Czynsz dzierżawny za użytki rolne w miastach.

Monitor Polski

M.P.1973.38.231

Akt utracił moc
Wersja od: 11 września 1973 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI TERENOWEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
z dnia 13 sierpnia 1973 r.
w sprawie czynszu dzierżawnego za użytki rolne w miastach.

Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 14 lipca 1961 r. o gospodarce terenami w miastach i osiedlach (Dz. U. z 1969 r. Nr 22, poz. 159, z 1972 r. Nr 27, poz. 193) oraz § 6 ust. 6 uchwały nr 393 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1962 r. w sprawie wytycznych dla ustalenia stawek czynszu za dzierżawę terenów w miastach i osiedlach (Monitor Polski z 1963 r. Nr 4, poz. 14) zarządza się, co następuje:
1.
Przy wydzierżawianiu na cele upraw rolnych terenów państwowych użytków rolnych położonych w miastach nie stanowiących powiatów stosuje się przepisy dotyczące wydzierżawiania gruntów Państwowego Funduszu Ziemi obowiązujące na obszarze gmin.
2.
Prezydia wojewódzkich rad narodowych na terenie miast stanowiących powiaty, a prezydia rad narodowych miast wyłączonych z województw na terenie tych miast, mogą stosować przepisy, o których mowa w ust. 1, jeżeli to jest uzasadnione lepszym wykorzystaniem tych terenów dla produkcji rolnej.
3.
Przy wydzierżawianiu na cele upraw rolnych terenów państwowych stanowiących ugór lub nieużytek upoważnia się prezydia powiatowych rad narodowych do zwalniania dzierżawców od uiszczania czynszów za okres do 4 lat.
Przepisy § 1 nie dotyczą użytków rolnych pozostających pod uprawami chmielu i wikliny.
Traci moc zarządzenie Ministrów Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa z dnia 14 lutego 1968 r. w sprawie czynszu dzierżawnego za użytki rolne w miastach i osiedlach (Monitor Polski Nr 10, poz. 64).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 września 1973 r.