Rozszerzenie uprawnień rad narodowych, państwowych przedsiębiorstw terenowych i spółdzielni w zakresie ustalania cen detalicznych.

Monitor Polski

M.P.1958.30.167

Akt utracił moc
Wersja od: 8 lipca 1970 r.

UCHWAŁA NR 82
RADY MINISTRÓW
z dnia 27 marca 1958 r.
w sprawie rozszerzenia uprawnień rad narodowych, państwowych przedsiębiorstw terenowych i spółdzielni w zakresie ustalania cen detalicznych.

Na podstawie art. 2 dekretu z dnia 3 czerwca 1953 r. o ustalaniu cen, opłat i stawek taryfowych (Dz. U. Nr 31, poz. 122) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
1.
Państwowa Komisja Cen może upoważnić prezydia wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw) do przekazania prezydiom powiatowych (miejskich) rad narodowych - na ich wniosek lub za ich zgodą - a także przedsiębiorstwom państwowym i spółdzielczym uprawnień do ustalania cen detalicznych artykułów ze skupu zdecentralizowanego oraz cen na niektóre towary produkowane przez przemysł terenowy, przemysł spółdzielczy, przemysł prywatny, rzemiosło i chałupników.
2.
Prezydia wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw) mogą przekazać uprawnienia, o których mowa w ust 1, w odniesieniu do przedsiębiorstw państwowych i spółdzielczych organom do spraw cen stopnia wojewódzkiego.
Traci moc § 9 ust. 4 uchwały nr 611 Rady Ministrów z dnia 3 października 1956 r. w sprawie dalszego rozszerzenia uprawnień rad narodowych w dziedzinie kierowania gospodarką narodową (Monitor Polski Nr 91, poz. 1027).
Wykonanie uchwały porucza się Państwowej Komisji Cen oraz prezydiom zainteresowanych rad narodowych.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 1 zmieniony przez § 1 pkt 10 uchwały nr 39 z dnia 20 marca 1970 r. w sprawie zmian w zakresie działania prezydiów rad narodowych i ich wydziałów. (M.P.70.10.85) z dniem 8 lipca 1970 r.