Zwalczanie chorób oraz tępienie chwastów i szkodników na plantacjach wikliny koszykarskiej. - Dz.U.1953.35.150 - OpenLEX

Zwalczanie chorób oraz tępienie chwastów i szkodników na plantacjach wikliny koszykarskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1953.35.150

Akt utracił moc
Wersja od: 17 lipca 1953 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA
z dnia 20 czerwca 1953 r.
w sprawie zwalczania chorób oraz tępienia chwastów i szkodników na plantacjach wikliny koszykarskiej.

Na podstawie art. 2, art. 3, art. 8 i art. 9 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 listopada 1927 r. o zwalczaniu chorób roślin oraz o tępieniu chwastów i szkodników roślin (Dz. U. z 1927 r. Nr 108, poz. 922, z 1932 r. Nr 67, poz. 622 i z 1937 r. Nr 21, poz. 131) zarządza się, co następuje:
Ustanawia się obowiązek zwalczania chorób oraz tępienia chwastów i szkodników na plantacjach wikliny koszykarskiej.
1.
Zwalczanie chorób oraz tępienie chwastów i szkodników na plantacjach wikliny koszykarskiej przeprowadza się przez:
1)
wypalanie plantacji, zaatakowanych lub zagrożonych przez choroby, chwasty i szkodniki;
2)
mechaniczne tępienie chwastów na plantacjach;
3)
wycinanie na plantacjach w sezonie zimowym porostu wiklinowego przy samej karpinie (pniu);
4)
zwalczanie środkami chemicznymi na plantacjach chorób, chwastów i szkodników.
2.
Prezydia wojewódzkich rad narodowych wydają szczegółowe przepisy ustalające sposób zwalczania chorób oraz tępienia chwastów i szkodników na plantacjach wikliny koszykarskiej.
Prezydium powiatowej rady narodowej może zarządzić zastosowanie środków, przewidzianych w § 2, na określonych terenach porośniętych wikliną poza plantacjami wikliny koszykarskiej, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo przeniesienia się z tych terenów chorób, chwastów i szkodników na plantacje wikliny koszykarskiej.
Obowiązek stosowania środków, wymienionych w § 2 ust. 1, ciąży na właścicielu, dzierżawcy, użytkowniku bądź zarządcy terenu, na którym rośnie wiklina.
Bezpośredni nadzór nad zwalczaniem chorób oraz tępieniem chwastów i szkodników na plantacjach sprawują prezydia gminnych, miejskich lub dzielnicowych rad narodowych.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.