Jednorazowy zasiłek z tytułu urodzenia dziecka.

Monitor Polski

M.P.1978.15.49

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 kwietnia 1978 r.

UCHWAŁA Nr 46
RADY MINISTRÓW
z dnia 7 kwietnia 1978 r.
w sprawie jednorazowego zasiłku z tytułu urodzenia dziecka.

W celu rozszerzenia pomocy dla rodzin, a zwłaszcza dla młodych małżeństw i matek wychowujących dzieci, Rada Ministrów po porozumieniu z Centralną Radą Związków Zawodowych uchwala, co następuje:
Wprowadza się jednorazowy zasiłek z tytułu urodzenia dziecka, zwany dalej "zasiłkiem".
1. 
Zasiłek przysługuje z tytułu urodzenia dziecka:
1)
które nabywa obywatelstwo polskie przez urodzenie,
2)
którego choćby jedno z rodziców ma obywatelstwo polskie lub stały pobyt w Polsce oraz podlega polskim przepisom o ubezpieczeniu społecznym.
2. 
Zasiłek wypłaca się w wysokości 2.000 zł na każde urodzone dziecko, niezależnie od zasiłku porodowego.
1. 
Zasiłek wypłaca się matce lub osobie przez nią upoważnionej.
2. 
W razie śmierci matki nie podjęty zasiłek wypłaca się ojcu dziecka lub innej osobie, która przyjęła dziecko na wychowanie i utrzymanie.
3. 
Podstawą do wypłacenia zasiłku jest odpis skrócony aktu urodzenia dziecka opatrzony odpowiednią adnotacją Urzędu Stanu Cywilnego.
Zasiłek wypłaca:
1)
uspołeczniony zakład pracy - pracownicy oraz nie zatrudnionej żonie pracownika, a także innym osobom, którym zakład pracy wypłaca zasiłki z ubezpieczenia społecznego,
2)
oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - innym osobom niż określone w pkt 1.
Zasiłek wypłaca się z funduszy przeznaczonych na ubezpieczenia społeczne.
Prawo do zasiłku przysługuje w okresie 1 roku od dnia urodzenia dziecka.
Uzyskanie zasiłku przewidzianego w niniejszej uchwale nie ogranicza uprawnień uzależnionych od wysokości zarobków lub dochodów.
Zasiłek wypłaca się na dziecko urodzone po dniu 30 kwietnia 1978 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 1978 r.