Wytyczne dla ustalenia stawek czynszu za dzierżawę terenów w miastach i osiedlach.

Monitor Polski

M.P.1963.4.14

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 stycznia 1963 r.

UCHWAŁA Nr 393
RADY MINISTRÓW
z dnia 13 grudnia 1962 r.
w sprawie wytycznych dla ustalenia stawek czynszu za dzierżawę terenów w miastach i osiedlach.

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 14 lipca 1961 r. o gospodarce terenami w miastach i osiedlach (Dz. U. Nr 32, poz. 159) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
1.
Powołane w niniejszej uchwale artykuły bez bliższego określenia oznaczają artykuły ustawy z dnia 14 lipca 1961 r. o gospodarce terenami w miastach i osiedlach (Dz. U. Nr 32, poz. 159).
2.
Użyte w niniejszej uchwale określenie "tereny państwowe" oznacza tereny stanowiące własność Państwa, położone na obszarach określonych w art. 1 ust. 1.
Stawki czynszu dzierżawnego za tereny państwowe oraz za tereny stanowiące własność osób prawnych lub fizycznych, położone w miastach i osiedlach (art. 1 ust. 1), określa cennik ustalony przez prezydium powiatowej rady narodowej (rady narodowej miasta stanowiącego powiat lub miasta wyłączonego z województwa); stawki czynszu dzierżawnego ustala się w stosunku do 1 m2 powierzchni terenu.
1.
Podstawą ustalenia cennika są stawki ramowe wynikające z położenia terenu (wielkość miasta, strefa, w której teren jest położony) oraz celu, na jaki teren zostaje wydzierżawiony.
2.
Stawki ramowe są zawarte w tabelach nr 1-4 stanowiących załączniki do niniejszej uchwały, a mianowicie:
1)
w tabeli nr 1 - za tereny wydzierżawione na cele przemysłowe, handlowe oraz składowe,
2)
w tabeli nr 2 - za tereny wydzierżawione na cele rolne, warzywnicze lub ogrodnicze,
3)
w tabeli nr 3 - za tereny wydzierżawione na cele handlu ulicznego,
4)
w tabeli nr 4 - za tereny wydzierżawione na cele imprez widowiskowych i przedsięwzięć rozrywkowych.
3.
Tereny państwowe oddane pod pracownicze ogrody działkowe wolne są od czynszu dzierżawnego na podstawie art. 12 ustawy z dnia 9 marca 1949 r. o pracowniczych ogrodach działkowych (Dz. U. Nr 18, poz. 117).
1.
Cennik ustalony przez prezydium rady narodowej (§ 2) powinien określać:
1)
strefy, na które poszczególne miasta i osiedla zostały podzielone, oraz granice tych stref,
2)
wysokość stawki czynszu dzierżawnego za 1 m2 terenu w poszczególnych strefach miasta (osiedla), zależnie od celu, na jaki zostaje wydzierżawiony,
3)
datę, od której cennik wchodzi w życie.
2.
Podział na strefy oraz granice stref powinny odpowiadać strefom ustalonym na podstawie uchwały nr 105 Rady Ministrów z dnia 22 marca 1962 r. w sprawie wytycznych dla ustalenia opłat z tytułu korzystania z terenów w miastach i osiedlach (Monitor Polski Nr 47, poz. 221).
3.
Uchwała prezydium rady narodowej ustalająca cennik podlega ogłoszeniu w dzienniku urzędowym wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z województwa); wyciąg uchwały w formie cennika podlega ponadto ogłoszeniu w sposób przyjęty w danym mieście (osiedlu).
Cel, na jaki teren zostaje wydzierżawiony, ustala się w umowie dzierżawy zgodnie z przeznaczeniem terenu.
1.
Wysokość stawek czynszu dzierżawnego za tereny państwowe może ulec obniżce ze względu na interes społeczny w granicach określonych w ust. 2-6.
2.
Obniżkę stawek czynszu dzierżawnego ustalonych w cenniku może wprowadzić prezydium właściwej rady narodowej (§ 2) w granicach do 50% tych stawek za tereny państwowe oddawane w dzierżawę jednostkom państwowym, organizacjom społecznym i spółdzielniom mieszkaniowym (lokatorskim). Na terenie województw szczecińskiego, koszalińskiego, zielonogórskiego, wrocławskiego, opolskiego, olsztyńskiego (z wyjątkiem powiatów działdowskiego i nowomiejskiego), powiatów ełckiego, gołdapskiego i oleckiego województwa białostockiego, miasta Elbląga oraz powiatów elbląskiego, gdańskiego, kwidzyńskiego, lęborskiego, malborskiego, nowodworsko-gdańskiego i sztumskiego województwa gdańskiego, miasta Piły i powiatu trzcianeckiego województwa poznańskiego - prezydia rad narodowych (§ 2) mogą wprowadzić obniżkę stawek czynszu z tytułu dzierżawy terenów państwowych w granicach do 50% również na rzecz innych osób prawnych i określonych kategorii osób fizycznych.
3.
Na terenie województw, powiatów i miast wymienionych w ust. 2 prezydia rad narodowych (§ 2) mogą wprowadzić obniżkę stawek czynszu dzierżawnego w stosunku do będących własnością Państwa działek przydomowych odpowiadających normatywom, oddanych w dzierżawę niektórym kategoriom osób, w granicach do 75% stawek czynszu dzierżawnego.
4.
W stosunku do terenów państwowych przeznaczonych na boiska sportowe prezydia właściwych rad narodowych mogą obniżyć stawki czynszu dzierżawnego w granicach do 90%, a w stosunku do terenów państwowych przeznaczonych na place gier i zabaw dla dzieci i młodzieży - zwolnić od czynszu dzierżawnego.
5.
Za działki przydomowe wydzierżawione wraz z budynkiem prezydia właściwych rad narodowych ustalają stawki czynszowe w granicach stawek obowiązujących przy oddawaniu analogicznych terenów w wieczyste użytkowanie, stosując co do terenów państwowych ulgi przewidziane w ust. 2-4.
6.
Minister Gospodarki Komunalnej wyda wytyczne w sprawie stosowania obniżki stawek, o której mowa w ust. 2, 3 i 5, Minister Gospodarki Komunalnej może na terenie całego kraju wprowadzić dalej idące obniżki stawek czynszu dzierżawnego dla określonej kategorii osób i terenów państwowych.
W granicach określonych przez prezydium właściwej rady narodowej decyzje o obniżeniu stawek czynszu dzierżawnego za tereny państwowe wydzierżawione poszczególnym jednostkom państwowym, organizacjom społecznym oraz innym osobom prawnym lub fizycznym wydaje organ gospodarki komunalnej i mieszkaniowej prezydium właściwej rady narodowej miasta lub osiedla (dzielnicy).
Stawki czynszu ustalone w cenniku mają w odniesieniu do wydzierżawiających tereny nie stanowiące własności Państwa charakter stawek wiążących, które nie mogą być podwyższone w drodze umowy.
Jeżeli czynsz dzierżawny został zapłacony z góry za czas określony (np. za 3 lata) lub nastąpiło zaliczenie określonej kwoty (np. z tytułu remontu kapitalnego) na poczet czynszu dzierżawnego, obowiązek uiszczenia czynszu dzierżawnego według nowych stawek powstaje po upływie okresu, za który czynsz uiszczono z góry lub za który nastąpiło zaliczenie.
1.
Stawki czynszu dzierżawnego nie obejmują opłat za usługi komunalne z tytułu utrzymania czystości ulic i chodników przyległych do przedmiotu dzierżawy, z tytułu dostarczania prądu, gazu, wody, korzystania z kanalizacji miejskiej itp.
2.
Za usługi wymienione w ust. 1 dzierżawca ponosi odpowiednie opłaty na zasadach ogólnych.
Traci moc uchwała nr 35 Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 1955 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę niektórych gruntów stanowiących własność Państwa lub mienie opuszczone (Monitor Polski Nr 25, poz. 251).
Wykonanie uchwały porucza się Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Gospodarki Komunalnej oraz prezydiom wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw).
Czynsz dzierżawny ustalony na podstawie wytycznych niniejszej uchwały płatny jest od 1 stycznia roku następnego po ogłoszeniu cennika (§ 4 ust. 3); do tego czasu obowiązują dotychczasowe stawki czynszu. Jeżeli jednak urnowa dzierżawy zostanie zawarta po ogłoszeniu cennika, czynsz pobiera się według stawek tego cennika od dnia zawarcia umowy.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

TABELA STAWEK CZYNSZOWYCH NR 1

MiastaStrefaTereny użytkowane na cele przemysłowe, handlowe i składowe
stawka od zł do zł za 1 m2 powierzchni w stosunku miesięcznym
do 20 tysięcy ludności-0,10-0,20
20-50 tysięcy ludnościcentralna i śródmiejska0,15-0,30
pośrednia i peryferyjna0,10-0,20
50-100 tysięcy ludnościcentralna i śródmiejska0,25-0,50
pośrednia i peryferyjna0,20-0,40
powyżej 100 tysięcy centralna i śródmiejska0,40-0,80
ludnościpośrednia0,25-0,60
peryferyjna0,20-0,50
Uwaga: Prezydium rady narodowej może podwyższyć w granicach do 25% stawki czynszowe za tereny przyległe do placu budowy, wydzierżawiane na czas budowy przedsiębiorstwom budowlanym.

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

TABELA STAWEK CZYNSZOWYCH Nr 2

MiastaStrefaStawka od zł do zł za 1 m2 powierzchni w stosunku rocznym
Tereny użytkowane na:
uprawy sadownicze i warzywniczedrobne uprawy lotne i łąkidrobne uprawy kwiatów
do 20 tysięcy ludności-0,05-0,200,05-0,100,10-0,30
20-50 tysięcy centralna i śródmiejska0,10-0,300,05-0,150,20-0,50
ludnościpośrednia i peryferyjna0,05-0,200,05-0,100,15-0,30
50-100 tysięcy centralna i śródmiejska0,15-0,400,15-0,300,30-0,80
ludnościpośrednia i peryferyjna0,10-0,300,05-0,150,30-0,80
powyżej 100 tysięcy centralna i śródmiejska0,25-0,500,50-1,00
ludnościpośrednia0,20-0,500,10-0,300,50-1,00
peryferyjna0,15-0,500,10-0,300,50-1,00

ZAŁĄCZNIK  Nr 3

TABELA STAWEK CZYNSZOWYCH Nr 3

A
MiastaStrefaTereny użytkowane na cele handlu ulicznego
Tereny pod kioski i stragany oraz stałe stoiska sprzedaży czasopism, wyrobów tytoniowych, owoców, słodyczy itp.
Stawka od zł do zł za 1 m2 powierzchni w stosunku miesięcznym
do 20 tysięcy ludności-1,50- 3,00
20-50 tysięcy centralna i śródmiejska3,00- 7,00
ludnościpośrednia i peryferyjna2,50- 4,00
50-100 tysięcy centralna i śródmiejska5,00-10,00
ludnościpośrednia i peryferyjna3,00-8,00
powyżej 100 tysięcy centralna i śródmiejska6,00-15,00
ludnościpośrednia5,00-10,00
peryferyjna3,00- 8,00

B

MiastaTereny użytkowane pod ruchome punkty sprzedaży (wózki), stawka w zł od 1 punktu sprzedaży (wózka) w stosunku rocznym
do 20 tysięcy ludności30- 80 zł
20-50 tysięcy ludności40-100 zł
50-100 tysięcy ludności50-150 zł
powyżej 100 tysięcy ludności60-200 zł

ZAŁĄCZNIK  Nr 4

TABELA STAWEK CZYNSZOWYCH Nr 4

MiastaStrefaPlace użytkowane na cele imprez widowiskowych i przedsięwzięć rozrywkowych
Stawka od zł do zł za 1 m2 powierzchni w stosunku miesięcznym
do 20 tysięcy ludności-0,05-0,10
20-50 tysięcy ludnościcentralna i śródmiejska0,10-0,20
pośrednia i peryferyjna0,08-0,15
50-100 tysięcy ludnościcentralna i śródmiejska0,15-0,50
pośrednia i peryferyjna0,10-0,40
powyżej 100 tysięcy centralna i śródmiejska0,30-0,80
ludnościpośrednia0,15-0,60
peryferyjna0,10-0,50