Dalsze rozszerzenie uprawnień rad narodowych w dziedzinie kierowania gospodarką narodową.

Monitor Polski

M.P.1956.91.1027

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1958 r.

UCHWAŁA NR 611
RADY MINISTRÓW
z dnia 3 października 1956 r.
w sprawie dalszego rozszerzenia uprawnień rad narodowych w dziedzinie kierowania gospodarką narodową. *

Rada Ministrów uchwala, co następuje:
Obejmuje się planami i budżetami terenowymi następujące zadania gospodarcze dotychczas planowane centralnie:
1)
w zakresie przemysłu -

działalność zakładów wyodrębnionego przemysłu drobnego, przemysłu materiałów budowlanych i przemysłu spożywczego, pracujących przeważnie dla potrzeb terenu,

2)
w zakresie rolnictwa -

działalność państwowych ośrodków maszynowych oraz przedsiębiorstw robót inwestycyjnych wodno-melioracyjnych,

3)
w zakresie handlu -
a) 1
działalność wszystkich przedsiębiorstw państwowych handlu detalicznego, przemysłu gastronomicznego i przemysłu piekarniczego objętą dotychczas planowaniem centralnym, z wyjątkiem placówek Wojskowej Centrali Handlowej, Państwowego Przedsiębiorstwa Upowszechnienia Prasy i Książki "Ruch", oddziałów zaopatrzenia robotniczego, "Domu Książki", handlu zaopatrzeniowego oraz zakładów gastronomicznych prowadzonych przez państwowe przedsiębiorstwa "Orbis",
b)
działalność przedsiębiorstw transportowych handlu wewnętrznego,
4)
w zakresie budownictwa -

działalność zjednoczeń budownictwa przemysłu drobnego, biur projektów budownictwa wiejskiego, przedsiębiorstw projektowania budownictwa miejskiego i innych biur projektowych budownictwa komunalnego,

5)
w zakresie oświaty -

działalność zasadniczych szkół zawodowych i techników zawodowych podległych Ministerstwu Oświaty,

6)
w zakresie zdrowia -

działalność wszystkich zakładów służby zdrowia, hurtowni farmaceutycznych i przedsiębiorstw aptek - z wyjątkiem szpitali klinicznych akademii medycznych, instytutów naukowych, lecznic specjalnych Ministerstwa Zdrowia, Centralnej Bazy Sanitarno-Epidemiologicznej oraz jednostek służby zdrowia i aptek podległych Ministerstwom: Obrony Narodowej, Kolei, Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości,

7)
w zakresie kultury -

działalność teatrów, instytucji muzycznych oraz innych przedsiębiorstw i instytucji widowiskowych, kin i muzeów z wyjątkiem teatrów, oper, filharmonii, państwowych zespołów pieśni i tańca, muzeów o charakterze ogólnonarodowym oraz ośrodków i instytucji kulturalno-oświatowych podległych Ministerstwu Obrony Narodowej. Listę jednostek o charakterze ogólnonarodowym określi Minister Kultury i Sztuki w uzgodnieniu z prezydiami wojewódzkich rad narodowych i przedłoży Prezesowi Rady Ministrów do dnia 15 grudnia 1956 r.

1.
Ustala się w załącznikach nr 1-7 do niniejszej uchwały zakres planów i budżetów terenowych: wojewódzkich, powiatowych, miejskich i dzielnicowych oraz budżetów osiedli i gromad. Wymienione załączniki nie obejmują wydatków na utrzymanie administracji terenowej.
2.
Wojewódzkie rady narodowe oraz Rady Narodowe w m.st. Warszawie i m. Łodzi mogą przekazywać zadania określone dla ich planów i budżetów - radom narodowym niższego stopnia, powiadamiając o tym Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego, Ministra Finansów oraz właściwego ministra.
3.
Powiatowe rady narodowe oraz rady narodowe miast podzielonych na dzielnice mogą za zgodą prezydium wojewódzkiej rady narodowej przekazywać zadania określone dla ich planów i budżetów - radom narodowym niższego stopnia.
4.
Zmniejszenia zakresu planów i budżetów rad narodowych niższych stopni określonego w załącznikach nr 3-7 może dokonywać wojewódzka rada narodowa (Rada Narodowa w m.st. Warszawie, m. Łodzi) za zgodą właściwego ministra; w odniesieniu do budżetów dzielnicowych rad narodowych stosuje się przepis § 3 ust. 2 uchwały nr 796 Rady Ministrów z dnia 26 listopada 1954 r. w sprawie budżetów dzielnicowych rad narodowych (Monitor Polski Nr 118, poz. 1664).
5.
W miarę przydzielania radom narodowym nowych zadań Przewodniczący Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego i Minister Finansów na wniosek właściwego ministra wskażą plany i budżety, którymi powinny być objęte te zadania.
1.
Terenowe plany gospodarcze są ustalane przez rady narodowe na podstawie zadań narodowego planu gospodarczego, który określa dla gospodarki podległej radom narodowym jedynie zadania gospodarcze o znaczeniu ogólnopaństwowym.
2.
Rady narodowe decydują o wielkości środków budżetowych na poszczególne zadania planu terenowego, w ramach globalnie ustalonej kwoty dla budżetu danej rady narodowej.
1.
Podstawą do rozgraniczenia kompetencji między ministerstwami (urzędami centralnymi) a wojewódzkimi radami narodowymi w zakresie planowania gospodarki podległej radom narodowym są zadania narodowego planu gospodarczego.
2.
W dziedzinach gospodarki podległej radom narodowym narodowy plan gospodarczy i budżet Państwa powinny określać następujące zagadnienia:
1)
globalny limit środków finansowych dla budżetu województwa,
2) 2
globalny limit inwestycyjny dla województwa i wskazania co do ogólnych proporcji jego podziału,
3)
pulę zaopatrzenia w bilansowane surowce, materiały i sprzęt dla realizacji zadań gospodarki terenowej,
4)
niektóre podstawowe wskaźniki zatrudnienia i funduszu płac,
5)
podstawowe zadania dla terenowych przedsiębiorstw budowlanych,
6)
zadania w zakresie dostarczania przez przemysł terenowy artykułów dla potrzeb ogólnopaństwowych,
7)
zadania skupu podstawowych płodów rolnych,
8)
zadania wartościowe w zakresie obrotów detalicznych i przemysłu gastronomicznego dla województwa oraz przydział masy towarowej w podstawowych artykułach,
9)
nakłady na kapitalne remonty budynków mieszkalnych.
3.
W zakresie zagadnień planowanych terenowo, nie objętych narodowym planem gospodarczym, ministerstwa (urzędy centralne) mają obowiązek informowania prezydiów wojewódzkich rad narodowych o innych zagadnieniach polityki resortowej oraz organizowania pomocy i instruktażu fachowego.
W celu zapewnienia radom narodowym warunków do samodzielnego decydowania w określaniu zadań terenowego planu gospodarczego ustala się, co następuje:
1)
podstawą do opracowania projektów wojewódzkich planów gospodarczych jest globalny limit na inwestycje terenowe województwa, bez rozbicia na poszczególne działy gospodarki, informacje organów centralnych co do kierunków polityki ogólnopaństwowej w poszczególnych działach gospodarki narodowej i przewidywanych globalnie środków ze źródeł centralnych przeznaczonych na realizację zadań gospodarki terenowej,
2)
zadania narodowego planu gospodarczego w dziedzinach gospodarki podległej radom narodowym powinny być uzgadniane przez ministerstwa (urzędy centralne) z prezydiami wojewódzkich rad narodowych,
3)
podstawą do ustalania ostatecznych zadań rocznego planu terenowego są - przekazane przez organy centralne - rozbicia wojewódzkie zadań ustalonych w narodowym planie gospodarczym dla gospodarki podległej radom narodowym.
1.
Należy zmienić strukturę dochodów budżetów terenowych przez powiększenie dochodów stałych w ogólnej kwocie dochodów, w szczególności przez powiększenie udziału budżetów terenowych w dochodach z gospodarki podległej radom narodowym i zmniejszenie udziału w dochodach budżetu centralnego.
2.
Przekazuje się w całości na rzecz budżetów terenowych i uznaje się za dochody planowane terenowo wpływy z:
1)
podatków od przedsiębiorstw państwowych powiązanych z budżetami terenowymi,
2)
podatków od spółdzielczości,
3)
podatków od gospodarki nie uspołecznionej,
4)
podatku od nabycia praw majątkowych,
5)
podatku od wzbogacenia wojennego,
6)
podatku gruntowego,
7)
b. urzędów likwidacyjnych,
8)
Państwowego Funduszu Ziemi,
9)
opłaty skarbowej,
10)
dodatków za zwłokę i kar,
11)
prekludowane należności przedsiębiorstw terenowych.
1.
Upoważnia się wojewódzkie rady narodowe do dokonywania w uzasadnionych przypadkach za uprzednią zgodą właściwego ministra zmiany zadań ustalonych dla gospodarki terenowej na podstawie narodowego planu gospodarczego; zmiany te mogą być dokonywane zarówno przy ostatecznym ustalaniu wojewódzkiego planu gospodarczego, jak również w okresie jego realizacji.
2.
Prezydia wojewódzkich rad narodowych mogą dokonywać we własnym zakresie zmiany zadań kwartalnych ustalonych na podstawie narodowego planu gospodarczego, o ile zmiany te nie naruszają zadań rocznych i są uzgodnione z odbiorcami.
1.
Zobowiązuje się Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego do:
1)
szczegółowego określenia w porozumieniu z prezydiami wojewódzkich rad narodowych zakresu, sposobu i trybu sporządzania terenowych planów gospodarczych - zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały,
2)
dalszego ograniczenia w porozumieniu z właściwymi ministrami ilości wskaźników w narodowym planie gospodarczym w zakresie gospodarki podległej radom narodowym w kierunku rozszerzenia samodzielnej decyzji rad narodowych,
3)
zaliczenia od dnia 1 stycznia 1957 r. wszystkich inwestycji planu terenowego do inwestycji grupy II, z wyjątkiem inwestycji zakwalifikowanych imiennie do grupy I,
4)
opracowania projektu przepisów w sprawie zadań rad narodowych w zakresie budownictwa obiektów socjalno-bytowych planowanych i realizowanych przez resorty.
2.
Zobowiązuje się Ministra Finansów do opracowania w terminie do dnia 30 listopada 1956 r. projektu przepisów zwiększających uprawnienia rad narodowych, w szczególności w zakresie opracowywania, uchwalania i wykonywania budżetów terenowych oraz upraszczających sposób opracowywania i wykonywania budżetów terenowych.
3.
Upoważnia się Ministra Finansów do określenia sposobu powiązania dochodów, o których mowa w § 6 ust. 2, z budżetami rad narodowych poszczególnych stopni.
4.
Zobowiązuje się Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego i Ministra Finansów do opracowania projektu przepisów umożliwiających radom narodowym uchwalanie planów i budżetów przed rozpoczęciem roku objętego planem.
5.
Zobowiązuje się właściwych ministrów (kierowników urzędów centralnych) do:
1)
niezwłocznego ustalenia w porozumieniu z prezydiami wojewódzkich rad narodowych wykazów przedsiębiorstw, zakładów i instytucji, których działalność w myśl § 1 będzie objęta planami i budżetami terenowymi oraz terminów ich przekazywania prezydiom rad narodowych; ostateczny termin przekazania tych jednostek ustala się na dzień 31 grudnia 1956 r.; w uzasadnionych przypadkach właściwy minister (kierownik urzędu centralnego) i prezydium wojewódzkiej rady narodowej mogą w drodze porozumienia przedłużyć termin przekazania do dnia 30 maja 1957 r.; przekazanie hurtowni farmaceutycznych i przedsiębiorstw aptek nastąpi w terminie do dnia 31 grudnia 1957 r.,
2)
opracowania i uzgodnienia z prezydiami wojewódzkich rad narodowych zmian organizacyjnych koniecznych dla realizacji postanowień niniejszej uchwały.
6.
Zobowiązuje się Ministra Zdrowia do przygotowania w terminie do dnia 30 czerwca 1957 r. uzgodnionego z prezydiami wojewódzkich rad narodowych projektu przepisów o przekazaniu prezydiom rad narodowych przedsiębiorstw uzdrowiskowych, szpitali psychiatrycznych i szpitali dla umysłowo chorych.
7.
Zobowiązuje się Ministra Transportu Drogowego i Lotniczego do przygotowania w terminie do dnia 30 czerwca 1957 r. uzgodnionego z prezydiami wojewódzkich rad narodowych projektu przepisów o przekazaniu prezydium rad narodowych Państwowej Komunikacji Samochodowej.
8.
Zobowiązuje się Ministra Rolnictwa do opracowania w terminie do dnia 30 czerwca 1957 r. uzgodnionego z prezydiami wojewódzkich rad narodowych projektu przepisów o przekazaniu prezydiom rad narodowych przedsiębiorstw elektryfikacji rolnictwa.
9.
Zobowiązuje się Urząd Rady Ministrów do opracowania w terminie do dnia 31 grudnia 1956 r. wniosków zmierzających do wzmocnienia organizacyjnego organów rad narodowych, w szczególności rad narodowych niższych stopni.
10.
Zobowiązuje się Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do opracowania w terminie do dnia 31 grudnia 1956 r. przepisów zmierzających do usprawnienia sprawozdawczości statystycznej niezbędnej radom narodowym.
1.
Minister Rolnictwa opracuje projekty przepisów upoważniających:
a)
prezydia wojewódzkich rad narodowych do przekazania prezydiom powiatowych rad narodowych uprawnień w zakresie przyjmowania na rzecz Państwa gospodarstw rolnych, których właściciel nie może należycie zagospodarować,
b)
prezydia powiatowych rad narodowych do wydawania orzeczeń w sprawie przekazywania nieruchomości rolnych Państwowego Funduszu Ziemi na rzecz spółdzielni produkcyjnych i na rzecz innych użytkowników gospodarki uspołecznionej,
c)
prezydia powiatowych rad narodowych do wydawania zarządzeń o wdrożeniu postępowania w sprawie wymiany gruntów w przypadkach zastrzeżonych dotychczas prezydiom wojewódzkich rad narodowych.
2.
Minister Gospodarki Komunalnej opracuje projekty przepisów:
a)
dotyczących przekazania komisjom kwalifikacyjnym przy prezydiach powiatowych rad narodowych uprawnień w zakresie pomocy kredytowej dla indywidualnego budownictwa mieszkaniowego, które przysługiwały dotychczas komisjom kwalifikacyjnym przy prezydiach wojewódzkich rad narodowych,
b)
upoważniających prezydia rad narodowych do udzielania - na zasadach obowiązujących w odniesieniu do budownictwa indywidualnego - pomocy zespołom osób, które zamierzają wyremontować na indywidualne potrzeby mieszkaniowe budynki wielolokalowe, pozostające pod zarządem Państwa.
3.
Minister Handlu Wewnętrznego upoważni prezydia rad narodowych miast będących siedzibami wojewódzkich rad narodowych do udzielania przedsiębiorstwom handlu uspołecznionego zezwoleń na prowadzenie sprzedaży ratalnej; zezwolenia te udzielane będą w ramach wytycznych Prezydium Rządu.
4. 3
(uchylony).
5.
Projekty przepisów, o których mowa w ust. 1-4, zostaną opracowane w terminie do dnia 31 grudnia 1956 r.
Zobowiązuje się wszystkie zainteresowane naczelne organy administracji państwowej do kontynuowania systematycznych prac nad dalszym rozszerzeniem uprawnień rad narodowych.
Wykonanie uchwały porucza się Prezesowi Rady Ministrów, Przewodniczącemu Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego, Ministrowi Finansów, właściwym ministrom i kierownikom urzędów centralnych oraz prezydiom wojewódzkich rad narodowych.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

WOJEWÓDZKIM PLANEM I BUDŻETEM OBJĘTE SĄ W SZCZEGÓLNOŚCI NASTĘPUJĄCE JEDNOSTKI I DZIEDZINY GOSPODARCZE:

I.

W zakresie przemysłu

1)
wojewódzkie przedsiębiorstwa przemysłu terenowego,
2)
rejonowe przedsiębiorstwa młynów gospodarczych.

II.

W zakresie rolnictwa i leśnictwa

1)
wojewódzkie przedsiębiorstwa wylęgu drobiu,
2)
rejonowe zakłady doświadczalne,
3)
stacje chemiczno-rolnicze,
4)
zwalczanie zaraźliwych chorób zwierzęcych,
5)
akcje osiedleńcze,
6)
nasiennictwo,
7)
melioracja,
8)
urządzenia rolne,
9)
elektryfikacja wsi,
10)
upowszechnianie wiedzy rolniczej,
11)
ochrona lasów niepaństwowych,
12)
zalesienia nieużytków niepaństwowych,
13)
gospodarka łowiecka,
14)
zadrzewienie na gruntach niepaństwowych.

III.

W zakresie budownictwa oraz urbanistyki i architektury

1)
zespoły i zjednoczenia budownictwa przemysłu drobnego,
2)
wojewódzkie zjednoczenia budownictwa wiejskiego,
3)
przedsiębiorstwa robót wodno-melioracyjnych,
4)
wojewódzkie przedsiębiorstwa instalacyjne,
5)
zarządy i dyrekcje budowy osiedli robotniczych,
6)
wojewódzkie biura projektów,
7)
przedsiębiorstwa projektowania budownictwa miejskiego,
8)
inne biura projektowe,
9)
biura urbanistyczno-architektoniczne.

IV.

W zakresie handlu

1)
przedsiębiorstwa miejskiego handlu detalicznego *
2)
przedsiębiorstwa miejskiego handlu mięsem,
3)
przedsiębiorstwa państwowego przemysłu gastronomicznego,
4)
wojewódzkie przedsiębiorstwa handlu sprzętem medycznym,
5)
przedsiębiorstwa przemysłu piekarniczego,
6)
przedsiębiorstwa transportowe handlu wewnętrznego.

V.

W zakresie gospodarki komunalnej

1)
wojewódzkie przedsiębiorstwa komunikacyjne *
2)
wojewódzkie parki kultury i wypoczynku *

VI.

Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej

wojewódzkie komendy straży pożarnych.

VII.

W zakresie oświaty

1)
szkoły zawodowe,
2)
technika i licealne szkoły pedagogiczne oraz wychowawczyń przedszkoli,
3)
szkolenie zawodowe zaoczne,
4)
ośrodki szkolenia kursowego,
5)
internaty dla uczniów szkół pedagogicznych i wychowawczyń przedszkoli,
6)
ośrodki doskonalenia kadr oświatowych,
7)
centralne biblioteki pedagogiczne,
8)
studia nauczycielskie,
9)
specjalne szkoły wychowawcze,
10)
szkoły specjalne,
11)
obozy dla młodzieży szkół zawodowych,
12)
imprezy sportowe i sport w szkole.

VIII.

W zakresie kultury

1)
muzea,
2)
ochrona zabytków,
3)
teatry, opery, filharmonie i inne przedsiębiorstwa i instytucje widowiskowe,
4)
biblioteki powszechne,
5)
domy twórczości ludowej i domy kultury,
6)
szkoły artystyczne,
7)
internaty dla uczniów szkół artystycznych,
8)
obchody i konkursy,
9)
popieranie twórczości artystycznej.

IX.

W zakresie zdrowia

1)
wojewódzkie przedsiębiorstwa aptek,
2)
szpitale wojewódzkie,
3)
szpitale i sanatoria dla nerwowo i psychicznie chorych,
4)
zamknięte zakłady przeciwgruźlicze,
5)
zakłady leczniczo-wychowawcze dla dzieci,
6)
przedsiębiorstwa uzdrowiskowe,
7)
przedsiębiorstwa dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji,
8)
lecznictwo otwarte,
9)
stacje krwiodawstwa,
10)
szkoły i ośrodki szkolenia średniego personelu medycznego,
11)
akcje leczniczo-profilaktyczne,
12)
internaty dla uczniów szkół średniego personelu medycznego,
13)
wojewódzkie kolumny transportu sanitarnego,
14)
wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne.

X.

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu o charakterze ogólnowojewódzkim.

XI.

W zakresie pomocy społecznej

szkolenie zawodowe inwalidów.

XII.

W zakresie innych spraw

ośrodki szkolenia kursowego.

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

PLANEM I BUDŻETEM M.ST. WARSZAWY I M. ŁODZI OBJĘTE SĄ W SZCZEGÓLNOŚCI NASTĘPUJĄCE JEDNOSTKI i DZIEDZINY GOSPODARCZE

I.

W zakresie przemysłu

przedsiębiorstwa przemysłu terenowego.

II.

W zakresie rolnictwa i leśnictwa

1)
weterynaria,
2)
melioracje,
3)
ochrona lasów niepaństwowych,
4)
zalesienie nieużytków niepaństwowych,
5)
gospodarka łowiecka,
6)
zadrzewienie na gruntach niepaństwowych.

III.

W zakresie budownictwa

1)
zjednoczenia budownictwa przemysłu drobnego,
2)
miejskie przedsiębiorstwa remontowo-budowlane i robót specjalnych,
3)
miejskie przedsiębiorstwa rozbiórkowo-porządkowe,
4)
miejskie przedsiębiorstwa instalacji domowych,
5)
przedsiębiorstwa geodezyjne,
6)
zarządy i dyrekcje budowy osiedli robotniczych,
7)
przedsiębiorstwa projektowania budownictwa miejskiego,
8)
miejskie biuro projektowe,
9)
inne biura projektowe,
10)
biura urbanistyczno-architektoniczne.

IV.

W zakresie handlu

1)
przedsiębiorstwa miejskiego handlu detalicznego,
2)
przedsiębiorstwa państwowego przemysłu gastronomicznego,
3)
przedsiębiorstwa przemysłu piekarniczego,
4)
przedsiębiorstwa transportowe handlu wewnętrznego,
5)
przedsiębiorstwa miejskiego handlu mięsem,
6)
hale i targowiska,
7)
przedsiębiorstwa handlu artykułami przemysłowymi "Gallux",
8)
przedsiębiorstwa handlu artykułami kolonialnymi i delikatesami,
9)
przedsiębiorstwa powszechnych domów towarowych,
10)
przedsiębiorstwa handlu okazyjnego "Bazar",
11)
miejskie przedsiębiorstwa handlu sprzętem medycznym.

V.

W zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej

1)
zaopatrzenie w wodę i kanalizacja,
2)
komunikacja miejska,
3)
pralnie i farbiarnie,
4)
hotele,
5)
przedsiębiorstwa pogrzebowe,
6)
przedsiębiorstwa i zakłady inkasowe,
7)
przedsiębiorstwa oczyszczania miasta,
8)
ogrody zoologiczne,
9)
melioracje,
10)
lasy komunalne,
11)
ciepłownie,
12)
zarządy zieleni miejskiej,
13)
cmentarze komunalne.

VI.

Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej

1)
utrzymanie miejskiej zawodowej straży pożarnej,
2)
dotowanie miejskich ochotniczych straży pożarnych,
3)
utrzymanie komendy miejskiej straży pożarnej.

VII.

W zakresie oświaty

1)
szkolnictwo specjalne,
2)
licea ogólnokształcące,
3)
kursy ogólnokształcące dla dorosłych,
4)
szkolenie zaoczne ogólnokształcące,
5)
internaty dla uczniów szkół ogólnokształcących,
6)
domy kultury dziecka i młodzieży,
7)
domy dziecka i młodzieży,
8)
specjalne zakłady wychowawcze,
9)
domy wczasów dziecięcych,
10)
zawodowe szkoły specjalne,
11)
technika i licealne szkoły zawodowe pedagogiczne i wychowawczyń przedszkoli,
12)
szkolenie zawodowe zaoczne,
13)
ośrodki szkolenia kursowego,
14)
internaty dla uczniów szkół pedagogicznych i wychowawczyń przedszkoli,
15)
ośrodki doskonalenia kadr oświatowych,
16)
centralne biblioteki pedagogiczne,
17)
studia nauczycielskie,
18)
imprezy sportowe i sport w szkole,
19)
obiekty sportowe.

VIII.

W zakresie kultury

1)
szkoły artystyczne,
2)
technika zawodowe i licealne szkoły zawodowe,
3)
internaty dla uczniów szkół artystycznych i zawodowych,
4)
biblioteki powszechne miejskie,
5)
muzea,
6)
ochrona zabytków,
7)
teatry, opery, filharmonie i inne przedsiębiorstwa i instytucje widowiskowe,
8)
upamiętnienie miejsc straceń i walk,
9)
świetlice,
10)
kina,
11)
obchody i konkursy,
12)
popieranie twórczości artystycznej,
13)
domy twórczości ludowej i domy kultury.

IX.

W zakresie zdrowia

1)
miejskie przedsiębiorstwa aptek,
2)
przedsiębiorstwa dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji,
3)
szkoły i ośrodki szkolenia średniego personelu medycznego,
4)
internaty dla uczniów szkół średniego personelu medycznego,
5)
szpitale,
6)
lecznictwo zamknięte przyzakładowe,
7)
zakłady zamknięte przeciwgruźlicze,
8)
zakłady leczenia dzieci,
9)
zakłady leczniczo-wychowawcze dla dzieci,
10)
domy małego dziecka,
11)
lecznictwo otwarte,
12)
stacje pogotowia ratunkowego,
13)
kolumny transportu sanitarnego,
14)
stacje krwiodawstwa,
15)
stacje sanitarno-epidemiologiczne,
16)
akcje leczniczo-profilaktyczne,
17)
protezownie dentystyczne.

X.

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu o charakterze ogólnomiejskim i utrzymanie obiektów sportowych.

XI.

W zakresie pomocy społecznej

1)
szkolenie zawodowe inwalidów,
2)
zakłady pomocy społecznej.

XII.

W zakresie innych zadań

ośrodki szkolenia kursowego.

ZAŁĄCZNIK  Nr 3 4

POWIATOWYM PLANEM I BUDŻETEM OBJĘTE SĄ W SZCZEGÓLNOŚCI NASTĘPUJĄCE JEDNOSTKI I DZIEDZINY GOSPODARCZE:

I.

W zakresie przemysłu

powiatowe przedsiębiorstwa przemysłu terenowego.

II.

W zakresie rolnictwa i leśnictwa

1)
powiatowe zarządy rolnictwa,
2)
popieranie produkcji roślinnej,
3)
popieranie produkcji zwierzęcej,
4)
weterynaria,
5)
upowszechnianie wiedzy rolniczej,
6)
ochrona roślin,
7)
(uchylony),
8)
państwowy fundusz ziemi,
9)
melioracje,
10)
akcja osiedleńcza,
11)
ochrona lasów państwowych,
12)
zalesienie nieużytków niepaństwowych,
13)
gospodarka łowiecka.

III.

Zadania w zakresie dróg lokalnych.

IV.

Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej

1)
utrzymanie powiatowej zawodowej straży pożarnej,
2)
dotowanie ochotniczych straży pożarnych,
3)
utrzymanie powiatowej komendy straży pożarnych.

V.

W zakresie oświaty

1)
przedszkola i dziecińce,
2)
szkoły podstawowe,
3)
licea ogólnokształcące,
4)
szkoły podstawowe dla pracujących,
5)
szkoły specjalne bezinternatowe,
6)
świetlice dziecięce,
7)
domy kultury dziecka i młodzieży,
8)
domy dziecka i młodzieży,
9)
domy wczasów dziecięcych,
10)
pomoc dzieciom w rodzinach zastępczych i własnych,
11)
kolonie i obozy,
12)
imprezy sportowe i sport w szkole,
13)
obiekty sportowe,
14)
internaty dla uczniów szkół ogólnokształcących,
15)
ośrodki doskonalenia kadr oświatowych.

VI.

W zakresie kultury

1)
domy kultury i świetlice,
2)
biblioteki powszechne,
3)
obchody i konkursy,
4)
ochrona zabytków,
5)
muzea regionalne,
6)
ogniska artystyczne,
7)
szkoły licealne i technika artystyczne zawodowe,
8)
internaty dla uczniów szkół artystycznych i zawodowych,
9)
upamiętnienie miejsc straceń i walk,
10)
kina.

VII.

W zakresie zdrowia

1)
szpitale powiatowe i rejonowe,
2)
izby chorych wiejskie,
3)
lecznictwo zamknięte przyzakładowe,
4)
zakłady leczenia dzieci,
5)
domy małego dziecka,
6)
higiena szkolna,
7)
kuchnie mleczne,
8)
wyprawki niemowlęce,
9)
izby porodowe,
10)
żłobki stałe i sezonowe,
11)
lecznictwo otwarte powiatowe,
12)
przychodnie przy zakładach pracy,
13)
powiatowe stacje pogotowia ratunkowego,
14)
stacje sanitarno-epidemiologiczne,
15)
akcje profilaktyczne.

VIII.

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

1)
utrzymanie obiektów sportowych,
2)
lokalne akcje i zawody sportowe.

IX.

W zakresie pomocy społecznej

1)
zakłady opieki zamkniętej,
2)
zapomogi i pomoc w naturze.

ZAŁĄCZNIK  Nr 4

PLANEM I BUDżETEM MIASTA STANOWiĄCEGO POWIAT OBJĘTE SĄ W SZCZEGÓLNOŚCI NASTĘPUJĄCE jEDNOSTKI I DZIEDZINY GOSPODARCZE:

I.

W zakresie przemysłu

miejskie przedsiębiorstwa przemysłu terenowego.

II.

W zakresie rolnictwa i leśnictwa

1)
popieranie produkcji roślinnej,
2)
popieranie produkcji zwierzęcej,
3)
weterynaria,
4)
ochrona lasów niepaństwowych, zalesienie nieużytków niepaństwowych.

III.

W zakresie budownictwa

miejskie przedsiębiorstwa remontowo-budowlane i robót specjalnych.

IV.

W zakresie handlu

1)
przedsiębiorstwa miejskiego handlu detalicznego,
2)
hale i targowiska,
3)
przedsiębiorstwa państwowego przemysłu gastronomicznego,
4)
miejskie przedsiębiorstwa handlu mięsem,
5)
rzeźnie i targowice,
6)
przedsiębiorstwa handlu artykułami przemysłowymi "Gallux",
7)
przedsiębiorstwa handlu artykułami kolonialnymi i delikatesami,
8)
przedsiębiorstwa powszechnych domów towarowych,
9)
przedsiębiorstwa handlu okazyjnego "Bazar".

V.

W zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej

1)
zaopatrzenie w wodę i kanalizację,
2)
komunikacja miejska,
3)
pralnie i farbiarnie,
4)
hotele,
5)
gazownie i rozdzielnie gazu,
6)
przedsiębiorstwa i zakłady energii elektrycznej,
7)
przedsiębiorstwa pogrzebowe,
8)
zarządy zieleni miejskiej,
9)
przedsiębiorstwa i zakłady inkasowe,
10)
przedsiębiorstwa wielobranżowe,
11)
przedsiębiorstwa oczyszczania miasta,
12)
łaźnie,
13)
ogrody zoologiczne,
14)
zarządy budynków mieszkalnych,
15)
ciepłownie,
16)
studnie publiczne,
17)
ulice, place, mosty, wiadukty,
18)
utrzymanie czystości na ulicach i placach,
19)
melioracja w miastach,
20)
zieleń,
21)
miejskie pracownicze ogrody działkowe,
22)
oświetlenie ulic,
23)
cmentarze komunalne,
24)
groby wojenne,
25)
gospodarka na terenach nie zabudowanych,
26)
ochrona substancji mieszkaniowej,
27)
lasy komunalne,
28)
naprawa szkód górniczych,
29)
prace geodezyjne.

VI.

Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej

1)
utrzymanie miejskiej straży pożarnej,
2)
dotowanie miejskiej ochotniczej straży pożarnej,
3)
utrzymanie miejskiej komendy straży pożarnej.

VII.

W zakresie oświaty

1)
przedszkola miejskie,
2)
szkoły podstawowe,
3)
licea ogólnokształcące,
4)
szkolnictwo specjalne,
5)
szkoły podstawowe dla pracujących,
6)
licea ogólnokształcące dla pracujących,
7)
internaty dla uczniów szkół ogólnokształcących,
8)
świetlice dziecięce,
9)
domy kultury dziecka i młodzieży,
10)
domy wczasów dziecięcych,
11)
pomoc dzieciom w rodzinach zastępczych i własnych,
12)
kolonie i obozy,
13)
półkolonie i wczasy dzieci w mieście,
14)
ogrody jordanowskie,
15)
imprezy sportowe i sport w szkole,
16)
obiekty sportowe,
17)
domy dziecka i młodzieży,
18)
szkoły specjalne bezinternatowe.

VIII.

W zakresie kultury

1)
domy kultury i świetlice,
2)
technika i licealne szkoły artystyczne,
3)
internaty dla uczniów szkół artystycznych,
4)
biblioteki powszechne miejskie,
5)
obchody i konkursy,
6)
muzea regionalne,
7)
ogniska artystyczne,
8)
upamiętnienie miejsc straceń i walk,
9)
kina,
10)
teatry i instytucje muzyczne.

IX.

W zakresie zdrowia

1)
szpitale,
2)
miejskie izby chorych,
3)
lecznictwo zamknięte przyzakładowe,
4)
zakłady leczenia dzieci,
5)
domy małego dziecka,
6)
higiena szkolna,
7)
kuchnie mleczne,
8)
wyprawki niemowlęce,
9)
żłobki stałe,
10)
lecznictwo otwarte,
11)
przychodnie przy zakładach pracy,
12)
stacje pogotowia ratunkowego,
13)
stacje sanitarno-epidemiologiczne,
14)
akcje profilaktyczne.

X.

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

1)
utrzymanie obiektów sportowych,
2)
lokalne akcje i zawody sportowe.

XI.

W zakresie pomocy społecznej

1)
zakłady opieki zamkniętej,
2)
zapomogi i pomoc w naturze.

ZAŁĄCZNIK  Nr 5

PLANEM I BUDŻETEM DZIELNICOWEJ RADY NARODOWEJ MOGĄ BYĆ OBJĘTE W SZCZEGÓLNOŚCI NASTĘPUJĄCE JEDNOSTKI I DZIEDZINY GOSPODARCZE:

I.

W zakresie rolnictwa

1)
popieranie produkcji roślinnej,
2)
popieranie produkcji zwierzęcej.

II.

W zakresie handlu

zakłady gastronomiczne.

III.

W zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej

1)
kąpieliska i łaźnie,
2)
zarządy budynków mieszkalnych,
3)
ciepłownie rejonowe,
4)
studnie publiczne,
5)
ulice, place, mosty, wiadukty,
6)
zieleń (parki i skwery),
7)
miejskie pracownicze ogrody działkowe,
8)
oświetlenie ulic,
9)
groby wojenne,
10)
gospodarka na terenach nie zabudowanych,
11)
ochrona substancji mieszkaniowej,
12)
utrzymanie czystości na ulicach i placach.

IV.

W zakresie oświaty

1)
przedszkola miejskie,
2)
szkoły podstawowe,
3)
szkoły podstawowe dla pracujących,
4)
licea ogólnokształcące,
5)
licea ogólnokształcące dla pracujących,
6)
internaty dla uczniów szkół ogólnokształcących,
7)
świetlice dziecięce,
8)
domy dziecka i młodzieży,
9)
pomoc dzieciom w rodzinach zastępczych i własnych,
10)
kolonie i obozy,
11)
półkolonie i wczasy dzieci w mieście,
12)
ogrody jordanowskie.

V.

W zakresie kultury

1)
domy kultury,
2)
świetlice,
3)
biblioteki powszechne dzielnicowe,
4)
obchody i konkursy.

VI.

W zakresie zdrowia

1)
szpitale dzielnicowe,
2)
higiena szkolna,
3)
kuchnie mleczne,
4)
wyprawki niemowlęce,
5)
żłobki stałe,
6)
lecznictwo otwarte,
7)
przychodnie przy zakładach pracy.

VII.

W zakresie kultury fizycznej i sportu

lokalne akcje i zawody sportowe.

VII.

W zakresie pomocy społecznej

zapomogi i pomoc w naturze.

ZAŁĄCZNIK  Nr 6

BUDŻETEM MIASTA NIE STANOWIĄCEGO POWIATU I OSIEDLA OBJĘTE SĄ W SZCZEGÓLNOŚCI NASTĘPUJĄCE JEDNOSTKI I DZIEDZINY GOSPODARCZE:

I.

W zakresie handlu

1)
rzeźnie i targowice,
2)
hale i targowiska,
3)
przedsiębiorstwa miejskiego handlu detalicznego,
4)
przedsiębiorstwa miejskiego handlu mięsem.

II.

W zakresie gospodarki komunalnej

1)
zaopatrzenie w wodę i kanalizację,
2)
przedsiębiorstwa wielobranżowe,
3)
przedsiębiorstwa oczyszczania miasta,
4)
łaźnie,
5)
zarządy budynków mieszkalnych,
6)
studnie publiczne,
7)
ulice, place, mosty i wiadukty,
8)
utrzymanie czystości na ulicach i placach,
9)
melioracja w miastach i osiedlach,
10)
zieleń w miastach i osiedlach,
11)
miejskie pracownicze ogrody działkowe,
12)
oświetlenie ulic,
13)
cmentarze komunalne,
14)
groby wojenne,
15)
ochrona substancji mieszkaniowej,
16)
lasy komunalne,
17)
komunikacja miejska,
18)
hotele,
19)
gazownie i rozdzielnie gazu,
20)
przedsiębiorstwa i zakłady energii elektrycznej,
21)
przedsiębiorstwa budowlano-montażowe,
22)
ciepłownie,
23)
gospodarka terenami nie zabudowanymi.

III.

W zakresie oświaty

1)
przedszkola miejskie,
2)
szkoły podstawowe,
3)
szkoły podstawowe dla pracujących.

IV.

W zakresie kultury

1)
domy kultury, świetlice,
2)
biblioteki powszechne miejskie,
3)
ogniska artystyczne,
4)
kina.

V.

W zakresie zdrowia

1)
izby chorych,
2)
punkty położnicze,
3)
izby porodowe,
4)
żłobki,
5)
przychodnie przy zakładach pracy.

VI.

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu o charakterze lokalnym.

VII.

W zakresie pomocy społecznej

zasiłki, zapomogi i pomoc w naturze.

ZAŁĄCZNIK  Nr 7

BUDŻETEM GROMAD OBJĘTE SĄ W SZCZEGÓLNOŚCI NASTĘPUJĄCE JEDNOSTKI I DZIEDZINY GOSPODARKI GROMAD:

1)
popieranie produkcji roślinnej i zwierzęcej,
2)
drobna produkcja lokalna (wydobycie żwiru, torfu, gliny itp.),
3)
drogi lokalne,
4)
bruki, chodniki, zieleńce,
5)
studnie publiczne, hydranty, zbiorniki przeciwpożarowe oraz urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne,
6)
oświetlenie ulic i placów,
7)
inne urządzenia komunalne,
8)
targowiska i rzeźnie gromadzkie,
9)
udzielenie pomocy ochotniczym strażom ogniowym,
10)
zakłady i urządzenia gospodarcze, kulturalno-rozrywkowe i sportowe,
11)
pomieszczenia i obsługa gospodarcza szkół podstawowych, zespołów nauczania, przedszkoli i dziecińców wiejskich,
12)
czynsz za mieszkania nauczycieli i kierowników świetlic,
13)
świetlice gromadzkie,
14)
biblioteki gromadzkie i punkty biblioteczne,
15)
punkty położnicze (położne gromadzkie),
16)
punkty felczerskie,
17)
żłobki sezonowe wiejskie,
18)
zapomogi i pomoc w naturze w ramach pomocy społecznej,
19)
gospodarstwa rolne i leśne.
* Z dniem 3 października 1956 r. przesuwa się na dzień 1 sierpnia 1957 r: 1) wykonanie postanowienia § 1 pkt 5 nin. uchwały; 2) przejęcie zadań wymienionych w załącznikach do nin. uchwały:  a) w załączniku nr 1 ust. VII, b) w załączniku nr 2 ust. VII, c) w załączniku nr 3 ust. V, d) w załączniku nr 4 ust. VII, e) w załączniku nr 5 ust. IV, f) w załączniku nr 6 ust. III, g) w załączniku nr 3 ust. VI pkt 7 i 8, h) w załączniku nr 4 ust. VIII pkt 2 i 3; 3) wykonanie postanowienia § 2 ust. 2 uchwały w zakresie szkół artystycznych I i II stopnia oraz zawodowych szkół nieartystycznych podległych Ministrowi Kultury i Sztuki. Zgodnie z § 1 uchwały nr 19 z dnia 8 stycznia 1957 r. (M.P.57.9.63).
1 § 1 pkt 3 lit. a):

- zmieniona przez pkt 1 obwieszczenia z dnia 7 grudnia 1956 r. (M.P.56.101.1178) zmieniającego nin. uchwałę z dniem 13 grudnia 1956 r.

- zmieniony przez § 4 uchwały nr 478 z dnia 3 grudnia 1957 r. w sprawie zmiany podporządkowania przedsiębiorstw państwowych pn. "Kolejowe Zakłady Gastronomiczne". (M.P.57.96.558) z dniem 12 grudnia 1957 r.

2 § 4 ust. 2 pkt 2 zmieniony przez pkt 2 obwieszczenia z dnia 7 grudnia 1956 r. (M.P.56.101.1178) zmieniającego nin. uchwałę z dniem 13 grudnia 1956 r.
3 § 9 ust. 4 uchylony przez § 2 uchwały nr 82 z dnia 27 marca 1958 r. w sprawie rozszerzenia uprawnień rad narodowych, państwowych przedsiębiorstw terenowych i spółdzielni w zakresie ustalania cen detalicznych. (M.P.58.30.167) z dniem 30 kwietnia 1958 r.
*) Obejmujące zakresem działalności kilka miast.
**) W województwie gdańskim i katowickim.
***) W województwie katowickim.
4 Załącznik nr 3 zmieniony przez § 7 pkt 1 uchwały nr 27 z dnia 5 stycznia 1959 r. w sprawie zadań powiatowych rad narodowych w zakresie przedsiębiorstw mechanizacji rolnictwa i robót melioracyjnych oraz w sprawie wojewódzkich zjednoczeń przedsiębiorstw mechanizacji rolnictwa. (M.P.59.14.50) z dniem 1 lipca 1958 r.