Czynsz dzierżawny za użytki rolne w miastach i osiedlach.

Monitor Polski

M.P.1968.10.64

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 marca 1968 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRÓW GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ROLNICTWA
z dnia 14 lutego 1968 r.
w sprawie czynszu dzierżawnego za użytki rolne w miastach i osiedlach.

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 14 lipca 1961 r. o gospodarce terenami w miastach i osiedlach (Dz. U. z 1961 r. Nr 32, poz. 159 oraz z 1964 r. Nr 16, poz. 94 i Nr 43, poz. 297), § 6 ust. 6 uchwały nr 393 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1962 r. w sprawie wytycznych dla ustalenia stawek czynszu za dzierżawę terenów w miastach i osiedlach (Monitor Polski z 1963 r. Nr 4, poz. 14) oraz § 13 uchwały nr 198 Rady Ministrów z dnia 12 lipca 1966 r. w sprawie ochrony użytków rolnych (Monitor Polski Nr 40, poz. 200) zarządza się, co następuje:
1.
Przy wydzierżawianiu na cele upraw rolnych terenów państwowych użytków rolnych, położonych w miastach nie stanowiących powiatów oraz w osiedlach, stosuje się - z wyjątkami wymienionymi w ust. 2 - przepisy dotyczące wydzierżawiania gruntów Państwowego Funduszu Ziemi, obowiązujące na terenie gromad.
2.
Prezydia wojewódzkich rad narodowych mogą określić, w których miastach nie stanowiących powiatów oraz osiedlach nie będą miały zastosowania przepisy ust. 1 ze względu na przemysłowy charakter tych miast (osiedli).
Przepisy § 1 nie dotyczą terenów użytków rolnych:
1)
pozostających pod uprawami chmielu i wikliny,
2)
oddanych w wieczyste użytkowanie.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.