Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.102.678

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 listopada 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 30 października 1920 r.
w przedmiocie zmian i uzupełnień rozporządzeń o przepisach przewozowych w bezpośredniej komunikacji towarowej między stacjami: a) kolei polskich i czesko słowackich, b) kolei polskich i austrjackich.

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. (Dz. Pr. № 14, poz. 152), konstytucyjnie zatwierdzonego w dniu 7 kwietnia 1919 r. (Monitor Polski № 82), i w porozumieniu z Ministerstwami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu niniejszem zarządzam, aby z dniem 1 listopada r. b. w poniższych rozporządzeniach wprowadzone zostały następujące zmiany i uzupełnienia, mianowicie:
a) W rozporządzeniu poz. 455, ogłoszonem w № 83 Dziennika Ustaw z 1919 r.:

1) W ustępie I skreśla się ostatnie zdanie, zaczynające się od słów: "Od i do".

2) W ustępie II, cyfra 1): do punktu a), w wierszu 4-ym, na końcu, dodaje się słowa: "albo słowacko francuskim", a do punktu b), na końcu, dodaje się słowa: "albo słowackim".

3) W ustępie II, cyfra 4), w zdaniu 1-em zamiast słów "granicznej stacji polsko czesko-słowackiej" umieszcza się słowa:, "polsko czesko-słowackiej granicy państwa".

b) W rozporządzeniu poz. 456, ogłoszonem w № 83 Dziennika Ustaw z 1919 r.:

1) W ustępie I skreśla się ostatnie zdanie, zaczynające się od słów: "Od i do".

2) W ustępie II, cyfra 4), w zdaniu 1-em zamiast słów: "granicznej stacji polsko-czesko-słowackiej" umieszcza się słowa:, "polsko-czesko-słowackiej granicy państwa."