Ochrona roślin uprawnych przed chorobami, szkodnikami i chwastami. - Dz.U.1956.55.253 - OpenLEX

Ochrona roślin uprawnych przed chorobami, szkodnikami i chwastami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1956.55.253

Akt utracił moc
Wersja od: 29 listopada 1956 r.

USTAWA
z dnia 19 listopada 1956 r.
o ochronie roślin uprawnych przed chorobami, szkodnikami i chwastami.

Przepisy ogólne.

1.
Ochronę roślin uprawnych przed szkodliwym działaniem chorób, szkodników i chwastów prowadzi się na zasadach określonych w ustawie.
2.
Przez rośliny rozumie się rośliny w stanie świeżym lub suchym, ich części, owoce i nasiona.
3.
Ilekroć w ustawie jest mowa o przetworach, rozumie się przez to przetwory roślinne.

W celu ochrony roślin przed chorobami, szkodnikami i chwastami mogą być stosowane następujące środki:

1)
wprowadzenie obowiązku niszczenia na określonym obszarze:
a)
roślin zarażonych i podejrzanych o zarażenie chorobą bądź opanowanych przez szkodniki i chwasty lub o to podejrzanych (rośliny zarażone i podejrzane),
b)
przetworów porażonych lub podejrzanych o porażenie przez szkodliwe dla roślin grzyby, bakterie, szkodniki i wirusy (przetwory zarażone i podejrzane),
c)
szkodników i chwastów,
d)
wszelkich przedmiotów, które mogą być rozsadnikami chorób, szkodników i chwastów;
2)
wprowadzenie obowiązku wykonywania w określonym terminie czynności zapobiegających pojawieniu się i szerzeniu chorób, szkodników i chwastów, a w szczególności oczyszczania i odkażania gruntów na określonych obszarach;
3)
wprowadzenie obowiązku oczyszczania i odkażania roślin i przetworów zarażonych i podejrzanych, wszelkich pomieszczeń, w których znajdowały się rośliny i przetwory zarażone lub podejrzane, oraz wszelkich przedmiotów, które mogą być rozsadnikami chorób, szkodników i chwastów;
4)
ograniczenie sposobów użytkowania roślin i przetworów zarażonych i podejrzanych;
5)
wprowadzenie zakazu lub nakazu stosowania niektórych sposobów oczyszczania i przerobu roślin zarażonych i podejrzanych oraz oczyszczania przetworów zarażonych;
6)
wprowadzenie na określonym obszarze zakazu przewożenia i przenoszenia roślin i przetworów, szkodników i chwastów oraz wszelkich przedmiotów, które mogą być rozsadnikami chorób, szkodników i chwastów, bądź uzależnienie możności tego przewożenia i przenoszenia od dopełnienia określonych warunków;
7)
wprowadzenie obowiązku zaopatrywania przewożonych i przenoszonych roślin i przetworów, znajdujących się w obrocie, w świadectwa zdrowia i pochodzenia;
8)
wprowadzenie na obszarze całego Państwa lub w pewnych rejonach zakazu uprawiania roślin, które podlegają chorobom i opanowaniu przez szkodniki lub mogą być rozsadnikami chorób, szkodników i chwastów, bądź uzależnienie możności uprawiania tych roślin od dopełnienia określonych warunków;
9)
wprowadzenie na obszarze całego Państwa lub w pewnych rejonach obowiązku uprawy niektórych roślin w związku z potrzebami ochrony roślin i obowiązku stosowania odrębnych terminów siewu, sprzętu, specjalnych stanowisk w płodozmianie lub innych środków agrotechnicznych;
10)
wprowadzenie obowiązku zawiadamiania organów administracji państwowej w określonym terminie o każdym przypadku pojawienia się chorób, szkodników i chwastów;
11)
wprowadzenie obowiązku bezpłatnego, indywidualnego lub zespołowego poszukiwania przez użytkowników gruntów roślin zarażonych chorobami, szkodników i chwastów;
12)
nałożenie na użytkowników gruntów obowiązku indywidualnego lub zespołowego brania udziału w zabiegach podejmowanych przez organy administracji państwowej w celu ochrony roślin; wykonanie tego obowiązku jest nieodpłatne, w szczególnych jednak przypadkach może być zarządzona odpłatność;
13)
wprowadzenie obowiązku odpłatnego użyczania aparatów i narzędzi pomocniczych, potrzebnych dla ochrony roślin;
14)
wprowadzenie obowiązku odpowiedniego oznaczania lub ogradzania miejsc, na których wystąpiły choroby, szkodniki lub chwasty.
1.
W obrocie z zagranicą mogą być stosowane następujące środki ochrony roślin:
1)
wprowadzenie zakazu przywożenia (przynoszenia) z zagranicy, wywożenia (wynoszenia) za granicę oraz przewożenia przez obszar Państwa (tranzyt) roślin i przetworów zarażonych lub podejrzanych, żywych szkodników oraz nasion chwastów, a także wszelkich przedmiotów, które mogą być rozsadnikami chorób, szkodników i chwastów;
2)
ustalenie warunków, jakim powinny odpowiadać zarówno rośliny i przetwory przywożone z zagranicy, wywożone za granicę i przewożone przez obszar Państwa (tranzyt), jak i ich opakowanie i sposób transportu;
3)
ustalenie warunków postępowania z roślinami i przetworami zarażonymi bądź podejrzanymi, dopuszczonymi w specjalnych przypadkach do wwozu, w szczególności uzależnienie dopuszczenia do wwozu od przeprowadzenia oczyszczenia, odkażenia lub przerobu;
4)
wprowadzenie obowiązku niszczenia roślin, przetworów i przedmiotów, które mogą być rozsadnikami chorób, szkodników i chwastów;
5)
ustalenie w razie potrzeby:
a)
granicznych punktów celnych, przez które wyłącznie może odbywać się przewóz (przenoszenie) roślin, przetworów oraz przedmiotów mogących być rozsadnikami chorób, szkodników i chwastów,
b)
innych punktów celnych, w których będą przeprowadzane odprawy celne.
2.
Państwowe przedsiębiorstwa importujące mogą sprowadzać rośliny i ich przetwory tylko z tych krajów zagranicznych lub ich rejonów, na które Minister Rolnictwa wyrazi zgodę.
3.
Niezależnie od ogólnych środków ochrony roślin ustalonych dla obrotu z zagranicą (ust. 1) - Minister Rolnictwa przy wyrażeniu zgody, o której mowa w ust. 2, może określić trasę i warunki przewozu wewnątrz kraju oraz rejony, do których te rośliny i przetwory mogą być przywożone, jak również ustalić ograniczenia co do ich zużycia.
1.
Środki ochrony roślin mające na celu:
1)
niedopuszczenie do przenikania do kraju z zagranicy lub z kraju za granicę chorób, szkodników i chwastów,
2)
lokalizację i likwidację chorób, szkodników i chwastów w razie przywleczenia ich z zagranicy lub występowania w poszczególnych rejonach kraju

- stanowią kwarantannę roślin.

2.
Kwarantanna roślin stosowana w związku z międzynarodowym obrotem roślinami i przetworami stanowi kwarantannę zewnętrzną, stosowana zaś w związku z obrotem wewnętrznym - kwarantannę wewnętrzną.

Przy wprowadzeniu obowiązku ochrony roślin mogą być zarazem ustalone sposoby, jakimi obowiązek ten powinien być wykonywany (mechaniczne, agrotechniczne, biologiczne, chemiczne itp.).

1.
Minister Rolnictwa ustala w drodze rozporządzeń:
1)
obowiązek stosowania odpowiednich środków ochrony roślin przed chorobami, szkodnikami i chwastami,
2)
zasady wykonywania obowiązku i tryb powoływania do jego wykonywania.
2.
W zakresie określonym w art. 3 Minister Rolnictwa wydaje rozporządzenia przewidziane w ust. 1 w porozumieniu z Ministrem Handlu Zagranicznego.
3.
Jeżeli choroby, szkodniki i chwasty oraz pozostałości środków chemicznych zastosowanych przy ich zwalczaniu zagrażają zdrowiu ludzkiemu, rozporządzenie przewidziane w ust. 1 wydają Ministrowie Rolnictwa i Zdrowia.
4.
Rozporządzenia te mogą być wydawane dla całego obszaru Państwa lub dla poszczególnych jego jednostek administracyjnych.
5.
Minister Rolnictwa może w drodze rozporządzenia upoważnić prezydia wojewódzkich rad narodowych do ustalania w drodze uchwały obowiązku określonego w ust. 1 pkt 1 w odniesieniu do wszystkich bądź też niektórych chorób, szkodników i chwastów, ustalając jednocześnie środki ochrony roślin, jakie mogą być stosowane.

Minister Rolnictwa może w przypadkach wprowadzenia obowiązku stosowania środków ochrony roślin (art. 6):

1)
zezwalać zakładom, instytucjom i osobom prowadzącym badania naukowe na postępowanie odmienne od powszechnie obowiązującego w zakresie niezbędnym dla prowadzenia tych badań;
2)
określać szczególne sposoby stosowania środków ochrony roślin na gruntach będących we władaniu jednostek państwowych lub spółdzielczych.
1.
Państwo ponosi koszty czynności i zabiegów określonych przez Ministra Rolnictwa, a podejmowanych przez organy administracji państwowej w celu ochrony roślin.
2.
W przypadkach szczególnego zagrożenia roślin przez choroby, szkodniki lub chwasty, albo masowego ich wystąpienia, Minister Rolnictwa może w rozporządzeniach (art. 6 ust. 1) zarządzić stosowanie środków ochrony roślin na obszarze całego Państwa lub w pewnych rejonach przez wyznaczone organy, w całości lub w części na koszt użytkowników gruntów.
3.
Koszty odkażania lub oczyszczania roślin i przetworów zarażonych ponosi w obrocie krajowym dostawca roślin i przetworów, a w obrocie zagranicznym instytucja, która udzieliła przedsiębiorstwu handlu zagranicznego zamówienia na sprowadzenie tych roślin i przetworów z zagranicy.

Rada narodowa może przyznać stosowny zasiłek właścicielom bądź użytkownikom roślin lub gruntów, którzy ścisłym stosowaniem się do wydanych zarządzeń przyczynili się do opanowania chorób lub wytępienia szkodników i chwastów, ponosząc przy tym straty gospodarcze.

Uprawnienia organów administracji państwowej i postępowanie.

Minister Rolnictwa określa w drodze rozporządzenia uprawnienia państwowych organów służby kwarantanny i ochrony roślin w zakresie kontroli nad przestrzeganiem przepisów o ochronie roślin, zasady tej kontroli oraz tryb postępowania tych organów.

1.
Wniesienie odwołania od decyzji wydanych przez organy administracji państwowej na podstawie ustawy oraz rozporządzeń i zarządzeń wykonawczych nie wstrzymuje wykonania tych decyzji. Przepis ten nie ma zastosowania do odwołań od orzeczeń karnych (art. 12).
2.
W przypadkach uzasadnionych organ administracji, który wydał decyzję, może wstrzymać jej wykonanie do czasu rozpatrzenia odwołania.

Przepisy karne i końcowe.

1.
Kto wykracza przeciwko przepisom rozporządzeń i zarządzeń wydanych na podstawie art. 3 i art. 6 podlega karze aresztu do 3 miesięcy i karze grzywny do 4.500 zł lub jednej z tych kar.
2.
Jako karę dodatkową można orzec przepadek nie podlegających zniszczeniu roślin, przetworów zarażonych lub podejrzanych oraz wszelkich przedmiotów, które mogą być rozsadnikami chorób, szkodników i chwastów.
3.
Orzekanie następuje w trybie określonym w przepisach o orzecznictwie karno-administracyjnym.
1.
Tracą moc przepisy z dnia 19 listopada 1927 r. o zwalczaniu chorób roślin oraz tępieniu chwastów i szkodników roślin (Dz. U. z 1927 r. Nr 108, poz. 922, z 1932 r. Nr 67, poz. 622 i z 1937 r. Nr 21, poz. 131).
2.
Do czasu wydania przepisów wykonawczych w zakresie ochrony roślin w obrocie z zagranicą zachowują moc dotychczasowe przepisy, jeżeli nie są sprzeczne z ustawą.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.