Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.94.620

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 października 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 27 września 1920 r.
w przedmiocie przesunięcia terminów dostaw kontyngentu, wyznaczonego art. 1 ustawy z dnia 9 lipca 1920 roku o aprowizacji na rok gospodarczy 1920/21 (Dz. Ust. R. P. № 56, poz. 348).

Na zasadzie przedostatniego ustępu art. 3 ustawy z dnia 9 lipca 1920 roku (Dz. Ust, R. P. № 56, poz. 348) zarządza się co następuje:
Art.  1.

Terminy prekluzyjne dostaw kontyngentu wskazane pod lit. B. i C. w art. 3 ustawy z dnia 9 lipca 1920 r. (Dz. Ust. R. P. № 56 poz. 348) zostają przesunięte, a mianowicie:

1) termin 1 stycznia 1921 r., wskazany pod literą b) na dzień 15 października 1920 roku, do którego to dnia winno być dostarczone 50% ogólnego wymiaru kontyngentu;
2) termin 1 kwietnia 1921 r., wskazany pod literą c) na dzień 15 listopada 1920 r., do którego to dnia winno być dostarczone pozostałe 50% kontyngentu.

W razie koniecznej potrzeby mogą władze administracyjne dla celów wojskowych nakładać na poszczególne powiaty obowiązek odstawy przypadającego kontyngentu przed upływem terminów w poprzednim ustępie wskazanych.

Art.  2.

Niedostarczenie kontyngentu w terminach w art. 1 wskazanych, o ile terminy te nie zostały przesunięte orzeczeniem właściwej Komisji Kontyngentowej, pociągnie za sobą przymusowe ściągnięcie tegoż w myśl art. 4 Przepisów Wykonawczych do ustawy z dnia 9 lipca 1920 r. (Dz. Ust. R. P. № 70, poz. 474) i karane będzie na zasadzie art. 6 ustawy z dnia 9 lipca 1920 roku (Dz. Ust. R. P. № 56 poz. 348).

Art.  3.

Rozporządzenie niniejsze zyskuje moc obowiązującą z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.