Przekazanie prezydiom wojewódzkich rad narodowych niektórych uprawnień Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w zakresie zwierzchniego nadzoru nad przedsiębiorstwami budownictwa terenowego.

Monitor Polski

M.P.1957.48.299

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 czerwca 1957 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA BUDOWNICTWA I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
z dnia 28 maja 1957 r.
w sprawie przekazania prezydiom wojewódzkich rad narodowych niektórych uprawnień Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w zakresie zwierzchniego nadzoru nad przedsiębiorstwami budownictwa terenowego.

Na podstawie § 10 uchwały nr 611 Rady Ministrów z dnia 3 października 1956 r. w sprawie dalszego rozszerzenia uprawnień rad narodowych w dziedzinie kierowania gospodarką narodową (Monitor Polski Nr 91, poz. 1027) w związku z uchwałą nr 11 Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 1957 r. w sprawie przekazania radom narodowym niektórych uprawnień Ministra Budownictwa w zakresie nadzoru nad przedsiębiorstwami budownictwa wiejskiego (Monitor Polski Nr 3, poz. 20) zarządza się, co następuje:
Prezydiom wojewódzkich rad narodowych przekazuje się wyszczególnione w zarządzeniu uprawnienia w stosunku do podporządkowanych im przedsiębiorstw budownictwa terenowego.
W zakresie planowania, zatrudnienia i płac prezydiom wojewódzkich rad narodowych przysługują uprawnienia do:
1)
ustalania zadań produkcyjnych dla przedsiębiorstw w zakresie planów wieloletnich i rocznych na podstawie wskaźników ustalonych przez Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych,
2)
wyrażania zgody na przyznawanie dyrektorom przedsiębiorstw i ich zastępcom wynagrodzenia ryczałtowego w ramach zatwierdzonego funduszu płac; wysokość górnej granicy ryczałtu określa się na zł 5.000;
3)
przyznawania premii dyrektorom przedsiębiorstw;
4)
przyznawania pracownikom przedsiębiorstw nagród za uruchomienie nowej produkcji i wprowadzenie postępu technicznego - według zasad ustalonych przez Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych;
5)
ustalania dla przedsiębiorstw kategorii płac według obowiązujących przepisów w sprawie zasad wynagradzania pracowników inżynieryjno-technicznych i administracyjno-biurowych;
6)
zatwierdzania programów kursów szkolenia zawodowego w przedsiębiorstwach.
W zakresie inwestycji własnych prezydiom wojewódzkich rad narodowych przysługują uprawnienia do:
1)
udzielania przedsiębiorstwom zezwoleń na prowadzenie inwestycji na podstawie częściowej, wykonawczej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, pod warunkiem nieprzekroczenia zbiorczego zestawienia kosztów oraz z zachowaniem przepisów zarządzenia nr 2 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 1957 r. w sprawie trybu sporządzania i zatwierdzania dokumentacji kosztorysowej dla inwestycji (Monitor Polski Nr 1, poz. 4);
2)
udzielania przedsiębiorstwom zezwoleń na odstępowanie od zasady biura kierującego w przypadkach gospodarczo uzasadnionych w porozumieniu z właściwym biurem projektów;
3)
udzielania przedsiębiorstwom zezwoleń na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i adaptacji projektów typowych przez pracowników podporządkowanych przedsiębiorstw lub osoby prywatne w przypadkach, gdy zlecenie opracowania takiej dokumentacji ze względu na jej koszt przekracza uprawnienia przedsiębiorstw, pod warunkiem jednak, że wynagrodzenie zleceniobiorcy mieści się w granicach cen obowiązujących państwowe biura projektów, pomniejszonych przez zastosowanie współczynnika 0,5.
W zakresie pozostałych spraw prezydiom wojewódzkich rad narodowych przysługują uprawnienia do:
1)
zatwierdzania cen na artykuły zaopatrzeniowe i inwestycyjne oraz usługi dostarczane w obrocie między podporządkowanymi przedsiębiorstwami, jeżeli cena nie została uzgodniona między dostawcą a odbiorcą lub przewyższa ceny ogólnie obowiązujące;
2)
zatwierdzania cen na artykuły zaopatrzeniowe i inwestycyjne oraz usługi nie objęte obowiązującymi cennikami, dostarczane przez podporządkowane przedsiębiorstwa innym jednostkom organizacyjnym, jeżeli cena nie została uzgodniona z odbiorcą;
3)
wydawania decyzji w sprawach dotyczących wynalazczości i racjonalizacji w zakresie zastrzeżonym dotychczas do decyzji Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych - zgodnie z uchwałą nr 911 Rady Ministrów z dnia 12 listopada 1955 r. w sprawie zasad wynagradzania twórców pracowniczych wynalazków, wzorców użytkowych, udoskonaleń technicznych i usprawnień (Monitor Polski Nr 122, poz. 1597);
4)
decydowania o przesunięciu terminów inwentaryzacji oraz o wprowadzeniu w przedsiębiorstwach inwentaryzacji ciągłej.
Prezydia wojewódzkich rad narodowych mogą - jeżeli zezwalają na to obowiązujące przepisy - przekazać niektóre uprawnienia, zawarte w zarządzeniu, radom narodowym niższego stopnia lub wojewódzkim zarządom budownictwa terenowego.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 czerwca 1957 r.