10Chrzan"0,500,20
11Groch, fasola i bób zielony w strąkachw okresie sezonu5,002,00
12(skreślona)
13(skreślona)
14Ziemniaki: wczesnew okresie sezonu3,502,00
późne: w magazynachmiesiące IX-XII0,500,50
" III-VI0,700,70
w szopach " IX-XII0,700,70
" III-VI1,001,00
IV. MIÓD, GRZYBY ORAZ PRZETWORY Z OWOCÓW, WARZYW I GRZYBÓW
1Miód naturalnycały rok0,100,20
2Kapusta i ogórki kwaszone w beczkach "0,20-
3Grzyby solone, marynowane "0,20-
4Marmolada, powidła, konfitury "0,20-
5Owoce suszone "2,000,50
6Grzyby suszone "0,500,10

Dodatkowe postanowienia:

1. Normy ubytku naturalnego dla skupu stosuje się w miejscach i pomieszczeniach, w których dokonuje się skupu warzyw, owoców, ziemniaków oraz innych artykułów bezpośrednio od producentów.

2. Normy ubytku naturalnego dla skupu dotyczą krótkotrwałego przechowywania towaru od chwili jego odbioru od producenta do momentu wysyłki z punktu skupu i stosuje się niezależnie od okresów przechowywania. Normy te ustalone są w procencie od ilości towaru rozchodowanego.

3. Jeżeli w punkcie skupu część masy towarowej zakwalifikowana została do dłuższego przechowywania, do tych towarów stosuje się normy ubytku naturalnego przewidziane dla przechowywania rezerw.

4. Jeżeli punkt skupu pełni jednocześnie funkcję związaną z obrotem hurtowym, nie można stosować do całości lub części towarów pochodzących bezpośrednio ze skupu równocześnie normy ubytku naturalnego dla skupu i normy ubytku naturalnego dla obrotu hurtowego, lecz tylko jedną z nich, przy czym dopuszcza się stosowanie normy wyższej.

5. Normy ubytku naturalnego w obrocie hurtowym ustalone są niezależnie od okresu przechowywania towarów, a dopuszczalny ubytek oblicza się od obrotu danym artykułem.

Tabela nr 6a

norm ubytku naturalnego cytryn podczas przechowywania w magazynach hurtu

(w % od ilości przechowywanego towaru w określonym czasie)

Okres przechowywania do:Norma ubytku naturalnego w %
w okresie zimowymw okresie letnim
5 dni0,71,0
10 dni1,52,2
15 dni2,03,0
20 dni2,53,8
30 dni3,04,8
powyżej 30 dni3,55,8

Dodatkowe postanowienia:

1. Każda partia cytryn dostarczona do magazynu podlega odrębnemu rozliczeniu. W związku z tym w magazynie należy prowadzić ewidencję ilościową dla każdej partii cytryn od momentu przyjęcia jej do magazynu aż do całkowitego rozchodowania. W ewidencji tej należy wykazywać m.in. zapasy cytryn pozostałe na koniec każdego dnia (stanowiące ewidencyjną różnicę między przychodem a rozchodem cytryn).

2. Ubytek naturalny przysługuje od ilości (wagi) cytryn przyjętej do magazynu po odliczeniu:

- ustalonej tary,

- ilości cytryn zepsutych odrzuconych w wyniku dokonanego przebrania w magazynie,

- ilości cytryn zepsutych, określonych przez rzeczoznawców, w razie przesyłania cytryn do jednostek handlu detalicznego bez przebierania.

3. Wysokość dopuszczalnego ubytku naturalnego cytryn oblicza się od faktycznego okresu ich przechowywania w magazynie, stosując odpowiednią normę podaną w tabeli. Dla uproszczenia obliczania ubytku naturalnego przy stopniowym rozchodowaniu cytryn danej partii dopuszcza się obliczanie tego ubytku od średniego okresu przechowywania cytryn przy zastosowaniu odpowiedniej normy podanej w tabeli. Średni okres przechowywania cytryn oblicza się przez zsumowanie zapasów cytryn pozostałych na koniec każdego dnia (według ewidencji) i podzielenie otrzymanej sumy przez ilość cytryn danej partii przyjętej do magazynu.

Tabela nr 6b

norm ubytku naturalnego papryki i arbuzów podczas przechowywania w magazynach hurtu

(w % od ilości przechowywanego towaru w określonym czasie).

Lp.Nazwa artykułuOkres przechowywaniaRodzaj magazynuNormy ubytku

w %

12345
1Arbuzydo 24 godzinprzechowalnie z wentylacją mechaniczną0,40
komory chłodnicze0,20
od 24 do 48 godzinprzechowalnie z wentylacją mechaniczną0,60
komory chłodnicze0,40
od 48 do 72 godzinprzechowalnie z wentylacją mechaniczną0,80
komory chłodnicze0,70
2Paprykado 24 godzinmagazyny nie chłodzone1,00
komory chłodnicze0,40
od 24 do 48 godzinmagazyny nie chłodzone1,50
komory chłodnicze0,70
od 48 do 72 godzinmagazyny nie chłodzone2,00
komory chłodnicze1,00

Tabela nr 7

norm ubytku naturalnego owoców, warzyw i przetworów w długotrwałym przechowywaniu (rezerwy) w magazynach i kopcach

(w % od ilości przechowywanego towaru w poszczególnych miesiącach).

Lp.Nazwa artykułuOpakowanieRodzaj magazynuMiesiące
IXXXIXIIIIIIIIIVVVIVIIVIII
12345678910111213141516
AOWOCE
1Gruszkibez względu na rodzaj opakowaniaprzechowalnia2,702,001,701,300,800,600,700,801,00---
chłodnia1,501,000,800,600,500,400,400,400,40---
2Orzechy:
nie dosuszone"magazyn10,005,001,000,300,030,030,010,01----
suche"magazyn1,000,800,500,030,020,020,010,010,010,01--
BWARZYWA
1Buraki, brukiew, rzodkiewki, kalarepa, chrzan"piwnice, składy-1,501,000,800,801,001,502,203,005,00--
kopce, doły-1,200,700,600,600,601,201,802,50---
2Marchew, pietruszka, seler, rzepa"piwnice, składy-1,801,201,001,001,301,802,403,00---
kopce-1,500,800,700,700,701,301,902,60---
3Kapusta"piwnice, składy--3,002,001,501,502,003,50----
"kopce--2,501,801,001,002,003,00----
4(skreślona)
5Czosnek"przechowalnia3,502,001,501,000,700,701,001,502,00---
6(skreślona)
7Porydoły-2,002,001,200,800,500,600,801,20---
piwnice-2,502,101,300,900,601,002,203,00---
CMIÓD, GRZYBY ORAZ PRZETWORY Z OWOCÓW, WARZYW I GRZYBÓW
1Kapusta kwaszonabeczkiszopy i piwnice1,500,500,500,500,500,500,500,801,001,502,00-
2Ogórki kwaszone"magazyny i piwnice-0,500,400,400,400,400,500,701,50---
3Powidła, dżemy, marmoladaskrzynkimagazyny i piwnice0,150,150,150,100,100,100,100,150,150,200,30-
4Grzyby solone i marynowanebez względu na rodzaj opakowaniamagazyny, składy i piwnice0,300,200,200,200,200,200,200,200,300,300,300,30
5Pomidory solone i kwaszone""-0,800,500,500,500,500,801,002,00---
6Susz owocowy i grzybowyworki"0,300,300,200,100,100,100,150,150,200,200,200,20
7Miódbez względu na rodzaj opakowania"0,100,080,080,080,080,080,080,080,100,100,100,10
DOWOCE CYTRUSOWEw chłodniach
1a) za okres miesiąca - 0,90%
2b) za każdy dzień składowania powyżej 1 miesiąca - 0,025%

Dodatkowe postanowienia:

1. Przez rezerwy rozumie się przechowywanie towarów nie przeznaczonych do bieżącej sprzedaży, np. przechowywania warzyw, owoców, ziemniaków na zapasy zimowo-wiosenne.

2. Podstawą do obliczenia ubytku naturalnego w czasie przechowywania rezerw stanowi ilość przechowywanego towaru oraz okres jego przechowywania.

Tabela nr 8

norm ubytku naturalnego nie objętych innymi tabelami podczas przechowywania w magazynach obrotu hurtowego różnych artykułów spożywczych

(w % od ilości przechowywanego towaru w określonym czasie).

Lp.Nazwa artykułuDni przechowywania do:Za każdy następny miesiąc dodaje
61530się
latozimalatozimalatozimalatozima
12345678910
1(skreślona)
2Cukier kostka0,020,010,040,020,040,030,010,01
3(skreślona)
4Sól0,300,300,700,701,401,400,200,20
5Syrop ziemniaczany0,060,060,100,100,150,150,040,04
6Kakao na wagę0,020,010,030,020,050,030,020,01
7Łom czekoladowy0,030,020,050,040,070,060,020,01
8Cukierki nadziewane zawijane, nadziewane nie zawijane i irysy0,040,020,060,040,080,060,030,02
9Marmoladki0,080,050,150,100,300,200,060,04
10Czekolada, pralinki, pomadki0,030,020,050,040,070,060,020,01
11Cukierki twarde zawijane i twarde nie zawijane0,030,020,050,040,070,060,020,01
12Herbatniki, wafle suche0,020,010,030,020,050,030,020,01
13Pierniki0,080,060,120,100,150,120,030,02
14Wyroby waflowe0,080,060,120,100,150,120,060,03
15Keksy, torty i biszkopty0,020,010,030,020,050,030,020,01
16Sucharki cukiernicze0,080,060,120,100,150,120,040,02
17Suchary0,020,010,030,020,050,030,020,01
18Chałwa0,300,200,450,300,600,450,100,10
19Skórka pomarańczowa, owoce w cukrze, orzechy w cukrze, słodycze miękkie i twarde0,150,100,200,150,250,200,100,06
20Makaron0,020,010,030,020,040,030,010,01
21Margaryna i ceres0,070,050,080,06-0,07-0,04
22Drożdże prasowane0,600,50-0,75----
23Zupy w proszku0,060,030,100,050,150,080,040,02
24Żelatyna na wagę0,010,010,020,020,050,030,010,01
25Kawa naturalna palona0,010,010,010,010,020,02--
26Surogaty kawy0,010,010,010,020,020,020,010,01
27Herbata luzem0,020,020,040,040,060,060,020,02
28Goździki, cynamon, papryka sucha, ziele angielskie, liście laurowe, gałka muszkatołowa, imbir0,020,020,040,040,060,060,020,02
29Migdały łuskane i nie łuskane0,100,100,150,150,200,200,060,06
30Pestki słonecznikowe i pestki dyni0,040,040,060,060,100,100,030,03
31Czarnuszka, kminek, koper, kolender0,040,030,060,050,100,080,030,02
32Figi0,040,030,060,050,100,100,030,02
33Rodzynki0,040,030,060,050,100,100,030,02
34(skreślona)
35Wanilia w laskach0,150,100,300,200,500,300,500,30
36Kawa naturalna surowa0,030,020,060,050,080,070,030,02
37Pieprz ziołowy0,030,030,060,060,060,060,030,03
38Pieprz naturalny0,020,020,040,040,060,060,020,02

Dodatkowe postanowienie.

Przewidziane w tabeli normy ubytku naturalnego stosuje się również przy przechowywaniu rezerw tych artykułów.

Tabela nr 9

norm ubytku naturalnego ryżu, przetworów zbożowych, przetworów artykułów strączkowych w długotrwałym przechowywaniu w magazynach

(w % od ilości przechowywanego towaru w określonym czasie).

Lp.Nazwa artykułuPrzechowywanie przez okres
miesiącado 6 miesięcyponad 6 miesięcy
12345
1Pasze treściwe:
a) w opakowaniu0,15--
b) luzem0,30--
2(skreślona)
3Mąka grochowa-0,090,15
4Kasza grochowa-0,090,15
5(skreślona)

Dodatkowe postanowienie.

Nie stosuje się norm ubytku naturalnego przy przechowywaniu przetworów zbożowych przez czas krótszy od dwóch tygodni.

Tabela nr 10

norm ubytku naturalnego artykułów spożywczych, powstającego podczas paczkowania, rozlewania, dojrzewania

(w % od ilości towaru paczkowanego, rozlewanego, dojrzewającego).

Lp.Nazwa artykułuOkreślenie rodzaju przerobu%
1234
A. Paczkowanie
1Kawa naturalna palona:
a) ziarnistapaczkowanie ręczne0,05
paczkowanie mechaniczne0,13
b) mielonapaczkowanie ręczne0,10
2Kakaopaczkowanie ręczne0,40
3Pieprz:
a) ziarnistypaczkowanie ręczne0,10
paczkowanie mechaniczne0,16
b) mielonypaczkowanie ręczne0,30
4Papryka mielonapaczkowanie ręczne0,40
5Ziele angielskiepaczkowanie ręczne0,20
6Goździkipaczkowanie ręczne0,25
7Liście laurowepaczkowanie ręczne0,65
8Kwas cytrynowypaczkowanie ręczne0,30
9Figi suszonepaczkowanie ręczne0,25
10Rodzynkipaczkowanie ręczne0,25
11Migdałypaczkowanie ręczne0,25
12Imbir mielonypaczkowanie ręczne0,40
13Cynamon
a) w laskachpaczkowanie ręczne0,50
b) mielonypaczkowanie ręczne0,40
14Mąka pszenna (wrocławska, tortowa, krupczatka, luksusowa, mazowiecka bułkowa)paczkowanie ręczne i mechaniczno-ręczne0,20
15Mąka pszenna wrocławska i mazowieckapaczkowanie mechaniczne0,35
16Kasza manna, jęczmienna (zwykła, perłowa), pęczak (zwykły i obtaczany), gryczana (prasowana i krakowska), jaglana i kukurydzianapaczkowanie ręczne i mechaniczno-ręczne0,20
17Kasza manna, jęczmienna (zwykła i perłowa), pęczak (zwykły i obtaczany)paczkowanie mechaniczne0,25
18Mąka ziemniaczanapaczkowanie ręczne i mechaniczno-ręczne0,20
19Cukier biały i rafinowanypaczkowanie ręczne i mechaniczno-ręczne0,17
20Cukier kryształ białypaczkowanie mechaniczne0,30
21Cukier puderpaczkowanie ręczne0,14
22Ryż wyborowy i gatunku IIpaczkowanie ręczne0,17
paczkowanie mechaniczno-ręczne0,14
paczkowanie mechaniczne0,25
23Mąka żytnia "Żurek"paczkowanie ręczne0,16
24Płatki owsianepaczkowanie ręczne0,18
25Makpaczkowanie ręczne i mechaniczno-ręczne0,15
26Groch zwykły i obłuskany oraz kasza grochowapaczkowanie ręczne i mechaniczno-ręczne0,15
27Fasolapaczkowanie ręczne i mechaniczno-ręczne0,20
28Sól warzona i kamiennapaczkowanie ręczne0,10
29Herbata - wszystkie rodzaje, z wyjątkiem ekspresowejpaczkowanie ręczne0,15
paczkowanie mechaniczne0,40
30Herbata ekspresowapaczkowanie mechaniczne0,20
B Rozlewanie
Oliwarozlewanie mechaniczno-ręczne do butelek szklanych á 100 g i 200 g0,60
C. Dojrzewanie
Bananydojrzewanie w dojrzewalniach termicznych chemicznychlato - 2,20
zima - 2,00

Dodatkowe postanowienia:

Obliczanie wysokości ubytków naturalnych występujących przy dojrzewaniu bananów powinno być dokonywane dla każdej partii bananów oddzielnie, na podstawie ewidencji przychodu i rozchodu prowadzonej w dojrzewalni. Normy ubytku naturalnego bananów przy dojrzewaniu obejmują również ubytek naturalny, który powstał podczas sortowania bananów po przeprowadzonym procesie dojrzewania.

Tabela nr 11

norm ubytku naturalnego artykułów budowlanych w obrocie detalicznym

(w % od obrotu).

Lp.Nazwa artykułuRodzaj opakowaniaNorma ubytku w %
1234
1Wapno hydratyzowane i hydrauliczneworki papierowe0,50
2Wapno paloneluzem1,50
3Cementworki papierowe0,50
4Gipsworki papierowe0,50
5Kreda mielonaworki papierowe1,00
6Kreda formowanaluzem2,00
7Kitskrzynie0,70
8Lepik i masy konserwacyjnebębny blaszane1,00
9Smołabeczki0,50

Dodatkowe postanowienie.

Podane w tabeli normy ubytku naturalnego dla artykułów w opakowaniach mogą być stosowane przy sprzedaży w ilościach poniżej opakowania fabrycznego.

Tabela nr 12

norm ubytku naturalnego w transporcie drogowym (samochody i zaprzęgi) artykułów spożywczych

(w % od ilości przyjętej do przewozu).

Lp.Nazwa artykułuPrzy przewozie środkami transportu drogowego:
do 10 kmponad 10 km do 25 kmponad 25 km do 50 kmponad 50 km do 100 kmza każde następne 100 km
latozimalatozimalatozimalatozimalatozima
123456789101112
A. PRZETWORY MLECZNE
1Sery twarde duże o wadze powyżej 5 kg0,040,030,050,040,080,060,100,080,040,03
2Sery twarde małe o wadze poniżej 5 kg0,050,030,060,040,080,060,100,080,050,03
3Sery miękkie, smażone, topione, nie paczkowane w jednostki detaliczne0,060,040,080,060,120,080,150,120,060,04
4Sery twarogowe - krajanka, klinki3,002,004,003,005,004,005,504,500,500,04
5Bryndza luzem0,060,040,080,060,120,080,150,120,060,04
6Masło w beczkach, blokach, osełkach, nie paczkowane fabrycznie w jednostki detaliczne0,020,010,030,020,040,030,060,050,030,01
7Masło topione w blokach do 5 kg0,01-0,01-0,02-0,02-0,01-
B. ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
1Cukier kryształ, kostka, puder0,020,010,030,020,050,030,080,050,020,01
2Sól0,060,050,100,070,150,100,200,150,080,05
3Mączka ziemniaczana0,020,010,040,030,060,050,080,070,030,02
4Syrop ziemniaczany0,020,010,030,020,050,030,070,050,020,01
5Kakao na wagę0,050,040,070,050,090,080,120,100,050,04
6Łom czekoladowy0,030,030,040,040,060,060,080,080,040,04
7Cukierki nadziewane zawijane, nadziewane nie zawijane i irysy0,020,010,030,020,050,040,070,060,030,02
8Marmoladki0,060,040,090,060,120,090,150,120,060,04
9Czekolada, pralinki, pomadki0,020,010,030,020,050,040,070,060,030,02
10Cukierki twarde zawijane i twarde nie zawijane0,020,010,030,020,050,040,070,060,030,02
11Herbatniki, wafle suche i wyroby waflowe, pierniki, keksy, torty i biszkopty, suchary, sucharki cukiernicze0,020,010,030,020,050,040,080,060,030,02
12Chałwa0,040,030,060,040,080,060,100,080,040,03
13Skórka pomarańczowa i owoce w cukrze oraz orzechy w cukrze0,050,040,080,060,120,090,150,120,050,04
14Wanilia w laskach0,050,040,070,060,100,070,150,100,050,04
15Słodycze wschodnie miękkie i wschodnie twarde0,020,010,030,020,050,040,080,060,030,02
16Makaron0,020,010,030,020,040,030,050,040,020,01
17Margaryna i ceres0,020,010,030,010,040,020,060,020,030,01
18Drożdże prasowane0,070,050,100,080,150,100,200,150,070,05
19Zupy w proszku0,020,010,040,030,060,050,080,070,030,02
20Żelatyna na wagę0,020,020,030,030,050,050,080,080,020,02
21Kawa naturalna palona0,030,010,050,020,070,030,100,050,050,02
22Surogaty kawy0,020,010,040,030,060,050,080,070,030,02
23Herbata luzem0,020,010,030,020,040,030,060,040,020,01
24Goździki, cynamon, papryka sucha, ziele angielskie, liście laurowe, gałka muszkatołowa, imbir0,030,010,050,020,070,030,100,050,050,02
25Migdały łuskane i nie łuskane0,030,010,050,020,070,030,100,050,050,02
26Pestki słonecznikowe i pestki dyni0,020,010,030,020,050,040,080,060,030,02
27Czarnuszka, kminek, koper, kolender0,030,010,050,020,070,030,100,050,050,02
28Figi0,040,020,060,040,080,060,120,080,060,03
29Rodzynki0,040,020,060,040,080,060,120,080,060,03
30Mak0,060,060,080,080,120,120,150,150,080,08
31Kawa naturalna surowa0,020,020,050,030,070,050,100,070,050,03
32Pieprz naturalny0,030,010,050,020,070,030,100,050,050,02
33Pieprz ziołowy0,020,020,030,030,050,050,070,070,030,03
34Groch, fasola, soczewica (suche ziarna)--0,100,100,150,15----
35Mąka i kasza grochowa--0,100,100,150,15----

Dodatkowe postanowienia:

1. Pory roku nie mają wpływu w razie stosowania izotermicznych środków transportowych. W tych wypadkach mają zastosowanie normy przewidziane dla okresu zimowego.

2. Wykazane w części A pod lp. 4 sery twarogowe obejmują twarogi o zawartości wody do 75%.

3. Podstawą do obliczenia wysokości ubytku naturalnego w transporcie stanowi ilość towaru przyjętego do przewiezienia z uwzględnieniem długości trasy, przy czym przewidzianą w tabeli normę ubytku naturalnego przyjmuje się bez względu na długość faktycznie przebytej drogi w granicach trasy objętej normą, np. przy przewozie 3.000 kg cukru kryształu na odległość 55 km, jak również na odległość 99 km, należy stosować tę samą normę, tj. 0,08% (2,4 kg).

Tabela nr 13

norm ubytku naturalnego w transporcie drogowym owoców i warzyw i ich przetworów

(w % od ilości przyjętej do przewozu).

Lp.Nazwa artykułuRodzaj Pora roku Transport drogowy
opakowania(miesiąc)do 10 kmod 10 do 25 kmponad 25 kmod 25 do 50 kmponad 50 kmod 50 do 100 kmponad 100 km
1234567891011
A. OWOCE
1Czereśnie, wiśnie, brzoskwinie, moreleskrzynki, łubiankiokres sezonu-1,00-2,50---
2Śliwki węgierki, dereńskrzynki, łubianki"---0,701,00--
3Truskawki, maliny, jeżyny, poziomki, czarny bezskrzynki, łubiankiokres sezonu-1,00-2,503,50--
4Winogrona, porzeczki, czarne jagody, agrestskrzynki, łubianki"-0,50-0,801,20--
5Borówki brusznice, żurawinyskrzynki, łubianki"---0,500,70--
6Gruszkilato---0,501,00--
jesień---0,501,00--
zima---0,200,50--
7Jabłkaskrzynkilato---0,501,00-
jesień---0,200,50--
zima---0,200,40--
luzemjesień---1,001,50--
zima---0,801,30--
8Orzechy włoskie i laskoweworkimiesiąc IX---0,30-0,50-
miesiąc X---0,20-0,30-
zima---0,10-0,20-
9Orzechy inneworkimiesiąc IX---0,300,50--
miesiąc X---0,200,30--
miesiąc XI----0,10--
miesiąc XII---0,100,20--
10Arbuzyokres sezonu---0,30-0,300,30
11Winogrona importowane"-0,50-0,80-1,20-
B. WARZYWA I ZIEMNIAKI
1Kapusta świeżalato-0,70-1,20-2,40-
jesień-0,30-0,501,00--
zima-0,20-0,300,50--
wiosna-0,30-0,501,00--
2Pomidoryskrzynkiokres sezonu---1,001,50--
3Ogórkiskrzynki"---0,200,50--
luzem"-0,20-0,501,00--
4Szparagi, rabarbarskrzynki"---0,501,00--
5Buraki, marchew, pietruszka, selerycały rok---0,301,00--
6Cebula ze szczypiorem nie zaschniętaskrzynkiokres sezonu-0,30-0,701,50--
7Cebula i czosnek zaschnięteworki i skrzynkicały rok---0,401,00--
8Cebula i czosnek suche""----0,50--
9Poryjesień-0,50-1,202,30--
zima-0,40-0,801,60--
wiosna-0,40-1,001,80--
10Ziemniaki wczesneokres sezonu-0,70-1,002,00--
" późneIII, IV, V-0,30-0,501,00--
VI, VII, VIII-0,30-0,801,00--
IX, X, XI, XII-0,30-0,501,00--
C. PRZETWORY ZBOŻOWE
1Mąka i kaszeluzem i w opakowaniucały rok0,100,100,15----
2Pasze treściwe""0,100,100,15----
3Ryż""-0,10-0,15---
D. MIÓD, PRZETWORY Z OWOCÓW, WARZYW, GRZYBÓW
1Miódbeczkicały rok----0,20--
miesiące:
2Kapusta i ogórki kwaszonebeczkiV - IX--0,50----
X - IV--0,30----
miesiące:
3Grzyby solone i marynowaneX - IV--0,20----
V - IX--0,30----
4Marmolada, powidła, konfiturybeczkicały rok--0,05----
skrzynki"--0,08----
5Susze owocowe chałupniczeworki"--0,50----
6Susze grzybowe chałupniczeworki"--0,10----

Dodatkowe postanowienie.

W razie przeładunku w czasie transportu warzyw, owoców, ziemniaków wczesnych oraz przetworów zbożowych ustalone normy dla tych artykułów podwyższa się o 30%.

Tabela nr 14

norm ubytku naturalnego przy transporcie mięsa i jego przetworów do punktów sprzedaży detalicznej

(w % od ilości przyjętej do przewiezienia).

Lp.Nazwa artykułuPrzy przewozie do punktów sprzedaży detalicznej
od 3 do 6 punktówod 7 do 12 punktówponad 12 punktów
latozimalatozimalatozima
12345678
1Mięso różne w ćwierćtuszach, półtuszach i tuszach:
a) wystudzone0,150,100,250,200,350,30
b) wychłodzone0,100,070,120,100,150,13
c) mrożone0,050,050,080,080,100,10
2Mięso różne w elementach:
a) wystudzone0,200,150,250,250,400,35
b) wychłodzone0,120,100,150,130,200,18
c) mrożone0,050,050,080,080,080,08
3Mięso końskie:
a) wystudzone0,150,100,250,200,350,30
b) wychłodzone0,100,070,120,100,150,13
c) mrożone0,050,050,080,080,100,10
4Dziczyzna:
a) wystudzona0,250,200,350,300,450,40
b) wychłodzona0,200,170,220,200,250,23
c) mrożona0,150,150,180,180,200,20
5Zające i króliki:
a) wystudzone0,200,150,250,250,400,35
b) wychłodzone0,120,100,150,130,200,18
c) mrożone0,050,050,080,080,080,08
6Płuca, wątroba, wymię, żołądki, mózgi:
a) wystudzone0,450,300,550,400,650,50
b) wychłodzone0,300,200,380,250,450,30
7Łby: wołowe, baranie i cielęce, serca, ozory, nerki:
a) wystudzone0,350,250,400,300,500,35
b) wychłodzone0,250,200,350,250,400,30
8Głowizna wieprzowa, nogi, kości:
a) wystudzone0,250,150,350,250,450,35
b) wychłodzone0,200,150,250,200,300,25
9Wędliny trwałe0,080,050,100,080,130,10
10Wędliny półtrwałe0,080,050,100,100,130,10
11Wędliny nietrwałe0,100,080,150,130,180,15
12Kiszki różne0,130,100,180,150,200,18
13Salcesony i rolady oraz inne wyroby wędliniarskie0,100,080,150,130,250,15
14Mięso peklowane0,130,100,180,150,200,18
15Tłuszcze świeże0,100,080,130,100,150,13
16Tłuszcze solone0,130,080,150,130,200,15
17Tłuszcze topione i rafinowane0,030,030,030,030,040,04

Dodatkowe postanowienia:

1. Za mięso wystudzone uważa się mięso po upływie co najmniej 6 godzin od uboju.

Za mięso wychłodzone uważa się mięso w chłodni o temperaturze od 0° do -6°C.

Za mięso mrożone uważa się mięso o temperaturze nie wyższej niż -6°C.

Za wędliny trwałe uważa się wędliny, które zawierają do 35% wody.

Za wędliny półtrwałe uważa się wędliny, które zawierają do 50% wody.

Za wędliny nietrwałe uważa się wędliny, które zawierają ponad 50% wody.

2. Normy ubytku naturalnego w transporcie mięsa i przetworów mięsnych są zróżnicowane zależnie od ilości punktów odbioru (punktów detalicznych) tych towarów, przy czym stosuje się je, jeśli przewóz dokonywany jest co najmniej do trzech punktów i tylko w tym wypadku, gdy obsługa środka transportowego rozważa towar dla poszczególnych punktów odbioru.

Tabela nr 15

norm ubytku naturalnego mięsa i przetworów mięsnych w transporcie drogowym (samochody, zaprzęgi)

(w % od ilości przyjętej do przewozu).

Lp.Nazwa artykułuPrzewóz na odległośćZa każde następne
do 10 kmponad 10 km do 25 kmponad 25 km do 50 kmponad 50 km do 100 km100 km
latozimalatozimalatozimalatozimalatozima
123456789101112
1Mięso różne w sztukach (ćwierćtusze, półtusze, tusze):
a) wystudzone0,180,150,230,200,300,250,500,350,200,12
b) wychłodzone0,100,060,140,100,180,120,220,120,090,07
c) mrożone0,010,010,020,030,040,050,060,080,020,02
2Mięso różne w elementach:
a) wystudzone0,200,170,250,22------
b) wychłodzone0,120,080,170,130,200,160,230,20--
c) mrożone0,010,010,020,030,020,030,020,030,020,03
3Mięso końskie:
a) wystudzone0,180,150,230,200,300,250,500,350,200,12
b) wychłodzone0,100,060,140,100,180,120,220,120,090,07
c) mrożone0,010,010,020,030,040,050,060,080,020,02
4Dziczyzna:
a) wystudzona0,280,250,330,300,400,350,600,450,300,22
b) wychłodzona0,200,160,240,200,280,220,320,220,190,27
c) mrożona0,110,110,120,130,14