Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.14.170

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 lutego 1919 r.

DEKRET
w przedmiocie dyzlokacji sądów.

Art.  1.

Sądy pokoju, sądy okręgowe i sądy apelacyjne zachowują dotychczasowe swoje siedziby i okręgi.

Art.  2.

Siedzibą Sądu Najwyższego jest Warszawa.

Art.  3.

Tworzenie nowych oraz zmiany siedzib i okręgów istniejących sądów apelacyjnych i okręgowych uchwala Rada Ministrów na wniosek Ministra Sprawiedliwości.

Odnośnie do sądów pokoju zarządzenia w tym przedmiocie wydaje Minister Sprawiedliwości.

Art.  4.

Postanowienia Rady Ministrów, względnie Ministra Sprawiedliwości, dotyczące dyzlokacji sądów, będą ogłaszane w gazecie rządowej i w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Sprawiedliwości.

Art.  5.

Przepisy tymczasowe o dyzlokacji sądów z dnia 18 lipca 1917 r. (Dziennik Urzędowy Departamentu Sprawiedliwości № 1, poz. 2) niniejszem zostają uchylone.

Dan w Warszawie, dnia 7 lutego 1919 r.