§ 3. - Czynsz dzierżawny za użytki rolne w miastach.

Monitor Polski

M.P.1973.38.231

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 września 1973 r.
§  3.
Traci moc zarządzenie Ministrów Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa z dnia 14 lutego 1968 r. w sprawie czynszu dzierżawnego za użytki rolne w miastach i osiedlach (Monitor Polski Nr 10, poz. 64).