Ustalenie norm ubytku naturalnego owoców cytrusowych w obrocie hurtowym w okresie letnim oraz przy składowaniu w chłodniach.

Monitor Polski

M.P.1957.73.445

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 września 1957 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA HANDLU WEWNĘTRZNEGO
z dnia 12 sierpnia 1957 r.
w sprawie ustalenia norm ubytku naturalnego owoców cytrusowych w obrocie hurtowym w okresie letnim oraz przy składowaniu w chłodniach.

Na podstawie art. 3 ust. 2 dekretu z dnia 29 października 1952 r. o gospodarowaniu artykułami obrotu towarowego i zaopatrzenia (Dz. U. Nr 44, poz. 301) i zarządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 29 listopada 1955 r. w sprawie przekazania uprawnień do ustalania norm ubytków naturalnych oraz trybu opracowania, stosowania i kontroli tych norm (Monitor Polski Nr 127, poz. 1630) zarządza się, co następuje:
Ustala się normę maksymalnego ubytku naturalnego dla owoców cytrusowych w obrocie hurtowym w okresie letnim (miesiące czerwiec - wrzesień) w wysokości 1,45%.
Ustala się normy maksymalnego ubytku naturalnego owoców cytrusowych składowanych w chłodniach w wysokości:
a)
za okres pierwszego miesiąca składowania - 0,9%,
b)
za każdy dzień składowania powyżej 1 miesiąca 0,025%.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.