Zmiana podporządkowania przedsiębiorstw państwowych pn. "Kolejowe Zakłady Gastronomiczne".

Monitor Polski

M.P.1957.96.558

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 grudnia 1957 r.

UCHWAŁA NR 478
RADY MINISTRÓW
z dnia 3 grudnia 1957 r.
w sprawie zmiany podporządkowania przedsiębiorstw państwowych pn. "Kolejowe Zakłady Gastronomiczne".

Rada Ministrów uchwala, co następuje:
1.
Z dniem 1 stycznia 1958 r. Minister Komunikacji przekaże zwierzchni nadzór nad przedsiębiorstwami państwowymi pn. "Kolejowe Zakłady Gastronomiczne" Ministrowi Handlu Wewnętrznego; nadzór bezpośredni nad tymi przedsiębiorstwami przejmą prezydia właściwych wojewódzkich rad narodowych.
2.
Do czasu zorganizowania przez prezydia rad narodowych miast wyłączonych z województw bezpośredniego nadzoru nad przedsiębiorstwami wymienionymi w ust. 1 położonymi w granicach tych miast nadzór ten sprawować będą prezydia wojewódzkich rad narodowych.
3.
Dotychczasowy zakres obsługi podróżnych nie może ulec zmniejszeniu.
1.
W celu zagwarantowania podróżnym korzystającym z usług kolei prawidłowej obsługi w zakresie wyżywienia przedsiębiorstwa prowadzące zakłady gastronomiczne na terenie kolejowym, jak również ich organy zwierzchnie, obowiązane są do ścisłej współpracy z organami Polskich Kolei Państwowych, a w szczególności:
1)
do dostosowania godzin otwarcia i zamknięcia zakładów w zależności od ruchu podróżnych i ich potrzeb oraz uruchamiania odpowiednich zakładów i punktów sprzedaży na terenie kolejowym;
2)
przestrzegania zakazu sprzedaży i spożycia napojów alkoholowych na terenie kolejowym;
3)
przestrzegania przepisów porządkowych i sanitarnych obowiązujących na terenie kolejowym.
2.
Ministrowie Handlu Wewnętrznego i Komunikacji ustalą wzajemnie prawa i obowiązki między przedsiębiorstwami prowadzącymi zakłady gastronomiczne na terenach kolejowych a organami Polskich Kolei Państwowych oraz zasady wzajemnej współpracy.
Wykonanie uchwały porucza się Ministrowi Komunikacji, Ministrowi Handlu Wewnętrznego, Ministrowi Finansów, prezydiom wojewódzkich rad narodowych (prezydiom rad narodowych miast wyłączonych z województw).
W § 1 pkt 3 lit. a) uchwały nr 611 Rady Ministrów z dnia 3 października 1956 r. w sprawie dalszego rozszerzenia uprawnień rad narodowych w dziedzinie kierowania gospodarką narodową (Monitor Polski Nr 91, poz. 1027 i Nr 101, poz. 1178) końcowe wyrazy "oraz zakładów gastronomicznych prowadzonych przez resort kolei" zastępuje się wyrazami "oraz zakładów gastronomicznych prowadzonych przez państwowe przedsiębiorstwa "Orbis".
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.