Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.102.681

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 listopada 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA APROWIZACJI I MINISTRA ROLNICTWA I DÓBR PAŃSTWOWYCH
z dnia 4 listopada 1920 r.
w przedmiocie zabezpieczenia dostawy zbóż jarych do siewu.

Na mocy art. 1, 2, 4. 6 i 11 Ustawy z 9 lipca 1920 r. o aprowizacji na rok gospodarczy 1920/21 (Dz. Ust. R. P. № 56 poz. 348) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27/IX 1920 r. (Dz. Ust. R. P. № 94 poz. 620) zarządza się co następuje:
Art.  1.

Zboża jare, a mianowicie: żyto jare, pszenica jara, jęczmień jary, owies, groch i gryka zdatne do siewu i należycie do siewu oczyszczone, zadeklarowane przez wytwórców we właściwych starostwach z podaniem wymienionych w art. 2 szczegółów w terminie do 15 listopada 1920 roku, zaliczone będą na kontyngent t. j. do ustawowych ilości, które wytwórcy roli i obowiązani są dostarczyć w myśl art. 1 Ustawy z dnia 9 lipca 1920 r. (Dz. Ust. R. P. № 56 poz. 348).

Art.  2.

Deklaracje, o których mowa w art. 1-ym winny zawierać:

1) imię, nazwisko i miejsce zamieszkania właściciela zadeklarowanego zboża; 2) ilość każdego rodzaju zadeklarowanego zboża (w ziarnie); 3) zobowiązanie właściciela: a) że zadeklarowane zboże odstawi najdalej do 1-go stycznia 1921 r. i b) że zboże to będzie odstawione w stanie, zdatnem do siewu

Art.  3.

Za zboże, dostarczone w myśl niniejszego rozporządzenia, otrzyma właściciel ceny, ustanowione w art. 7-ym przepisów wykonawczych z dn. 24 lipca 1920 r. (Dz. Ust R P. № 70 póz. 474), oraz art. 1 Rozporządzenia Ministra Aprowizacji w sprawie cen na ziemiopłody (Dz. Ust. R. P. № 84 z dnia 1/IX 1920 r. poz. 563) z doliczeniem 10% tej ceny za doczyszczenie.

Art.  4.

Na poczet ceny kupna, wymienionej w art. 3, właściciel zadeklarowanego zboża po złożeniu deklaracji otrzyma od Państwowego Urzędu Zbożowego 50% należności oraz zaświadczenie na zadeklarowaną ilość zboża, zawierające zastrzeżenie, iż odtąd stanowi ono własność Państwa, nie podlegającej rekwizycji. Reszta należności zostanie mu wypłacona po dostarczeniu całej zadeklarowanej ilości.

Art.  5.

W razie niedotrzymania terminu dostawy wymienionego w art. 2 (punkt 3), obowiązany będzie właściciel zadeklarowanego zboża zwrócić otrzymaną 50% wą zaliczkę wraz z 6%-ymi odsetkami; nadto podlega karze przewidzianej w art. 6 Ustawy z 9 lipca 1920 r. (Dz. Ust. R. P. № 56 poz. 348), a przypadający na niego według ustawy kontyngent zostanie po myśli art. 3 Ustawy na jego koszt ściągnięty.

Art.  6.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.