Monitor Polski

M.P.1963.4.14

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 stycznia 1963 r.

UCHWAŁA Nr 393
RADY MINISTRÓW
z dnia 13 grudnia 1962 r.
w sprawie wytycznych dla ustalenia stawek czynszu za dzierżawę terenów w miastach i osiedlach.

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 14 lipca 1961 r. o gospodarce terenami w miastach i osiedlach (Dz. U. Nr 32, poz. 159) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1.
1. Powołane w niniejszej uchwale artykuły bez bliższego określenia oznaczają artykuły ustawy z dnia 14 lipca 1961 r. o gospodarce terenami w miastach i osiedlach (Dz. U. Nr 32, poz. 159).
2. Użyte w niniejszej uchwale określenie "tereny państwowe" oznacza tereny stanowiące własność Państwa, położone na obszarach określonych w art. 1 ust. 1.
§  2. Stawki czynszu dzierżawnego za tereny państwowe oraz za tereny stanowiące własność osób prawnych lub fizycznych, położone w miastach i osiedlach (art. 1 ust. 1), określa cennik ustalony przez prezydium powiatowej rady narodowej (rady narodowej miasta stanowiącego powiat lub miasta wyłączonego z województwa); stawki czynszu dzierżawnego ustala się w stosunku do 1 m2 powierzchni terenu.
§  3.
1. Podstawą ustalenia cennika są stawki ramowe wynikające z położenia terenu (wielkość miasta, strefa, w której teren jest położony) oraz celu, na jaki teren zostaje wydzierżawiony.
2. Stawki ramowe są zawarte w tabelach nr 1-4 stanowiących załączniki do niniejszej uchwały, a mianowicie:
1) w tabeli nr 1 - za tereny wydzierżawione na cele przemysłowe, handlowe oraz składowe,
2) w tabeli nr 2 - za tereny wydzierżawione na cele rolne, warzywnicze lub ogrodnicze,
3) w tabeli nr 3 - za tereny wydzierżawione na cele handlu ulicznego,
4) w tabeli nr 4 - za tereny wydzierżawione na cele imprez widowiskowych i przedsięwzięć rozrywkowych.
3. Tereny państwowe oddane pod pracownicze ogrody działkowe wolne są od czynszu dzierżawnego na podstawie art. 12 ustawy z dnia 9 marca 1949 r. o pracowniczych ogrodach działkowych (Dz. U. Nr 18, poz. 117).
§  4.
1. Cennik ustalony przez prezydium rady narodowej (§ 2) powinien określać:
1) strefy, na które poszczególne miasta i osiedla zostały podzielone, oraz granice tych stref,
2) wysokość stawki czynszu dzierżawnego za 1 m2 terenu w poszczególnych strefach miasta (osiedla), zależnie od celu, na jaki zostaje wydzierżawiony,
3) datę, od której cennik wchodzi w życie.
2. Podział na strefy oraz granice stref powinny odpowiadać strefom ustalonym na podstawie uchwały nr 105 Rady Ministrów z dnia 22 marca 1962 r. w sprawie wytycznych dla ustalenia opłat z tytułu korzystania z terenów w miastach i osiedlach (Monitor Polski Nr 47, poz. 221).
3. Uchwała prezydium rady narodowej ustalająca cennik podlega ogłoszeniu w dzienniku urzędowym wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z województwa); wyciąg uchwały w formie cennika podlega ponadto ogłoszeniu w sposób przyjęty w danym mieście (osiedlu).
§  5. Cel, na jaki teren zostaje wydzierżawiony, ustala się w umowie dzierżawy zgodnie z przeznaczeniem terenu.
§  6.
1. Wysokość stawek czynszu dzierżawnego za tereny państwowe może ulec obniżce ze względu na interes społeczny w granicach określonych w ust. 2-6.
2. Obniżkę stawek czynszu dzierżawnego ustalonych w cenniku może wprowadzić prezydium właściwej rady narodowej (§ 2) w granicach do 50% tych stawek za tereny państwowe oddawane w dzierżawę jednostkom państwowym, organizacjom społecznym i spółdzielniom mieszkaniowym (lokatorskim). Na terenie województw szczecińskiego, koszalińskiego, zielonogórskiego, wrocławskiego, opolskiego, olsztyńskiego (z wyjątkiem powiatów działdowskiego i nowomiejskiego), powiatów ełckiego, gołdapskiego i oleckiego województwa białostockiego, miasta Elbląga oraz powiatów elbląskiego, gdańskiego, kwidzyńskiego, lęborskiego, malborskiego, nowodworsko-gdańskiego i sztumskiego województwa gdańskiego, miasta Piły i powiatu trzcianeckiego województwa poznańskiego - prezydia rad narodowych (§ 2) mogą wprowadzić obniżkę stawek czynszu z tytułu dzierżawy terenów państwowych w granicach do 50% również na rzecz innych osób prawnych i określonych kategorii osób fizycznych.
3. Na terenie województw, powiatów i miast wymienionych w ust. 2 prezydia rad narodowych (§ 2) mogą wprowadzić obniżkę stawek czynszu dzierżawnego w stosunku do będących własnością Państwa działek przydomowych odpowiadających normatywom, oddanych w dzierżawę niektórym kategoriom osób, w granicach do 75% stawek czynszu dzierżawnego.
4. W stosunku do terenów państwowych przeznaczonych na boiska sportowe prezydia właściwych rad narodowych mogą obniżyć stawki czynszu dzierżawnego w granicach do 90%, a w stosunku do terenów państwowych przeznaczonych na place gier i zabaw dla dzieci i młodzieży - zwolnić od czynszu dzierżawnego.
5. Za działki przydomowe wydzierżawione wraz z budynkiem prezydia właściwych rad narodowych ustalają stawki czynszowe w granicach stawek obowiązujących przy oddawaniu analogicznych terenów w wieczyste użytkowanie, stosując co do terenów państwowych ulgi przewidziane w ust. 2-4.
6. Minister Gospodarki Komunalnej wyda wytyczne w sprawie stosowania obniżki stawek, o której mowa w ust. 2, 3 i 5, Minister Gospodarki Komunalnej może na terenie całego kraju wprowadzić dalej idące obniżki stawek czynszu dzierżawnego dla określonej kategorii osób i terenów państwowych.
§  7. W granicach określonych przez prezydium właściwej rady narodowej decyzje o obniżeniu stawek czynszu dzierżawnego za tereny państwowe wydzierżawione poszczególnym jednostkom państwowym, organizacjom społecznym oraz innym osobom prawnym lub fizycznym wydaje organ gospodarki komunalnej i mieszkaniowej prezydium właściwej rady narodowej miasta lub osiedla (dzielnicy).
§  8. Stawki czynszu ustalone w cenniku mają w odniesieniu do wydzierżawiających tereny nie stanowiące własności Państwa charakter stawek wiążących, które nie mogą być podwyższone w drodze umowy.
§  9. Jeżeli czynsz dzierżawny został zapłacony z góry za czas określony (np. za 3 lata) lub nastąpiło zaliczenie określonej kwoty (np. z tytułu remontu kapitalnego) na poczet czynszu dzierżawnego, obowiązek uiszczenia czynszu dzierżawnego według nowych stawek powstaje po upływie okresu, za który czynsz uiszczono z góry lub za który nastąpiło zaliczenie.
§  10.
1. Stawki czynszu dzierżawnego nie obejmują opłat za usługi komunalne z tytułu utrzymania czystości ulic i chodników przyległych do przedmiotu dzierżawy, z tytułu dostarczania prądu, gazu, wody, korzystania z kanalizacji miejskiej itp.
2. Za usługi wymienione w ust. 1 dzierżawca ponosi odpowiednie opłaty na zasadach ogólnych.
§  11. Traci moc uchwała nr 35 Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 1955 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę niektórych gruntów stanowiących własność Państwa lub mienie opuszczone (Monitor Polski Nr 25, poz. 251).
§  12. Wykonanie uchwały porucza się Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Gospodarki Komunalnej oraz prezydiom wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw).
§  13. Czynsz dzierżawny ustalony na podstawie wytycznych niniejszej uchwały płatny jest od 1 stycznia roku następnego po ogłoszeniu cennika (§ 4 ust. 3); do tego czasu obowiązują dotychczasowe stawki czynszu. Jeżeli jednak urnowa dzierżawy zostanie zawarta po ogłoszeniu cennika, czynsz pobiera się według stawek tego cennika od dnia zawarcia umowy.
§  14. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

TABELA STAWEK CZYNSZOWYCH NR 1

MiastaStrefaTereny użytkowane na cele przemysłowe, handlowe i składowe
stawka od zł do zł za 1 m2 powierzchni w stosunku miesięcznym
do 20 tysięcy ludności-0,10-0,20
20-50 tysięcy ludnościcentralna i śródmiejska0,15-0,30
pośrednia i peryferyjna0,10-0,20
50-100 tysięcy ludnościcentralna i śródmiejska0,25-0,50
pośrednia i peryferyjna0,20-0,40
powyżej 100 tysięcy centralna i śródmiejska0,40-0,80
ludnościpośrednia0,25-0,60
peryferyjna0,20-0,50
Uwaga: Prezydium rady narodowej może podwyższyć w granicach do 25% stawki czynszowe za tereny przyległe do placu budowy, wydzierżawiane na czas budowy przedsiębiorstwom budowlanym.

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

TABELA STAWEK CZYNSZOWYCH Nr 2

MiastaStrefaStawka od zł do zł za 1 m2 powierzchni w stosunku rocznym
Tereny użytkowane na:
uprawy sadownicze i warzywniczedrobne uprawy lotne i łąkidrobne uprawy kwiatów
do 20 tysięcy ludności-0,05-0,200,05-0,100,10-0,30
20-50 tysięcy centralna i śródmiejska0,10-0,300,05-0,150,20-0,50
ludnościpośrednia i peryferyjna0,05-0,200,05-0,100,15-0,30
50-100 tysięcy centralna i śródmiejska0,15-0,400,15-0,300,30-0,80
ludnościpośrednia i peryferyjna0,10-0,300,05-0,150,30-0,80
powyżej 100 tysięcy centralna i śródmiejska0,25-0,500,50-1,00
ludnościpośrednia0,20-0,500,10-0,300,50-1,00
peryferyjna0,15-0,500,10-0,300,50-1,00

ZAŁĄCZNIK  Nr 3

TABELA STAWEK CZYNSZOWYCH Nr 3

A
MiastaStrefaTereny użytkowane na cele handlu ulicznego
Tereny pod kioski i stragany oraz stałe stoiska sprzedaży czasopism, wyrobów tytoniowych, owoców, słodyczy itp.
Stawka od zł do zł za 1 m2 powierzchni w stosunku miesięcznym
do 20 tysięcy ludności-1,50- 3,00
20-50 tysięcy centralna i śródmiejska3,00- 7,00
ludnościpośrednia i peryferyjna2,50- 4,00
50-100 tysięcy centralna i śródmiejska5,00-10,00
ludnościpośrednia i peryferyjna3,00-8,00
powyżej 100 tysięcy centralna i śródmiejska6,00-15,00
ludnościpośrednia5,00-10,00
peryferyjna3,00- 8,00

B

MiastaTereny użytkowane pod ruchome punkty sprzedaży (wózki), stawka w zł od 1 punktu sprzedaży (wózka) w stosunku rocznym
do 20 tysięcy ludności30- 80 zł
20-50 tysięcy ludności40-100 zł
50-100 tysięcy ludności50-150 zł
powyżej 100 tysięcy ludności60-200 zł

ZAŁĄCZNIK  Nr 4

TABELA STAWEK CZYNSZOWYCH Nr 4

MiastaStrefaPlace użytkowane na cele imprez widowiskowych i przedsięwzięć rozrywkowych
Stawka od zł do zł za 1 m2 powierzchni w stosunku miesięcznym
do 20 tysięcy ludności-0,05-0,10
20-50 tysięcy ludnościcentralna i śródmiejska0,10-0,20
pośrednia i peryferyjna0,08-0,15
50-100 tysięcy ludnościcentralna i śródmiejska0,15-0,50
pośrednia i peryferyjna0,10-0,40
powyżej 100 tysięcy centralna i śródmiejska0,30-0,80
ludnościpośrednia0,15-0,60
peryferyjna0,10-0,50