Zmiana właściwości terytorjalnej sądów Okręgowych w Płocku i Włocławku.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.50.508

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 czerwca 1924 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 4 czerwca 1924 r.
o zmianie właściwości terytorialnej sądów Okręgowych w Płocku i Włocławku.

Na mocy art. 3 dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. w przedmiocie dyzlokacji sadów (Dz. P. P. P. № 14, poz. 170), zarządza się w okręgu Sądu Apelacyjnego w Warszawie co następuje:
Wyłącza się z właściwości terytorjalnej Sądu Okręgowego w Płocku terytorjum powiatu lipnowskiego i włącza się je do właściwości terytorjalnej sądu Okręgowego we Włocławku.
Wyłącza się z właściwości terytorialnej Sądu Okręgowego we Włocławku terytorjum powiatu gostynińskiego i włącza się je do właściwości terytorjalnej Sądu Okręgowego w Płocku.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi Sprawiedliwości.
Rozporządzenie niniejsze uzyskuje moc obowiązującą z dniem 1 sierpnia 1924 r.