Inwestycje szczególnie ważne dla gospodarki narodowej.

Monitor Polski

M.P.1971.31.195

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1972 r.

UCHWAŁA Nr 74
RADY MINISTRÓW
z dnia 9 kwietnia 1971 r.
w sprawie inwestycji szczególnie ważnych dla gospodarki narodowej.

W celu zapewnienia sprawnego przygotowania i realizacji szczególnie ważnych dla rozwoju gospodarki narodowej przedsięwzięć (zadań) inwestycyjnych Rada Ministrów uchwala, co następuje:
1.
Do inwestycji szczególnie ważnych dla rozwoju gospodarki narodowej, zwanych dalej inwestycjami kluczowymi, zalicza się inwestycje, które wpływają w istotny sposób na:
1)
jakościową zmianę struktury gospodarki,
2)
bilans paliwowo-energetyczny i surowcowy kraju,
3)
wydatną poprawę struktury produkcji rynkowej,
4)
kształtowanie bilansu handlu zagranicznego z krajami socjalistycznymi oraz
5)
zmniejszenie importu z krajów kapitalistycznych i zwiększenie eksportu do tych krajów.
2.
Propozycję uznania inwestycji za kluczową przedstawia Radzie Ministrów Przewodniczący Komisji Planowania przy Radzie Ministrów na wniosek zainteresowanego ministra.
1.
Wykaz inwestycji kluczowych w 1971 r. zawierają załączniki nr 6 i nr 8 do uchwały nr 196 Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1970 r. o narodowym planie gospodarczym na 1971 r.
2.
Aktualizacja wykazu, o którym mowa w ust. 1, następować będzie w uchwałach Rady Ministrów o narodowym planie gospodarczym na kolejne lala 1972-1975 w formie spisu przedsięwzięć (zadań) przewidzianych do rozpoczęcia w danym roku oraz w ciągu 2 lat następnych.
Do inwestycji kluczowych mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy o projektowaniu, planowaniu, finansowaniu i realizacji inwestycji ze zmianami zawartymi w niniejszej uchwale.
1.
Realizację inwestycji kluczowych należy powierzać generalnym realizatorom. Generalny realizator powinien być wyznaczany dla inwestycji kluczowej niezwłocznie po podjęciu decyzji o jej realizacji.
2. 1
(uchylony).
3. 2
(uchylony).
4.
W latach 1971 i 1972 dopuszcza się realizację inwestycji kluczowych w systemie generalnego wykonawstwa. Dla inwestycji tych, niezwłocznie po objęciu ich wykazem inwestycji kluczowych, powinni być wyznaczeni: generalny projektant, kierujące biuro projektów, generalny wykonawca i generalny dostawca.
1.
Inwestycjom kluczowym przysługuje pierwszeństwo w zakresie:
1)
realizacji zamówień na opracowanie dokumentacji inwestycji,
2)
zapewnienia wykonawstwa robót budowlanych i montażowych,
3)
dostaw maszyn i urządzeń zarówno krajowych, jak też z importu,
4)
zaopatrzenia materiałowo-technicznego

- ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji kontynuowanych.

2.
Pierwszeństwo w zakresie wymienionym w ust. 1 przysługuje również inwestycjom towarzyszącym i wspólnym, związanym z inwestycjami kluczowymi.
1.
Biura projektowe obowiązane są do przyjmowania i wykonywania zleceń na opracowanie założeń techniczno-ekonomicznych inwestycji kluczowych w pierwszej kolejności. Zasada pierwszeństwa dotyczy także uzgadniania dokumentacji projektowej we wszystkich współdziałających jednostkach i organach państwowych.
2.
Założenia techniczno-ekonomiczne dla inwestycji kluczowych powinny być opracowywane przez kierujące biuro projektów w ścisłym współdziałaniu z właściwymi instytucjami naukowo-badawczymi, organami do spraw koordynacji terenowej oraz innymi jednostkami wyznaczonymi jako wiodące. Integralną częścią założeń techniczno-ekonomicznych powinien być harmonogram realizacji inwestycji, określający w szczególności powiązania czasowe między inwestycjami podstawowymi a towarzyszącymi i wspólnymi.
3.
Współdziałanie zaplecza naukowo-badawczego w procesie przygotowania i realizacji inwestycji kluczowych powinno następować przez:
1)
zawieranie z jednostkami projektowania umów wieloletnich, dotyczących współpracy w zakresie problematyki związanej z nowoczesnością rozwiązań technologicznych,
2)
opiniowanie założeń techniczno-ekonomicznych (weryfikacja merytoryczna),
3)
współpracę przy opracowywaniu technologii i organizacji produkcji w ramach opracowania założeń techniczno-ekonomicznych, w toku projektowania technicznego oraz w toku rozruchu.
4.
Ministrowie Komunikacji, Łączności, Gospodarki Komunalnej, Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego, Górnictwa i Energetyki oraz Prezesi Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej i Centralnego Urzędu Geologii zapewnią współdziałanie podległych jednostek w przygotowaniu i realizacji inwestycji kluczowych i wspólnych, przede wszystkim w zakresie usług projektowych i robót w swojej specjalności.
Kierujące biuro projektów (projektowo-technologiczne) jest odpowiedzialne za:
1)
przygotowanie koncepcji kompleksowego rozwiązania całości przedsięwzięcia (zadania) o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej,
2)
wybór najwłaściwszych pod względem technicznym i ekonomicznym rozwiązań projektowych przy uwzględnieniu najnowszych osiągnięć procesów technologicznych, wpływających na ilość i jakość wytwarzanych wyrobów oraz pozwalających na obniżenie kosztów wytwarzania, rozwiązań w zakresie organizacji i uruchomienia produkcji,
3)
kompletność i terminowość opracowania dokumentacji, w tym za prawidłową koordynację prac projektowych wykonywanych we własnym zakresie i zleconych do wykonania innym biurom projektów,
4)
prawidłowość wyceny kosztu inwestycji oraz osiągnięcie podstawowych wskaźników techniczno-ekonomicznych, ustalonych w dokumentacji i zależnych od projektu,
5)
zapewnienie i koordynację nadzoru autorskiego nad realizacją całego przedsięwzięcia (zadania) kluczowego we wszystkich występujących specjalnościach.
Minister nadzorujący inwestora może w uzasadnionych wypadkach zezwolić na:
1)
równoległe opracowanie założeń techniczno-ekonomicznych i projektów technicznych,
2)
sukcesywne dostarczanie projektów technicznych w zakresie i terminach uzgodnionych z generalnym realizatorem lub z generalnym wykonawcą robót budowlano-montażowych i generalnym dostawcą maszyn i urządzeń.
1.
Równolegle z przygotowaniem założeń techniczno-ekonomicznych dla przedsięwzięć (zadań) kluczowych powinny być opracowane założenia techniczno-ekonomiczne dla inwestycji wspólnych i towarzyszących. Zatwierdzenie założeń tych inwestycji powinno nastąpić w terminach skoordynowanych z terminami zatwierdzenia założeń dla inwestycji podstawowych. Obowiązki w zakresie przygotowania tych inwestycji do realizacji ciążą na kierownikach jednostek sprawujących nadzór nad inwestorami realizującymi inwestycje wspólne i towarzyszące.
2.
Na podstawie założeń techniczno-ekonomicznych powinna być zawarta umowa przedwstępna (porozumienie) z wskazanym przez właściwy organ generalnym realizatorem (generalnym wykonawcą).
3.
Wprowadzenie inwestycji kluczowych do projektu planu inwestycyjnego może nastąpić tylko na podstawie pozytywnej opinii banku o prawidłowym zapewnieniu warunków realizacji tych inwestycji, wydanej na podstawie przedłożonych bankowi zatwierdzonych założeń techniczno-ekonomicznych i umów przedwstępnych (porozumień), o których mowa w ust. 2.
4.
Określony w zatwierdzonych założeniach techniczno-ekonomicznych cykl budowy oraz terminy, ustalone zgodnie z tym cyklem po włączeniu zadania inwestycyjnego do planu w umowie o kredyt, są obowiązujące dla inwestora i wszystkich innych uczestników procesu inwestycyjnego.
5.
Ministrowie sprawujący nadzór nad inwestorami realizującymi inwestycje kluczowe zapewnią w rocznych planach odpowiednie limity dewizowe zapewniające w pierwszej kolejności zaspokojenie potrzeb tych inwestycji i umożliwiające zawarcie kontraktów - w miarę potrzeby - z rocznym lub dłuższym wyprzedzeniem według harmonogramu realizacji inwestycji. Zasady prowadzenia rachunku zaangażowania dewizowego dla inwestycji kluczowych określą odrębne przepisy.
6.
Minister Handlu Zagranicznego lub minister nadzorujący centralę handlu zagranicznego:
1)
wyznaczy dla inwestycji kluczowych generalnych dostawców maszyn i aparatury w wypadkach, gdy dostawy z importu stanowią wyposażenie całych linii technologicznych lub dotyczą zakupu licencji i całego programu dostaw maszyn i urządzeń,
2)
ustali priorytet w terminowej kontraktacji i realizacji zakupów z importu, warunkujących prawidłowy przebieg wykonawstwa inwestycji kluczowej,
3)
zapewni kontrolę terminowej realizacji zamówień importowych dla inwestycji kluczowej,
4)
zapewni za pośrednictwem podległych central handlu zagranicznego niezbędny dopływ informacji o terminach dostaw z importu maszyn i urządzeń.
Ministrowie nadzorujący producentów i dystrybutorów maszyn i urządzeń, konstrukcji stalowych, aparatury, instalacji oraz innych materiałów niezbędnych do realizacji inwestycji kluczowych:
1)
wprowadzą zasadę zawierania umów zapewniających z odpowiednim wyprzedzeniem dostawy materiałów i elementów kooperacyjnych, niezbędnych do wykonania inwestycji kluczowych, tak żeby wyżej wymienione dostawy następowały w terminach umożliwiających wykonawstwo robót budowlano-montażowych zgodnie z ustalonym harmonogramem,
2)
zapewnią w pierwszej kolejności realizację umów o dostawę maszyn i urządzeń dla tych inwestycji w terminach wynikających z ustalonych cykli dostaw oraz zgodnych z terminami wynikającymi z uzgodnionych harmonogramów budowy; obowiązek ten dotyczy także jednostek kooperujących z producentami, dostawcami i wykonawcami,
3)
wprowadzą zasadę ciągłego składania zamówień i potwierdzania ich na zasadzie pierwszeństwa zarówno na wyroby gotowe, jak i elementy kooperacyjne, z uwzględnieniem warunków technologicznych i kooperacyjnych niezbędnych do ich wykonania,
4)
zapewnią kontrolę terminowej realizacji zamówionych maszyn, urządzeń i materiałów.
Minister Przemysłu Maszynowego i Minister Przemysłu Ciężkiego oraz inni zainteresowani ministrowie w terminie do końca 1971 r. spowodują wydatne skrócenie cykli dostaw maszyn i urządzeń.
1.
Dyrektorzy zjednoczeń nadzorujący dostawców maszyn i urządzeń spowodują, aby decyzje komisji do eliminowania zbędnego importu o wykonaniu w kraju proponowanych przez inwestorów do zakupu z importu maszyn i urządzeń były podejmowane przy zapewnieniu odpowiednich warunków technicznych właściwym producentom i w terminach wynikających z harmonogramów realizacji inwestycji kluczowych. Dyrektorzy zjednoczeń podejmą środki pozwalające na skrócenie czasu podejmowania decyzji przez komisje antyimportowe.
2.
Ministrowie Przemysłu Ciężkiego, Przemysłu Maszynowego, Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych określą w terminie do dnia 30 czerwca 1971 r., które z podporządkowanych im przedsiębiorstw oraz w zakresie jakich branż utworzą własne grupy dla montażu i rozruchu maszyn i urządzeń.
Minister Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz inni ministrowie sprawujący nadzór nad przedsiębiorstwami budowlano-montażowymi wprowadzą przy bilansowaniu i rozdziale robót budowlano-montażowych zasadę pierwszeństwa dla inwestycji kluczowych.
1.
Zobowiązuje się prezydia wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw), na których terenie jest planowana realizacja przedsięwzięć (zadań) o kluczowym znaczeniu dla gospodarki, do zapewnienia warunków prawidłowej realizacji tych inwestycji oraz związanych z nimi inwestycji wspólnych i towarzyszących w terminach skoordynowanych z wykonawstwem inwestycji podstawowych, a w szczególności do:
1)
zapewnienia wszechstronnej pomocy inwestorom i wykonawcom inwestycji kluczowych w zakresie prac związanych z ich przygotowaniem i realizacją, a zwłaszcza w zakresie postępowania lokalizacyjnego, wywłaszczeń, zatrudnienia, zaopatrzenia w miejscowe materiały budowlane itp.,
2)
zapewnienia podstawowych usług komunalnych zarówno na potrzeby budowy, jak i dla późniejszej prawidłowej eksploatacji wybudowanych obiektów,
3)
koordynowania inwestycji towarzyszących, a zwłaszcza inwestycji komunalnych i mieszkaniowych, przez stosowanie zasady automatycznego zapewnienia nakładów i włączania tych inwestycji do planu inwestycyjnego w wielkościach i terminach gwarantujących kompleksowe przekazanie inwestycji kluczowych do użytku (łącznie z inwestycjami towarzyszącymi i wspólnymi).
2.
Inwestycje towarzyszące i wspólne powiązane z inwestycjami kluczowymi korzystają z przywilejów w zakresie opracowania dokumentacji, wykonawstwa robót, dostaw maszyn i urządzeń oraz zaopatrzenia materiałowo-technicznego na równi z inwestycją podstawową.
3.
Odpowiedzialność za:
1)
prawidłowy przebieg realizacji inwestycji o kluczowym znaczeniu dla gospodarki narodowej ciąży na kierowniku jednostki pełniącej funkcje generalnego realizatora, a w okresie przejściowym, o którym mowa w § 4 pkt 4, na inwestorze,
2)
prawidłową realizację zadań cząstkowych, wynikających z udziału w procesie wykonawstwa inwestycji, obciąża w granicach zawartych umów dyrektorów przedsiębiorstw uczestniczących w tym procesie (generalnego realizatora, biura projektów, generalnego wykonawcy, generalnego dostawcy itd.),
3)
osiągnięcie docelowej zdolności produkcyjnej ciąży na dyrektorze przedsiębiorstwa - użytkowniku zrealizowanej inwestycji.
4.
Jeżeli w toku odbioru robót lub maszyn i urządzeń produkcyjnych wykonanych dla inwestycji kluczowych zostanie stwierdzone, że zawierają one wady, to wówczas pełny zakres tych robót lub dostaw traktuje się jako nie wykonany. Wartość robót lub maszyn i urządzeń zawierających wady stanowi podstawę do ustalenia wysokości odszkodowań umownych.
1.
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w porozumieniu z Przewodniczącym Komisji Planowania przy Radzie Ministrów określi w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały zakres i sposób przekazywania uproszczonych informacji i szybkiej ujednoliconej sprawozdawczości z realizacji inwestycji kluczowych.
2.
Sprawozdania z realizacji inwestycji kluczowych inwestorzy przedstawiają Głównemu Urzędowi Statystycznemu, Narodowemu Bankowi Polskiemu, jednostkom nadrzędnym, ministerstwom. Dane zawarte w sprawozdaniu powinny być uzgodnione z generalnym realizatorem, a w okresie przejściowym, o którym mowa w § 4 ust. 4, z generalnym wykonawcą.
3.
Ministerstwa nadzorujące inwestorów realizujących inwestycje kluczowe obowiązane są do przedstawiania co kwartał Komisji Planowania przy Radzie Ministrów sprawozdania z przebiegu realizacji inwestycji kluczowych wraz z oceną i wnioskami - w terminie 20 dni po upływie kwartału sprawozdawczego.
4.
Narodowy Bank Polski obowiązany jest do przedstawiania w terminach półrocznych Komisji Planowania przy Radzie Ministrów oceny przebiegu realizacji inwestycji kluczowych.
5.
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego obowiązany jest do przedstawienia Prezydium Rządu kwartalnych informacji o przebiegu realizacji inwestycji kluczowych w terminie 30 dni po upływie kwartału sprawozdawczego.
Traci moc uchwała nr 253 Rady Ministrów z dnia 26 października 1967 r. w sprawie inwestycji priorytetowych (Monitor Polski Nr 66, poz. 317).
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 4 ust. 2 uchylony przez § 19 uchwały nr 268 z dnia 26 listopada 1971 r. w sprawie generalnego realizatora inwestycji. (M.P.71.59.392) z dniem 1 stycznia 1972 r.
2 § 4 ust. 3 uchylony przez § 19 uchwały nr 268 z dnia 26 listopada 1971 r. w sprawie generalnego realizatora inwestycji. (M.P.71.59.392) z dniem 1 stycznia 1972 r.