Inwestycje priorytetowe.

Monitor Polski

M.P.1967.66.317

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 grudnia 1967 r.

UCHWAŁA Nr 253
RADY MINISTRÓW
z dnia 26 października 1967 r.
w sprawie inwestycji priorytetowych.

W celu zapewnienia - zgodnie z uchwałą VI Plenum KC PZPR - prawidłowej realizacji inwestycji priorytetowych, jak również w celu terminowego przekazywania tych inwestycji do eksploatacji Rada Ministrów uchwala, co następuje:
1.
Inwestycje centralne szczególnie ważne dla rozwoju gospodarki narodowej Rada Ministrów może zaliczyć do inwestycji priorytetowych.
2.
Inwestycje priorytetowe powinny obejmować:
1)
w zakresie budowy nowych zakładów - wszystkie zadania inwestycyjne w ramach jednego przedsięwzięcia (np. cały zakład przemysłowy),
2)
w zakresie rozbudowy istniejących zakładów - zadania inwestycyjne, które w sposób podstawowy decydują o rozbudowie zakładu.
1.
Do inwestycji priorytetowych mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy o projektowaniu, planowaniu, finansowaniu i realizacji inwestycji ze zmianami zawartymi w niniejszej uchwale.
2.
Inwestycjom priorytetowym przysługuje pierwszeństwo w zakresie:
1)
realizacji zamówień na opracowanie dokumentacji inwestycji,
2)
zapewnienia wykonawstwa robót budowlanych i montażowych,
3)
dostaw maszyn i urządzeń zarówno krajowych, jak też z importu,
4)
zaopatrzenia materiałowo-technicznego.
1.
Dane wyjściowe do projektowania inwestycji priorytetowych zatwierdza Rada Ministrów (Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów) na wniosek Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów.
2.
Jeżeli inwestycji nadany zostaje priorytet po zatwierdzeniu danych wyjściowych lub w trakcie realizacji inwestycji, to dane wyjściowe nie wymagają zatwierdzenia przez Radę Ministrów, chyba że Prezes Rady Ministrów na wniosek Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów podejmie decyzję o przedstawieniu Radzie Ministrów danych wyjściowych do zatwierdzenia.
3.
Projekty wstępne inwestycji priorytetowych zatwierdza Przewodniczący Komisji Planowania przy Radzie Ministrów na wniosek właściwego ministra. Jeżeli w opracowanych projektach wstępnych wprowadza się istotne zmiany i odchylenia od podstawowych ustaleń zawartych w zatwierdzonych danych wyjściowych, zmiany te - na wniosek Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów - podlegają zatwierdzeniu przez Radę Ministrów (Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów). Postanowienie to dotyczy również wypadków, gdy dane wyjściowe były zatwierdzone przed nadaniem inwestycji priorytetu przez inny upoważniony do tego organ.
1.
Projekt wstępny inwestycji priorytetowej, sporządzony zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami, powinien określać w części ekonomicznej również nakłady inwestycyjne niezbędne do realizacji inwestycji towarzyszących i współzależnych, niezależnie od tego, jaki inwestor będzie te inwestycje realizował, oraz harmonogram ich realizacji, skoordynowany z inwestycją wiodącą. Zakres i terminy realizacji inwestycji współzależnych i towarzyszących powinny być w toku projektowania ustalone w uzgodnieniu z zainteresowanymi inwestorami.
2.
W harmonogramie realizacji inwestycji należy przewidzieć w pierwszej kolejności budowę tych obiektów trwałych (objętych projektem wstępnym), które będą przejściowo wykorzystywane jako obiekty zaplecza technicznego wykonawcy i które po wykorzystaniu będą przekazane na rzecz inwestora. W zbiorczym zestawieniu kosztów inwestycji (w części I rozdziale 1) należy przewidzieć nakłady na jednostadiową dokumentację niezbędną do budowy tych obiektów.
3.
Właściwy minister przedstawiając Komisji Planowania przy Radzie Ministrów do zatwierdzenia projekt wstępny powinien równocześnie przedstawić:
1)
harmonogram opracowania dalszych stadiów dokumentacji inwestycji,
2)
dyrektywny harmonogram realizacji robót budowlano-montażowych przedsięwzięcia inwestycyjnego i poszczególnych zadań inwestycyjnych,
3)
harmonogram dostaw podstawowych maszyn i urządzeń ze wskazaniem generalnych dostawców lub - w odniesieniu do dostaw z importu - harmonogram dostarczania podkładek projektowych,
4)
harmonogram opracowania dokumentacji i realizacji inwestycji towarzyszących i współzależnych.
1.
Minister nadzorujący właściwe branżowe biuro projektów obowiązany jest na wniosek inwestora wyznaczyć dla każdej inwestycji priorytetowej generalnego projektanta (kierujące biuro projektów) zobowiązanego do opracowania dokumentacji inwestycji w terminach i zakresie wynikającym z harmonogramu realizacji inwestycji.
2.
Biura projektów, którym kierujące biuro projektów zleci wykonanie części dokumentacji projektowej inwestycji priorytetowych, obowiązane są do przyjmowania i wykonywania tych zleceń w pierwszej kolejności.
1.
Biura projektów powinny między innymi opracowywać i skompletować dla inwestycji priorytetowych szczegółowe instrukcje dotyczące przygotowania organizacyjnego okresu rozruchu i eksploatacji.
2.
Instrukcje, o których mowa w ust. 1, powinny mieć na celu zapewnienie osiągania w możliwie krótkich terminach planowanych przyrostów produkcji i projektowej zdolności produkcyjnej oddawanych do użytku zadań lub obiektów inwestycji priorytetowych. Instrukcje te powinny w szczególności obejmować:
1)
instrukcję w sprawie szkolenia zawodowego obsługi przed oddaniem inwestycji do użytku,
2)
instrukcję dotyczącą badania urządzeń przed i w czasie rozruchu mechanicznego i technologicznego oraz warunki technologiczno-techniczne, jakie powinny spełniać maszyny i urządzenia przed przekazaniem zadania lub obiektu do eksploatacji wstępnej,
3)
instrukcję dla okresu eksploatacji wstępnej, określającą czas jej trwania, wielkość wskaźników techniczno-ekonomicznych, które powinny być osiągnięte w tym okresie, oraz sposób prowadzenia procesu technologicznego,
4)
zestawienie potrzeb materiałowych, kooperacyjnych i usługowych, których zaspokojenie powinno być w drodze odpowiednich umów zawieranych przez inwestora zapewnione na okres rozruchu mechanicznego, technologicznego i po oddaniu inwestycji do użytku,
5)
instrukcję eksploatacyjną,
6)
instrukcję o konserwacji obiektów budowlanych, zwłaszcza obiektów budownictwa specjalnego,
7)
inne wskazówki i zalecenia, pozwalające na osiągniecie w możliwie najkrótszym czasie projektowej zdolności produkcyjnej.
3.
Generalny projektant obowiązany jest na żądanie inwestora zawrzeć z inwestorem umowę i w ramach tej umowy zapewnić stały nadzór autorski w okresie realizacji budowy, w okresie rozruchu oraz w miarę potrzeby w okresie osiągania zdolności projektowych zakładu.
1.
Nakłady na inwestycje priorytetowe w poszczególnych latach realizacji powinny być zgodne z harmonogramem budowy ustalonym w projekcie wstępnym i nie mogą być ograniczone. Wielkość tych nakładów na poszczególne lata powinna być uzgodniona z oddziałami banków finansujących te inwestycje.
2.
Ministerstwa przy składaniu projektu planu inwestycyjnego na poszczególne lata powinny informować Komisję Planowania przy Radzie Ministrów, w jakim stopniu została zapewniona realizacja inwestycji towarzyszących i współzależnych, niezbędnych dla określonych inwestycji priorytetowych.
1.
Minister nadzorujący właściwe branżowe przedsiębiorstwa wykonawstwa inwestycyjnego obowiązany jest na wniosek inwestora wyznaczyć generalnego wykonawcę inwestycji priorytetowych z chwilą rozpoczęcia prac projektowych.
2.
Generalny wykonawca wyznaczony do realizacji określonej inwestycji priorytetowej powinien prowadzić budowę aż do jej zakończenia.
3.
Przedsiębiorstwa specjalistyczne, jako podwykonawcy otrzymujący od generalnego wykonawcy zlecenia na roboty związane z inwestycją priorytetową, obowiązane są przyjąć zlecenie wchodzące w zakres ich specjalności i wykonywać je w pierwszej kolejności.
Ministerstwa i inne jednostki organizacyjne rozdzielające artykuły bilansowane powinny w ramach rocznych przydziałów zapewnić w pierwszej kolejności zaspokojenie potrzeb inwestorów i przedsiębiorstw budowlano-montażowych w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji priorytetowych.
1.
Ministrowie nadzorujący przedsiębiorstwa produkujące maszyny i urządzenia potrzebne dla inwestycji priorytetowych zapewnią w pierwszej kolejności realizację umów o dostawę maszyn i urządzeń dla tych inwestycji.
2.
Ministrowie nadzorujący przedsiębiorstwa produkujące maszyny i urządzenia stanowiące podstawowe wyposażenie technologiczne inwestycji priorytetowych powinni w pierwszej kolejności wyznaczyć organizacje lub przedsiębiorstwa do sprawowania funkcji generalnego dostawcy.
3.
Zapotrzebowania i zamówienia na maszyny i urządzenia dla inwestycji priorytetowych powinny być przyjmowane sukcesywnie według zasady tzw. otwartego portfela zleceń, z tym jednak że zamówienia powinny być składane z takim wyprzedzeniem, które ze względów technologicznych i kooperacyjnych jest niezbędne do ich wykonania.
Zobowiązuje się prezydia wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw do:
1)
zapewnienia wszechstronnej pomocy inwestorom i wykonawcom inwestycji priorytetowych w zakresie prac związanych z ich przygotowaniem i realizacją, a w szczególności w zakresie postępowania lokalizacyjnego, wywłaszczeń, kierowania w pierwszej kolejności pracowników do przedsiębiorstw budowlano-montażowych, zaopatrzenia w miejscowe materiały budowlane itp.,
2)
zapewnienia podstawowych usług komunalnych zarówno dla potrzeb budowy, jak też dla późniejszej prawidłowej eksploatacji wybudowanych obiektów z zachowaniem przepisów o udziale w kosztach inwestycji wspólnych,
3)
koordynowania inwestycji towarzyszących, a w szczególności inwestycji komunalnych i mieszkaniowych, pod względem zakresu rzeczowego oraz zgodności terminów ich oddawania do użytku i potrzebami przedsiębiorstw budowlano-montażowych realizujących inwestycje priorytetowe oraz z terminami uruchomienia obiektów produkcyjnych inwestycji priorytetowej.
1.
Inwestor realizujący inwestycje priorytetowe obowiązany jest organizować okresowe zebrania koordynacyjne z przedstawicielami uczestników procesu inwestycyjnego i banków finansujących inwestycje w celu omówienia i usunięcia ewentualnych trudności powstających w trakcie budowy.
2.
Inwestor realizujący inwestycję priorytetową powinien również - w drodze bezpośrednich kontaktów - kontrolować przebieg realizacji inwestycji współzależnych, warunkujących terminowe przekazanie inwestycji do użytku.
1.
Wnioski w sprawie zwiększenia pierwotnej wartości kosztorysowej inwestycji priorytetowych powinny być przedstawiane przez właściwego ministra do rozpatrzenia i decyzji Przewodniczącemu Komisji Planowania przy Radzie Ministrów, jeśli wzrost wartości kosztorysowej mieści się granicach do 50 mln zł i nie przekracza 10% pierwotnej wartości kosztorysowej.
2.
Jeżeli wniosek o zwiększenie wartości kosztorysowej przekracza kwotę 50 mln zł bądź przekracza 10% pierwotnej wartości kosztorysowej danej inwestycji, powinien on być przedstawiony do rozpatrzenia i decyzji Komitetowi Ekonomicznemu Rady Ministrów po uprzednim zaopiniowaniu przez Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów.
3.
W razie ustalenia rezerwy w zbiorczym zestawieniu kosztów dla całości przedsięwzięcia inwestycyjnego o zmianie wartości kosztorysowej poszczególnych zadań inwestycyjnych w granicach tej rezerwy decyduje organ upoważniony do dysponowania tą rezerwą.
1.
Oddania do użytku zadań inwestycji priorytetowych, etapów stanowiących część zadania lub ważniejszych obiektów pozwalających na uruchomienie eksploatacji - dokonuje komisja rządowa lub międzyresortowa, zgodnie z obowiązującymi zasadami przeprowadzania odbiorów i oddawania do użytku obiektów inwestycyjnych.
2.
Komisje, o których mowa w ust. 1, powinny dokonywać odbioru technicznego zakończonych zadań, etapów stanowiących część zadania lub ważniejszych obiektów i powinny podejmować decyzje o zakończeniu okresu rozruchu i przekazaniu do eksploatacji. Rządowe komisje odbioru powołuje na wniosek właściwego ministra Prezes Rady Ministrów w razie oddawania do użytku całości zakładu lub ważniejszych jego wydziałów produkcji podstawowej. Komisje międzyresortowe powołuje właściwy minister nadzorujący inwestora w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami. W skład komisji międzyresortowej powinni wchodzić przedstawiciele resortu inwestora, resortu generalnego wykonawcy, generalnego projektanta, generalnego dostawcy oraz centrali banku finansującego.
3.
Oddanie do użytku zakończonych etapów stanowiących część zadań inwestycji priorytetowych powinno należeć do komisji zjednoczenia, powołanej przez dyrektora zjednoczenia nadzorującego inwestora. W skład komisji powinni wchodzić m.in. przedstawiciele zjednoczenia, generalnego projektanta, generalnego wykonawcy, generalnego dostawcy i banku finansującego.
4.
Komisje, o których mowa w ust. 1 i 2, przedstawiają rozliczenia z zakończonych i oddanych do użytku (eksploatacji) zadań inwestycji priorytetowych organowi, który daną komisję powołał, a w odpisie Komisji Planowania przy Radzie Ministrów, zwracając szczególną uwagę na wysokość rzeczywiście poniesionych nakładów inwestycyjnych, terminowość oddania do użytku, uzyskaną zdolność produkcyjną oraz jakość i kompleksowość wykonanych robót i urządzeń. Sprawozdanie takie powinno być złożone bezpośrednio po ostatecznym oddaniu zadania - obiektu do użytku (eksploatacji).
5.
Sposób sporządzania rozliczenia, o którym mowa w ust. 4, jak również rozliczenia z osiąganych efektów regulują przepisy zarządzenia Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 29 lipca 1966 r. w sprawie rozliczania się z zakończonych i oddawanych do użytku inwestycji (Monitor Polski Nr 41, poz. 208).
6.
Oddanie do użytku (eksploatacji) zadania inwestycyjnego lub obiektu w trybie określonym w ust. 1-3 nie zwalnia wykonawcy i inwestora od dokonania odbioru końcowego inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
1.
Inwestorzy przedstawiają sprawozdania z realizacji inwestycji priorytetowych w zakresie i terminach określonych w instrukcji Głównego Urzędu Statystycznego. Dane do sprawozdań powinny być uzgodnione z generalnym wykonawcą.
2.
Ministerstwa nadzorujące inwestorów realizujących inwestycje priorytetowe obowiązane są do przedstawiania co kwartał Komisji Planowania przy Radzie Ministrów sprawozdania z przebiegu realizacji inwestycji priorytetowych wraz z oceną i wnioskami w terminie do dnia 20 po upływie kwartału sprawozdawczego.
3.
Ministerstwa nadzorujące przedsiębiorstwa wykonawcze obowiązane są do przedstawiania co kwartał Komisji Planowania przy Radzie Ministrów oceny przebiegu realizacji inwestycji priorytetowych wraz z wnioskami w terminie do dnia 20 po upływie kwartału sprawozdawczego.
4.
Centrale banków finansujących obowiązane są do przedstawiania co kwartał Komisji Planowania przy Radzie Ministrów oceny przebiegu realizacji inwestycji priorytetowych w terminie do dnia 24 po upływie kwartału sprawozdawczego.
5.
Przewodniczący Komisji Planowania przy Radzie Ministrów obowiązany jest do przedstawiania Komitetowi Ekonomicznemu Rady Ministrów sprawozdania z przebiegu realizacji inwestycji priorytetowych w terminie do dnia 30 po upływie kwartału sprawozdawczego, z uwzględnieniem również spraw wzrostu wartości kosztorysowych na podstawie informacji lub sygnałów nadsyłanych przez ministerstwa, prezydia wojewódzkich rad narodowych i Bank Inwestycyjny.
Zobowiązuje się Ministra Finansów do rozpatrzenia możliwości utworzenia filii banku u niektórych inwestorów realizujących inwestycje priorytetowe o długim cyklu budowy.
Traci moc uchwała nr 290 Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z dnia 13 września 1962 r. w sprawie zasad projektowania, planowania, finansowania i realizacji inwestycji priorytetowych, zmieniona uchwałą nr 17 Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 1964 r. w sprawie zmian w zakresie inwestycji centralnych priorytetowych oraz uchwałą nr 252 Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 1964 r. zmieniającą uchwałę nr 290 z dnia 13 września 1962 r. w sprawie zasad projektowania, planowania, finansowania i realizacji inwestycji priorytetowych.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.