Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.63.389

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 września 1924 r.

USTAWA
z dnia 7 lipca 1921 r.
o zniesieniu ograniczeń w zakresie obrotu ziemiopłodami oraz o postawieniu Ministerstwa Aprowizacji w stan likwidacji.

Art.  1.

Z dniem 15 lipca 1921 r. wprowadza się na całym obszarze ziem Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie obrotu ziemiopłodami i ich przetworami, z wyłączeniem cukru i spirytusu, zupełną wolność handlu i przewozu wewnątrz kraju.

Art.  2.

Z chwilą wprowadzenia wolnego handlu, co do ziemiopłodów i ich przetworów, przechodzi Ministerstwo Aprowizacji w stan likwidacji. Upoważnia się Ministra Aprowizacji, w porozumieniu z odnośnymi ministrami, do wydawania wszelkich rozporządzeń celem likwidacji, względnie reorganizacji poszczególnych agend i urzędów, podległych Ministerstwu Aprowizacji, oraz regulacji i likwidacji zobowiązań Rządu w zakresie świadczeń żywnościowych.

Art.  3.

W celu pokrycia niedoboru najkonieczniejszych środków żywnościowych znosi się, nie naruszając przepisów skarbowych i cłowych, wszelkie ograniczenia w zakresie importu artykułów żywnościowych pierwszej potrzeby.

Art.  4. 1

(uchylony).

Art.  5.

Obrót wszelkiemi środkami żywnościowemi w powiatach pogranicznych oraz przywóz środków żywnościowych do pogranicznych powiatów odbywa się na podstawie przepisów, wydanych przez zainteresowane ministerstwa.

Art.  6.

Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy tracą moc obowiązującą: ustawa z dnia 9 lipca 1920 r. o aprowizacji na rok gospodarczy 1920/21 (Dz. Ust. Rz. P. № 56, poz. 348) oraz wszystkie rozporządzenia, wydane na jej podstawie.

Art.  7.

Wykonanie niniejszej ustawy powierza się Ministrowi Aprowizacji, jako likwidatorowi, w porozumieniu z właściwymi ministrami, a w zastosowaniu do ziem b. dzielnicy pruskiej - Ministrowi b. Dzielnicy Pruskiej, w porozumieniu z Ministrem Aprowizacji.

Art.  8.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem 15 lipca 1921 roku.

1 Art. 4 uchylony przez art. 11 ustawy z dnia 31 lipca 1924 r. w przedmiocie uregulowania stosunków celnych (Dz.U.24.80.777) z dniem 30 września 1924 r.