Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.94.622

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 października 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA APROWIZACJI
z dnia 25 września 1920 r.
w przedmiocie potrąceń za zły gatunek zboża, dostarczonego na poczet kontyngentu.

Na zasadzie art. 3 ustawy z dnia 9 lipca 1920 r. (Dzien. Ust. R. P. № 56-1920 r. poz. 348) i zgodnie z art. 7-ym Przepisów Wykonawczych do ustawy z dnia 9 lipca 1920 r. (Dz. Ust. R P. № 70-1920 r. poz. 474) zarządza się co następuje:
Art.  1.

Jako normalny ciężar gatunkowy zbóż w roku gospodarczym 1920/21 przyjmuje się:

dla

pszenicy

125

funtów

holenderskich

"

żyta

112

"

"

"

jęczmienia

108

"

"

Art.  2.

W razie, gdyby zboże dostarczane przez wytwórców rolnych na poczet kontyngentu wykazywało niższą wagę holenderską, niż normy określone w art. 1-ym niniejszego rozporządzenia, za każdy brakujący funt holenderski należy potrącić 1% obowiązującej ceny kontyngentowej.

Art.  3.

Rozporządzenie niniejsze uzyskuje moc obowiązującą z dniem ogłoszenia w "Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej".